Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Toespraak minister Van Boxtel bij de Landelijke Bewonersdag

Datum nieuwsfeit: 21-04-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Toespraak minister Van Boxtel bij de Landelijke Bewonersdag van het Landelijk Samenwerkingsverband Aandachtswijken (LSA) te Apeldoorn
Een toespraak bij het onderwerp Grotestedenbeleid 21 april 2001
Ieder jaar organiseert het LSA een Landelijke Bewonersdag en ieder jaar krijg ik een uitnodiging. Voor mij, als minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid een prachtige gelegenheid om met u van gedachten te wisselen, met de mensen die het grotestedenbeleid in hun vingertoppen hebben zitten, met de mensen die zich bijna dagelijks inzetten voor het verbeteren van hun buurt of wijk. Vorige keer kon ik helaas niet live aanwezig zijn, maar vandaag gelukkig wel.
Ten eerste om u te feliciteren. Het is vandaag tenslotte niet alleen een bijzondere dag, het is ook een dag in een bijzonder jaar: het internationale jaar van de vrijwilligers. Een jaar waarin we extra aandacht besteden aan al die mensen, die zich, net als u, belangeloos inzetten voor anderen. Mensen die in woord en daad betrokken zijn bij onze samenleving, bij hun stad, hun wijk of buurt. De mensen die in ouderraden en buurt- en wijkcommissies zitting nemen of actief zijn in politieke partijen en in belangengroeperingen. Zij zijn het cement van onze samenleving, zij zorgen er voor dat bestuurders en politici,
woningbouwcorporaties en welzijnsinstellingen, sterk verbonden blijven met wat zich in de buurt afspeelt, met de ontwikkelingen die zich voordoen en de behoeften die er leven.
En dan heb ik het nog niet eens over al die mensen die niet te beroerd zijn om boodschappen te doen voor een buurvrouw die slecht ter been is, die het buurtspeeltuintje onderhouden, het jaarlijkse straatfeest organiseren. Deze vrijwilligers vervullen een belangrijke rol op die plekken in de samenleving waar zorg, begeleiding of opvang niet via instituties, instellingen en instanties geregeld is of kan worden.
Vrijwilligerswerk is van onschatbare waarde voor het functioneren van onze samenleving en onze democratie. Het bestaan van een actief kader van vrijwilligers in tal van segmenten van de samenleving - de civil socitiety - is zelfs een belangrijke voorwaarde voor een democratisch, effectief en efficiënt bestuur, zoals Robert Putnam al eens heeft aangetoond in een studie naar het functioneren van de Italiaanse democratie. Tegelijkertijd - en dat blijkt ook uit deze en andere studies - is het bestaan van een actief vrijwilligerskader op zich niet genoeg. Ook een actieve overheid is een belangrijke voorwaarde voor een levendige democratie. Maar dan wel een overheid die ruimte biedt aan de participatie van burgers.
Het vraagt dan ook om een actieve en open houding van het bestuur, de instellingen en instanties en om de wil verantwoordelijkheid te delen met bewoners en belanghebbenden. Bovendien vraagt het van de gemeenten dat zij de samenwerking tussen bewonersorganisaties van verschillende etnische bevolkingsgroepen en - wat breder - tussen bewonersorganisaties, instellingen, instanties, gemeentelijke diensten en bedrijven stimuleren, coördineren en organiseren. Een regisserende gemeente, zoals het in grotestedenbeleid-taal heet. Het is de afgelopen jaren duidelijk geworden dat het grotestedenbeleid meer is dan alleen een zak met geld. Het grotestedenbeleid is vooral een aanpak. Een nieuwe, onorthodoxe manier van werken die de problemen in de grote steden effectief en integraal moet oplossen. Een aanpak die vooral draait om maatwerk, eigen verantwoordelijkheid en burgerparticipatie. Dat geldt niet alleen voor de verhouding tussen Rijk en gemeenten, maar ook voor de verhouding tussen gemeente en burgers. Resultaatgerichtheid, beleidsmatige samenhang en samenwerking tussen de lokale partners zijn hierbij uitgangspunten. Het Rijk en de grote steden hebben de afspraken hierover vastgelegd in convenanten: een per stad verschillende reeks afspraken - maatwerk dus - over wat de steden moeten doen en hoe het Rijk dat faciliteert.
Door deze nieuwe, zakelijke verhouding tussen Rijk en steden, kunnen beide partijen afgerekend worden op hun inzet. Maar het gaat niet alleen om het afrekenen tussen Rijk en steden. Het gaat ook om afrekenen in de zin van publieke verantwoording. Door monitoring, lokale zelfanalyse en visitaties wordt bijgehouden of en op welke manier aan hun inspanningsverplichting voldoen. Maar een naar mijn mening nóg belangrijker onderdeel van de grotestedenaanpak is dat steden onderling van elkaar kunnen en willen leren. Het kenniscentrum Grotestedenbeleid dat dit najaar van start gaat, zal hierin een belangrijke rol gaan vervullen. Dit kenniscentrum moet een spin in het web zijn als het gaat om de uitwisseling van informatie, van best practices en van resultaten, niet alleen tussen Nederlandse grote steden, maar ook met steden in het buitenland.
Maar niet alleen de steden kunnen van elkaar leren. Ook binnen een stad kan er veel van elkaar geleerd worden: van andere wijken en buurten, andere organisaties, andere vrijwilligers. Leren door samen te werken. Het is echt niet nodig om steeds opnieuw het wiel uit te vinden, om steeds een pionier te zijn. Door voort te borduren op het werk en initiatief van anderen, kan er steeds meer bereikt worden. Samenwerken dus, naar elkaar luisteren, van elkaar leren, dat is tenslotte ook wat u hier vandaag komt doen en wat u al jaren met veel succes doet. Succesvolle samenwerking is gebaseerd op openheid, flexibiliteit en betrokkenheid. U weet daar alles van.
Op deze landelijke bewonersdag van het LSA staan de themas veiligheid en multiculturaliteit centraal. Twee onderwerpen die ook binnen mijn portefeuille veel aandacht krijgen. Veiligheid staat de laatste tijd vooral in de aandacht door de rampen die zich hebben voltrokken in Enschede en Volendam. Veel aandacht is hierbij de afgelopen tijd uitgegaan naar de schuldvraag: wie is verantwoordelijk? Wie had de rampen kunnen voorkomen? Natuurlijk gaat het dan automatisch ook over de rol van de overheid, die, zeker op lokaal niveau, een centrale rol vervult. Het rapport van de Commissie-Oosting over de vuurwerkramp in Enschede dat volgende week in de Kamer wordt besproken is daar helder over. Daarin staat onomwonden dat "de rijksoverheid zowel in haar rol van adviseur, vergunningverlener en toezichthouder als in haar rol van (mede)verantwoordelijke voor de regelgeving met betrekking tot vuurwerk, is tekortgeschoten."
Ik kan u vertellen dat deze boodschap luid en duidelijk is aangekomen. Het kabinet is al maanden hard aan het werk om te zorgen dat een ramp als in Enschede nooit meer kan gebeuren. Want dat is belangrijk: dat we niet bij de pakken neer gaan zitten, niet alleen omkijken, maar vooral vooruit kijken. Kijken wat we kunnen en moeten leren. Ook hier geldt dat alle betrokkenen, overheden, bedrijven, instellingen en burgers, ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid er voor moet zorgen dat we elkaar scherp houden, dat we de aandacht voor het veiligheidsbeleid niet laten verslappen, en samen werken aan het veiliger maken van onze leefomgeving.
Multiculturaliteit lijkt daarnaast een heel ander onderwerp. Maar er zijn wel degelijk raakvlakken en overlappingen. Bijvoorbeeld het feit dat, net als bij het verbeteren van de veiligheid in buurten, wijken en steden, het ontwikkelen van een multiculturele samenleving, geen taak is van de overheid alleen. Je kunt de multiculturele samenleving niet van bovenaf opleggen; die moet ontstaan doordat mensen, groepen en organisaties van diverse (etnische) achtergronden, geïnteresseerd zijn in elkaar, begrip tonen voor elkaar opvattingen én gezamenlijk naar wegen willen zoeken om samen te werken en samen te leven. Het toneelstuk Het is hier Holland dat straks wordt opgevoerd, is daar een schitterend voorbeeld van.
Ook al heeft de overheid een belangrijke stimulerende taak, ook op dit terrein is het van essentieel belang dat mensen met verschillende etnische en culturele achtergronden in instellingen, in bedrijven, bij de gemeenten en in bewonersgroepen bereid zijn om samen te werken en van elkaar te leren.
Samenwerken: dat klinkt makkelijker dan het klaarblijkelijk is. Dat blijkt bijvoorbeeld uit een onderzoek van het SCP naar het jeugdbeleid. Het SCP signaleert daar veel problemen in het organiseren en concretiseren van de samenwerking tussen gemeenten en instellingen en tussen instellingen onderling. En dan te bedenken dat leren nog een stap verder is, want dat vraagt niet alleen om het realiseren en verbeteren van samenwerkingsrelaties, maar ook nog om die samenwerking continu te vernieuwen. Steeds weer zoeken naar nieuwe, betere manieren om de problemen en kansen die we tegen komen gezamenlijk aan te pakken.
Samenwerken en van elkaar leren vraagt dan ook om aanpassingen in bestaande houdingen en verhoudingen, in het gedrag van bestuurders, ambtenaren, professionals én bewoners. Het vraagt om aanpassingen in de bestaande organisatiestructuren en -concepten en het vraagt om training en scholing van mensen, bijvoorbeeld in buurthuizen en wijkcentra, zodat zij zich de nieuwe werkhoudingen en werkwijzen eigen kunnen maken. In sommige steden wordt hier al aan gewerkt, maar naar mijn mening is er ook sprake van een grote witte vlek in alle aandacht, namelijk het scholen en trainen van wijkbewoners. Bewoners kunnen vaak wel een extra steuntje in de rug gebruiken, willen ze competent blijven of worden om mee te kunnen denken, praten en beslissen over wat er in hun wijk gebeurt. Bovendien is er binnen het grotestedenbeleid afgesproken dat de maatschappelijke participatie van met name mensen in achterstandsgroepen moet toenemen. En dat vraag om het aanleren van vaardigheden om bijvoorbeeld te vergaderen, te onderhandelen of om voor te lezen op een school. Daarnaast is het bovendien van belang dat mensen die eenmaal betrokken zijn, in de buurt, in de wijk of op stedelijk niveau, betrokken blijven. Om dat te bereiken moeten bewoners serieus worden genomen door bestuurders, ambtenaren en professionals, én moeten er faciliteiten komen om te zorgen dat bewoners hun rol als gesprekspartner, inspreker en luis in de pels waar kunnen maken. Willen we dus echt serieuze zaak maken het vergroten van de maatschappelijke participatie dan zullen we moeten investeren in het sociale kapitaal in de wijken (zoals ook in het RMO-rapport Ongekende aanknopingspunten wordt gesteld). In ieder geval zal in het kader van het grotestedenbeleid een onderzoek worden gestart naar de manier waarop de burgerparticipatie beter vorm kan krijgen. Want alleen door betrokkenheid van burgers en bedrijven kunnen we waarmaken wat we willen: een veilige, democratische en multiculturele maatschappij.
We gaan natuurlijk niet werkeloos op de resultaten van dat onderzoek zitten wachten: ik ga er vanuit dat we vandaag hier, morgen thuis, overmorgen misschien weer ergens anders, met elkaar in gesprek blijven, naar elkaar blijven luisteren en van elkaar blijven leren.
Ik wens u nog een heel prettige en leerzame dag toe! N.B. alleen het gesproken woord geldt.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...