Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Overzicht programma fiscale wetsvoorstellen

Datum nieuwsfeit: 25-04-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Financien
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Titel: Overzicht programma fiscale wetsvoorstellenDe voorzitter van de vaste commissie

voor Financiën van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

Postbus 20018

2500 EA DEN HAAG

Datum

Uw brief (Kenmerk)

Ons kenmerk

25 april 2001

AFP 2001-00243 M

Onderwerp

Overzicht programma fiscale wetsvoorstellen

Tijdens ons overleg op donderdag 29 maart jl. is afgesproken een overzicht te geven van ten behoeve van het werkprogramma voor de rest van het jaar. Eerst schets ik de wetsvoorstellen en notities die thans bij uw Kamer liggen of die ik voornemens ben voor de zomer aan u te doen toekomen. Vervolgens schets ik de wetsvoorstellen en notities die ik in ieder geval voornemens ben direct na de zomer aan u te doen toekomen.

De volgende wetsvoorstellen liggen thans bij uw kamer of worden naar verwachting binnenkort bij u ingediend.

* Het verslag inzake het wetsvoorstel inzake de fiscale eenheid (nr. 26 854) ligt reeds bij ons en ik hoop op korte termijn de nota naar aanleiding van het verslag en een nota van wijziging te kunnen toezenden.

* Het wetsvoorstel stimulering schone autos (nr. 27 660) is enige weken geleden ingediend.

* Het wetsvoorstel dat ziet op de vennootschapsbelastingplicht en goodwillverbod voor vervoersbedrijven. Het nader rapport is afgerond en dit wetsvoorstel zal u binnenkort bereiken.
* De zogenoemde Veegwet II ligt thans bij de Raad van State en ziet op enkele noodzakelijke technische correcties in de fiscale wetgeving als gevolg van de Belastingherziening 2001.

Voorts ben ik voornemens u voor de zomer de volgende notities toe te zenden.

* Rapportage van de studiegroep vennootschapsbelasting.
* De autonotitie naar aanleiding van de motie Hofstra/Crone.
* Het regeringsstandpunt inzake de modernisering van de successiewet naar aanleiding van het rapport van de werkgroep Moltmaker.
* De notitie evaluatie BTW op arbeidsintensieve diensten.
* Het Rapport van de vergroeningscommissie.
* Een beschouwing over het verdonkergroenen van de groenregeling.
De fiscale en premieverkenning zal rond de zomer worden toegezonden. Ook zal ik u informeren over de aanpassing van de artiestenregeling en wordt ernaar gestreefd een notitie over gehandicapten en chronisch zieken aan u toe te zenden. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het voortouw bij deze laatste notitie.

Direct na de zomer ben ik voornemens u het wetsvoorstel inzake het jaarlijks terugkerende belastingplan te doen toekomen. In dit wetsvoorstel worden naast de uitwerking van de fiscale kant van de begroting in ieder geval tevens de volgende onderwerpen opgenomen:
* Codificatie van het OESO-begrip at arms length.
* Aanpassing van de WIB (uitbreiding informatie-uitwisseling).
* Wetswijziging naar aanleiding van het zogenoemde optie-arrest.
In het kader van het belastingplan wordt voorts aandacht besteed aan een vaartuigenbelasting, een belasting op oppervlaktedelfstoffen en de gevolgen van de liberalisering van de elektriciteitsmarkt voor groene stroom voor de regulerende energiebelasting.

Daarnaast zal een wetsvoorstel worden ingediend dat ziet op de omzetting van bedragen in guldens in eurobedragen. Over de lijn die hierbij wordt gehanteerd is in het verleden al met uw Kamer overlegd.

Tot slot wil ik aangeven dat ik ernaar streef de notitie landbouw en fiscus direct na de zomer te kunnen aanbieden en dat ik u direct na de zomer zal informeren over de uitwerking van het cultureel beleggen. Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

De staatssecretaris van Financiën,

W. Bos

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie