Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

'Meer prioriteit voor goed bestuur in ontwikkelingsbeleid'

Datum nieuwsfeit: 26-04-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
Zoek soortgelijke berichten
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

PERSBERICHT

ONTWIKKELINGSBELEID EN GOED BESTUUR
rapport nr.58Meer prioriteit voor goed bestuur in het ontwikkelingsbeleid

26 april 2001

Goed bestuur behoort een zelfstandig doel te worden van het Nederlandse ontwikkelingsbeleid. Nu fungeert het hoofdzakelijk als maatstaf voor het selecteren van landen waarin gepoogd wordt de armoede te verminderen. Maar bevordering van de rechtsstaat, verbetering van de mensenrechtensituatie en het democratisch gehalte zijn het waard directe oogmerken van beleid te zijn.

Dit staat in het rapport Ontwikkelingsbeleid en goed bestuur dat de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid vandaag publiceert. Aanleiding voor het uitbrengen van dit rapport is de centrale plaats die het goedbestuursbegrip heeft gekregen in het ontwikkelingsbeleid, zowel in Nederland als in het beleid van internationale organisaties. Tegelijkertijd moet echter worden geconstateerd dat er veel onduidelijkheid bestaat over wat onder goed bestuur moet worden verstaan.

Tegen deze achtergrond heeft de raad het belang van goed bestuur voor ontwikkelingssamenwerking aan een nadere analyse onderworpen. Hierbij heeft hij, zoals ook bij andere raadsprojecten gebruikelijk is, een aantal deskundigen ingeschakeld, en hen gevraagd in te gaan op de relatie tussen goed bestuur en ontwikkeling. Deze studies zijn met het rapport in één bundel gepubliceerd. Mede op grond van deze studies heeft de raad vervolgens zijn eigen zienswijze geformuleerd en geeft hij aan welke consequenties hieruit volgen voor het Nederlandse beleid.

Belang van goed bestuur
Verhoging van de bestuurlijke kwaliteit van ontwikkelingslanden verdient naar het oordeel van de raad een hoge prioriteit. Niet alleen is dit van belang vanwege de mogelijke gunstige economische effecten (verhoging van de welvaart, vermindering van de armoede); goed bestuur heeft ook een bredere relevantie. Met goed bestuur gepaard gaande aspecten als rechtsstatelijkheid, democratisering en mensenrechten zijn immers in zichzelf belangrijke waarden die het als zodanig verdienen te worden bevorderd. Zij kunnen bovendien in een langetermijnperspectief direct of indirect een belangrijke rol spelen in ontwikkelingsprocessen.

Hiernaast heeft ook de westerse wereld zelf een toenemend eigen belang bij een behoorlijke bestuurlijke kwaliteit elders. De zich ontwikkelende internationale rechtsorde kan immers alleen goed functioneren wanneer deelnemende landen beschikken over de noodzakelijke condities en voorzieningen om aan de desbetreffende verplichtingen te voldoen.

Profilering bilateraal beleid
De benadering van de raad heeft consequenties voor de invulling van het Nederlandse ontwikkelingsbeleid, dat er vooral op is gericht de welvaart in de armste landen te vergroten. De raad onderschrijft het belang van armoedebestrijding, maar meent dat hierbij in de toekomst meer aandacht kan worden besteed aan het bevorderen van recht en bestuur. Juist de armere landen zijn moeilijk in staat op eigen kracht voldoende vorderingen hiermee te maken. Door zijn oriëntatie van oudsher op de internationale rechtsorde verkeert Nederland ook in de positie zich hierin versterkt te profileren.

Tweezijdig belang
Het besef dat Nederland ook zelf belang heeft bij ontwikkeling elders, impliceert een wederzijdse betrokkenheid bij het welslagen van de aangegane hulprelaties. Voor de problematiek van goed bestuur betekent deze benadering dat het huidige ook door Nederland gelegde accent op ownership, waarbij het ontvangende land verantwoordelijk wordt gesteld voor de ontwikkelingsstrategie, enigszins wordt gerelativeerd. In zijn uiterste consequentie zou het donorland dan immers kunnen volstaan met het overmaken van fondsen. De erkenning van het wederzijds belang bij het welslagen van het beleid en de verwachting dat beide partijen elkaar iets te bieden hebben in het aangegane proces leiden er, naar de mening van de raad, toe dat de hulprelatie gekenmerkt wordt door partnership naast ownership en mede het karakter heeft van een transactie.

Selectie van landen
Het uitgangspunt van de raad dat rechtsstaat, mensenrechten en democratie naast bestuurlijke kwaliteit zelfstandige doelen van beleid behoren te zijn, heeft consequenties voor de landenkeuze. Per definitie komen dan ook landen voor hulp in aanmerking waar de situatie ten aanzien van rechtsstaat, mensenrechten en democratie gebrekkig is, maar waar zich uit democratisch of rechtsstatelijk oogpunt wel interessante ontwikkelingen voordoen en behoefte bestaat aan ondersteuning. Bij de keuze moet in de optiek van de raad ook meewegen of inspanningen van Nederlandse zijde, ook gezien vanuit de ontvangende landen, perspectief bieden of dat de verbetering van recht en bestuur in het betrokken land voor Nederland van belang is.

In het huidige beleid worden voor de meest intensieve hulprelatie alleen landen gekozen die al beschikken over sommige vormen van goed bestuur, namelijk diegene die ondersteunend worden geacht voor economische groei. Natuurlijk pleit de raad niet voor officiële ontwikkelingsrelaties met overheden van landen waar sprake is van excessen op het gebied van mensenrechten of corruptie. Toch moet men in principe voorzichtig zijn met het afbreken van relaties wegens slecht bestuur of het niet-respecteren van mensenrechten. Geen land is over de hele linie goed of slecht; een andere invulling van de hulprelatie verdient dan veelal de voorkeur.

Voorwaarden voor effectiviteit
Voor de effectiviteit van het beleid is het noodzakelijk dat de hulp gebaseerd is op een grondige kennis van de systemen van recht en bestuur van landen waarmee een hulprelatie wordt aangegaan. Ook dient kennis aanwezig te zijn over de historische, geografische, sociaal-culturele, economische en politieke context. Wanneer deze kennis niet aanwezig is, dient te worden gestimuleerd dat deze tot stand komt.
Hiernaast is het voor de effectiviteit van het ontwikkelingsbeleid van belang dat recht wordt gedaan aan het langetermijnkarakter van de beoogde veranderingsprocessen. Is eenmaal een relatie aangegaan, dan zou dit in principe om een langdurige verbintenis moeten gaan, die de kans krijgt zich gaandeweg te verbreden en te verdiepen.

Cumulatie beleidsinzet
Met een zwaarder accent op recht en bestuur in het toekomstig ontwikkelingsbeleid komt meer dan in het verleden ook het beleidsterrein van andere ministeries in het geding. Een grotere betrokkenheid van de verschillende departementen bij het ontwikkelingsbeleid is belangrijk. Dit geeft de mogelijkheid het beleid onderling af te stemmen, budgetten gecumuleerd in te zetten en de expertise bijeen te brengen die nodig is voor de geschetste geïntegreerde aanpak.

Geloofwaardigheid
Verhoging van het democratisch gehalte en de bestuurlijke kwaliteit van landen met hulp van buiten betreft doeleinden die zeer gevoelig liggen, zeker in landen die nog maar kort zelfstandig zijn. Voor de geloofwaardigheid van de hulp is het dan ook van belang dat de donorgemeenschap zich zelf aan de normen hieromtrent houdt. Hiernaast is het van belang dat ontwikkelingslanden een groter aandeel hebben in allerlei internationale besluitvormingsgremia. Nu hebben de minder ontwikkelde landen slechts beperkte invloed als het gaat om besluitvorming over bijvoorbeeld handel en kapitaal, terwijl de resultaten hiervan voor hun vooruitzichten van cruciaal belang zijn.Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, Ontwikkelingsbeleid en goed bestuur, Rapporten aan de Regering nr. 58, Den Haag: Sdu Uitgevers, 2001.
ISBN 90 12 09 272 8.


Deze publicatie (Prijs f 84,50) is te bestellen bij: Sdu Servicecentrum Uitgeverijen
Postbus 20014
2500 EA 's-Gravenhage
tel. 070-378 9880
fax 070-378 9783
U kunt ook rechtstreeks via de bestelpagina op de internet site van de Sdu bestellen

De publicatie is in zin geheel ook beschikbaar op de website van de WRR: Ontwikkelingsbeleid en goed bestuur.


Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen bij het bureau van de WRR:
dr. S.J. Langeweg tel. 070 - 356 4651
drs. I.J. Schoonenboom tel. 070 356 4663


reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...