Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Regeling mail, intranet en internet bij Vlaamse overheid

Datum nieuwsfeit: 20-04-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Vlaamse regering

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 20 APRIL 2001

Regeling mail, intranet en internet bij Vlaamse overheid

Op voorstel van Vlaams minister van Ambtenarenzaken Johan SAUWENS keurde de Vlaamse regering een reeks voorschrif- ten goed inzake het gebruik van e-mail, intranet en internet door de personeelsleden van de diensten van de Vlaamse regering.

Enerzijds bevatten de voorschriften een aantal technische richtlijnen die nodig zijn om de informatica-infrastruc- tuur optimaal te laten functioneren. Anderzijds wordt het kader geschetst waarbinnen het gebruik van deze com- municatiemiddelen voor private doeleinden is toegestaan, en een mogelijke controle van dit gebruik door het lijnmanagement kan worden uitgevoerd.

De voorschriften bepalen dat e-mailen en surfen in prin- cipe alleen is toegestaan voor de uitvoering van de opge- legde taken. Dit neemt niet weg dat de Vlaamse overheid aanvaardt dat haar personeelsleden bij de uitoefening van hun arbeidstaak recht hebben op respect voor de persoon- lijke levenssfeer en in beperkte mate privé-contacten mogen onderhouden met collega's en met derden buiten de onderneming.

Om ongeoorloofd gebruik van deze communicatiemiddelen te voorkomen en te beteugelen, kan het lijnmanagement inhou- delijke controles (laten) uitvoeren. Zij kan per enti- teit een overzicht van de bezochte websites, de frequen- tie, en het volume van de doorgezonden informatie opvra- gen. Enkel in geval van een gegrond vermoeden van onge- oorloofd gebruik kan deze informatie ook per individueel personeelslid worden verzameld.

Wat het gebruik van e-mail betreft kunnen bij wijze van controle overzichten worden opgemaakt van de afzender, geadresseerde en grootte van de gedurende een bepaalde periode verzonden e-mailberichten zoals deze na de overbrenging op de server kunnen worden afgelezen. De kennisname door het management van de inhoud van een e- mailbericht is niet toegestaan.

Ten slotte vestigen de voorschriften er ook de aandacht op dat er geen laakbare handelingen gesteld mogen worden, zoals het verspreiden van racistische of andere discriminerende boodschappen via het intranet of internet.

1 Info : Rudy Leys, IT-adviseur Sturing & Controle 2 Informatica - tel. 02 - 553 90 29 3 (rudy.leys@vlaanderen.be) Anne Geenen, juriste Sturing & Controle
tel. 02 - 553 90 44
(anne.geenen@vlaanderen.be)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie