Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Telefonische bereikbaarheid stadsconciërges Ootmarsum

Datum nieuwsfeit: 25-04-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Weerselo
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Weerselo

Datum plaatsing: 25 april 2001
Telefonische bereikbaarheid stadsconciërges
De Ootmarsumse stadsconciërges, de heren Heerink en Sanders, beschikken over een mobiele telefoon. Deze is uitsluitend bedoeld voor de onderlinge communicatie en contacten die noodzakelijk zijn in verband met de uitoefening van de dienst.
Het komt in toenemende mate voor dat beide heren op hun mobiele telefoon worden gebeld in verband met uitgereikte naheffingsaanslagen, bekeuringen en andere zaken. Ook worden ze thuis gebeld, veelal in de avonduren. Dat is niet alleen vervelend voor betrokkenen zelf, maar ook voor hun huisgenoten. Het is niet de bedoeling dat van betrokkene wordt gevraagd zaken af te wikkelen buiten hun werktijden. Daarom zal hiermee vanaf morgen anders worden omgegaan.
Personen die een van beide stadsconciërges telefonisch willen spreken kunnen gewoon het stadhuis Ootmarsum bellen (0541-288888); indien de heren Heerink en Sanders aanwezig zijn zal de beller worden doorverbonden. Ingeval van afwezigheid, wordt de beller zo spoedig mogelijk teruggebeld. Indien een van beiden thuis wordt gebeld zal worden gevraagd de volgende dag via het stadhuis opnieuw te bellen. Deze regeling gaat in op 26 april a.s.
Wilt u hieraan meewerken? Waarvoor dank.

Tijdelijke huisvesting
Zoals u wellicht al in de krant gelezen heeft is het gemeentebestuur doende de tijdelijke huisvesting van de ambtelijke diensten nader te regelen. In grote lijnen weergegeven ligt het in de bedoeling alle 3 de "oude" gemeentehuizen te blijven gebruiken tot het moment waarop de verbouw/uitbreiding van het gemeentehuis te Denekamp gereed is. Zodra inzake de tijdelijke huisvesting meer bekend is zullen wij u daarover op deze pagina tijdig informeren.
Tot dat moment kunt u voor ambtelijke diensten terecht in het (voormalige) gemeentehuis van uw woonplaats.

Dodenherdenking op 4 mei a.s.
Tijdens de dodenherdenking op 4 mei a.s. zullen de leden van het college van burgemeester en wethouders als volgt aanwezig zijn:


* DENEKAMP: de burgemeester F.P.M. Willeme en de wethouders mevrouw A.E. Snijders-Geelink en mevrouw A.M.B. Mentink-Groener
* OOTMARSUM: de wethouders J.G. Johannink en J.P.F.M. van Zuilekom. OPHALEN HUISVUIL


Het ophalen van het huisvuil ( groene containers) van maandag 30 april (Koninginnedag ) wordt verschoven naar dinsdag 1 mei a.s. U wordt verzocht dinsdagochtend tijdig uw container, dus vanaf 7.30 uur aan de openbare weg te zetten, zodat u niet het risico loopt dat de bak niet geledigd wordt.

OPENING ZWEMBAD DE KUIPERBERG

Door enige vertraging in de werkzaamheden betreffende het aanbrengen van een nieuwe coating in de bassins zal zwembad De Kuiperberg te Ootmarsum in tegenstelling tot eerdere berichtgeving niet op 1 mei a.s. maar op 5 mei 2001 weer geopend zijn voor het publiek.

OFFICIËLE PUBLICATIES

Delegatiebesluit
De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 22 maart 2001 besloten tot vaststelling van het "Delegatiebesluit Denekamp 2001". Dit besluit is in werking getreden op 23 maart 2001.

Mandaatstatuut
Burgemeester en wethouders alsmede de burgemeester hebben op 27 februari 2001 besloten tot vaststelling van een mandaatstatuut met de daarbijbehorende mandaatlijsten.
Dit besluit is in werking getreden op 28 februari 2001.

Beide besluiten liggen 6 weken ter inzage bij de afdeling Welzijn op de locatie Denekamp.

Beleidsregels en aanwijzingensbesluiten gemeentelijke belastingen

Burgemeester en wethouders hebben in de vergaderingen van 6 maart 2001 en 17 april de volgende beleidsregels, regeling en aanwijzingsbesluiten vastgesteld:

beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie:
deze beleidsregels kunnen toepassing vinden bij de volgende belastingen: onroerende-zaakbelastingen, baatbelasting, forensenbelasting, hondenbelasting, rioolrechten,reinigingsheffingen en precariobelasting;

beleidsregels voor het aanwijzen van een WOZ-belanghebbende in een keuzesituatie:
deze beleidsregels vinden toepassing indien bij het tenaamstellen van waardebeschikkingen in het kader van de Wet waardering onroerende zaken een keuzesituatie bestaat;

regeling gemeentelijke belastingen:
deze regeling heeft betrekking op de volgende belastingen: onroerende-zaakbelastingen, baatbelasting, toeristenbelasting, forensenbelasting, rioolrechten, reinigingsheffingen, leges, parkeerbelastingen, hondenbelasting en staangeld;

aanwijzingsbesluit tijdelijk heffingsambtenaar: dit aanwijzingsbesluit regelt de aanwijzing van de ambtenaar belast met de heffing van gemeentelijke belastingen;

aanwijzingsbesluit tijdelijk invorderingsambtenaar: dit aanwijzingsbesluit regelt de aanwijzing van de ambtenaar belast met de invordering van gemeentelijke belastingen;

aanwijzingsbesluit belastingdeurwaarder/betekenaar: in dit aanwijzingsbesluit is de aanwijzing van de belastingdeurwaarder geregeld.

Deze besluiten treden in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking. De besluiten liggen ter inzage op het bureau Financieel Beleid van locatie Denekamp en kunnen kosteloos worden ingezien. Tegen betaling is een kopie verkrijgbaar.

RUIMTELIJKE ORDENING

Onherroepelijk geworden bestemmingsplannen

De volgende bestemmingsplannen betrekking hebbende op het grondgebied van de voormalige gemeente Weerselo zijn in werking getreden:


* de 10e partiële herziening van het bestemmingsplan 'Buitengebied',
* de 34e partiële herziening van het bestemmingsplan 'Buitengebied'.
De bestemmingsplannen zijn bij besluiten van 14 februari 2001 door Gedeputeerde Staten goedgekeurd. Beide plannen, die nu onherroepelijk van kracht zijn, liggen ter inzage bij de afdeling VROM, locatie Weerselo, Burgemeester Scholtenplein 1, 7595 AN Weerselo.

Ingekomen aanvragen om bouwvergunning en meldingen bouwvoornemen Burgemeester en wethouders maken bekend dat in de periode van 12 t/m 19 april 2001 bij de locatie Weerselo onderstaande aanvragen bouwvergunning zijn ingekomen:


* Siemertsteeg 5a in Weerselo: bouw tweede bedrijfswoning; Kroonweg 4 in Saasveld: uitbreiden kapschuur; Raadhuisstraat 8 in Weerselo: vergroten bedrijfspand t.b.v. kinderopvang;
Siemertsteeg 2 in Weerselo: bouw woning t.v.v. en Grotestraat 42 in Rossum: bouw machineberging.

De plannen kunnen tijdens de openingsuren worden ingezien bij de afdeling VROM, cluster bouwzaken, locatie Weerselo

Bij de lokatie Denekamp zijn onderstaande aanvragen om bouwvergunning ingekomen:


* Kerkweg 48 te Tilligte. Bouw werktuigenloods.
* Lattropperstraat 74 te Denekamp. Uitbreiden woonhuis.
* Stroothuizerweg 30 te Denekamp. Bouw paardenstal..
* de Roerdomp 42 te Denekamp. Uitbreiden woonhuis.
De bouwplannen kunnen worden ingezien op het bureau VROM, lokatie Denekamp.

Verleende bouwvergunningen en positieve reacties op meldingen bouwvoornemen

te verlenen voor:


* Het verbouw en van een pizzeria aan de Grotestraat 23 te Denekamp Het uitbreiden van een woonhuis aan de Hopmanstraat 28 te Denekamp. Het uitbreiden van een woonhuis aan de Heuvelweg 2 te Oud Ootmarsum Tevens vrijstelling verleend voor het overschrijden van de maximum voorgeschreven inhoud.

* Het verbouwen van een entree aan de Industriestraat 10 te Denekamp Het bouwen van een carport aan de Jonkershoesweg 16 te Breklenkamp Het veranderen van een werktuigenloods aan de Kerspelweg 15 te Tilligte
Het uitbreiden van een woonhuis aan de Kapelaan Van Schaikstraat 22 te Noord Deurningen. Tevens vrijstelling verleend voor het overschrijden van de maximum voorgeschreven oppervlakte aan bijgebouwen buiten het bouwblok.

* Het veranderen van een woonhuis aan de Nosseltweg 25 te Denekamp Het bouwen van een werktuigenloods aan de Ottershagenweg 5 te Oud Ootmarsum
Het plaatsen van een dakkapel aan de Oude Dijk 35 te Denekamp Het plaatsen van een overkapping aan de Rotmannweg 2 te Breklenkamp.

Het verbouwen van een woonhuis en bijgebouw aan de Veldweg 26 te Noord Deurningen
Het bouwen van een dakkapel, vluchttrap en dakramen aan het adres Schiltstraat 2 te Ootmarsum, (V127/2000)
Het vergroten van een aangebouwd bijgebouw aan het adres Odemarusstraat 36 te Ootmarsum,
(V1/2001)

* Het bouwen van een zwembad, aan het adres Eerste Stegge 1 te Ootmarsum, (V2/2001)
Het bouwen van een aanbouw aan het adres Cramerstraat 2 te Ootmarsum, (V8/2001)
Het bouwen van een aanbouw aan het adres Odemarusstraat 14 te Ootmarsum, (V6/2001)
Het vernieuwen en veranderen van een opslagschuur aan de Hanenweg 11 in Saasveld (05.06.2001);

* Het bouwen van een erker aan de Grotestraat 26 in Rossum (31.05.2001);
Het bouwen van een schaduwhal aan de Haarstraat 43 in Rossum (31.05.2001);
Het vernieuwen en vergroten van een ligboxenstal aan de Scholten Lindeweg 2 in Rossum
(31.05.2001);

* Het verbouwen van een garage en het plaatsen van reclame aan het Pierikspad 5 in Rossum (31.05.2001);
Het bouwen van een garage/berging en het verbouwen van een woning aan de Rudolph Wilminklaan 5 in Weerselo (31.05.2001) en Het vergroten van een ligboxenstal aan de Twelweg 4 in Rossum (31.05.2001).

Burgemeester en wethouders van Denekamp hebben besloten positief te reageren op onderstaande meldingen bouwvoornemens.


* Het plaatsen van een tuinhuisje aan de Johanninksweg 78 te Denekamp.
Tevens vrijstelling verleend voor het plaatsen van een bouwwerk op een perceel met de bestemming "zomerhuisjesterrein".
* Het bouwen van een tuinhuis aan het adres van Hoefslagstraat 1 te Ootmarsum, (M20/2001);

* Het bouwen van een aanbouw aan het adres van Ghernaerstraat 9 te Ootmarsum, (M4/2001);

* Het plaatsen van een dakkapel aan het Wilmink 4 in Weerselo (31.05.2001);
Het uitbreiden van een woning aan de Hersmole 8 in Rossum (31.05.2001);
Het uitbreiden van een woning aan de Hersmole 10 in Rossum (31.05.2001);
Het plaatsen van een tuinhuisje aan de Eschgaarde 15 in Deurningen (31.05.2001);
Het bouwen van een tochtportaal aan de Robertstraat 18 in Weerselo (31.05.2001);
Het plaatsen van een tuinhuisje aan de Lubberskamp 4 in Weerselo (31.05.2001);
Het plaatsen van een tuinhuisje aan de Kolberinksmaat 19 in Weerselo (31.05.2001);

Krachtens het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht kan binnen 6 weken na de datum van bekendmaking van de vergunningverlening aan de houder van de vergunning bezwaar worden ingediend bij Burgemeester en wethouders van Denekamp, Postbus 11, 7590 AA Denekamp. De uiterste datum waarop uw bezwaarschrift moet zijn ontvangen staat tussen haakjes achter de vergunning genoemd.

SLOOPVERGUNNINGEN


* Slotsdijk 11 te Denekamp. Slopen woonhuis.
* Plegtsweg 1 te Weerselo. Slopen van een schuur en boerderij (31.05.2001).
vergunningen binnen zes weken na bekendmaking van de vergunningverlening aan aanvrager bezwaar worden ingediend bij Burgemeester en wethouders van Denekamp, Postbus 11, 7590 AA Denekamp. De uiterste datum waarop uw bezwaarschrift moet zijn ontvangen staat tussen haakjes achter de vergunning genoemd.

TOEPASSING VRIJSTELLING ARTIKEL 19, LID 3 WRO

Burgemeester en wethouders van Denekamp zijn voornemens om vrijstellingen te verlenen op basis van artikel 19, lid 3 WRO voor de volgende bouwplannen:


* de Borghert 1 te Denekamp (melding). Bouw tuinhuisje. Vrijstelling wordt verzocht voor het
bouwen op een perceel met de bestemming "winkels/ bedrijfsgebouwen".
Churchillstraat 69 te Denekamp. Uitbreiden woonhuis met een berging. Vrijstelling wordt verzocht voor het bouwen op een perceel met de bestemming "winkels/bedrijfsgebouwen".

De vrijstellingen liggen met ingang van 26 april 2001 gedurende vier weken ter inzage op het bureau VROM.
Gedurende die tijd kan een ieder zijn zienswijze over het voornemens kenbaar maken bij Burgemeester en wethouders.

RECLAMEVERGUNNING .

Hanzeweg 34 te Denekamp. Plaatsen lichtbak.

Tegen voornoemd besluit kan binnen zes weken na bekendmaking van de vergunningverlening aan de houder van de vergunning bezwaren bij B en W worden ingediend.

WET MILIEUBEHEER

ONTWERP-BESCHIKKING GEDEELTELIJKE INTREKKING VERGUNNING

Op het bureau VROM van het gemeentehuis in Denekamp ligt vanaf 26 april 2001 tot 10 mei 2001 op maandag- t/m vrijdagmorgen van 08.30 uur tot 12.30 uur en buiten kantooruren op telefonische afspraak ter inzage de ontwerp-beschikking tot gedeeltelijke intrekking van de milieuvergunning voor het veehouderijbedrijf van:

E.C.C. Bodde-Oude Holtkamp en G. Oude Holtkamp, Venweg 17 te Denekamp.

Het veehouderijbedrijf neemt deel aan de Regeling Beëindiging Veehouderijtakken, zodat de vergunning voor het houden van 90 mestvarkens wordt ingetrokken. Met deze intrekking wordt het milieu niet benadeeld.

Tegen deze ontwerp-beschikking kan iedereen vóór 10 mei 2001 bij B en W gemotiveerde schriftelijke bedenkingen indienen. Als daarom wordt gevraagd, worden de persoonlijke gegevens van degene, die schriftelijke bedenkingen heeft ingediend, niet bekendgemaakt. Ook dit verzoek moet voor 10 mei 2001 bij B en W worden ingediend.

Zolang de ontwerp-beschikking ter inzage ligt, kan iedereen om een openbare zitting vragen om monde-linge bedenkingen in te dienen of over de ontwerp-beschikking van gedachten te wisselen. Daarvoor kan men bellen met het bureau Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, locatie Denekamp, telefoon 0541-358862.

Nadat de beschikking is genomen, kan beroep worden ingesteld door:


1. degenen, die bedenkingen hebben ingediend tegen de ontwerp-beschikking;

2. de adviseurs, die over de ontwerp-beschikking hebben geadviseerd;
3. degenen, die bedenkingen hebben tegen eventuele wijzigingen, die in de beschikking t.o.v. het ontwerp daarvan zijn aangebracht;
4. belanghebbenden, die kunnen aantonen, dat zij niet eerder tegen de ontwerp-beschikking bedenkingen hebben kunnen indienen. ONTWERP-BESCHIKKING

Op de afdeling VROM, locatie Weerselo ligt vanaf 26 april 2001 op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur, alsmede buiten kantooruren, na telefonische of schriftelijke afspraak, gedurende vier weken ter inzage het ontwerp van het besluit op de aanvraag van:

De heer J.H. Vrielink, Boschweg 16 te Rossum voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een vleesveehouderij annex de opslag van mest, dieselolie en bestrijdingsmiddelen.

Bedenkingen tegen het ontwerp-besluit kunnen door een ieder tot en met 24 mei 2001 schriftelijk worden ingediend bij het gemeentebestuur. Op verzoek kan iedereen in persoon of bij gemachtigde mondeling bedenkingen inbrengen en wel op afspraak tot het einde van bovengenoemde termijn van vier weken. BESCHIKKINGEN
Op het bureau VROM van het gemeentehuis in Denekamp ligt vanaf 26 april 2001 tot 7 juni 2001 op maandag- t/m vrijdagmorgen van 08.30 uur milieuvergunning voor het veehou-derijbedrijf van:

de heer B.A.F. Damink, Enktermorsweg 2 in Agelo.

De heer Damink neemt deel aan de Regeling Beëindiging Veehouderijtakken. Met deze gedeeltelijke intrekking wordt het milieu niet benadeeld.
Op de afdeling VROM, locatie Weerselo ligt vanaf 26 april 2001 op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur, alsmede buiten kantooruren, na telefonische of schriftelijke afspraak, gedurende zes weken ter inzage het besluit tot het gedeeltelijk intrekken van de vergunning van:

De heer T.A.M. Pol, Loodijk 13 te Saasveld (varkens- en schapenhouderij, nr. 96074, d.d. 29 oktober 1996).

Beroep tegen deze beschikkingen kan tot en met 7 juni 2001 worden ingesteld door:


1. degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;

2. de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het onwerp van het besluit;
3. degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht;

4. belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.
Het beroepschrift moet worden gericht aan de Afdeling 's-Gravenhage. Zij, die beroep instellen, kunnen bij een spoedeisend belang op grond van de Wet op de Raad van State tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek kan eveneens tot en met 7 juni 2001 worden gericht aan de Voorzitter van genoemde Afdeling, wil het besluit niet binnen zes weken na de terinzagelegging van kracht worden. Voor het indienen van een beroepschrift en/of een verzoek om een voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd. Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt pas van kracht als opdat verzoek door de Raad van State is beslist.

TERINZAGELEGGING MELDING

Op de afdeling VROM, locatie Weerselo ligt vanaf 26 april 2001 ter inzage de melding van:

G.W.G. Kemna, Hertmerweg 3 te Saasveld: Besluit melkrundveehouderijen milieubeheer, inhoudende het omzetten van de veebezetting (art. 8.40 Wet milieubeheer).

Op de afdeling Algemene Zaken, locatie Ootmarsum ligt vanaf 26 april 2001 ter inzage de melding van:

Tandartspraktijk M.C. Scholten, Walstraat 9 te Ootmarsum: het van toepassing worden van het Besluit tandartspraktijken milieubeheer op de inrichting aan de Walstraat 9 te Ootmarsum (art. 8.40 Wet milieubeheer).


VERKEERSBESLUIT TEN BEHOEVE VAN DE INSTELLING VAN VOORRANG OP EEN AANTAL KRUISINGEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTE DENEKAMP.

Op 1 mei 2001 treedt de nieuwe verkeersregel "voorrang bestuurders van rechts" in werking. Vanaf deze datum moet aan alle bestuurders die van rechts komen voorrang verleend worden. "Rechts heeft voorrang" geldt dus niet alleen meer voor auto's, maar ook voor fietsers, bromfietsers, snorfietsers, bestuurders van een invalidenvoertuig, bestuurders van een wagen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee. De regel geldt alleen voor gelijkwaardige kruisingen. Dit zijn kruisingen waar de voorrang niet apart geregeld is. De invoering van de nieuwe voorrangsregel is één van een groot aantal maatregelen die zijn afgesproken in het kader van het startprogramma Duurzaam Veilig. Naast deze afspraak is onder meer overeengekomen dat iedere wegbeheerder zijn wegennet zal indelen (categoriseren) in verkeersaders en verblijfsgebieden. Deze indeling is in Denekamp in het in 1999 door de raad vastgestelde categoriseringsplan vastgelegd. De inrichting van verblijfsgebieden en verkeersaders is een zaak van langere termijn. Op dit moment zijn veel potentiële verblijfsgebieden (binnen én buiten de bebouwde kom) en verkeersaders nog niet als zodanig ingericht. Dit betekent dat voor de naderingssnelheid van voertuigen bij de in dit potentieel verblijfsgebied gelegen kruisingen op dit moment nog een maximum van 50 dan wel 80 km/uur geldt. Voor een verantwoorde invoering van de regel "voorrang bestuurders van rechts" per 1 mei, is het noodzakelijk dat op een aantal kruisingen in deze potentiële verblijfsgebieden aanvullende maatregelen worden genomen. Deze maatregelen kunnen bestaan uit het instellen van voorrang dan wel het aanbrengen van attentieverhogende maatregelen. Voor het instellen van voorrang op een aantal kruisingen en T-aansluitingen is door het college van Burgemeester en Wethouders het volgende besloten.

Binnen het grondgebied van de voormalige gemeente Denekamp zal op de volgende kruisingen middels het aanbrengen van borden B3 en B6 (bijlage 1 van het RVV1990) voorrang worden ingesteld, waarbij aan verkeer op de onder "Straatnaam1" genoemde wegen voorrang moet worden verleend:

STRAATNAAM1 STRAATNAAM2 STRAATNAAM3
Spittendijk Churchillstraat
Veldkampsweg Churchillstraat
Brandlichterweg Dunantstraat verlengde Dunantstraat Churchillstraat Clematisstraat De Luinink
Ootmarsumsestraat Julianastraat Oranjestraat
Johanninksweg Bonkenbroekweg
Frensdorferweg Disseroltweg Korenmorsweg
Voortsweg Nijenkampsweg
Zonnenbergweg Oppersveldweg

Eveneens binnen het grondgebied van de voormalige gemeente Denekamp zal op de volgende T-aansluitingen door middel van het aanbrengen van borden B4, B5 en B6 (bijlage 1 van het RVV1990) voorrang worden ingesteld, waarbij aan verkeer op de onder "Straatnaam1" genoemde wegen voorrang moet worden verleend:

STRAATNAAM1 STRAATNAAM2
Sombeekweg Voltaweg
Sombeekweg Marconiweg
Lange Voor Markt
Burg. Hoogklimmerstraat Markt
Spittendijk Brink
Brinkstraat Hopmanstraat
Brinkstraat Brink
Molendijk Bögelscamplaan
Molendijk Harwichsdijk
Geert van Woustraat Oude Dijk
Brandlichterweg Diekmanweg
Sombeekweg Diekmanweg
Kloppendijk Hanzeweg
Kloppendijk Industriestraat
Brandlichterweg Bosman, het
Oude Dijk Stroothuizerweg
Stroothuizerweg Berghumerstraat
Brandlichterweg Gildehauserdijk
Kanaalweg Schotbroekweg
Oude Dijk Foksweg
Molendijk Ellenweg
Gravenesweg Zoekeweg
Johanninksweg Gravenesweg
Rammelbeekweg Delengoorweg
Rammelbeekweg Elsweg
Hoofdstraat Brekkelerveldweg
Hoofdstraat Jonkershoesweg (zuidzijde)

Binnen het grondgebied van de voormalige gemeente Denekamp zal de Ottershagenweg, tussen de Laagsestraat en de bebouwde komgrens van Lattrop, als voorrangsweg worden aangewezen. Dit zal gebeuren door middel van borden B1 en B6 (bijlage 1 van het RVV1990) worden aangegeven op de volgende kruisingen, waarbij aan verkeer op de onder "Straatnaam1" genoemde wegen voorrang moet worden verleend:

STRAATNAAM1 STRAATNAAM2
Ottershagenweg Spiekweg
Ottershagenweg Horstweg
Ottershagenweg Eikweg
Ottershagenweg Gruttoweg
Ottershagenweg Kerspelweg
Ottershagenweg Vollenhoekweg
Ottershagenweg Huttenweg
Ottershagenweg Wiemselweg
Ottershagenweg Postelhoekweg
Ottershagenweg Lölfweg

Het besluit ligt tijdens kantooruren ter inzage bij bureau Gemeentelijke Werken op het gemeentehuis in Denekamp. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedereen wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, hiertegen een met redenen omkleed bezwaarschrift indienen. Dit moet dan gebeuren binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan burgemeester en wethouders van Denekamp, Postbus 11, 7591 AA Denekamp.

Op 1 mei 2001 treedt de nieuwe verkeersregel 'voorrang bestuurders van rechts' in werking. Vanaf deze datum moet aan alle bestuurders die van rechts komen voorrang verleend worden. "Rechts heeft voorrang" geldt dus niet alleen meer voor auto's, maar ook voor fietsers, bromfietsers, snorfietsers, bestuurders van een invalidenvoertuig, bestuurders van een wagen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee. De regel geldt alleen voor gelijkwaardige kruisingen. Dit zijn kruisingen waar de voorrang niet apart geregeld is.

Voordeel van de nieuwe regel is dat de voorrangssituatie op gelijkwaardige kruisingen veel duidelijker wordt, omdat deze voortaan voor alle bestuurders geldt. De verwachting is dat de nieuwe regel zal leiden tot minder misverstanden, waardoor de kans op verkeersongevallen afneemt. Met de nieuwe maatregel zijn de voorrangsregels in Nederland gelijk met die in de ons omringende landen.

Op kruisingen waar de voorrang geregeld is, veranderen de voorrangsregels niet. Dit zijn kruisingen met bijvoorbeeld verkeerslichten, voorrangsborden, haaientanden of een inrit-/uitritconstructie. Ook blijven bestuurders op een onverharde weg voorrang verlenen aan alle bestuurders op de verharde weg. Verder blijven trams op gelijkwaardige kruisingen altijd voorgaan of ze nu van rechts of van links komen. Voetgangers en alle daarmee vergelijkbare verkeersdeelnemers, zoals skaters, skeelers en steppers, zijn géén bestuurders en vallen niet onder de nieuwe voorrangsregel.

In verband met de invoering van 'voorrang bestuurders van rechts' gaat de politie extra controleren. Daarbij wordt de nadruk gelegd op gerichte snelheidscontroles van motorvoertuigen die gelijkwaardige kruisingen naderen. Daarnaast wordt er ook meer gecontroleerd op de verlichting en reflectie van (brom)fietsers.

Tenslotte: voorrang heb je niet, voorrang moet je krijgen. Het is van groot belang dat fietsers en bromfietsers geen voorrang nemen als ze op gelijkwaardige kruisingen van rechts komen, maar eerst goed opletten of ze voorrang krijgen.

Kijk vanaf april ook op: www.geefhetdoor.nl

OVERIGE INGEKOMEN AANVRAGEN OM VERGUNNING

Afgelast
Zondag 29 april: Trekker-trekwedstrijden op terrein achter café Franken Volmerink te Saasveld. Deze wedstrijden zijn in verband met uitbraak Mond en Klauwzeer afgelast door de organisatie. K.C. A. INZAMELING, locatie DENEKAMP IN 2001

De inzameling in alle zes kerkdorpen, locatie Denekamp in April is vrijdag 27 april a.s.
De Halteplaatsen en Tijden locatie Denekamp zijn: Lattrop Gasterij De Smid 08.30 - 09.15
Tilligte parkeerplaats gymzaal 09.30 - 10.15
Oud Ootmarsum café Oald Oatmöske 10.30 - 11.15
Agelo school 11.30 - 12.00
Denekamp markt 13.00 - 13.45
Denekamp gebouw Thuiszorg 14.00 - 14.45
Denekamp gymzaal Veldkamp 15.00 - 15.45
Noord Deurningen school 16.00 - 16.45
de administratie van de afdeling Gemeentewerken, locatie Weerselo, telefoon: 66 96 85.

Gemeentewerf: Hanzeweg te Denekamp. Open: woensdag- en vrijdagmiddag van 13.00-16.00 uur. Zaterdagochtend van 9.00-12.00 uur.

Gemeentewerf: van Bevervordestraat te Ootmarsum. Open: zaterdagmiddag van 13.00- 14.00 uur. bij de locatie Weerselo, afdeling gemeentewerken, telefoon: 66 96 85. PAPIERINZAMELING IN DEURNINGEN De leden van het jeugdbestuur van DSVD zamelen zaterdag 28 april a.s. het oud papier in op de parkeerplaats bij de ABTB (Bijen)uitsluitend tussen 9.00 en 12.00 uur. Er is hulp aanwezig om de mensen te helpen bij het storten van het in de containers. Voor informatie kunt u contact opnemen met: de heer H. Scholten, telefoon: 074- 2775602 of 074- 245607 (werk).

PAPIERINZAMELING IN ROSSUM.

De leden van de Ponyclub de "Veldruiters" komen zaterdag 28 april a.s. het oud papier ophalen in de kom van Rossum. De bewoners van het buitengebied kunnen het papier tot 's middags 15.00 uur naar de containers op het Thijplein brengen.

CARAVANCONTROLE

De afdeling 3VO Ootmarsum houdt op zaterdag 5 mei 2001, vanaf 09.00 uur, een preventieve controle op caravans. Het is mogelijk via het secretariaat, dhr. Wargers, tel. 0541-292037, een afspraak te maken.Opgave is mogelijk tot dinsdag 1 mei 2001.

De volgende onderdelen maken deel uit van de controle:


* Gewicht van de caravan

* Technische staat

* Bescheiden

* Gasinstallatie

De controle vindt plaats bij de werktuigbouwvereniging op de Mors te Ootmarsum.

INFORMATIE VAN WONINGSTICHTING ST. JOSEPH. De volgende woning is per direct beschikbaar voor verhuur: De Aanleg 8 te Weerselo. Het betreft hier een seniorenwoning met slaapkamer en douche op de begane grond.
De maandelijkse huurprijs is f 690,58

Tevens is de volgende woning is per 01-05- 2001 beschikbaar voor verhuur:
De Kerkewei 9 te Rossum. Het betreft hier een seniorenwoning met slaapkamer en douche op de begane grond.
De maandelijkse huurprijs is f 811,55

Informatie over huursubsidie is te verkrijgen via Woonmaatschappij Dinkelborgh,
Telefoon: 0541- 35 19 20

Belangstellenden kunnen zich schriftelijk aanmelden bij: Woningstichting St. Joseph, postbus 20, 7595 ZG Weerselo. Voor bezichtiging en informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de Woningstichting, elke eerste en derde maandagavond van de maand van 19.30- 20.00 uur op het kantoor van de woningstichting, Gunnerstraat 19, 7595 ZG Weerselo. Telefoon: 0541- 66 16 95.
Belangstellenden kunnen zich schriftelijk aanmelden bij: Woningstichting St. Joseph, Postbus 20 7595 ZG Weerselo.

CWI N.O.-Twente

Krachtenbundeling Arbeidsbureau, gemeenten en uitvoeringsinstellingen

Eén adres voor werk en uitkering

Op vrijdag 20 april 2001 wordt in Oldenzaal het Centrum voor Werk en Inkomen N.O.-Twente geopend. In het CWI bundelen het Arbeidsbureau, gemeenten en uitvoeringsinstellingen - zoals GAK, GUO, Cadans, USZO en SFB - hun krachten om de dienstverlening aan werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden in de regio N.O.-Twente beter te organiseren. Ook werkgevers kunnen voor het oplossen van personele vraagstukken bij het CWI terecht.

U wilt een (nieuwe) baan? Het CWI N.O.-Twente brengt werkzoekenden en werkgevers bij elkaar. Op de 'beursvloer' vindt u duizenden vacatures in nieuwe digitale vacaturezuilen. Het gaat hierbij om fulltime, parttime, vaste en tijdelijke, leidinggevende of juist uitvoerende banen. Er is in feite voor elk wat wils. Voor gedeeltelijk arbeidsgehandicapten, werklozen en werkenden die op zoek zijn naar een nieuwe uitdaging. Wilt u bijvoorbeeld eens wat anders of wilt u zich verder ontwikkelen: een nieuwe baan kan dan uitkomst bieden. Er is in het CWI N.O.-Twente ruim aanbod aan vacatures en wellicht kunnen de consulenten van het CWI u in contact brengen met de baan waarnaar u op zoek bent. Verder vindt u in het CWI allerhande informatie over de regionale arbeidsmarkt, arbeidsrecht, ontslag, opleidingen etc. In het CWI N.O.-Twente is een speciale internethoek ingericht waar u kosteloos kunnen internetten, als u op zoek bent naar werk. Uiteraard staan er CWI-medewerkers klaar om u hierbij te helpen.

U wilt een uitkering?
Het CWI N.O.-Twente is ook de plaats waar u een werkloosheidsuitkering van GAK, GUO, Cadans, USZO en SFB of een Bijstandsuitkering van de deelnemende gemeenten kunt aanvragen. Wanneer u een uitkering komt aanvragen, kan ter plekke naar passende vacatures gezocht worden. Pas als betaald werk niet direct mogelijk is, wordt door de medewerkers van het CWI nagegaan of u in aanmerking komt voor een uitkering.

U wilt personeel?
Als uw bedrijf op zoek is naar nieuwe medewerkers kunt u daarbij het CWI N.O.-Twente inschakelen. Het CWI beschikt over een grote kennis van de regionale en landelijke arbeidsmarkt. Hiernaast heeft het CWI een groot, gevarieerd aanbod van werkzoekenden. Het CWI vermeldt kosteloos uw vacature op de vacatureborden in het CWI en op de landelijke Internetsite.

Inwoners van de gemeenten in N.O.-Twente (Oldenzaal, Losser, Weerselo, Denekamp en Ootmarsum) kunnen vanaf 23 april 2001 in het CWI N.O.-Twente terecht voor alle diensten op het gebied van werk en inkomen.

Centrum voor Werk en Inkomen N.O.-Twente Steenstraat 44
7571 BL Oldenzaal
tel. 074-2557350
HEEMKUNDE

Bibliotheek:
In verband met Koninginnedag is de bibliotheek van de heemkunde in het Molenhuisje op maandag 30 april gesloten.
Fietstochten:
De fietstocht langs verschillende boerenerven rondom Ootmarsum, "De Commanderieroute", die gepland stond voor zondag 6 mei, wordt tot nadere datum uitgesteld.
De natuurfietstocht "De nacht van de nachtegaal", die georganiseerd wordt door de vogelwerkgroep op 14 mei, gaat tot op heden normaal door.
Presentatie "Erve ten Modenkotte":
De aanbieding van de herdruk van dit boek, geschreven door onze plaatsgenoot Egidius Wientjes, vindt plaats op 28 april in het Molenhuisje. Er is daar tevens een kleine tentoonstelling ingericht die iets laat zien van het werk en de persoon Gies Wientjes. Degenen die het boek besteld hebben middels voorinschrijving, kunnen dit afhalen in het Molenhuisje. Iedere middag van 28 april tot en met 4 mei van half twee tot half vijf. Belangstellenden zijn uiteraard van harte welkom.
Vanaf zaterdag 28 april is het boek te koop bij de plaatselijke boekhandels en in het Molenhuisje.

Zomerkamp 2001 s.c.w `n Emter Ootmarsum
Het s.c.w ` n Emter organiseert weer een zomerkamp. Dit jaar gaan wij naar kampeerboerderij "de Twentse Marke" in Noord Deurningen van 10 t/m 13 augustus 2001. Tijdens dit weekend kunnen de kinderen deelnemen aan allerlei spelen die te maken hebben met wild west.
Kinderen van groep 3 t/m groep 8 van de basisschool kunnen deelnemen aan dit zomerkamp om samen met andere kinderen er nog eens lekker uit te zijn.
Opgave moet vroegtijdig gebeuren, want er kunnen maximaal 30 kinderen mee.
De kosten bedragen f. 100,- voor het eerste kind en voor het tweede kind uit het zelfde gezin f. 85,-.
Voor meer informatie en opgave kan men bellen met s.c.w. `n Emter Ootmarsum tel: 0541-291849.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...