Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord DTE op plaatsen gasmeters aan EnergieNed

Datum nieuwsfeit: 26-04-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Dienst uitvoering en toezicht Electriciteitswet
Zoek soortgelijke berichten
Dienst uitvoering en toezicht Electriciteitswet

Dienst uitvoering en toezicht Energie

Aan
EnergieNed
T.a.v. de heer ir. Drs. J.J. Damsté
Postbus 9042
6800 GD ARNHEM

2001-5805 01022756

Onderwerp
Plaatsen Gasmeters

Geachte heer Damsté,

Door middel van uw brief van 12 maart 2001 (kenmerk 2001-5805) heeft u mij medegedeeld dat netbeheerders reeds zijn begonnen met het plaatsen van nieuwe meters bij gasklanten die behoren tot de groep afnemers met een jaarlijkse afname groter dan 170.000 m3.
Uit uw brief maak ik op dat netbeheerders van mening zijn dat de meter tot de aansluiting op een gastransportnet gerekend wordt. Naar aanleiding daarvan deel ik u het volgende mede.

In de Gaswet is - in tegenstelling tot de Elektriciteitswet 1998 - niet nader uitgewerkt in hoeverre het plaatsen van meters bij vrije afnemers (of afnemers die op korte termijn vrij zijn) tot het vrije domein behoort. Indien het plaatsen van gasmeters tot het vrije domein behoort, dan is dit geen exclusieve taak van netbeheerders en kan een gasmeter ook door een ander (bijv. een installateur) geplaatst worden.

Gezien het belang van de uitkomst van deze discussie voor de markt, is in de Richtlijnen voor het jaar 2001 Gaswet aangegeven dat in het in juni 2001 gereed zijnde consultatiedocument onder andere nader zal worden ingegaan op bemetering. Het consultatiedocument en de consultatieperiode zullen resulteren in Richtlijnen voor het jaar 2002.

Het heeft mij dan ook verrast dat, ondanks het feit dat u mij niet eerder dan door middel van uw brief van 12 maart 2001 heeft verzocht het standpunt van DTe inzake de bemetering aan u kenbaar te maken, netbeheerders op voorhand tot het plaatsen en vervangen van gasmeters bij de groep afnemers met een jaarlijkse afname groter dan

170.000 m3 zijn overgegaan. Ook vóór het opstellen van uw brief van 12 maart 2001 hebben zich immers meerdere gelegenheden voorgedaan waarbij u DTe had kunnen verzoeken een standpunt hieromtrent in te nemen (bijv. het reguliere overleg tussen EnergieNed en DTe). Indien netbeheerders van mening zijn dat het consultatiedocument niet afgewacht kon worden, dan hadden de netbeheerders (of u namens hen) dat bij DTe kenbaar kunnen en moeten maken. De mogelijke consequenties voor de netbeheerders die reeds tot het plaatsen en vervangen van gasmeters zijn overgegaan, komen uiteraard geheel voor hun rekening.

Aangezien ik mij de noodzaak van het innemen van een standpunt inzake de bemetering realiseer, ben ik bereid de netbeheerders hierin tegemoet te komen. Bij deze zal ik u dan ook, vooruitlopend op het op te stellen consultatiedocument, het standpunt van DTe met betrekking tot de gasmeter kenbaar maken.

Op grond van de Elektriciteitswet 1998 geldt voor de elektriciteitsmeter dat deze niet alleen door de netbeheerder, maar ook door een ander geplaatst kan worden. Hoewel dit in de Gaswet niet expliciet nader is uitgewerkt, ligt het ­ in analogie met de Elektriciteitswet 1998 ­ voor de hand voor de gasmeter een overeenkomstig uitgangspunt te kiezen. Dit komt de marktwerking op dit terrein ten goede.

In de Memorie van Toelichting (Kamerstukken II, 1998/1999, 26 463, nr. 3, pagina 29) staat "Een gastransportnet omvat het geheel van leidingen en installaties (zoals LNG-installaties en opslaginstallaties) tot en met de gasmeter in het gebouw of de woning van de eindafnemer." Hieruit valt op te maken dat de plaatsing van de meter tot de aanleg van gasleidingen behoort. Aangezien de Gaswet de aanleg van gasleidingen niet bestempelt tot een exclusieve taak voor de netbeheerder, is ook het plaatsen van een gasmeter geen exclusieve taak van een netbeheerder. Dit heeft tot gevolg dat ook derden een gasmeter bij vrije afnemers zouden kunnen plaatsen.

De gasmeter behoort niet tot de toestellen en installaties binnen de woning of het gebouw van de eindafnemer, maar tot de gasleiding. Het gastransportbedrijf blijft dus wel verantwoordelijk voor de veiligheid van de gasmeter, ook al hoeft dat bedrijf de gasmeter niet geplaatst te hebben. Het is uiteraard van groot belang dat de veiligheid van toestellen en installaties gewaarborgd wordt binnen de mogelijkheden die de artikelen 11 en 12 van de Gaswet bieden.

Op grond van het vorenstaande is het standpunt van DTe dat het plaatsen van gasmeters bij vrije afnemers (of afnemers die op korte termijn vrij zijn) tot het vrije domein behoort en dus geen exclusieve taak van netbeheerders is. Het ter beschikking stellen van een gasmeter is een taak die niet is voorbehouden aan de netbeheerder en die hij derhalve in concurrentie met derden uitvoert.

Uit uw brief maak ik voorts op dat u niet alleen tot plaatsing of vervanging van gasmeters overgaat bij de groep afnemers die met ingang van 1 januari 2002 vrij wordt (de groep met een jaarlijks verbruik van meer dan 1.000.000 m3 gas), maar tevens bij een gedeelte van de groep afnemers die uiterlijk met ingang van 1 januari 2004 vrij wordt (te weten de afnemers met een jaarlijks verbruik van minder dan 1.000.000 m3). Aangezien de afnemers die minder dan 1.000.000 m3 gas verbruiken vooralsnog (tot 1 januar1 2004) geen baat hebben bij het plaatsen of vervangen van de gasmeter, kunnen deze meters uitsluitend op kosten van de leverancier worden geplaatst of vervangen. Bovendien moet deze laatste groep ook na 1 januari 2004 de mogelijkheid worden geboden de gasmeter zonder bijkomende kosten en/of aanvullende voorwaarden te laten verwijderen.

Voor de groep afnemers die recent een gasmeter hebben laten plaatsen of vervangen dan wel vóór 1 januari 2002 daartoe over zullen gaan, is het van belang kennis te kunnen nemen van het standpunt van DTe in deze. DTe heeft derhalve besloten deze brief op de website van DTe te plaatsen.

Mocht u naar aanleiding van dit schrijven nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met mevrouw mr D. Haenen(070 ­ 330 3506).

Met vriendelijke groet,

W.g.
Drs. J.J. de Jong
directeur Dienst uitvoering en toezicht Energie

 
Postbus 16326           Johanna Westerdijkplein 107     T:    330 35 00          E-mail: info@nma-dte.nl 
2500 BH Den Haag          2521 EN Den Haag           F:    330 35 35          Rabo 19.23.24.233 

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie