Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst gemeente Oosterhout

Datum nieuwsfeit: 26-04-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Oosterhout

Besluitenlijst

Vergadering college van b. en w. 26 april 2001

Raad gevraagd in te stemmen met proeproject met JIP-bus

Burgemeester en wethouders gaan de gemeenteraad vragen in te stemmen met een proef om het jongereninformatiepunt (JIP) gedurende één jaar in een bus te huisvesten. Deze JIP-mobiel kan dan her en der in Oosterhout worden ingezet.

Het instellen van een jongereninformatiepunt is een van de actiepunten uit de in 1997 door de raad aangenomen nota jeugdbeleid. Een JIP is een laagdrempelige voorziening waar jongeren terecht kunnen met vragen op het gebied van onder andere geld en inkomen, scholing, gezondheid, relaties, rechten, seksualiteit en drugs. Op dat moment weten ze meestal niet waar ze daarover met hun specifieke vragen terecht kunnen. In het JIP zal een groot aantal organisaties op het gebied van jeugd en jongeren moeten samenwerken.

Vervolgens is geruime tijd overleg met geïnteresseerden over de vestiging van een JIP. Het meest recente idee was het JIP, op voorstel van Stichting Welzijn Oosterhout, onder te brengen in jongerencentrum De Toonzaal. Die keuze zou wel wat nadelen hebben: er is een flinke bouwkundige aanpassing nodig (kost tijd en geld), er moeten verkeersmaatregelen worden getroffen om de toegankelijkheid te vergroten en het enthousiasme voor deze locatie is niet bij alle betrokken even groot.

Daarop is SWO gekomen met het idee van de JIP-mobiel. Zon JIP-op-wielen biedt een aantal voordelen: binnen redelijke financiële grenzen te realiseren, onmiddellijk beschikbaar (SWO heeft in principe hiervoor al een bus aangekocht), de voorziening kan direct naar de klant worden gebracht en locatiekeuze is geen punt van discussie. Bovendien hebben andere instellingen al aangegeven geïnteresseerd te zijn in het medegebruik van de JIP-bus. Met de eerdere werkingspartners binnen het JIP - bureau Jeugdzorg, Kentron, HALT, GGD en politie - zullen afspraken over samenwerking gemaakt moeten gaan worden.

Omdat het om een geheel nieuwe activiteit en een nieuwe insteek gaat, stellen b. en w. de raad voor voorlopig een proef van een jaar te doen. In april 2002 zou dan geëvalueerd moeten worden, waarbij aan de orde komt of het JIP in mobiele vorm voldoet aan de doelstelling, of de doelgroep voldoende wordt bereikt, hoe de samenwerking loopt en of er positieve of negatieve neveneffecten zijn.

In de begroting is vanaf 1997 rekening gehouden met een uitgave van 100.000 voor de exploitatie van het JIP. De jaarlijkse lasten worden nu berekend op

118.000 op jaarbasis. Als op het bedrag uit 1997 inflatiecorrectie wordt toegepast, kan het mobiele JIP binnen de begroting worden uitgevoerd. Voor de aanschaf en inrichting van de bus zal SWO eigen geld moeten gebruiken.

B. en w. stellen ontwerp-agenda raadsvergadering 29 mei vast

Burgemeester en wethouders hebben de ontwerp-raadsagenda voor de raadsvergadering van dinsdag 29 mei (aanvang 19.30 uur) vastgesteld. Aan de orde komen, onder voorbehoud, de volgende onderwerpen:
* aanwijzing lid algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling openbare gezondheidszorg West-Brabant en aanwijzing lid resp. plv. lid algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling Regionaal Indicatie Orgaan Regio Breda;

* vaststelling jaarrekening 2000;

* perspectiefnota 2001-2005;

* invoering e-mail;

* resultaat op overeenstemming gericht overleg onderwijs;
* pilot-project JIP-bus (jongereninformatiepunt);
* aanvaarding schenking IKEA;

* beslissing op bezwaren tegen het raadsbesluit tot het nemen van een voorbereidingsbesluit van het buitengebied van Oosterhout;
* herinrichting van de voormalige gemeentewerf en de terreinen van het Baroniecollege en de (voormalige) gymzaal van de Voko aan de Sint Paulusweg;

* voorbereidingsbesluit perceel Dr. Poelsstraat 45;
* vaststelling planschadeverordening;

* visie Ridderstraat;

* aangepaste deelverordening subsidie Sport 2001;
* voorbereidingskrediet rioolaanpassingen Dommelbergen;
* rioolvervangingsprogramma 2001 en rapportage programma 2000;
* grondverkoop aan t Pauske Party Service v.o.f. en Prins Heerlijck Party Service v.o.f. op bedrijventerrein Everdenberg;
* verkoop van een kavel bedrijfsgrond op Everdenberg aan Pijnenburg Groothandel;

* herinrichting binnenterrein Mathildastraat;
* fusie Brabantse waterleidingbedrijven;

* tweede fase herstart.

College benoemt twee tijdelijk directeuren

Burgemeester en wethouders hebben de heren ir. K. Hoffensommer en drs. E. Lichtenberg benoemd tot tijdelijk directeur bij de gemeente Oosterhout. Zij zijn benoemd voor de periode van het herstartproces. Zij zullen in dat proces ook een belangrijke, enthousiasmerende en sturende rol moeten spelen. Daarnaast zijn zij uiteraard verantwoordelijk voor de aansturing van een deel van de organisatie.

Bij de keuze van de twee directeuren heeft het college niet alleen oog gehad voor hun individuele kwaliteiten. Voor b. en w. - en voor het externe bureau dat de gemeente daarin geadviseerd heeft - is ook altijd uitgangspunt geweest dat de twee, samen met gemeentesecretaris Haasnoot, ook als team goed kunnen functioneren.

Het college heeft het bureau Mercuri Urval gevraagd de gemeente bij de selectie en werving van de twee directeuren terzijde te staan. Na publicatie in de media zijn 104 reacties ontvangen. Na twee rondes, waarna zes kandidaten overbleven, heeft een bestuurlijk-ambtelijke selectiecommissie een voorstel aan het college gedaan. Het college heeft overeenkomstig dit voorstel besloten.

Op het moment dat de twee directeuren daadwerkelijk aantreden, houdt het overgangs-directieteam op te bestaan.

De heer ir. K.G. (Karel) Hoffesommer (46) is momenteel werkzaam als hoofd van het ingenieursbureau van de gemeente s-Hertogenbosch. Daarvoor was hij onder andere hoofd van het ingenieursbureau Openbare Werken van de gemeente s-Hertogenbosch, afdelingschef stadsbeheer van de gemeente Woerden en projectleider bij ingenieursbureau Grondmechanica te Delft.

De heer drs. E.B.A. (Egbert) Lichtenberg is momenteel directeur en lid van het overgangsdirectieteam van de gemeente Oosterhout. Daarvoor was hij bij diezelfde gemeente waarnemend directeur Concernondersteuning, beleidscoördinator en adviseur beleidsondersteuning. Daarvoor was hij werkzaam als beleidsmedewerker bestuurlijke aangelegenheden bij de gemeente Papendrecht en beleidsmedewerker regionale aangelegenheden bij de gemeente Didam.

B. en w. besluiten tot openbare verkoop pand Vrachelsestraat 41

Burgemeester en wethouders hebben besloten tot openbare verkoop van het pand Vrachelsestraat 41. De gemeenteraad van Oosterhout heeft dit pand in 1997 aangekocht met het oog op de ontwikkeling van de vierde fase van het bestemmingsplan Vrachelen. Oorspronkelijk zou de boerderij plaats moeten maken voor woningbouw. In de nieuwste plannen voor dit deel van Vrachelen, die uitgaan van een veel ruimere opzet, maakt het perceel echter deel uit van de zogenaamde "groene wig". Dat betekent dat de boerderij gehandhaafd kan blijven.

B. en w. willen de bestemming die nu op de boerderij rust, wijzigen van "agrarisch" naar "woonbestemming". Vervolgens zal de boerderij, tegen een marktconforme prijs, worden verkocht.

Bij de aankoop heeft de Oosterhoutse gemeenteraad besloten dat de boerderij voor bepaalde tijd in gebruik kon blijven bij de toenmalige bewoner, F. Gerbrands. Om die reden heeft wethouder Gerbrands niet deelgenomen aan de beraadslagingen binnen het college over de toekomst van het pand Vrachelsestraat 41. Bovendien zullen b. en w. bij de verdere afwikkeling van deze zaak uiteraard rekening houden met de beperkingen die de Gemeentewet oplegt op het moment dat persoonlijke belangen van bestuurders (wethouders en raadsleden) in het geding kunnen zijn.

Raad krediet gevraagd voor herinrichting binnenterrein Mathildastraat

Het college van b. en w. gaat de gemeenteraad vragen een krediet van 175.000 beschikbaar te stellen voor de herinrichting van het binnenterrein aan de Mathildastraat (achterzijde appartementencomplex Need). Nu alle bouwactiviteiten geheel zijn afgerond, kan de voorgenomen herinrichting worden uitgevoerd. De herinrichting dient twee doelen: het verbeteren van het aanzien van het binnenterrein voor de bewoners van de appartementencomplexen (waardoor de woonkwaliteit toeneemt) en het vergroten van de sociale veiligheid door het verbeteren van de verlichting.

Beslissing op bezwaren tegen het raadsbesluit tot het nemen van een voorbereidingsbesluit in het buitengebied van Oosterhout

Het college van b. en w. stelt de gemeenteraad voor de bezwaren ongegrond te verklaren van een aantal Oosterhoutse inwoners en bedrijven tegen het voorbereidingsbesluit voor delen van het Oosterhoutse buitengebied. Daarmee volgt het college het advies van de Adviescommissie voor de bezwaarschriften.

Oosterhout, 1 mei 2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie