Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Tienpuntenplan VVD voor vreemdelingen- en asielbeleid

Datum nieuwsfeit: 23-04-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
VVD

tien puntenplan vreemdelingen-en asielbeleid


Groep: Tweede-Kamerfractie Datum: 23 april 2001
Tienpuntenplan vreemdelingen- en asielbeleid

TIENPUNTENPLAN VREEMDELINGEN- EN ASIELBELEID


1. Opvang en asiel in de eigen regio
De asielprocedure die op het Vluchtelingenverdrag is gebaseerd, wordt op grote schaal misbruikt door economische migranten. Internationaal dient te worden afgesproken dat asiel alleen kan worden aangevraagd in de regio van herkomst bij de UNHCR. Diegenen die als vluchteling worden erkend, en na enige tijd niet naar hun land kunnen terugkeren en zich ook niet elders in de regio van herkomst kunnen vestigen, moeten door de landen in de rest van de wereld - waaronder Nederland - naar evenredigheid worden opgevangen. Nederland moet het voortouw nemen om internationale afspraken hierover te maken.


2. Harmonisatie van het asielbeleid in Europees verband Op dit moment zijn er nog veel verschillen tussen de lidstaten van de Europese Unie met betrekking tot het asielbeleid, zowel voor het toelatingsbeleid als voor de procedures. Om de onevenredige grote toestroom van asielzoekers naar Nederland terug te dringen is het van groot belang, dat dit beleid in Europees verband wordt geharmoniseerd. In het Finse Tampere is besloten te werken aan een gemeenschappelijk Europees asiel- en immigratiestelsel. Tot nu toe is dit nog niet van de grond gekomen. De VVD wil een gemeenschappelijke asielprocedure met uniforme regels voor de toelating van asielzoekers. Het moet duidelijk zijn welk EU-land verantwoordelijk is voor het asielverzoek: het eerste land waar de asielzoeker arriveert.


3. Een zeer terughoudend landgebonden asielbeleid Asielzoekers uit landen waar de algehele situatie slecht is, zoals Afghanistan, krijgen een verblijfsvergunning, ook als zij niet worden vervolgd en er geen sprake is van bijzondere humanitaire omstandigheden. Dit zogenaamde landgebonden asielbeleid moet tot het uiterste worden beperkt, omdat er een sterke aanzuigende werking vanuit gaat. Wanneer een West-Europees land of de UNHCR asielzoekers naar een land laat terugkeren of hun terugkeer niet uitsluit, moet Nederland het landgebonden asielbeleid voor dat land beëindigen. Dat geldt bijvoorbeeld voor Afghanistan en Angola. Deze landen waren de eerste maanden van het jaar 2001 de grootste landen van herkomst van asielzoekers.


4. Alleen verblijfsvergunning voor gedocumenteerde asielzoekers Asielverzoeken kunnen alleen goed worden afgehandeld als duidelijkheid bestaat over identiteit, nationaliteit en reis van de aanvragers. Wie geen documenten heeft moet daarom in gesloten opvang blijven totdat het benodigde onderzoek is afgerond. Een asielaanvraag wordt afgewezen als de betrokkene de opvang verlaat, valse documenten gebruikt, onjuiste informatie geeft, tegenwerkt of onvoldoende meewerkt.


5. Eerder verblijf in een ander veilig land Als asielzoekers niet kunnen aantonen per vliegtuig of boot in Nederland te zijn aangekomen, dan wordt verondersteld, dat ze eerder in één of meer andere veilige landen zijn geweest, waar ze asiel hadden kunnen vragen. Nederland is dan niet verantwoordelijk voor de asielaanvraag. Diegenen die op Schiphol asiel aanvragen, moeten een vliegticket en de documenten kunnen tonen waarover ze de beschikking hadden bij de aankoop van dat ticket.


6. Beëindiging van de driejarenregeling
Asielzoekers die drie jaar in procedure verblijven, krijgen nu een verblijfsvergunning, als het tijdsverloop van drie jaar aan de overheid kan worden toegerekend en de asielzoekers zelf de procedure niet hebben tegengewerkt. Dit beleid heeft tot gevolg dat asielzoekers die daar geen recht op hebben toch een verblijfsvergunning krijgen. Dat is niet wenselijk. Daarom moet het driejarenbeleid worden afgeschaft. Er gaat een aanzuigende werking vanuit; het nodigt uit tot het verlengen van de procedure en dreigt te verworden tot een generaal pardon.


7. AMA´s
Zeer tegen de zin van de VVD hebben tot nu toe alle alleenstaande minderjarigen (AMA´s) die asiel vroegen in Nederland een verblijfsvergunning gekregen. Daarom is de toestroom van deze AMA´s gestegen tot 7.000 personen op jaarbasis. Dit is zowel in absolute als in relatieve zin veel meer dan naar alle andere landen in Europa. De opvang en begeleiding van de kansarme AMA´s verloopt problematisch en kost honderden miljoenen. Om de toestroom van AMA´s drastisch terug te dringen, wil de VVD dat hun asielaanvragen in de regel al binnen 48 uur in de aanmeldcentra worden afgehandeld en dat direct daarna uitzetting volgt. De opvang is niet de verantwoordelijkheid van Nederland, maar van degenen die de mensensmokkelaars voor de reis naar Nederland hebben betaald. Het directe effect zal zijn dat de AMA´s niet meer naar Nederland komen. In de landen van herkomst is men immers bereid de mensensmokkelaars te betalen voor een enkele reis, niet voor een retour.


8. Terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers Het terugkeerbeleid van uitgeprocedeerde asielzoekers moet worden verscherpt, streng en consequent worden uitgevoerd. Gemeenten die te maken krijgen met uitgeprocedeerde asielzoekers, mogen deze geen vervangende opvang bieden. Vertrekken uitgeprocedeerde asielzoekers niet, dan moet vastzetting volgen tot gedwongen uitzetting mogelijk is.


9. Eerder intrekken van verblijfsvergunning bij crimineel gedrag Onderzoeksrapporten tonen aan, dat er in Nederland sprake is van een ernstig criminaliteitsprobleem met een onevenredig groot aantal personen van buitenlandse afkomst. Dit staat de integratie van de vele immigranten die zich wel correct gedragen in de weg. De verblijfsvergunning moet eerder dan nu, in geval van wetsovertreding worden ingetrokken (inbreuk op de openbare orde). Als de aanvraag voor een verblijfsvergunning in behandeling is, moet die sneller worden afgewezen.


10. Melden van illegaal verblijf
Alle overheidsinstanties en alle door de overheid gesubsidieerde of gereguleerde instellingen moeten iedere constatering van illegaal verblijf melden bij een centraal meldpunt. Medewerkers van woningcorporaties en onderwijsinstellingen moeten naar de verblijfsvergunning vragen. Op iedere melding moet een uitzettingsactie volgen.
Criminele illegalen moeten ongewenst worden verklaard en opgesloten blijven, totdat verwijdering uit Nederland kan plaatsvinden. Dit geldt ook voor illegalen die weigeren het land te verlaten.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie