Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Statencommissie Algemene en Economische Zaken Friesland

Datum nieuwsfeit: 25-04-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Friesland
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Friesland

Agenda

25 april 2001 17.30 uur Statencommissie voor Algemene en Economische Zaken

Plaats: Provinsjehûs, Tweebaksmarkt 52, Leeuwarden Secretaris: G. Kraak, tel. 058 292 56 18, e-mail: (g.kraak@sis.fryslan.nl)

Hoofdpunten

- Kompasprojecten: Thialf en Stortemelk (Vlieland) Voor het Kompas jaarprogramma 2001 zijn twee nieuwe projecten aangemeld en beoordeeld. Het gaat om de projecten uitbreiding en technische revitalisering van het Sport- en Recreatiecentrum Thialf en herstructurering van camping Stortemelk. De projecten worden voor advies voorgelegd aan de commissie.


- Afwikkeling EU-besluit SCI / bijdrage uit de Reserve Acquisitie aan de NOM
Naar aanleiding van de EU beschikking betreffende de door Nederland toegekende staatssteun ten gunste van SCI-Systems, hebben gedeputeerde staten een notitie opgesteld om aan te geven hoe zij de beschikking verder willen afhandelen. De commissie wordt hierover nu geïnformeerd. Op basis van de EU-beschikking hebben gedeputeerde staten verder de bijdrage aan de NOM ten behoeve van de tijdelijke huisvesting van SCI definitief vastgesteld. De commissie wordt gevraagd hierover haar advies te geven.


- Bestuursopdracht aanwending NUON-opbrengst Provinciale Staten hebben in december 2000 het besluit genomen om op termijn aan te koersen op beëindiging van het NUON-aandeelhouderschap. Daarbij komt de vraag naar voren waaraan en onder welke randvoorwaarden de vrijkomende middelen besteed zouden moeten worden. Om hier meer duidelijkheid over te krijgen is een bestuursopdracht opgesteld. Aan de hand daarvan zullen de verder te nemen stappen, de gewenste resultaten en de begeleiding van het proces verder in kaart moeten worden gebracht. Aan de commissie wordt gevraagd in te stemmen met de bestuursopdracht.


- Notitie Verkenning Bestuurlijke ICT-ambities De voortgaande ontwikkelingen op het gebied van Informatie en Communicatie Technologie geven aanleiding om het bestuurlijke beeld van die ontwikkelingen en van de ambities die daarop gebaseerd kunnen worden, te actualiseren. In de notitie wordt een aanzet gegeven voor de verkenning van die bestuurlijke ambities. Daarbij wordt het accent gelegd op de provinciale rol, de relatie met de Friese samenleving en de wijze waarop deze relatie ingevuld en onderhouden wordt.


- IPO jaarrekening 2000, IPO Ontwerpbegroting 2002 en IPO Meerjarenbegroting 2002-2006
Elk jaar kunnen Provinciale Staten hun mening geven over de IPO jaarrekening van het afgelopen jaar (2000), de ontwerpbegroting voor het komende jaar (2002) en de meerjarenbegroting voor de komende vijf jaren (2002-2006). De stukken liggen nu ter advisering voor aan de commissie.

Belangstellenden zijn welkom op de publieke tribune In vergaderingen van Statencommissies hebben burgers de gelegenheid om, maximaal 5 minuten, over een punt van de agenda mee te praten. Verzoeken daartoe moeten voor het begin van de vergadering schriftelijk bij de voorzitter ingediend worden met opgave van de punten waarover men wat wil zeggen.

Voor informatie over de openbare vergaderingen kunt u terecht bij het Informatiecentrum provincie Fryslân, Tweebaksmarkt 52 Leeuwarden. Tel. 058- 292 55 24 e-mail (info@fryslan.nl)

U kunt de stukken raadplegen op deze site. Wilt u van ons bericht, als er nieuwe stukken beschikbaar zijn op internet? Geef uw e-mailadres dan even door via ((provincie@fryslan.nl)).

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie