Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Compartimentering Nederland mond- en klauwzeer 2001 II

Datum nieuwsfeit: 23-04-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Dossier MKZ

Wijziging Regeling compartimentering Nederland mond- en klauwzeer 2001 II dd. 23-04-2001 19:00 uur

23 april 2001

Toelichting

Naar aanleiding van twee uitbraken van mond- en klauwzeer in Ee en Anjum heeft de Europese Commissie besloten om beschikking 2001/223/EG van 21 maart 2001 tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met mond- en klauwzeer in Nederland (PbEG L 82) aan te passen in die zin dat alle provincies zijn opgenomen in bijlage I bij die beschikking (zie beschikking 2001/306/EG, PbEG L 104). Dit had als gevolg dat er voor geheel Nederland een exportverbod van evenhoevigen en producten van evenhoevigen geldt, tenzij er ten aanzien van de producten voldaan wordt aan strenge eisen qua behandeling.

Aangezien er buiten de zone rond Oene geen nieuwe uitbraken van mond- en klauwzeer zijn geconstateerd en zodoende een groot gedeelte van Nederland vrij is van deze besmettelijke ziekte heeft de Europese Commissie aangekondigd om de in de bijlage I genoemde gebieden te wijzigen. In bijlage I staan nu genoemd de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en het gedeelte Gelderland boven de Waal, alsmede de provincie Utrecht ten oosten van de rijksweg A27. De overige provincies en gedeelten van Gelderland en Utrecht behoren dan tot bijlage II. Uit laatstgenoemde gebieden gelden geen beperkingen ten aanzien van de uitvoer van producten van evenhoevigen. De export van levende evenhoevigen is echter niet toegestaan.

Onderhavige regeling strekt ertoe de omschrijving van de compartimenten aan te passen aan de gebieden, bedoeld in bijlage I en II van beschikking 2001/223/EG. Het compartiment Zuid 2 wordt uitgebreid met het gebied ten zuiden van de Waal; het compartiment Noord 2 wordt dienovereenkomstig verkleind. Het compartiment Noord 2 wordt vergroot aan de zijde van de provincie Utrecht; de grens wordt verlegd naar het westen tot aan de A27. Het compartiment Noord 1 wordt dienovereenkomstig verkleind.

Teneinde de slachtcapaciteit van kalveren beter te verdelen is het vanaf heden toegestaan om naast het reeds toegestane vervoer naar compartiment Zuid 2 nu ook kalveren vanuit de compartimenten Zuid 1, Zuid 2 en Zuid 3 te vervoeren naar een slachthuis in compartiment Noord 1. Deze wijziging houdt verband met de achterstand in de kalverslacht die als gevolg van de vervoersverboden is ontstaan. Zodra de situatie ten aanzien van de hoeveelheid te slachten kalveren weer is genormaliseerd kan besloten worden de vervoersbewegingen van kalveren aan te passen. Tevens is het toegestaan om slachtvarkens te vervoeren van de compartimenten Noord 2 naar slachthuizen in Noord 3 en van Zuid 1 naar slachthuizen in Noord 1.

Artikel 2, eerste lid, van de Regeling uitvoerverbod vee en bepaalde dierlijke producten mond- en klauwzeer 2001 II is aangepast teneinde duidelijker aan te geven dat vervoer van evenhoevigen vanuit bijlage I-gebieden naar bijlage II-gebieden, bedoeld in beschikking 2001/223/EG, conform die beschikking niet is toegestaan. Het is evenmin toegestaan de evenhoevigen via de bijlage-I-gebieden te vervoeren naar bijlage II-gebieden.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER
EN VISSERIJ,

overeenkomstig het door de Minister genomen besluit, mr. T.H.J. Joustra, Secretaris-Generaal

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

Gelet op Beschikking 2001/223/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 21 maart 2001 tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met mond- en klauwzeer in Nederland (PbEG L 82) en op artikel 10, eerste lid, van Richtlijn 90/425/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 26 juni 1990 inzake veterinaire en zoötechnische controles in het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en produkten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (PbEG L 224);

Gelet op artikel 17, 30, eerste en vierde lid, en 31 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

BESLUIT:

Artikel I

De Regeling compartimentering Nederland mond- en klauwzeer 2001 II wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 2.2, derde lid, komt te luiden:

3. Het verbod, bedoeld in artikel 2.1 is niet van toepassing op het vervoeren, afvoeren of doen afvoeren van een of meer varkens die overeenkomstig de Verordening identificatie en registratie varkens 1998 zijn voorzien van een slachtmerk,
+ van een varkenshouderijbedrijf gelegen in gebied Zuid 2 rechtstreeks naar een door de Minister aangewezen slachthuis gelegen in Zuid 3;
+ van een varkenshouderijbedrijf gelegen in gebied Zuid 1 rechtstreeks naar een door de Minister aangewezen slachthuis gelegen in Noord 1, en
+ van een varkenshouderijbedrijf gelegen in gebied Noord 2 rechtstreeks naar een door de Minister aangewezen slachthuis gelegen in Noord 3

voorzover deze bestemming blijkt uit het ingevolge de Verordening identificatie en registratie varkens 1998 voorgeschreven vervoersdocument, dit vervoer rechtstreeks geschiedt via snelwegen en hoofdwegen en voldaan wordt aan artikel 2.9.

B

Artikel 2.4, tweede lid, komt te luiden:

3. Het verbod, bedoeld in artikel 2.1, is niet van toepassing op het vervoer van runderen, jonger dan 10 maanden, vanuit de gebieden Zuid 1 en Zuid 3 naar gebied Zuid 2 of vanuit de gebieden Zuid 1, Zuid 2 en Zuid 3 naar gebied Noord 1, mits dit vervoer rechtstreeks geschiedt van een bedrijf naar een slachthuis en het vervoer geschiedt via snelwegen en hoofdwegen en voldaan wordt aan artikel 2.9.

C

Onder verlettering van de onderdelen a, b en c, van artikel 9.2, derde lid, tot onderdelen b, c en d, wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

a. mest van vee en pluimvee, voorzover afkomstig van bedrijven waar evenhoevigen worden gehouden, indien de mestopslagsilo als bedoeld in artikel 4.1, vierde en vijfde lid is gelegen in gebied Noord 2, onderscheidenlijk Noord 3 en het ophalen van de mest geschiedt binnen een ander gebied, met inachtneming van artikel 4.1.

D

Bijlage I komt te luiden:

Bijlage I bij de Regeling compartimentering Nederland mond- en klauwzeer 2001 II

Gebied Noord 1

1. Vanaf de Noordzee ter hoogte van het Eierlandse Gat de provinciegrens Noord-Holland volgend in zuid-oostelijke richting tot de A27.
2. De A27 volgend in zuidelijke richting tot het Boven-Merwede. 3. Het Boven-Merwede volgend in westelijke richting overgaand in Hollandsch Diep, overgaand in het Haringvliet tot de Noordzee. 4. Vanaf de Noordzee de kustlijn volgend in noordelijke richting tot het Eierlandse Gat.

Gebied Noord 2

1. De provinciegrens Friesland-Flevoland bij het drie-provinciepunt (provinciegrenzen Noord Holland, Friesland en Flevoland) vanaf het IJsselmeer volgend in oostelijke richting tot de kruising met de provinciegrens Overijssel.
2. De provinciegrens Friesland-Overijssel volgend in noordoostelijke richting tot de kruising met de provinciegrens Drenthe. 3. De provinciegrens Drenthe-Overijssel volgend in zuidoostelijke richting tot de landsgrens Nederland-Duitsland. 4. De landsgrens volgend in zuidelijke richting tot de Waal. 5. De Waal volgend in westelijke richting overgaand in het Boven-Merwede tot de A27.
6. De A27 volgend in noordelijke richting tot de provinciegrens Utrecht-Flevoland.
7. De provinciegrens Utrecht-Flevoland volgend in noordwestelijke richting overgaand in de provinciegrens Noord Holland-Flevoland tot de provinciegrens Friesland.

Gebied Noord 3

1. De landsgrens Nederland-Duitsland vanaf de Noordzee volgend in zuidelijke richting via de Waddenzee overgaand in de Eems overgaand in de Dollard tot de landsgrens.
2. De landsgrens volgend in zuidelijke richting tot provinciegrens Drenthe-Overijssel.
3. De provinciegrens Drenthe-Overijssel volgend in westelijke richting tot de provinciegrens Friesland.
4. De provinciegrens Friesland-Overijssel volgend in zuidwestelijke richting tot de provinciegrens Flevoland.
5. De provinciegrens Flevoland-Friesland volgend in westelijke richting tot de provinciegrens Noord Holland. 6. De provinciegrens Noord Holland -Friesland volgend in noordwestelijke richting tot de landsgrens. 7. De landsgrens volgend in noordoostelijke richting tot de landsgrens Nederland-Duitsland.

Gebied Zuid 1

1. Vanaf het Haringvliet de rivier volgend in oostelijke richting, overgaand in noord-oostelijke richting in het Hollandsch Diep, overgaand in de Nieuwe Merwede, overgaand in de Boven-Merwede tot de snelweg A27/E11.
2. De snelweg A27/E11 volgend in zuidelijke richting tot de snelweg A16/E19.
3. De A16/E19 volgend in zuidelijke richting tot de grensovergang Hazeldonk.
4. Vanaf grensovergang Hazeldonk de landsgrens volgend in zuid-westelijke richting tot de Noordzee.
5. De Noordzee volgend in noord-oostelijke richting tot de rivier het Haringvliet.

Gebied Zuid 2

1. Vanaf de A27 de rivier de Boven-Merwede (Sleeuwijk) volgend in oostelijke richting overgaand in de Waal.
2. De Waal volgend in oostelijke richting tot de A50. 3. De A50 volgend in zuidelijke richting tot de A73. 4. De A73 volgend in oostelijke richting overgaand in zuidoostelijke richting tot afslag 6 (Boxmeer).
5. Vanaf de A73 afslag 6 de N272 volgend in zuidwestelijke richting tot de N266 (Beek en Donk).
6. De N266 volgend in zuidelijke richting tot aan de Heekweg (Helmond).
7. De Heekweg volgend in zuidwestelijke richting tot de N614 (Geldropseweg).
8. De N614 (Geldropseweg) volgend in zuidwestelijke richting overgaand in de Mierloseweg (Geldrop) tot de J. Peijnenburgweg. 9. De J. Peijnenburgweg volgend in zuidelijke richting overgaand in de Dommeldalseweg tot de Laan Der Vier Heemskinderen. 10. De Laan Der Vier Heemskinderen volgend in westelijke richting tot de Bogardeind.
11. De Bogardeind volgend in zuidelijke richting tot de A67. 12. De A67 volgend in westelijke richting tot knooppunt De Hogt. 13. Vanaf knooppunt De Hogt de A2/E25 volgend in noordelijke richting tot de A58.
14. De A58 volgend in westelijke richting tot de A27. 15. De A27 volgend in noordelijke richting tot de rivier de Boven-Merwede (Sleeuwijk).

Gebied Zuid 3

1. Vanaf de kruising van de A50 met de Waal de rivier de Waal volgend in oostelijke richting tot de landsgrens.
2. De landsgrens volgend in zuidelijke richting overgaand in westelijke richting tot de A16/E19 (Hazeldonk). 3. De A16/E19 volgend in noordelijke richting tot de snelweg A27. 4. De A27 volgend in oostelijke richting overgaand in de A58 tot de A2 (knooppunt Batadorp).
5. De A2 volgend in zuidelijke richting tot de A67 (knooppunt de Hogt).
6. De A67 volgend in oostelijke richting tot de Bogardeind (Geldrop). 7. De Bogardeind volgend in noordelijke richting tot de Laan Der Vier Heemskinderen.
8. De Laan Der Vier Heemskinderen volgend in oostelijke richting tot de Dommeldalseweg overgaand in de J. Peijnenburgweg tot de Mierloseweg.
9. De Mierloseweg volgend in noordoostelijke richting overgaand in de N614 (Geldropseweg).
10. De N614 (Geldropseweg) volgend tot de Heeklaan (Helmond). 11. De Heeklaan volgend in oostelijke richting tot de N266. 12. De N266 volgend in noordelijke richting tot de N272. 13. De N272 volgend in noordoostelijke richting tot de kruising met de A73.
14. De A73 volgend in noordelijke richting tot de A50. 15. De A50 volgend in noordelijke richting tot de kruising met de Waal.

Artikel II

Artikel 2, eerste lid, van de Regeling uitvoerverbod vee en bepaalde dierlijke producten mond- en klauwzeer 2001 II komt te luiden:

1. Het brengen van vee buiten bijlage I onderscheidenlijk bijlage II van Beschikking 2001/223/EG is verboden, met dien verstande dat het vervoer van vee, niet zijnde evenhoevigen, vanuit bijlage I naar bijlage II van Beschikking 2001/223/EG is toegestaan met inachtneming van paragraaf 2 van de Regeling compartimentering Nederland mond- en klauwzeer 2001 II.

Artikel III

Deze regeling wordt op 23 april 2001 om 19:00 uur bekendgemaakt aan de media en treedt onmiddellijk daarna in werking.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER
EN VISSERIJ,

overeenkomstig het door de Minister genomen besluit, mr. T.H.J. Joustra, Secretaris-Generaal

Regelingreageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...