Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Compartimentering Nederland mond- en klauwzeer 2001 II

Datum nieuwsfeit: 23-04-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Dossier MKZ

Wijziging Regeling compartimentering Nederland mond- en klauwzeer 2001 II dd. 23-04-2001 19:00 uur

23 april 2001

Toelichting

Naar aanleiding van twee uitbraken van mond- en klauwzeer in Ee en Anjum heeft de Europese Commissie besloten om beschikking 2001/223/EG van 21 maart 2001 tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met mond- en klauwzeer in Nederland (PbEG L 82) aan te passen in die zin dat alle provincies zijn opgenomen in bijlage I bij die beschikking (zie beschikking 2001/306/EG, PbEG L 104). Dit had als gevolg dat er voor geheel Nederland een exportverbod van evenhoevigen en producten van evenhoevigen geldt, tenzij er ten aanzien van de producten voldaan wordt aan strenge eisen qua behandeling.

Aangezien er buiten de zone rond Oene geen nieuwe uitbraken van mond- en klauwzeer zijn geconstateerd en zodoende een groot gedeelte van Nederland vrij is van deze besmettelijke ziekte heeft de Europese Commissie aangekondigd om de in de bijlage I genoemde gebieden te wijzigen. In bijlage I staan nu genoemd de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en het gedeelte Gelderland boven de Waal, alsmede de provincie Utrecht ten oosten van de rijksweg A27. De overige provincies en gedeelten van Gelderland en Utrecht behoren dan tot bijlage II. Uit laatstgenoemde gebieden gelden geen beperkingen ten aanzien van de uitvoer van producten van evenhoevigen. De export van levende evenhoevigen is echter niet toegestaan.

Onderhavige regeling strekt ertoe de omschrijving van de compartimenten aan te passen aan de gebieden, bedoeld in bijlage I en II van beschikking 2001/223/EG. Het compartiment Zuid 2 wordt uitgebreid met het gebied ten zuiden van de Waal; het compartiment Noord 2 wordt dienovereenkomstig verkleind. Het compartiment Noord 2 wordt vergroot aan de zijde van de provincie Utrecht; de grens wordt verlegd naar het westen tot aan de A27. Het compartiment Noord 1 wordt dienovereenkomstig verkleind.

Teneinde de slachtcapaciteit van kalveren beter te verdelen is het vanaf heden toegestaan om naast het reeds toegestane vervoer naar compartiment Zuid 2 nu ook kalveren vanuit de compartimenten Zuid 1, Zuid 2 en Zuid 3 te vervoeren naar een slachthuis in compartiment Noord 1. Deze wijziging houdt verband met de achterstand in de kalverslacht die als gevolg van de vervoersverboden is ontstaan. Zodra de situatie ten aanzien van de hoeveelheid te slachten kalveren weer is genormaliseerd kan besloten worden de vervoersbewegingen van kalveren aan te passen. Tevens is het toegestaan om slachtvarkens te vervoeren van de compartimenten Noord 2 naar slachthuizen in Noord 3 en van Zuid 1 naar slachthuizen in Noord 1.

Artikel 2, eerste lid, van de Regeling uitvoerverbod vee en bepaalde dierlijke producten mond- en klauwzeer 2001 II is aangepast teneinde duidelijker aan te geven dat vervoer van evenhoevigen vanuit bijlage I-gebieden naar bijlage II-gebieden, bedoeld in beschikking 2001/223/EG, conform die beschikking niet is toegestaan. Het is evenmin toegestaan de evenhoevigen via de bijlage-I-gebieden te vervoeren naar bijlage II-gebieden.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER
EN VISSERIJ,

overeenkomstig het door de Minister genomen besluit, mr. T.H.J. Joustra, Secretaris-Generaal

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

Gelet op Beschikking 2001/223/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 21 maart 2001 tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met mond- en klauwzeer in Nederland (PbEG L 82) en op artikel 10, eerste lid, van Richtlijn 90/425/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 26 juni 1990 inzake veterinaire en zoötechnische controles in het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en produkten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (PbEG L 224);

Gelet op artikel 17, 30, eerste en vierde lid, en 31 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

BESLUIT:

Artikel I

De Regeling compartimentering Nederland mond- en klauwzeer 2001 II wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 2.2, derde lid, komt te luiden:

3. Het verbod, bedoeld in artikel 2.1 is niet van toepassing op het vervoeren, afvoeren of doen afvoeren van een of meer varkens die overeenkomstig de Verordening identificatie en registratie varkens 1998 zijn voorzien van een slachtmerk,
+ van een varkenshouderijbedrijf gelegen in gebied Zuid 2 rechtstreeks naar een door de Minister aangewezen slachthuis gelegen in Zuid 3;
+ van een varkenshouderijbedrijf gelegen in gebied Zuid 1 rechtstreeks naar een door de Minister aangewezen slachthuis gelegen in Noord 1, en
+ van een varkenshouderijbedrijf gelegen in gebied Noord 2 rechtstreeks naar een door de Minister aangewezen slachthuis gelegen in Noord 3

voorzover deze bestemming blijkt uit het ingevolge de Verordening identificatie en registratie varkens 1998 voorgeschreven vervoersdocument, dit vervoer rechtstreeks geschiedt via snelwegen en hoofdwegen en voldaan wordt aan artikel 2.9.

B

Artikel 2.4, tweede lid, komt te luiden:

3. Het verbod, bedoeld in artikel 2.1, is niet van toepassing op het vervoer van runderen, jonger dan 10 maanden, vanuit de gebieden Zuid 1 en Zuid 3 naar gebied Zuid 2 of vanuit de gebieden Zuid 1, Zuid 2 en Zuid 3 naar gebied Noord 1, mits dit vervoer rechtstreeks geschiedt van een bedrijf naar een slachthuis en het vervoer geschiedt via snelwegen en hoofdwegen en voldaan wordt aan artikel 2.9.

C

Onder verlettering van de onderdelen a, b en c, van artikel 9.2, derde lid, tot onderdelen b, c en d, wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

a. mest van vee en pluimvee, voorzover afkomstig van bedrijven waar evenhoevigen worden gehouden, indien de mestopslagsilo als bedoeld in artikel 4.1, vierde en vijfde lid is gelegen in gebied Noord 2, onderscheidenlijk Noord 3 en het ophalen van de mest geschiedt binnen een ander gebied, met inachtneming van artikel 4.1.

D

Bijlage I komt te luiden:

Bijlage I bij de Regeling compartimentering Nederland mond- en klauwzeer 2001 II

Gebied Noord 1

1. Vanaf de Noordzee ter hoogte van het Eierlandse Gat de provinciegrens Noord-Holland volgend in zuid-oostelijke richting tot de A27.
2. De A27 volgend in zuidelijke richting tot het Boven-Merwede. 3. Het Boven-Merwede volgend in westelijke richting overgaand in Hollandsch Diep, overgaand in het Haringvliet tot de Noordzee. 4. Vanaf de Noordzee de kustlijn volgend in noordelijke richting tot het Eierlandse Gat.

Gebied Noord 2

1. De provinciegrens Friesland-Flevoland bij het drie-provinciepunt (provinciegrenzen Noord Holland, Friesland en Flevoland) vanaf het IJsselmeer volgend in oostelijke richting tot de kruising met de provinciegrens Overijssel.
2. De provinciegrens Friesland-Overijssel volgend in noordoostelijke richting tot de kruising met de provinciegrens Drenthe. 3. De provinciegrens Drenthe-Overijssel volgend in zuidoostelijke richting tot de landsgrens Nederland-Duitsland. 4. De landsgrens volgend in zuidelijke richting tot de Waal. 5. De Waal volgend in westelijke richting overgaand in het Boven-Merwede tot de A27.
6. De A27 volgend in noordelijke richting tot de provinciegrens Utrecht-Flevoland.
7. De provinciegrens Utrecht-Flevoland volgend in noordwestelijke richting overgaand in de provinciegrens Noord Holland-Flevoland tot de provinciegrens Friesland.

Gebied Noord 3

1. De landsgrens Nederland-Duitsland vanaf de Noordzee volgend in zuidelijke richting via de Waddenzee overgaand in de Eems overgaand in de Dollard tot de landsgrens.
2. De landsgrens volgend in zuidelijke richting tot provinciegrens Drenthe-Overijssel.
3. De provinciegrens Drenthe-Overijssel volgend in westelijke richting tot de provinciegrens Friesland.
4. De provinciegrens Friesland-Overijssel volgend in zuidwestelijke richting tot de provinciegrens Flevoland.
5. De provinciegrens Flevoland-Friesland volgend in westelijke richting tot de provinciegrens Noord Holland. 6. De provinciegrens Noord Holland -Friesland volgend in noordwestelijke richting tot de landsgrens. 7. De landsgrens volgend in noordoostelijke richting tot de landsgrens Nederland-Duitsland.

Gebied Zuid 1

1. Vanaf het Haringvliet de rivier volgend in oostelijke richting, overgaand in noord-oostelijke richting in het Hollandsch Diep, overgaand in de Nieuwe Merwede, overgaand in de Boven-Merwede tot de snelweg A27/E11.
2. De snelweg A27/E11 volgend in zuidelijke richting tot de snelweg A16/E19.
3. De A16/E19 volgend in zuidelijke richting tot de grensovergang Hazeldonk.
4. Vanaf grensovergang Hazeldonk de landsgrens volgend in zuid-westelijke richting tot de Noordzee.
5. De Noordzee volgend in noord-oostelijke richting tot de rivier het Haringvliet.

Gebied Zuid 2

1. Vanaf de A27 de rivier de Boven-Merwede (Sleeuwijk) volgend in oostelijke richting overgaand in de Waal.
2. De Waal volgend in oostelijke richting tot de A50. 3. De A50 volgend in zuidelijke richting tot de A73. 4. De A73 volgend in oostelijke richting overgaand in zuidoostelijke richting tot afslag 6 (Boxmeer).
5. Vanaf de A73 afslag 6 de N272 volgend in zuidwestelijke richting tot de N266 (Beek en Donk).
6. De N266 volgend in zuidelijke richting tot aan de Heekweg (Helmond).
7. De Heekweg volgend in zuidwestelijke richting tot de N614 (Geldropseweg).
8. De N614 (Geldropseweg) volgend in zuidwestelijke richting overgaand in de Mierloseweg (Geldrop) tot de J. Peijnenburgweg. 9. De J. Peijnenburgweg volgend in zuidelijke richting overgaand in de Dommeldalseweg tot de Laan Der Vier Heemskinderen. 10. De Laan Der Vier Heemskinderen volgend in westelijke richting tot de Bogardeind.
11. De Bogardeind volgend in zuidelijke richting tot de A67. 12. De A67 volgend in westelijke richting tot knooppunt De Hogt. 13. Vanaf knooppunt De Hogt de A2/E25 volgend in noordelijke richting tot de A58.
14. De A58 volgend in westelijke richting tot de A27. 15. De A27 volgend in noordelijke richting tot de rivier de Boven-Merwede (Sleeuwijk).

Gebied Zuid 3

1. Vanaf de kruising van de A50 met de Waal de rivier de Waal volgend in oostelijke richting tot de landsgrens.
2. De landsgrens volgend in zuidelijke richting overgaand in westelijke richting tot de A16/E19 (Hazeldonk). 3. De A16/E19 volgend in noordelijke richting tot de snelweg A27. 4. De A27 volgend in oostelijke richting overgaand in de A58 tot de A2 (knooppunt Batadorp).
5. De A2 volgend in zuidelijke richting tot de A67 (knooppunt de Hogt).
6. De A67 volgend in oostelijke richting tot de Bogardeind (Geldrop). 7. De Bogardeind volgend in noordelijke richting tot de Laan Der Vier Heemskinderen.
8. De Laan Der Vier Heemskinderen volgend in oostelijke richting tot de Dommeldalseweg overgaand in de J. Peijnenburgweg tot de Mierloseweg.
9. De Mierloseweg volgend in noordoostelijke richting overgaand in de N614 (Geldropseweg).
10. De N614 (Geldropseweg) volgend tot de Heeklaan (Helmond). 11. De Heeklaan volgend in oostelijke richting tot de N266. 12. De N266 volgend in noordelijke richting tot de N272. 13. De N272 volgend in noordoostelijke richting tot de kruising met de A73.
14. De A73 volgend in noordelijke richting tot de A50. 15. De A50 volgend in noordelijke richting tot de kruising met de Waal.

Artikel II

Artikel 2, eerste lid, van de Regeling uitvoerverbod vee en bepaalde dierlijke producten mond- en klauwzeer 2001 II komt te luiden:

1. Het brengen van vee buiten bijlage I onderscheidenlijk bijlage II van Beschikking 2001/223/EG is verboden, met dien verstande dat het vervoer van vee, niet zijnde evenhoevigen, vanuit bijlage I naar bijlage II van Beschikking 2001/223/EG is toegestaan met inachtneming van paragraaf 2 van de Regeling compartimentering Nederland mond- en klauwzeer 2001 II.

Artikel III

Deze regeling wordt op 23 april 2001 om 19:00 uur bekendgemaakt aan de media en treedt onmiddellijk daarna in werking.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER
EN VISSERIJ,

overeenkomstig het door de Minister genomen besluit, mr. T.H.J. Joustra, Secretaris-Generaal

Regelingreageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie