Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen gemeente Leusden

Datum nieuwsfeit: 24-04-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Leusden

B E K E N D M A K I N G E N / 24-04-01verleende vergunningen

bouwvergunningen


- De Brink 6, tuinhuis


- Dissel 3, uitbreiden woning


- Bouwdriest 14, uitbreiden woning


- Hamersveldseweg 105, uitbreiden gemeentewerf t.b.v. milieucentrum

- Hessenweg 104, schuur


- Hamersveldseweg 146, verbouwen schuur

kapvergunningen

particulieren


- Gildenburg 36, 1 haagbeuk in de zijtuin


- Beemden 1, 1 eik in de zijtuin


- Marterhoeve 36, 1 beuk in de achtertuin


- Romolenstraat 73, 1 Leylandcipres in de achtertuin
aanlegvergunning


- Postweg 11, aanleggen aardewal

diverse vergunningen


- Basisschool De Vallei: vergunning sponsorloop d.d. 27 april 2001, afgegeven op 17-4-01;


- Driehoek Buitenreclame Benelux BV: vergunning plaatsen 20 aankondigingsborden t.b.v.

Stots Optiek, afgegeven op 17-04-01;


- Oranjevereniging Leusden: vergunning lampionnenoptocht op 28 april, reveille, aubade op 30 april en een skatetocht voor kinderen op 2 mei, afgegeven op 20-04-01;


- Oranjevereniging Leusden: vergunning voor een braderie, een kinder-, kunst- en

hobbymarkt en een muziekplein naast jongerencentrum De Til, afgegeven op 20-04-01;


- Feestcomité Achterveld: vergunning lampionnenoptocht op 29 april, reveille, rondgang

D.W.S., kinderspelen, een fietstocht en een bingoavond op 30 april, afgegeven op

20-04-01.

informatie en bezwaren

U kunt nadere informatie vragen.

Bouwvergunningen en aanlegvergunning: afdeling Wonen en Werken, telefoon 496 17 56

Kapvergunningen: afdeling Groen, telefoon 49 617 54

Diverse vergunningen: afdeling Bestuurszaken, telefoon 496 17 07

Bent u van mening dat u door een besluit rechtstreeks in uw belangen wordt getroffen? In dat geval kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. U moet dat doen binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit.

Ingediende bezwaarschriften zijn in principe openbaar. De belanghebbenden moeten hiervan namelijk kennis kunnen nemen en zo de mogelijkheid krijgen om ze te weerleggen. Hierop zijn twee uitzonderingen: als de persoonlijke levenssfeer van de indiener van het bezwaarschrift in het geding is en als de bedrijfsvoering in ernstige mate te lijden zou hebben van openbaarmaking.

In uw bezwaarschrift moet u in ieder geval vermelden:


- uw naam en adres;


- de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;

- een omschrijving van de beslissing waartegen u bezwaar wilt maken

- de reden waarom er bezwaar wordt gemaakt

Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen?

Het indienen van een bezwaarschrift tegen een bouwvergunning, een uitwegvergunning of een andere vergunning betekent niet dat het besluit wordt geschorst. Als u dat wél wilt, moet u zich wenden tot de president van de Arrondissementsrechtbank, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Hier kunt u een "voorlopige voorziening" aanvragen. Op het gemeentehuis van Leusden is een folder beschikbaar met als titel 'Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid'. Hierin vindt u informatie over de behandeling van een bezwaarschrift.wet milieubeheer

verleende vergunningen

Op 20 april 2001 is door burgemeester en wethouders van Leusden aan M.A.C. van Ree een revisievergunning krachtens de Wet milieubeheer verleend voor het veranderen en daarna in werking hebben van de gehele inrichting voor het houden van melkrundvee en scharrelkippen op het perceel Hagenouwselaan 1 te Leusden.

Op 20 april 2001 is door burgemeester en wethouders van Leusden aan J.H. Lagerweij een revisievergunning krachtens de Wet milieubeheer verleend voor het veranderen en daarna in werking hebben van de gehele inrichting voor het houden van melkrundvee en geiten op het perceel Maanweg 29-31 te Leusden.

De vergunningen zijn ten opzichte van het ontwerp niet gewijzigd.

Indien u daartegen bezwaar hebt, kunt u tot en met 11 juni 2001 beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (adres: Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). Het beroepsschrift moet in tweevoud worden ingediend.

Dit beroep staat alleen open voor:

- degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen de ontwerp-beschikking;

- de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over de ontwerp-beschikking;
- degenen die bedenkingen hebben tegen de eventuele wijzigingen die in deze beschikking ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht;

- belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen de ontwerp-beschikking.

Zij die beroep hebben ingesteld, kunnen de Voorzitter van Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State om een voorlopige voorziening verzoeken. Als dit verzoek binnen de beroepstermijn wordt gedaan, wordt daarmee voorkomen dat de vergunning van kracht wordt na afloop van de beroepstermijn.

De vergunning wordt ook niet van kracht zolang een bouwvergunning, die is vereist voor werkzaamheden waarvoor de milieuvergunning is bedoeld, nog niet is verleend (artikel 20.8 Wet milieubeheer).

Het verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (adres: Postbus 20019, 2500 EA Den Haag).

De beschikking en de andere relevante stukken liggen vanaf 25 april 2001 tot het einde van de beroepstermijn op werkdagen van 9.00 tot 15.00 uur ter inzage in het gemeentehuis, 't Erf 1 te Leusden, balie 8. Bovendien bestaat, na telefonische afspraak, de mogelijkheid om de stukken in te zien op iedere vrijdag tussen 19.00 en 20.00 uur (telefoon 033-496 17 59).

Wij adviseren u om, indien u prijs stelt op inhoudelijke, dan wel technische informatie, eerst een afspraak te maken met de heer J.A. Bomers.bouwaanvragen

bouwaanvragen ter inzage


- Aanleg parkeerplaatsen op de hoek Schoolsteeg/Hamersveldseweg voor nieuw te bouwen

Milieucentrum bij Gemeentewerf.


- Hessenweg 158, uitbreiden woning met sloop en nieuwbouw garage

- Verjaagde Ruiterweg 13, tuinhuis


- Haverland 13, uitbreiden woning en plaatsen twee dakkapellen
De bouwplannen liggen ter inzage van donderdag 26 april tot en met woensdag 23 mei 2001 op werkdagen van 9.00 uur tot 13.00 uur op de afdeling Wonen en Werken van het gemeentehuis balie 8 of 9. Voor zover van toepassing ligt tevens de ontwerp-uitwerking ex. art. 11 WRO ter inzage.

Gedurende deze termijn kunnen eventuele bedenkingen schriftelijk worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Leusden, Postbus 150, 3830 AD Leusden.

Degenen die bedenkingen hebben ingebracht kunnen de bedenkingen eventueel mondeling toelichten.

ontvangen bouwaanvragen


- Verjaagde Ruiterweg 13, tuinhuis


- Horsterweg 19, drie dakkapellen en verbouwen woning

- Akkerwinde 14, dakkapel


- Zonnedauwhof 34, uitbreiden woning


- Louise de Colignylaan 13, uitbreiden woning

- De Biezenkamp 31, wijzigen achtergevel


- Waarden 11, uitbreiden woning

Deze publicatie vindt plaats op grond van het bepaalde in artikel 41 van de woningwet en is bedoeld om bekendheid te geven aan het feit dat genoemde aanvragen om bouwvergunning zijn ingediend. Deze aanvragen liggen niet ter inzage.

Nadere informatie kunt u krijgen bij de afdeling Wonen en Werken (tel. 496 17 56)

hoorzitting

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht worden op woensdagochtend 9 mei 2001 twee hoorzittingen gehouden in vergaderzaal 5:

9.00 uur: hoorzitting over een aanschrijving tot het verwijderen van een

erfafscheiding op het perceel Ruigevelddreef 50

9.30 uur: hoorzitting over een verleende bouwvergunning voor het plaatsen van een garage /

schuur op het perceel Melafier 10.

Deze hoorzittingen zijn openbaar. Nadere informatie kunt u krijgen bij de afdeling Wonen en Werken, telefoon: 496 17 56.gemeenteraadsvergadering

donderdag 26 april om 20.00 uur in het gemeentehuis

Op de agenda staat de evaluatie Buurt is aan de beurt. Het voorstel wordt besproken om in te stemmen met de conclusies en aanbevelingen van het evaluatierapport en een extra bedrag beschikbaar te stellen voor de meerkosten van het wijkbeheer in 2001 en 2002.

Ook komen de toelatings- en toewijzingsvoorwaarden voor nieuwbouw De Start aan de orde met het voorstel in te stemmen met de vastgestelde criteria. Verder is er aandacht voor de startnotitie voor het project Binnen in het Buitengebied, onderdeel van Leusden in de Steigers. De raad wordt gevraagd akkoord te gaan met een onderzoek dat uiteindelijk moet leiden tot het geven van invulling aan het project Binnen in het Buitengebied.reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie