Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Commissie dient economische prognoses EU (2001-2002) in

Datum nieuwsfeit: 25-04-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: European Commission
Zoek soortgelijke berichten
European Commission

IP/01/594

Brussel, 25 april 2001

Commissie dient de economische prognoses van de EU (2001-2002) in

De gemiddelde economische groei in de EU was in 2000 een van de hoogste in jaren. De stijging van de olieprijzen tastte echter de koopkracht van de gezinnen aan en de particuliere consumptie nam tegen het einde van het jaar af. Nu wordt de economie van de EU geconfronteerd met een plotselinge economische vertraging in de VS en de gevolgen hiervan zullen voelbaar worden. Verwacht wordt evenwel dat deze gevolgen beperkt zullen blijven dankzij de veerkracht van de binnenlandse vraag en omdat de zwakte van de Amerikaanse economische activiteit waarschijnlijk van korte duur zal zijn. Het groeicijfer in de EU is neerwaarts bijgesteld tot een gemiddelde van 2,8% in 2001; verwacht wordt echter dat het resultaat in de tweede helft van dit jaar zal verbeteren, mede dankzij een gestage
werkgelegenheidsschepping. De inflatie in de eurozone zal vrij lang boven de 2% blijven, maar zal volgend jaar weer dalen tot onder de door de ECB vastgestelde doelstelling van prijsstabiliteit. De consolidatie van de overheidsfinanciën wordt in de meeste lidstaten voortgezet, maar op het niveau van de EU is de begrotingspolitiek licht expansief als gevolg van aanzienlijke belastingverlagingen in enkele landen.


1. De vertraging in de VS beïnvloedt de vooruitzichten

Na de verdriedubbeling van de olieprijzen in 1999/2000 maakt de EU thans een tweede externe schok door. De langverwachte zachte landing van de Amerikaanse economie is minder zacht dan voorzien. De groei van het Amerikaanse BBP is sterk neerwaarts bijgesteld tot slechts 1,6% dit jaar in tegenstelling tot de 3,3% die door de Commissie in najaar 2000 werd voorspeld. De aanzienlijke verlaging van de rentetarieven door de Federal Reserve en de aankondiging van belastingverlagingen door de Amerikaanse regering moeten bijdragen aan een herstel van de groei. Dit herstel wordt in de tweede helft van 2001 verwacht, en het ziet ernaar uit dat de Amerikaanse economie volgend jaar weer met 3% zal toenemen.

Aangezien de Amerikaanse groeimotor sputtert en een definitief herstel van de Japanse economie nog altijd uitblijft wordt dit jaar slechts een expansie van het wereldwijde BBP verwacht van 3,3% na een uitzonderlijke 4,8% in 2000. Ook de groei van de wereldhandel zal vermoedelijk vertragen van 12,4% afgelopen jaar tot 7,6% in 2001. Voor volgend jaar wordt een herstel verwacht van de sterke groei in de mondiale activiteit en handel.

De gevolgen voor de EU zullen waarschijnlijk niet al te groot zijn mits zij beperkt blijven tot de handel. De export van de EU naar de VS bedraagt circa 3 % van het BBP van de EU. Geraamd wordt dat als rechtstreeks gevolg van een vertraging van de groei van de Amerikaanse invoer, de groei in de EU met een 1/4% zal afnemen. Aangezien er een nauw verband is tussen export en investeringen in vaste activa zullen ook de laatste niet buiten schot blijven; hiermee is in de voorjaarprognoses rekening gehouden. Gezien de lage Amerikaanse spaarquote en het grote tekort op de lopende rekening van het land kan echter niet worden uitgesloten dat zich een aanpassingsproces zal voordoen met grote wisselkoersfluctuaties en verdere onrust op de effectenmarkten. In dat geval zou het vertrouwen van de consumenten aan het wankelen kunnen worden gebracht en zouden negatieve vermogenseffecten kunnen ontstaan die een reactie zouden kunnen uitlokken die niet beperkt blijft tot een kortdurende groeipauze.


2. Groeivooruitzichten blijven goed


De groei van het BBP in de EU is in de tweede helft van 2000 vertraagd. De belangrijkste oorzaak was een lagere groei van de particuliere consumptie door het verlies aan koopkracht als gevolg van de stijging van de olieprijzen. Ook de bruto-investeringen in vaste activa liepen enigszins terug in de afgelopen kwartalen, maar bleven niettemin een belangrijke bijdrage leveren aan de groei. De netto-export was de andere belangrijke groeifactor. Er zijn zowel voor de export- als voor de importvolumes gedurende het afgelopen jaar dubbele jaarlijkse groeicijfers geregistreerd, waarbij er slechts weinig indicaties waren dat de export onder invloed komt van het verslechterende economische klimaat in de wereld.

De economie van de EU zal onvermijdelijk enige invloed ondergaan van de vertraging van de mondiale vraag als gevolg van de ontwikkelingen in de VS. Deze invloed zal vooral in de eerste helft van 2001 merkbaar zijn. Daarna zal het groeitempo weer toenemen, een ontwikkeling die zich ook volgend jaar zal voortzetten. De groei van het BBP in de EU en de eurozone wordt geraamd op 2,8% in 2001 en 2,9% in 2002. De daling van de groei kan grotendeels worden toegeschreven aan de externe handel. De binnenlandse vraag in de EU zal in 2001 waarschijnlijk nauwelijks vertragen ten opzichte van 2000, en blijft in de eurozone op hetzelfde niveau als vorig jaar. Voor 2002 wordt opnieuw een lichte toename verwacht.

Geraamd wordt dat het gezinsverbruik gedurende de gehele ramingsperiode gestaag met 2 3/4% zal toenemen. Dit verbruik werd negatief beïnvloed door de hogere invoerprijzen in 2000, maar zal wellicht in 2001 en 2002 worden gestimuleerd door sterkere stijgingen van de reële lonen, een krachtige werkgelegenheidsschepping en belastingverlagingen. De groei van de investeringen in kapitaalgoederen zal gedurende de ramingsperiode afnemen, voornamelijk als gevolg van de dalende finale vraag, want de financiële situatie zal geen ernstige belemmering vormen voor een uitbreiding van kapitaalgoederen.

Wat de handel met derde landen betreft zal de toename van het concurrentievermogen gedurende de afgelopen twee jaar nog enige tijd aanhouden; de geringe koersstijging van de euro sinds het einde van afgelopen jaar zal deze ontwikkeling niet keren. De export zal echter vermoedelijk vertragen door een zwakkere externe vraag, waardoor de bijdrage van de netto-export aan de groei aanzienlijk zal afnemen en in 2001 en 2002 vrijwel nihil zal zijn.

De meeste landen voldoen aan het globale beeld van een door externe ontwikkelingen veroorzaakte vertraging in 2001, gevolgd door een herstel in 2002. De groeiverschillen zullen echter toenemen tussen de grote economieën onderling, maar in mindere mate dan tijdens de nasleep van de crisis op de opkomende markten. Met een gemiddelde groei van het BBP van 2,2% in 2001 zal de groei in Duitsland waarschijnlijk de laagste zijn in de eurozone. In tegenstelling tot de gevolgen van de crisis op de opkomende markten in Italië wordt voor dat land een gunstiger ontwikkeling verwacht dankzij de schepping van werkgelegenheid en een krachtiger binnenlandse vraag.


3. Gunstige werkgelegenheidsvooruitzichten

In 2000 werden in de EU bijna 2,8 miljoen banen geschapen. Dit was het beste resultaat sinds 1990. Verwacht wordt dat de werkgelegenheidsschepping zich zal voortzetten doch zal vertragen van
1,7% in 2000 tot 1,2% in 2001 en 2002. In het lopende jaar wordt deze ontwikkeling veroorzaakt door een vertraging van de groei en een gebrek aan gekwalificeerde arbeidskrachten in sommige landen, vooral in landen waar het werkloosheidscijfer reeds een zeer laag niveau heeft bereikt. Toch zullen in de gehele EU in 2001 en 2002 tezamen nog eens netto 3,9 miljoen banen worden gecreëerd.

Geraamd wordt dat het werkloosheidscijfer in de EU van 8,3% in 2000 zal dalen tot 7,2% in 2002. Het aantal werklozen (gebaseerd op nationale statistieken) zal dan gedaald zijn tot 12,6 miljoen, van 15,7 miljoen in 1999. Deze ontwikkeling geldt voor vrijwel alle lidstaten, waarbij in Griekenland, Spanje en Frankrijk de grootste daling van het aantal werklozen zal worden geregistreerd.


4. Verdere loonmatiging en laagblijvende inflatie verwacht
De nominale lonen per hoofd zullen in 2001 in de EU als geheel naar verwachting met 3,2% stijgen en met 3% in de eurozone, en in 2002 met 3,3%. De ontwikkelingen in de verschillende lidstaten zullen evenwel aanzienlijk uiteenlopen, waarbij de lonen in 2002 in sommige landen een hogere groei zullen vertonen en in andere een lagere. De loonstijgingen zijn omvangrijker dan in de afgelopen jaren, als gevolg van een combinatie van factoren: de krappere arbeidsmarkten en een verlate reactie op de onverwachte stijging van de inflatie van het afgelopen jaar. Dit geldt met name voor Griekenland, Ierland, Nederland en het VK.

De loonkosten per eenheid zullen wat sneller stijgen dan in de afgelopen jaren, maar niet in die mate dat zij de winstgroei van ondernemingen zullen afremmen. Immers, de reële loonkosten per eenheid blijven dalen. Anderzijds zullen de reële lonen sterker stijgen dan het afgelopen jaar en de particuliere consumptie stimuleren.

In het afgelopen jaar bedroeg de jaarlijkse stijging van het geharmoniseerde indexcijfer van de consumptieprijzen (HICP) 2,3% voor de eurozone, na amper 1,1% in het voorgaande jaar. In dit jaar wordt een daling van de HICP-inflatie verwacht tot 2,2% in de eurozone (2,1% voor de EU) en tot onder de 2% in 2002. De inflatie zal wellicht in toom worden gehouden door een rustiger ontwikkeling van de olieprijzen, een afkoelende wereldeconomie en een zekere mate van loonmatiging. Toch is de kerninflatie gestegen. De stijging van de voedselprijzen, deels ten gevolge van de BSE- en mond-en-klauwzeer-crisis, zullen ook van invloed zijn op de inflatievooruitzichten.

De inflatieverschillen bleven in 2000 groot in de eurozone, maar zullen gedurende de ramingsperiode kleiner worden. In sommige kleinere lidstaten, met name Ierland, Nederland (in 2001 eveneens ten gevolge van stijgende indirecte belastingen) en Portugal zal de inflatie aanzienlijk hoger zijn dan het EU-gemiddelde.


5. Overheidsfinanciën licht expansief

De UMTS-opbrengsten buiten beschouwing gelaten vertonen de overheidsfinanciën in de meeste lidstaten opnieuw een verbetering. Dankzij de bijzondere omstandigheid van de UMTS-opbrengsten maakten de overheidsbegrotingen in de EU een sprong van een tekort van 0,6% van het BBP in 1999 naar een overschot van 1,2% in 2000 (van -1,2 % tot
+0,4 % voor de eurozone). Voor dit jaar, waarin de bijdrage uit de verkoop van UMTS-vergunningen veel kleiner zal zijn, wordt verwacht dat het overschot opnieuw in een tekort zal veranderen van 0,2% van het BBP voor de EU als geheel (en 0,7 % van het BBP voor de eurozone).

Over het algemeen lijkt de begrotingssituatie licht expansief op het niveau van de EU en de eurozone. Dit is voornamelijk een gevolg van belastingverlagingen in Duitsland en Nederland, en de versoepeling van het begrotingsbeleid in een aantal lidstaten, bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk, waar grote overschotten zijn verwezenlijkt. De belastinghervormingen leiden tot een vermindering van de effectieve belastingdruk in de EU, maar in sommige lidstaten wordt deze geheel of gedeeltelijk gecompenseerd door hogere inkomsten als gevolg van de aanhoudende economische groei, en brengt zij de begrotingsconsolidatie niet in gevaar.

In 2001 wordt slechts voor vijf lidstaten een overheidstekort verwacht. Dit zal in Oostenrijk en Frankrijk minder dan 1% van het BBP bedragen, terwijl in Duitsland, Italië en Portugal een tekort wordt voorzien dat hoger zal zijn dan 1% van het BBP.

Op basis van de thans beschikbare informatie zal in 2002 een verdere kleine stap worden gezet in de richting van lagere tekorten of grotere overschotten, omdat de uitgaven in percentage van het BBP opnieuw zullen dalen. De begrotingssaldi zullen voor de EU als geheel vermoedelijk in evenwicht zijn met een tekort van 0,4% van het BBP voor de eurozone.


6. De risico's zijn toegenomen

De betrekkelijk gunstige prognoses voor de EU zijn niet verzekerd. De bestaande risico's houden verband met:

* de Amerikaanse economie, die er wellicht langer over zal doen om de huidige vertraging van de activiteit te overwinnen omdat de consumenten hun financiële situatie opnieuw beoordelen;
* het overdrachtsmechanisme, dat zich mogelijk niet beperkt tot de handel maar ook de wisselkoers en de volatiliteit van de aandelenprijzen omvat gezien het grote tekort op de Amerikaanse lopende rekening en de lage spaarquote;

* de stijging van de binnenlandse vraag in de EU, waarvan wordt verondersteld dat deze de Amerikaanse vertraging zal compenseren. Indien echter het vertrouwen en de vermogenseffecten een negatieve ontwikkeling laten zien of indien de inflatie hoger blijft dan verwacht, zou de binnenlandse vraag hierdoor negatief kunnen worden beïnvloed.

Positieve aspecten zijn dat de onderliggende economische situatie gunstig blijft. Meer concurrentie en deregulering hebben een flexibele werking van de arbeids- en productmarkten in de hand gewerkt. De EU is beter in staat de komende vertraging als gevolg van externe ontwikkelingen, op te vangen.

Meer gedetailleerde informatie over de prognoses is te vinden in supplement A van "European Economy", dat op internet is gepubliceerd op (na 13:00)

europa.eu.int/comm/economy_finance/document/ecofore/index_en.ht m

PDF File:
europa.eu.int/comm/economy_finance/document/ecofore/springfore cast2001_en.pdf

VOORJAARSPROGNOSES 2001
VOORNAAMSTE ECONOMISCHE INDICATOREN 1961 - 2002 (a) BBP tegen constante prijzen (stijging per jaar) Scenario
1961 1974 1986 1991 1996 Raming Prognose ongewijzigd
- - - - - 1998 1999 beleid
1973 1985 1990 1995 2002 2000 2001 2002
B 4,9 2,0 3,1 1,5 2,8 2,4 2,7 3,9 3,0 3,1 B
DK 4,4 1,5 1,3 2,0 2,6 2,8 2,1 2,9 2,1 2,4 DK
D 4,3 1,7 3,4 2,0 1,9 2,1 1,6 3,0 2,2 2,6 D
EL 8,5 1,7 1,2 1,2 3,7 3,1 3,4 4,1 4,4 4,8 EL
E 7,2 1,8 4,5 1,5 3,6 4,3 4,0 4,1 3,2 3,3 E
F 5,4 2,2 3,3 1,1 2,6 3,1 2,9 3,2 2,9 2,8 F
IRL 4,4 3,8 4,6 4,7 8,9 8,6 9,8 10,7 7,5 7,1 IRL I 5,3 2,7 2,9 1,3 2,1 1,8 1,6 2,9 2,5 2,7 I
L 4,0 1,8 6,4 5,4 6,0 5,0 7,5 8,5 5,6 5,5 L
NL 4,9 1,9 3,1 2,1 3,6 4,1 3,9 3,9 3,4 3,1 NL
A 4,9 2,3 3,2 2,0 2,5 3,3 2,8 3,2 2,5 2,6 A
P 6,9 2,2 5,5 1,8 3,3 3,8 3,0 3,3 2,6 2,6 P
FIN 5,0 2,7 3,3 -0,7 4,7 5,3 4,2 5,7 4,0 3,6 FIN S 4,1 1,8 2,3 0,6 2,9 3,6 4,1 3,6 2,7 3,0 S
UK 3,2 1,4 3,3 1,6 2,8 2,6 2,3 3,0 2,7 3,0 UK
EU-15 4,8 2,0 3,3 1,5 2,7 2,8 2,5 3,4 2,8 2,9 EU-15 Euro- 5,2 2,2 3,4 1,6 2,6 2,8 2,5 3,4 2,8 2,9 Euro- zone zone
USA 4,4 2,8 3,2 2,4 3,7 4,4 4,3 5,0 1,6 3,0 USA JAP 9,4 3,3 5,2 1,5 1,2 -0,8 0,7 1,7 1,0 1,3 JAP (b) Bruto investeringen in vaste activa, outillage (stijging per jaar) Scenario
1971 1974 1986 1991 1996 Raming Prognose ongewijzigd
- - - - - 1998 1999 beleid
1973 1985 1990 1995 2002 2000 2001 2002
B 3,1 2,3 10,3 -2,1 4,7 3,3 5,4 4,0 4,4 5,0 B
DK 6,3 2,5 1,8 2,7 6,0 7,9 3,5 15,8 1,7 2,8 DK
D 0,2 1,6 7,2 -2,4 6,3 9,2 6,7 9,0 7,2 6,8 D
EL 11,9 0,7 5,4 4,6 12,4 24,4 1,9 11,0 10,0 10,2 EL E 10,9 -0,2 11,9 -2,5 7,5 13,4 8,1 5,0 3,0 5,0 E F 9,2 2,9 9,0 -0,1 6,9 11,6 8,4 7,7 8,8 7,0 F
IRL 13,8 1,6 6,0 1,8 13,9 24,9 18,1 11,7 7,6 8,5 IRL I 8,7 1,8 6,3 -0,1 6,2 7,8 6,0 7,8 5,5 6,2 I
L - - - - 9,3 -1,5 54,2 -8,0 6,0 5,0 L
NL 0,4 2,8 3,6 1,3 5,6 4,3 5,5 3,8 3,2 3,9 NL
A 6,4 2,4 5,8 0,3 4,6 4,5 4,8 5,0 4,1 4,0 A
P - - 13,5 1,9 9,2 14,7 9,0 7,5 5,0 4,5 P
FIN 6,2 1,6 6,4 -9,3 6,2 8,0 -1,8 4,8 5,5 4,4 FIN S 6,9 3,2 6,9 -0,6 6,6 10,9 8,3 4,0 6,1 6,2 S
UK 4,3 1,9 4,9 1,1 7,4 17,2 7,9 2,4 1,9 3,0 UK
EU-15 5,4 2,1 7,3 -0,7 6,5 10,3 7,0 6,6 5,4 5,6 EU-15 Euro- 5,4 2,0 7,8 -1,2 6,4 9,1 7,0 7,3 6,2 6,2 Euro- Zone zone
USA 10,3 4,7 3,7 7,7 10,8 15,0 14,5 13,3 2,6 6,4 USA JAP 7,5 4,2 9,9 -0,3 2,5 -10,8 -0,8 2,2 0,3 2,7 JAP Opmerkingen: - De aggregaten voor EU-15 en eurozone omvatten het verenigde Duitsland vanaf 1991 of 1992 naar gelang van het aggregaat.
- Zoals gebruikelijk zijn de prognoses onder meer gebaseerd op de technische hypothese van "geen beleidsverandering" Dit betekent dat specifieke beleidsmaatregelen, vooral op budgettair gebied, die nog niet bekend zijn gemaakt, niet in aanmerking zijn genomen.
De prognoses voor 2002 zijn derhalve in wezen een extrapolatie van de verwachte tendensen.

- Eurozone: EUR-11 (EU-15 exclusief DK, EL, S en UK) tot en met 2000, EUR-12 (EU-15 exclusief DK, S en UK) vanaf 2001.

VOORJAARSPROGNOSES 2001
VOORNAAMSTE ECONOMISCHE INDICATOREN 1961 - 2002 (c) Totale werkgelegenheid (stijging per jaar)
Scenario
1961 1974 1986 1991 1996 Raming Prognose ongewijzigd
- - - - - 1998 1999 beleid
1973 1985 1990 1995 2002 2000 2001 2002
B 0,5 -0,3 1,0 -0,2 1,1 1,2 1,3 1,7 1,3 1,2 B
DK 1,1 0,2 0,1 -0,5 1,0 1,4 0,9 0,8 0,5 0,5 DK
D 0,3 -0,2 1,5 -0,1 0,6 0,9 1,1 1,5 0,7 0,9 D
EL -0,5 1,0 0,7 0,6 0,9 3,4 -0,7 1,2 1,4 1,6 EL E 0,7 -1,4 3,3 -0,5 2,7 3,7 3,5 3,3 2,2 2,2 E
F 0,7 0,1 0,9 -0,2 1,2 1,2 1,8 2,0 1,7 1,5 F
IRL 0,1 0,1 1,1 1,9 4,7 6,9 6,1 4,7 2,9 2,4 IRL I -0,2 0,9 0,9 -0,6 1,0 1,0 1,2 1,5 1,3 1,1 I
L 1,1 0,5 3,2 2,7 4,0 4,4 5,0 5,5 3,9 3,6 L
NL 1,5 0,4 2,3 1,1 2,5 3,0 2,8 2,5 2,0 1,8 NL
A 0,0 0,1 0,7 0,2 0,5 0,8 1,4 0,9 0,5 0,4 A
P 0,3 -0,4 1,1 -0,6 0,5 2,7 1,8 1,7 0,9 0,7 P
FIN 0,5 0,3 0,3 -3,8 1,9 2,1 2,1 1,5 1,5 1,1 FIN S 0,6 0,8 1,0 -2,2 0,9 1,2 2,3 2,2 1,5 0,8 S
UK 0,3 -0,1 1,8 -0,9 1,1 1,4 1,1 1,0 0,5 0,7 UK EU-15 0,4 0,0 1,4 -0,4 1,2 1,6 1,6 1,7 1,2 1,2 EU-15 Euro- 0,4 0,0 1,4 -0,2 1,3 1,6 1,8 1,9 1,3 1,3 Euro- zone zone
USA 2,0 1,8 2,2 1,1 1,5 2,2 1,9 1,3 0,4 0,5 USA JAP 1,3 0,7 1,0 0,7 0,0 -0,7 -0,8 -0,2 -0,1 0,3 JAP (d) Aantal werklozen (in percent van de burgerlijke beroepsbevolking) Scenario
1964 1974 1986 1991 1996 Raming Prognose ongewijzigd
- - - - - 1998 1999 beleid
1973 1985 1990 1995 2002 2000 2001 2002
B 2,0 7,7 8,7 8,5 8,1 9,5 8,8 7,0 6,5 6,1 B
DK 0,9 6,4 6,4 8,6 5,2 5,2 5,2 4,7 4,6 4,5 DK
D 0,7 4,2 5,9 7,3 8,5 9,3 8,6 8,1 7,8 7,1 D
EL 4,2 3,8 6,6 8,3 10,5 10,9 11,7 11,0 10,5 9,9 EL E 2,8 11,3 18,9 20,9 16,6 18,8 15,9 14,1 12,8 11,9 E F 2,2 6,4 9,8 11,1 10,5 11,8 11,2 9,5 8,5 7,8 F IRL 5,7 10,6 15,5 14,5 6,6 7,5 5,6 4,2 3,8 3,5 IRL I 5,2 7,0 9,5 10,1 10,9 11,8 11,3 10,5 9,8 9,3 I L 0,0 1,7 2,1 2,5 2,4 2,7 2,3 2,2 2,0 1,8 L
NL 1,3 7,1 7,4 6,4 3,8 4,0 3,3 2,8 2,6 2,4 NL
A 1,7 2,5 3,4 3,7 3,9 4,5 4,0 3,7 3,4 3,2 A
P 2,5 7,0 6,4 5,7 5,4 5,2 4,5 4,2 4,6 5,1 P
FIN 2,8 4,9 4,1 13,3 10,9 11,4 10,2 9,8 9,1 8,4 FIN S 2,0 2,4 2,0 7,2 7,3 8,3 7,2 5,9 5,2 5,0 S
UK 2,0 6,9 9,0 9,5 6,2 6,3 6,1 5,6 5,3 5,1 UK
EU-15 2,4 6,4 8,9 10,0 9,1 9,9 9,2 8,3 7,7 7,2 EU-15 Euro- 2,5 6,6 9,3 10,2 9,9 10,9 9,9 8,9 8,5 7,9 Euro- zone zone
USA 4,6 7,5 5,9 6,6 4,6 4,5 4,2 4,0 4,6 4,7 USA JAP 1,2 2,2 2,5 2,6 4,2 4,1 4,7 4,7 4,7 4,8 JAP Opmerkingen: - De aggregaten voor EU-15 en eurozone omvatten het verenigde Duitsland vanaf 1991 of 1992 naar gelang van het aggregaat.
- Zoals gebruikelijk zijn de prognoses onder meer gebaseerd op de technische hypothese van "geen beleidsverandering" Dit betekent dat specifieke beleidsmaatregelen, vooral op budgettair gebied, die nog niet bekend zijn gemaakt, niet in aanmerking zijn genomen.
De prognoses voor 2002 zijn derhalve in wezen een extrapolatie van de verwachte tendensen.

- Eurozone: EUR-11 (EU-15 exclusief DK, EL, S en UK) tot en met 2000, EUR-12 (EU-15 exclusief DK, S en UK) vanaf 2001.

VOORJAARSPROGNOSES 2001
VOORNAAMSTE ECONOMISCHE INDICATOREN 1961 - 2002 (e) Inflatie (1) (stijging per jaar)
Scenario
1961 1974 1986 1991 1996 Raming Prognose ongewijzigd
- - - - - 1998 1999 beleid
1973 1985 1990 1995 2002 2000 2001 2002
B 3,7 7,4 1,9 2,3 1,7 0,9 1,1 2,7 1,9 1,7 B
DK 6,6 9,7 4,0 2,3 2,0 1,3 2,1 2,7 2,1 2,1 DK
D 3,4 4,3 1,4 3,3 1,4 0,6 0,6 2,1 2,0 1,5 D
EL 3,6 18,2 17,6 13,8 3,9 4,5 2,1 2,9 2,6 2,3 EL E 6,5 15,3 6,6 5,6 2,6 1,8 2,2 3,5 3,2 2,3 E
F 4,7 10,5 3,1 2,5 1,3 0,7 0,6 1,8 1,3 1,6 F
IRL 6,3 13,8 3,2 2,7 3,0 2,1 2,5 5,3 4,0 3,6 IRL I 4,9 16,0 6,1 5,8 2,3 2,0 1,7 2,6 2,2 1,9 I
L 3,0 7,4 2,4 3,0 1,8 1,0 1,0 3,8 2,2 1,8 L
NL 5,1 6,0 0,9 2,5 2,4 1,8 2,0 2,3 4,3 2,9 NL
A 4,1 5,8 2,0 3,1 1,3 0,8 0,5 2,0 1,6 1,4 A
P 3,9 22,2 12,2 7,7 2,5 2,2 2,2 2,8 3,5 2,3 P
FIN 5,7 10,7 4,3 3,0 1,8 1,4 1,3 3,0 2,4 2,0 FIN S 4,8 10,3 6,7 4,7 1,2 1,0 0,6 1,3 1,5 1,5 S
UK 4,8 11,9 5,4 4,2 1,6 1,6 1,3 0,8 1,4 1,7 UK
EU-15 4,6 10,9 4,4 4,2 1,8 1,3 1,2 2,1 2,1 1,8 EU-15 Euro- 4,6 10,5 3,8 3,9 1,8 1,1 1,1 2,3 2,2 1,8 Euro- zone zone
USA 2,9 6,9 3,8 2,7 1,9 1,1 1,8 2,4 2,4 1,9 USA JAP 6,1 6,5 1,3 1,1 -0,1 -0,1 -0,7 -1,1 -0,2 0,6 JAP (1) Geharmoniseerd indexcijfer van de consumptieprijzen vanaf 1996 voor de EU, deflator van het gezinsverbruik in de overige gevallen. (f) Saldo van de lopende transacties met de rest van de wereld (in percent van het BBP)
Scenario
1961 1974 1986 1991 1996 Raming Prognose ongewijzigd
- - - - - 1998 1999 beleid
1973 1985 1990 1995 2002 2000 2001 2002
B 1,4 -1,6 0,9 3,4 4,2 3,8 3,4 3,8 4,6 5,0 B
DK -1,9 -3,5 -2,2 1,6 1,4 -0,8 2,2 1,5 2,4 2,8 DK D 0,7 0,8 4,2 -0,9 -0,8 -0,2 -0,8 -1,2 -1,6 -1,7 D EL -2,0 -0,9 -3,0 -2,0 -3,5 -3,9 -3,2 -4,2 -4,1 -4,0 EL E -0,7 -1,4 -1,2 -1,8 -1,7 -0,6 -2,3 -3,4 -3,2 -3,0 E F 0,6 -1,7 -1,6 -0,1 1,6 2,3 2,3 1,2 1,1 1,1 F
IRL -2,5 -7,9 -1,2 1,9 0,9 0,9 0,6 -0,1 -0,8 -1,1 IRL I 1,4 -0,8 -0,7 -0,1 1,3 1,8 1,0 0,1 0,2 0,3 I
L 6,9 26,6 28,1 - - - - 21,3 21,4 22,0 L
NL 0,5 2,0 2,9 4,5 5,5 4,0 5,5 6,3 5,8 5,3 NL
A 0,1 -1,0 0,1 -1,1 -2,5 -2,0 -2,6 -2,9 -2,5 -2,5 A P 0,4 -6,6 -0,6 -3,1 -7,9 -7,4 -9,0 -10,2 -9,4 -9,3 P FIN -1,4 -2,0 -3,1 -1,2 6,4 5,6 5,5 7,7 8,1 8,1 FIN S 0,2 -1,7 -1,6 -0,3 3,6 3,8 3,9 3,2 3,2 3,0 S
UK 0,4 0,2 -2,8 -1,1 -0,9 0,0 -1,1 -1,7 -2,1 -2,2 UK EU-15 0,5 -0,5 0,0 -0,3 0,4 0,8 0,3 -0,2 -0,3 -0,3 EU-15 Euro- 0,7 -0,5 0,7 -0,2 0,6 1,0 0,5 0,1 -0,1 -0,1 Euro- zone zone
USA 0,5 -0,3 -2,3 -0,9 -3,0 -2,3 -3,4 -4,3 -4,2 -4,2 USA JAP 0,6 0,9 2,8 2,5 2,4 3,0 2,5 2,5 2,7 2,8 JAP Opmerkingen: - De aggregaten voor EU-15 en eurozone omvatten het verenigde Duitsland vanaf 1991 of 1992 naar gelang van het aggregaat.
- Zoals gebruikelijk zijn de prognoses onder meer gebaseerd op de technische hypothese van "geen beleidsverandering" Dit betekent dat specifieke beleidsmaatregelen, vooral op budgettair gebied, die nog niet bekend zijn gemaakt, niet in aanmerking zijn genomen.
De prognoses voor 2002 zijn derhalve in wezen een extrapolatie van de verwachte tendensen.

- Eurozone: EUR-11 (EU-15 exclusief DK, EL, S en UK) tot en met 2000, EUR-12 (EU-15 exclusief DK, S en UK) vanaf 2001.

VOORJAARSPROGNOSES 2001
VOORNAAMSTE ECONOMISCHE INDICATOREN 1961 - 2002 (g) Financieringstekort (+) of -overschot (-) (in % van het BBP) (1) Scenario
1970 1974 1986 1991 1996 Raming Prognose ongewijzigd
- - - - - 1998 1999 beleid
1973 1985 1990 1995 2002 2000 2001 2002
B -3,4 -7,8 -7,0 -5,9 -0,9 -0,9 -0,7 0,0 0,6 0,7 B DK 4,1 -2,7 1,3 -2,4 1,7 1,1 3,1 2,5 3,2 2,9 DK D 0,2 -2,8 -1,5 -3,1 -1,6 -2,1 -1,4 1,5 -1,7 -1,2 D EL (2) 0,2 -4,9 -12,0 -11,5 -2,5 -3,1 -1,8 -0,9 0,0 0,6 EL E 0,4 -2,6 -4,1 -5,6 -1,7 -2,6 -1,2 -0,3 0,1 0,2 E F 0,7 -1,6 -1,8 -4,5 -2,0 -2,7 -1,6 -1,3 -0,6 -0,8 F IRL -3,9 -9,9 -5,3 -2,1 2,4 2,1 2,1 4,5 3,9 3,6 IRL I -5,4 -9,6 -10,8 -9,1 -2,4 -2,8 -1,8 -0,3 -1,3 -1,0 I L 2,5 1,8 - 2,0 3,8 3,2 4,7 5,3 4,0 3,0 L
NL -0,5 -3,4 -4,9 -3,5 0,2 -0,7 1,0 2,0 0,8 1,4 NL A 1,4 -2,3 -3,2 -3,8 -1,7 -2,2 -2,1 -1,1 -0,7 0,0 A P 2,0 -6,9 -4,4 -5,0 -2,2 -2,3 -2,1 -1,4 -1,5 -1,5 P FIN 4,5 3,7 4,0 -5,0 2,2 1,3 1,8 6,7 5,3 5,2 FIN S 4,3 -1,7 3,1 -7,6 1,5 1,9 1,8 4,0 3,9 3,4 S
UK 0,1 -3,6 -0,7 -5,7 0,2 0,4 1,3 4,3 1,0 0,9 UK EU-15 -0,3 -3,7 -3,3 -5,1 -1,1 -1,5 -0,6 1,2 -0,2 0,0 EU-15 Euro- -0,7 -3,9 -4,1 -4,9 -1,5 -2,1 -1,2 0,4 -0,7 -0,4 Euro- zone zone
USA -1,6 -3,3 -4,2 -4,5 0,6 0,3 1,0 2,0 1,9 1,8 USA JAP 0,8 -3,2 1,2 -0,6 -6,9 -10,0 -7,0 -8,6 -7,7 -7,7 JAP (1) Het financieringstekort of -overschot omvat in 2000 en 2001 eenmalige opbrengsten van UMTS-vergunningen. Zonder deze opbrengsten zou het financieringstekort of -overschot in percent van het BBP in 2000 gelijk zijn aan -1,0%, -0,4%, -1,5%, 1,3%, -1,5%, -1,7%, 1,9%,
-0,0% en -0,7% voor D, E, I, NL, A, P, UK, EU-15 en de eurozone. De overeenkomstige ratio's in 2001 zouden gelijk zijn aan 0,5%, 2,9%,
-1,1%, -0,3% en -0,8% voor B, DK, F, EU-15 en de eurozone. (2) met inbegrip van aanpassingen aan het ESR 95 uitgevoerd door Eurostat voor de periode 1996 - 1998.
(h) Bruto staatsschuld (in percent van het BBP) Scenario
Raming Prognose ongewijzigd
1980 1985 1990 1995 1997 1998 1999 beleid
2000 2001 2002
B 78,5 122,2 128,6 133,8 125,3 119,8 116,4 110,9 104,4 98,7 B DK (1) 36,4 69,8 57,7 69,3 61,4 55,8 52,6 47,3 43,4 39,6 DK D 31,7 41,7 43,5 57,1 60,9 60,7 61,1 60,2 58,6 57,6 D EL 27,7 59,8 89,0 108,7 108,3 105,5 104,6 103,9 99,9 98,0 EL E 17,0 42,7 44,0 64,0 66,7 64,7 63,4 60,6 58,1 55,8 E F 20,4 31,8 36,3 54,0 59,3 59,7 58,7 58,0 56,9 55,3 F IRL 72,3 105,3 97,5 84,4 65,1 55,0 50,1 39,1 33,3 26,7 IRL I 58,3 82,0 97,3 123,3 120,1 116,2 114,5 110,2 105,7 102,6 I L 9,2 9,5 4,5 5,6 6,0 6,4 6,0 5,3 5,1 4,9 L
NL 46,0 70,0 77,1 77,0 70,0 66,8 63,2 56,3 52,1 47,8 NL A 36,4 49,5 57,5 68,5 64,7 63,9 64,7 62,8 61,5 59,4 A P 35,4 67,5 63,6 64,1 59,1 55,3 55,0 53,8 52,8 52,4 P FIN 11,6 16,4 14,5 57,1 54,1 48,8 46,9 44,0 41,7 39,5 FIN S 39,6 61,6 42,1 76,6 73,0 71,8 65,2 55,6 53,4 49,1 S UK 55,0 54,3 35,2 52,1 51,1 48,1 45,7 42,9 38,3 35,4 UK EU-15 38,4 53,8 54,9 70,2 71,1 69,0 67,5 64,5 61,7 59,3 EU-15 Euro- 35,3 52,7 58,6 72,3 74,7 73,1 72,0 69,7 67,7 65,6 Euro- zone zone
(1) Deposito's bij centrale bank, bezit van niet-overheidspapier en schulden i.v.m.overheidsbedrijven beliepen in 2000 9,1 % van het BBP.
Opmerkingen: - De aggregaten voor EU-15 en eurozone omvatten het verenigde Duitsland vanaf 1991 of 1992 naar gelang van het aggregaat.
- Zoals gebruikelijk zijn de prognoses onder meer gebaseerd op de technische hypothese van "geen beleidsverandering" Dit betekent dat specifieke beleidsmaatregelen, vooral op budgettair gebied, die nog niet bekend zijn gemaakt, niet in aanmerking zijn genomen.
De prognoses voor 2002 zijn derhalve in wezen een extrapolatie van de verwachte tendensen.

- Eurozone: EUR-11 (EU-15 exclusief DK, EL, S en UK) tot en met 2000, EUR-12 (EU-15 exclusief DK, S en UK) vanaf 2001.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...

W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren
W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren AMSTERDAM-(BUSINESS WIRE)- Vandaag vindt de officiele opening plaats van BANK, het tweede gebouw van W...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Officer
IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Financial Officer NEW YORK-(BUSINESS WIRE)- Regulatory News: International Flavors & Fragrances...

HamiltonRoche en Cashforce samen sterk in cash flow management
HamiltonRoche en Cashforce kondigen een samenwerking aan op het gebied van cash flow management voor middelgrote en grote bedrijven. Voor...

GSMA: Nederlandse wet voor netneutraliteit botst met EU-verordening
GSMA: Nederlandse wet voor netneutraliteit botst met EU-verordening BRUSSEL -(BUSINESS WIRE)- De GSMA maakt zich ernstige zorgen om de herziene...