Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst van de gemeente Oosterhout

Datum nieuwsfeit: 26-04-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Oosterhout

Besluitenlijst

Vergadering college van b. en w. 24 april 2001

College verzoekt raad visie voor gedeelte Ridderstraat vast te stellen

De gemeenteraad van Oosterhout wordt in zijn vergadering van 29 mei gevraagd de visie voor de Ridderstraat (gedeelte Slotlaan-Bredaseweg) vast te stellen. Deze visie geeft aan welke nieuwe ontwikkelingen in dit deel van de Ridderstraat mogelijk en gewenst zijn. De visie houdt onder andere rekening met:

* de verbouwing van een deel van de voormalige mavo ten behoeve van het Baroniecollege;

* verbouwing van basisschool De Westhoek;
* reconstructie van de Burg. Hallungiusstraat tot "speelstraat";
* realiseren van parkeervoorzieningen;

* verkopen van de ondergrond en het resterende deel van de voormalige mavo ten behoeve van herontwikkeling;
* verkopen van de ondergond van de voormalige gymzaal aan de zuidzijde van de Ridderstraat.

De twee eerste onderdelen van de visie zijn inmiddels in gang gezet, nadat de Provinciale Planologische Commissie groen licht voor de visie heeft gegeven. De overige onderdelen zullen nog nader moeten worden uitgewerkt. Voor het herontwikkelen van het resterende deel van de mavo-locatie heeft het gemeentebestuur inmiddels principe-overeenstemming bereikt met De Veste Groep te Breda. Die wil daar woningen in de hogere prijsklasse realiseren. Het college vindt dat er sprake is van een "aantrekkelijk plan" met een invulling waaraan in Oosterhout veel behoefte bestaat.

Over de verkoop van de voormalige gymzaal aan de Ridderstraat is het college nog in onderhandeling met een aantal partijen. Zodra die onderhandeling zijn afgerond, zullen b. en w. de raad een voorstel tot grondverkoop doen.

Burgemeester en wethouders vragen de raad tevens een krediet van 1 miljoen beschikbaar te stellen om met de werkzaamheden in de Ridderstraat een begin te maken. Die uitgaven zullen zich overigens meer dan terugverdienen door de opbrengsten van de in het plan opgenomen grondverkopen.

Klachtenbehandeling krijgt vaste plaats binnen afdelingsplannen gemeente

Klachtenbehandeling door de gemeentelijke organisatie krijgt een vaste plaats binnen de plannen van de gemeentelijke afdelingen. Daarin zal onder andere moeten worden aangegeven hoe met klachten moet worden omgegaan en tot welke verbeteringen dat binnen de afdeling leidt.

Dat blijkt uit de reactie van het college op het jaarverslag uitvoering in- en externe klachtenregeling van de gemeente Oosterhout. Het jaarverslag beslaat de periode 1 maart 2000-1 januari 2001. Daarin is de "nieuwe" klachtenregeling van kracht: klachten worden allereerst afgehandeld door de organisatie door tussenkomst van een klachtenfunctionaris. Is men het met die afhandeling niet eens, dan staat de beroepsmogelijkheid bij de externe Commissie Ombudsman open.

Het overzicht maakt duidelijk dat in de periode tot en met 1 januari 2001 42 klachten zijn ontvangen. In achttien keer ging het om de inhoud van beleid, waardoor de klacht eigenlijk niet-ontvankelijk zou moeten verklaard. In veel gevallen is hier echter toch onderhands bemiddeld.

Formeel resteren dus nog 24 klachten, waarvan er vijf de hele procesgang hebben doorlopen. Bij de overige klachten heeft bemiddeling plaatsgevonden of is de klacht teruggenomen. Van de vijf klachten waarin het tot een oordeel is gekomen, waren er vier gegrond en één ongegrond.

In geen enkel geval is gebruik gemaakt van de mogelijkheid de klacht voor te leggen aan de externe Commissie Ombudsman.

College vraagt raad in te stemmen met fusie waterleidingbedrijven

Het college van b. en w. is voorstander van fusie van de Waterleidingmij. Noord-West-Brabant (WNWB) met de Waterleidingmaatschappij Oost-Brabant (WOB) tot een Brabants waterleidingbedrijf. Dat blijkt uit een voorstel aan de gemeenteraad. Plannen voor een dergelijke fusie dateren al uit 1992.

Om in dat nieuwe Brabantse waterleidingbedrijf een sterke startpositie te verwerven, stelt het Oosterhoutse college bovendien voor het aantal aandelen in de WNWB te verhogen tot het toegestane maximum van tien aandelen per vijfhonderd inwoners. Dat betekent dat Oosterhout het huidige aandelenbezit uitbreidt met 741 aandelen (met een nominale waarde van 500 per stuk).

Om het gemeenten ook financieel mogelijk te maken die aandelen te verwerven, is besloten tot uitkering van een eenmalig dividend. Dat betekent dat Oosterhout een bedrag van 525.000 ontvangt. Dat zal deels worden ingezet om de lening af te lossen waarmee Oosterhout in het verleden aandelen-WNWB heeft gekocht, deels voor de aankoop van de nieuwe aandelen.

B. en w. plaatsen 35 panden in Den Hout op monumentenlijst

Burgemeester en wethouders hebben besloten 35 panden en objecten in Oosteind op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen. De bedenkingen van een aantal eigenaren van deze panden tegen voorgenomen plaatsing verklaren b. en w. ongegrond. De meeste eigenaren bestrijden de cultuurhistorische waarde van hun pand ook niet, maar hebben eerder financieel-economische bezwaren.

Op de panden die het college aanwijst, is de Monumentenverordening 1999 van toepassing. Dat betekent dat wijzigen of afbraak van zon pand vergunningplichtig is. Bescherming betekent overigens niet dat er nooit meer iets aan de panden gewijzigd mag of kan worden. Integendeel, een goede functie en een goed gebruik van het monument zijn de beste garanties voor behoud. Per aanvraag zal dus bekeken worden wat wél en wat niet kan.

College presenteert rioolvervangingsprogramma voor 2001

De gemeente Oosterhout zal in 2001 de riolering vervangen in de Huize Limburgstraat, Van Polanenstraat en Goselingstraat. Tevens zal een extern onderzoek worden verricht naar de oorzaken van de stankoverlast dat het gemaal aan het Paterserf veroorzaakt.

Dat blijkt uit het rioolvervangingsprogramma 2001, dat het college de gemeenteraad in zijn vergadering van mei zal voorleggen. Met de vervanging van de riolering is een bedrag gemoeid van 1.484.000.

In hetzelfde raadsvoorstel geven b. en w. tevens aan welke werkzaamheden de gemeente in 2000 heeft verricht. Het gaat dan om rioolrenovatie in de Voorstraat/Ridderstraat, Laanstraat/Middenlaan, Sint Vincentiusstraat en Lariksstraat/Cypressenstraat in Dorst. De voor 2000 voorziene renovatie van het riool in de Van Polanenstraat is doorgeschoven naar 2001.

Voorstel voor afschaffen toeristenvergunning bij betaald parkeren

B. en w. willen de raad gaan voorstellen de "toeristenvergunning" in het systeem van betaald parkeren af te schaffen. Deze vergunning is in 1996 speciaal in het leven geroepen voor gasten van het Golden Tulip Hotel. De vergunningen kosten 4 per dag, worden via het hotel verstrekt en zijn alleen op de dag van uitgifte geldig.

Het college is van oordeel dat de toeristenvergunning eigenlijk een vreemde eend in de bijt is. Vanuit het oogpunt van eenvormigheid is er dus veel voor te zeggen die vergunning in te trekken. Een ander argument is dat controle op de rechtmatige uitgifte van deze vergunning, die in handen is van het hotel zelf, moeilijk is. Bovendien zijn er inmiddels andere mogelijkheden voor bezoekers van het hotel sinds de invoering van de dagkaart De kosten hiervan betalen 10 (en 2 op een laag-tariefplaats).

College vraagt krediet voor gemeentebreed invoeren e-mail

Burgemeester en wethouders vragen de gemeenteraad in zijn vergadering van mei een krediet van 100.000 beschikbaar te stellen voor de kosten die gemoeid zijn met het gemeentebreed invoeren van e-mail. Dat betekent dat straks alle bestuurders en medewerkers de beschikking krijgen over een eigen electronische postbus. Nu nog komt alle e-mail op één adres aan, waarna het intern moet worden verspreid. Het organisatiebreed invoeren van e-mail is een van de onderdelen van het plan van het college een impuls te geven aan ICT binnen de gemeentelijke organisatie. Het sterk verbeteren van de gemeentelijke internet-site, waarmee na de zomer een beging gemaakt zal worden, behoort daar eveneens toe.

Oosterhout wil deelnemen in landelijk platform middelgrote gemeenten

De gemeente Oosterhout is in principe bereid deel te nemen aan op te richten platform van middelgrote Nederlandse gemeenten (40.000-90.000 inwoners). Burgemeester en wethouders hebben dat besloten naar aanleiding van een gezamenlijk initiatief van de gemeenten Assen, Roermond, Smallingerland en Zeist). Door het oprichten van het platform willen de middelgrote gemeenten hun krachten bundelen, niet in de laatste plaats in de richting van het rijk. Dat heeft, vooral bij de inzet van extra financiële middelen, namelijk steeds meer aandacht voor louter de noden van de grote gemeenten.

Tegelijkertijd past echter de constatering dat veel van de problematiek in de grote steden zich ook in toenemende mate in middelgrote gemeenten manifesteert. Het gaat dan om aspecten als het hebben van een centrumfunctie, maar geen groeimogelijkheid hebben, binnenstedelijke herstructurering en problemen op het gebied van veiligheid, criminaliteit en zorg.

Oosterhout, 26 april 2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie