Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Diamantopoulou juicht Europese overeenkomst telewerken toe

Datum nieuwsfeit: 26-04-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: European Commission
Zoek soortgelijke berichten
European Commission

IP/01/616

Brussel, 26 april 2001

Telewerken: Diamantopoulou juicht Europese overeenkomst inzake telewerken in de handel toe

Commissaris Anna Diamantopoulou van werkgelegenheid juichte vandaag de tussen de sociale partners(1)
gesloten Europese overeenkomst inzake richtsnoeren voor telewerken in de handel toe. De handel is met 23 miljoen werknemers ofte wel 16% van de totale beroepsbevolking de grootste sector in de EU. De overeenkomst bevat concrete richtsnoeren voor het regelen van telewerken via collectieve overeenkomsten of andere regelingen op nationaal en ondernemingsniveau. Zij bepaalt dat telewerkers op dezelfde voorwaarden in dienst moeten zijn van het bedrijf als de andere werknemers en dezelfde rechten moeten genieten op het gebied van arbeid, beloning en carrièremogelijkheden.

Diamantopoulou begroette de overeenkomst met de woorden: "De sociale partners in de handel hebben de duidelijke boodschap doen uitgaan dat optreden op communautair niveau kan bijdragen tot de invoering van een kader voor nieuwe vormen van werkorganisatie, zoals telewerken. Door de sluiting van deze Europese overeenkomst laten de sociale partners in de handel zien dat de uit werkgelegenheidsoogpunt grootste particuliere sector in Europa klaar is voor de uitdagingen van de kennismaatschappij en zich ten volle inzet voor de verbetering van het werkgelegenheidspotentieel en het concurrentievermogen in Europa. Ik hoop van harte dat andere sectoren en de sociale partners op centraal niveau in dit akkoord inspiratie zullen vinden." De overeenkomst bevat ook richtsnoeren voor de mededeling van de concrete arbeidsvoorwaarden en gegevensbescherming; privacy; gezondheid en veiligheid van apparatuur en telewerkplek; compensatie voor ontstane kosten; deelname aan vakbondsactiviteiten en sociale contacten met het bedrijf en de andere werknemers.

Zie ook SPEECH/01/186.

ANNEXE

Europese Overeenkomst inzake richtsnoeren voor telewerken in de handel


1. De Europese sociale partners in de handel, EUROCOMMERCE en Uni-Europa Commerce, zetten zich in voor de ontwikkeling van het Europese kader voor de arbeidsvoorwaarden en -verhoudingen in hun bedrijfstak, voornamelijk via een vrijwillige sociale dialoog en de sluiting van Europese kaderovereenkomsten.

2. Vanwege zijn dynamische rol in de Europese economie en in reactie op de structurele en technologische ontwikkelingen, de veranderende vraag van de consument, de behoeften en verwachtingen van de werknemers en de behoefte aan nieuwe kwalificaties, is de detail- en groothandel voortdurend bezig zijn functies verder te ontwikkelen. Dit geldt ook voor de werkorganisatie en het ontwerp van individuele functies en taken.

3. Dankzij de nieuwe technologieën is de uitvoering van steeds meer taken niet langer aan een vaste werkplek gebonden. Enerzijds worden de werkgevers en werknemers hierdoor voor nieuwe uitdagingen geplaatst, anderzijds worden hun ook nieuwe mogelijkheden geboden. Het is van belang dat veranderingen in de werkorganisatie of het taakontwerp, die dankzij nieuwe technologieën de invoering van telewerken of van veranderingen daarin mogelijk maken, zorgvuldig worden georganiseerd en geïntroduceerd.

4. In deze overeenkomst wordt onder telewerk verstaan alle werkzaamheden die door een werknemer op de werkplek zouden kunnen worden verricht, maar die met behulp van computertechnologie die normaalgesproken op het informatienetwerk van het bedrijf is aangesloten, ook op afstand kunnen worden uitgevoerd. Deze richtsnoeren hebben geen betrekking op zelfstandigen, zoals omschreven in de nationale wetgeving. Zij gelden evenmin voor incidenteel telewerk en zijn uitsluitend van toepassing op hoofdbetrekkingen.

5. In de verschillende lidstaten van de Europese Unie hebben de sociale partners in de handel ervoor gekozen, of zullen dat wellicht doen, telewerken op verschillende manieren te regelen, door middel van speciale overeenkomsten op de passende niveaus of door het telewerken in bestaande collectieve overeenkomsten of aanbevelingen op te nemen. Ongeacht de gekozen aanpak worden voor de in- en uitvoering van telewerk de volgende richtsnoeren aanbevolen.

Invoering van telewerken

6. Telewerken kan voor een werkgever of werknemer uitkomst bieden in bepaalde perioden van zijn leven of wanneer het niet mogelijk is op het bedrijfsterrein te blijven werken. Zo kan de arbeidsverhouding blijven voortbestaan en kunnen de beroepskwalificaties behouden blijven. Er moeten maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat het belangrijke sociaal contact met de werkplek en de andere werknemers niet verloren gaat. Zo mogelijk kan dit doel in speciale situaties worden bereikt door telewerken en werken op het bedrijf te combineren. Wanneer een telewerker, die voorheen een andere functie in de onderneming bekleedde, weer volledig in het bedrijf wil terugkeren, dan moet deze wens zo veel mogelijk gehonoreerd worden. In andere situaties zou met behulp van de beschikbare technologieën voor de betrokken werknemers een virtuele werkomgeving gecreëerd moeten worden.

7. De beslissing omtrent de in- of uitvoering van telewerk dient op transparante wijze tot stand te komen, met inachtneming van de bestaande informatie- en overlegstructuren en -procedures. Telewerk moet zo georganiseerd worden dat zowel de onderneming als de werknemer er baat bij heeft.

Arbeidsvoorwaarden

8. Een werknemer die telewerk doet, is op dezelfde voorwaarden in dienst van het bedrijf als de andere werknemers en geniet dezelfde rechten op het gebied van arbeid, beloning en carrièremogelijkheden. Wat de artikelen 2 (aanstelling van een werknemer) en 5 (wijziging van bepaalde gegevens van de arbeidsverhouding) van Richtlijn 91/533/EEG betreft, moet de telewerker in kennis worden gesteld van de belangrijkste gegevens van zijn arbeidsverhouding.

Daartoe behoren:

* de identiteit van de partijen

* de plaats van het werk (of het principe dat de werknemer zijn arbeid op verschillende plaatsen verricht) en de hoofdvestiging van het bedrijf

* het gebruik van ruimten voor telewerk

* de functiebeschrijving

* de aanvangsdatum van de arbeidsovereenkomst of verhouding
* de normale dagelijkse of wekelijkse arbeidstijd van de werknemer
* het aanvangsbedrag en de overige bestanddelen van het loon waarop de werknemer recht heeft

Zoals goede arbeidsverhoudingen en een goede werkpraktijk verlangen, bevelen de sociale partners ook aan de telewerker te informeren over de volgende punten:

* Sociale zekerheid en verzekering

* Supervisie- en overlegstructuren

* Gegevensbescherming en vertrouwelijkheid
* Opleiding


9. De wettelijke en eventuele cao-bepalingen en waar mogelijk de bedrijfsregelingen inzake arbeidstijden moeten ook gelden voor telewerkers, op een wijze die aan de bijzondere omstandigheden is aangepast. Gezien de bijzondere kenmerken van telewerken, met name wanneer flexibele werktijden zijn afgesproken, kan de meting van de productiviteit van een telewerker echter ook gebaseerd worden op andere factoren dan de arbeidstijd.

Vakanties en verzuim

10. Afwezigheid wegens ziekte, vakantie of om andere redenen moet volgens de in het bedrijf gangbare praktijk gemeld worden. Het bedrijf dient te bedenken dat er mogelijk regelingen moeten worden getroffen om ervoor te zorgen dat het werk van de telewerker tijdens diens afwezigheid gedaan wordt.

Taken en vertrouwelijkheid

11. Bij het toezicht en de controle op het werk van een telewerker dienen de wetgeving en goede praktijken ter waarborging van de privésfeer en integriteit van de werknemer volledig in acht te worden genomen. Daarbij moet bijzondere aandacht worden geschonken aan de beperkingen op het recht gegevens te registreren.
12. De telewerker moet de bestaande vertrouwelijkheidsregels van het bedrijf in acht nemen en alle passende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot vertrouwelijke informatie.

Werkplek en uitrusting van de telewerker

13. Voor zover mogelijk, wordt de plaats waar het telewerk wordt verricht, beschouwd als gelijkwaardig aan de andere werkplekken van het bedrijf. De inrichting van de werkplek en de gebruikte apparatuur moeten waar mogelijk beantwoorden aan dezelfde voorschriften als die welke binnen het bedrijf gelden.
14. De door de werkgever benoemde gezondheids- en veiligheidsvertegenwoordigers en andere vertegenwoordigers hebben het recht, na voorafgaand bericht aan de werknemer, de telewerkplek te betreden en te inspecteren overeenkomstig de geldende wetgeving. De voorwaarden voor gezondheids- en veiligheidsinspecties dienen in de arbeidsovereenkomst of in de interne voorschriften van het bedrijf te worden opgenomen indien de nationale regelgeving inzake gezondheid en veiligheid voor telewerken tekortschiet.

15. In de regel moet er een compensatieregeling worden getroffen voor de door telewerken ontstane kosten. Deze moet ook de verzekering omvatten van schade aan de apparatuur en schade aan derden of aan de plaats waar het telewerk wordt verricht. In de regel is het bedrijf verantwoordelijk voor alle noodzakelijke apparatuur en de installatie daarvan. Het bedrijf dient ook zorg te dragen voor alle onderhoud en de noodzakelijke vervanging van apparatuur en de opleiding van de gebruiker. De telewerker moet zorgvuldig met de apparatuur omgaan.
16. Alle computersystemen mogen alleen voor bedrijfsdoeleinden worden gebruikt en telewerkers mogen geen illegaal, aanstootgevend of vertrouwelijk materiaal via het systeem of via internet verspreiden.

Deelname aan vakbondsactiviteiten

17. Onder erkenning van het recht van het bedrijf om richtlijnen uit te vaardigen inzake het juiste gebruik van zijn apparatuur en communicatiefaciliteiten, heeft een telewerker hetzelfde recht als de andere werknemers in het bedrijf om door middel van deze apparatuur en faciliteiten met zijn/haar collega's te communiceren. Dit recht omvat tevens de communicatie over zaken die het werk en de arbeidsverhoudingen betreffen, de communicatie met de vakbondsorganisatie waarvan de telewerker lid is, of met andere bonafide personeelsvertegenwoordigers. De communicatie tussen een telewerker en zijn/haar personeels- of vakbondsvertegenwoordigers is vertrouwelijk en mag niet door het bedrijf worden ingezien.

18. De telewerker moet hetzelfde recht als de andere werknemers in het bedrijf hebben om deel te nemen aan vakbonds- of andere personeelsactiviteiten die in het bedrijf of op het bedrijfsterrein plaatsvinden. De deelname aan vakbondsactiviteiten en de communicatie tussen telewerkers en hun vakbondsvertegenwoordigers mogen echter niet tot onredelijke kosten voor het bedrijf leiden, in vergelijking tot de kosten die het gevolg zijn van soortgelijke activiteiten van het op het bedrijfsterrein werkzame personeel.

For EuroCommerce For UNI-Europa

Xavier R. Durieu, Jan Furstenborg,

Secretary General Head of Department "Commerce"

Ray Baker, Angeles Rodriguez Bonilla,

Chairman to the Social Affairs Committee Vice President

(1)
De Europese sociale partners in de handel, Eurocommerce (werkgevers) en Uni-Europa commerce (vakbonden) bestrijken alle bedrijfsgrootten en een groot aantal ondernemingen en werknemers.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...