Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

EZ vermindering administratieve lasten bedrijfsleven

Datum nieuwsfeit: 25-04-2001
Bron: Ministerie van Economische Zaken
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Economische Zaken

Ministerie van Economische Zaken
Berichtnaam: Persbericht
Nummer: 063
Datum: 25-04-2001

VERMINDERING ADMINISTRATIEVE LASTEN VOOR HET BEDRIJFSLEVEN

Het lid van de Tweede Kamer J.G. Wijn (CDA) heeft aan de minister van Economische Zaken op 3 april 2001 de volgende schriftelijke vragen gesteld.


1 Welke activiteiten worden er thans in IPO-verband ondernomen om tot een substantiele reductie van de administratieve lasten voor het bedrijfsleven op provinciaal niveau te komen?


2 Hoe beoordeelt u de voortgang hiervan?


3 Deelt u de mening dat het mogelijk moet zijn ook nieuwe provinciale regelgeving voor te leggen aan het onafhankelijk orgaan voor toetsing van de administratieve lasten (ACTAL)?

De minister van Economische Zaken, A. Jorritsma-Lebbink, heeft deze vragen als volgt beantwoord.


1 In dit verband zijn drie initiatieven te noemen die zijn aangekondigd in het eindrapport van de Commissie-Slechte. Deze initiatieven liggen op het terrein van het milieubeleid en de ruimtelijke ordening. Het gaat hier om het project 'Aanvraag op Maat', het project 'Transport gevaarlijk afval' en het project 'Verklaring van geen bezwaar artikel 19 WRO'.


2 Met alle genoemde projecten is goede voortgang geboekt die hierbij wordt toegelicht:

- In het project 'Aanvraag op maat', een initiatief van de provincie Noord-Brabant betreffende de provinciale vergunningverlening in het kader van de Wet milieubeheer, is in eerste instantie een op de bedrijfssituatie toegesneden integraal aanvraagformulier ontwikkeld. Het formulier bestaat uit twee gedeelten: een algemeen deel en na verwerking daarvan een op het bedrijf toegespitst tweede deel. Hiermee is inmiddels praktische ervaring opgedaan. Voor een deel van het bedrijfsleven bleek deze werkwijze een verbetering; bij een ander deel, in het bijzonder kleinere inrichtingen, is er behoefte aan een verdere vereenvoudiging. Om daaraan tegemoet te komen wil de provincie voor een aantal veel voorkomende typen inrichtingen een toelichting bij het formulier schrijven die wordt toegespitst op de kenmerken van de betreffende branche; deel 1 en 2 worden dan gezamenlijk aan het bedrijf toegezonden. Het ontwikkelde materiaal wordt door de provincie Noord-Brabant kosteloos beschikbaar gesteld voor gebruik door andere provincies.

- Het project 'Transport gevaarlijk afval' was een pilotproject met betrekking tot de Provinciale Milieuverordening (PMV). De nadruk is daarbij komen te liggen op bedrijfsafval. Trekkers van dit project, dat onder de naam 'Goed vervoerd' is uitgevoerd, waren Transport en Logistiek Nederland (TLN) en de Vereniging Nederlandse Afvalondernemingen (VNA). Aan provinciale zijde was Zeeland nauw bij het project betrokken. De aanbevelingen uit de eindrapportage, die met name voor inzamelaars een reductie van de administratieve lasten betekenen, zijn (in het kader van de evaluatie van de PMV, onderdeel afval) over het algemeen bij de provincies goed ontvangen. Tot implementatie is het tot dusver niet gekomen omdat in het kader van het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet milieubeheer (structuur beheer afvalstoffen) besloten is de regeling van het melden en registreren over te hevelen naar het Rijksniveau. De betreffende AMvB is nog in voorbereiding; de uitkomsten van genoemd project zullen daarin worden meegenomen.

- Het project Verklaring van geen bezwaar inzake artikel 19 Wet op de Ruimtelijke Ordening, dat per september 1999 is afgesloten, was een succesvol beleidsexperiment in het licht van de wijziging van de WRO die per 3 april 2000 van kracht geworden. Sinds die datum hebben Gedeputeerde Staten van de provincies de bevoegdheid om in overeenstemming met de Inspecteur van de Ruimtelijke Ordening, categorieen van gevallen aan te wijzen waarin de gemeenten zonder provinciale Verklaring van geen bezwaar vrijstelling mogen verlenen van het geldende bestemmingsplan. De Commissie Administratieve Lasten schatte in dat in de betreffende gevallen de administratieve lasten voor de betrokken bedrijven meer dan gehalveerd worden.
De mate waarin gebruik wordt gemaakt van deze bevoegdheid varieert per provincie.


3 De Kaderwet Adviescolleges maakt het niet mogelijk aan Actal opdracht te verlenen tot toetsing van regelgeving van decentrale overheden. Wel kunnen decentrale overheden op vrijwillige basis hun regelgeving voor advies voorleggen aan Actal.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie