Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

MKZ-welzijnsmaatregelen in annex I en II

Datum nieuwsfeit: 27-04-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Zoek soortgelijke berichten

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

www.minlnv.nl

MIN LNV: MKZ-welzijnsmaatregelen in annex I en II

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

Gelet op artikel 2 van de Kaderwet LNV-subsidies;

BESLUIT:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:
a. Minister: Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij; b. landbouwbedrijf: geheel van productie-eenheden in Nederland, bestaande uit één of meer gebouwen of gedeelten daarvan en de daarbij behorende cultuurgrond, uitsluitend of deels dienende tot uitoefening van de landbouw;
c. rechtspersoon: rechtspersoon, anders dan een publiekrechtelijke rechtspersoon;
d. beschrijvingsbiljet: beschrijvingsbiljet als bedoeld in artikel 24 van de Landbouwwet zoals dit door de Minister ten behoeve van de in 2001 te houden landbouwtelling is vastgesteld;
e. I&R-register: gecomputeriseerd gegevensbestand als bedoeld in artikel 3, onderdeel b, van Verordening (EG) nr. 1760/2000 van het Europees Parlement en de Raad van 17 juli 2000 (PbEG L 204); f. beschermings- en toezichtsgebieden: de gebieden I, II en III, zoals deze zijn omschreven in de bijlage bij de Regeling verbodsbepalingen aangewezen toezichtsgebieden mond- en klauwzeer 2001, zoals deze luidt op 27 april 2001.
g. beschikking 2001/223/EG: beschikking nr. 2001/223/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 21 maart 2001 tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met mond- en klauwzeer in Nederland (PbEG L 82);
h. annex I: in bijlage I van beschikking 2001/223/EG vermelde delen van het grondgebied van Nederland;
i. annex II: in bijlage II van beschikking 2001/223/EG vermelde delen van het grondgebied van Nederland;
j. beschikking 2001/305/EG: beschikking nr. 2001/305/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 11 april 2001 inzake het merken en het gebruik van bepaalde dierlijke producten in verband met beschikking 2001/223/EG (PbEG L 104);
k. LASER: Agentschap LASER van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij:
l. vleeskalveren: vleeskalveren voor de witvlees- respectievelijk de rosévleesproductie als bedoeld in rubriek 214 onderscheidenlijk 216 van het beschrijvingsbiljet;
m. biggen: biggen als bedoeld in de rubrieken 235 en 237, vleesvarkens als bedoeld in de rubrieken 239 en 241 en fokvarkens als bedoeld in rubrieken 243 en 245 van het beschrijvingsbiljet; n. varkens: vleesvarkens als bedoeld in rubrieken 241 en fokvarkens als bedoeld in rubriek 245 van het beschrijvingsbiljet; o. zeugen: opfokzeugen en zeugen als bedoeld in de rubrieken 245, 247, 249 en 251 van het beschrijvingsbiljet;
p. richtlijn 64/433/EEG: Richtlijn 64/433/EEG van de Raad van 26 juni 1964 betreffende de gezondheidsvoorschriften voor de productie en het in de handel brengen van vers vlees (PbEG L 121); q. vers vlees: vers vlees als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, van Richtlijn 64/433/EEG.

Paragraaf 1 : OPSLAG VARKENSVLEES

Artikel 2

De Minister verstrekt met inachtneming van de artikelen 3 tot en met 5 op aanvraag een subsidie als tegemoetkoming in de kosten van opslag van vers vlees van varkens met een geslacht gewicht van ten minste 80 kilogram die om welzijnsredenen van een landbouwbedrijf, voor zover gelegen in annex I, ter slacht worden afgevoerd.

Artikel 3

De subsidie, bedoeld in artikel 2, wordt alleen verstrekt aan natuurlijke en rechtspersonen voor wiens rekening en risico de opslag plaatsvindt, indien
a. de slacht in een overeenkomstig richtlijn 64/433/EEG erkend slachthuis, gelegen in annex I, na 23 april 2001 heeft plaatsgevonden,
b. het vlees overeenkomstig beschikking 2001/305/EEG is gemerkt, c. opslag voor ten minste drie maanden plaatsvindt, d. de opslag voldoet aan de eisen, vermeld in bijlage 1 bij deze regeling,
e. ten genoegen van de minister de herkomst van het vlees en de slachtdatum worden aangetoond, en
f. aan het vlees een door de minister goedgekeurde bestemming wordt gegeven.

Artikel 4


1. De subsidie, bedoeld in artikel 2, bedraagt fl.1,- per kilogram ingeslagen vers vlees, met of zonder been.

2. De subsidie wordt door LASER na afloop van de minimum opslagperiode van drie maanden uitbetaald.

Artikel 5

Voor subsidies als bedoeld in artikel 2 is een subsidieplafond vastgesteld op fl. 30.000.000,- .

Paragraaf 2: SLACHT EN DESTRUCTIE VAN KALVEREN

Artikel 6

De minister verstrekt met inachtneming van de artikelen 7 tot en met 9 op aanvraag een subsidie voor de opkoop ter slacht ter destructie van vleeskalveren die om welzijnsredenen van een landbouwbedrijf, voor zover gelegen in annex 1, worden afgevoerd.

Artikel 7

De subsidie voor opkoop ter slacht ter destructie wordt alleen verstrekt
a. aan natuurlijke personen of rechtspersonen die voor eigen rekening en risico vleeskalveren houden op een landbouwbedrijf als bedoeld in artikel 6,
b. voor vleeskalveren die blijkens het I&R-register 30 weken of ouder zijn op het moment van de aflevering ter slacht.

Artikel 8


1. De subsidie voor de opkoop ter slacht ter destructie bedraagt voor
a. vleeskalveren voor de witvleesproductie fl. 650,- per dier, b. vleeskalveren voor de rosévleesproductie fl. 475,- per dier.
2. Indien niet voldoende ten genoege van de minister wordt aangetoond dat vleeskalveren bestemd zijn voor de witvlees- respectievelijk rosévleesproductie, kan op verzoek van de minister gebruik worden gemaakt van een door hem goedgekeurde test, verricht door een praktiserend dierenarts, ter bepaling van het de productiewijze kenmerkende haemoglobinegehalte van de betrokken dieren.
3. De subsidie wordt geweigerd indien het landbouwbedrijf waar de dieren worden aangehouden niet langer gelegen is in annex I.

Artikel 9

Voor subsidies als bedoeld in artikel 6 is een subsidieplafond vastgesteld op fl. 60.000.000,- .

Artikel 10


1. De opkoop ter slacht ter destructie geschiedt door de Minister.
2. Afvoer van de opgekochte dieren ter slacht ter destructie geschiedt door LASER.

Paragraaf 3 OPKOOP TER DESTRUCTIE VAN BIGGEN

Artikel 11

De minister verstrekt met inachtneming van de artikelen 12 tot en met 15 op aanvraag een subsidie voor de opkoop ter destructie van biggen, die geboren zijn voor 20 april 2001 en om welzijnsredenen van een landbouwbedrijf, voor zover gelegen in annex I en annex II, worden afgevoerd.

Artikel 12


1. Voor de subsidie voor de opkoop ter destructie van biggen komen in aanmerking natuurlijke personen en rechtspersonen die, in voorkomend geval blijkens de statuten, een landbouwbedrijf als bedoeld in artikel 11 exploiteren.

2. De subsidie voor opkoop ter destructie van biggen wordt alleen verstrekt indien naar het oordeel van een praktiserend dierenarts biggen die geboren zijn voor 20 april 2001 in zeer ernstige welzijnsproblemen verkeren en indien alle op de overeenkomstig artikel
1, eerste lid, onderdeel j, van de Meststoffenwet geregistreerde locatie van het bedrijf aanwezige biggen met een gewicht van maximaal 25 kilogram worden opgekocht.

3. De ontvanger van de subsidie voor opkoop ter destructie van biggen is verplicht er voor zorg te dragen dat alle op de locatie, bedoeld in het tweede lid, van het landbouwbedrijf aanwezige, tot 40 dagen drachtige zeugen door een praktiserend dierenarts worden geaborteerd.

4. De ontvanger van de subsidie voor opkoop ter destructie van biggen is verplicht er voor zorg te dragen dat geen van de op de locatie, bedoeld in het tweede lid, van het landbouwbedrijf, aanwezige zeugen wordt geïnsemineerd of bevrucht in de periode van 1 maand vanaf de dag waarop de aanvraag, genoemd in artikel 11, wordt ingediend.

Artikel 13

De subsidie voor opkoop ter destructie van biggen bedraagt fl. 55,- per big.

Artikel 14


1. De opkoop ter destructie geschiedt door de minister.
2. Afvoer van de opgekochte dieren ter destructie geschiedt door LASER.

Artikel 15

Voor subsidies als bedoeld in artikel 11 is een subsidieplafond vastgesteld op fl. 20.000.000,- .

Paragraaf 4 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 16


1. Voor de aanvraag voor de subsidies, bedoeld in de artikelen 2, 6 en 11, wordt gebruik gemaakt van een daartoe door LASER vastgesteld formulier dat volledig en naar waarheid wordt ingevuld, ondertekend en gedagtekend, en vergezeld gaat van alle gevraagde bewijsstukken.

2. De aanvrager is verplicht de met de uitvoering van of het toezicht op de naleving van deze regeling belaste personen desgevraagd alle nadere inlichtingen terstond en naar waarheid te verstrekken.
3. De aanvrager is verplicht de met de uitvoering van of het toezicht op de naleving van deze regeling belaste personen alle medewerking te verlenen, die zij nodig achten voor de vervulling van hun taken.
4. Indien de aanvrager voor de subsidie, bedoeld in de artikelen 6 en 11, niet de eigenaar is van de vleeskalveren, biggen en de zeugen, gaat de aanvraag vergezeld van een schriftelijke verklaring van de eigenaar waaruit de instemming van de eigenaar blijkt met betrekking tot de voorwaarden, bedoeld in de artikelen 7 en 12.
5. De aanvraag voor de subsidie, bedoeld in artikel 11, gaat vergezeld van een verklaring van het oordeel van de praktiserend dierenarts als bedoeld in artikel 12, tweede lid.
6. De aanvrager overlegt binnen 15 dagen na de opkoop ter destructie een verklaring van de praktiserend dierenarts waaruit blijkt dat de zeugen daadwerkelijk zijn geaborteerd overeenkomstig artikel 12, derde lid.

Artikel 17


1. Indien een subsidieplafond als bedoeld in de artikelen 5, 9 en 15 dreigt te worden overschreden kan de minister besluiten dat geen aanvragen tot subsidieverlening meer kunnen worden ingediend.
2. De minister maakt een besluit , bedoeld in het eerste lid, bekend in de Staatscourant.

3. Het beschikbare bedrag wordt verdeeld op basis van de volgorde van de datum van ontvangst van de aanvragen door LASER, waarbij bepalend is dat een aanvraag volledig is in de zin van artikel 16.
4. Ingeval door toewijzing van de aanvragen met dezelfde datum van ontvangst het subsidieplafond zou worden overschreden, geschiedt de rangschikking door middel van een loting verricht door een notaris van de op dezelfde dag ontvangen aanvragen. De loting geschiedt door een door de minister aan te wijzen notaris.

Artikel 18


1. Subsidies worden verleend onder voorbehoud van goedkeuring van de Commissie van de Europese Gemeenschappen.

2. De beslissing tot verlening van een subsidie kan worden ingetrokken of gewijzigd indien dit noodzakelijk is in verband met het verkrijgen van de goedkeuring van de Commissie van de Europese Gemeenschappen voor deze regeling of wegens het uitblijven daarvan.

Artikel 19


1. De vergoeding wordt ingetrokken indien de ontvanger niet voldoet aan artikel 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht.
2. Indien toepassing wordt gegeven aan artikel 4:57 van de Algemene wet bestuursrecht of artikel 6 van de Kaderwet LNV-subsidies, worden de terug te vorderen bedragen vermeerderd met de rente over de periode vanaf de eerste uitbetaling tot aan het moment van algehele voldoening.

3. De te betalen rente is de wettelijke rente zoals deze geldt op de laatste dag van de maand waarin de betaling van de vergoeding heeft plaatsgevonden.

4. Geen wettelijke rente is verschuldigd indien de oorzaak van het onverschuldigd betalen bij de minister is gelegen.

Artikel 20

Deze regeling is niet van toepassing in de beschermings- en toezichtsgebieden, gelegen in annex I.

Artikel 21

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag van de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 22

De regeling wordt aangehaald als: Regeling MKZ-welzijnsmaatregelen in annex I en II.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

Bijlage 1

Betreffende de eisen inzake opslag, bedoeld in artikel 3, onderdeel d.

Het vrieshuis:


1. moet gelegen zijn gelegen in annex I ten tijde van de inslag van het vlees.


2. over adequate invries- en opslaginstallaties beschikken om het aangeleverde verse of gekoelde vlees in te vriezen en te bewaren (NB: zie ook Hoofdstuk I, Hoofdstuk III (ingeval onverpakt vlees wordt aangeleverd: zgn B-erkenning), Hoofdstuk IV (zgn. K-erkenning) en Hoofdstuk XIV van Richtlijn 64/433/EEG).


3. beschikt (ten behoeve van de gewichtsvaststelling bij inslag en de controle door de LASER-functionaris) over een van een geldig ijkmerk voorziene weegschaal met een aflees-/afdrukeenheid op 1 kilogram nauwkeurig waarop een opslageenheid (kooi, (box)pallet, krat, kist) in haar geheel kan worden gewogen.


4. Beschikt ten behoeve van de toetsing van de gewichtsvaststelling over een aantal van een geldig ijkmerk voorziene toetsgewichten van 20 en/of 25 kg elk voor een totaalgewicht van ten minste 200 kg.


5. slaat het vlees in kooien, (box)pallets, kratten of kisten op, en wel zodanig dat elk contract te allen tijde op eenvoudige en snelle wijze afzonderlijk bereikbaar en controleerbaar is of onmiddellijk kan worden gemaakt.


6. slaat alle opslageenheden van een contract in elkaars onmiddellijke nabijheid op in de vriesruimte en voorziet de opslageenheden van door LASER voorgeschreven gegevens.


7. voert - namens de contractant - een overzichtelijke voorraadadministratie waaruit duidelijk per contract blijkt:

a de datum van inslag en de berekende datum waarop de contractuele opslagtermijn
afloopt, aangevuld met de datum van feitelijke uitslag; b per partij:

- het aantal halve dieren/dozen/delen, èn het netto-gewicht van het product;

- de benaming van het product;

- het netto-gewicht per opslageenheid aangevuld met het nummer van de opslageenheid;
c. de exacte plaats van opslag in het vrieshuis.

Toelichting voor de Staatscourant

Als gevolg van uitbraken van mond- en klauwzeer (MKZ) zijn in Nederland diverse veterinaire maatregelen van toepassing. In de zogenoemde beschermings- en toezichtgebieden, die om een MKZ-haard worden ingesteld, is vervoer van evenhoevigen (onder andere runderen, varkens, schapen en geiten) verboden. In de overige delen van Nederland is het vervoer van evenhoevigen in zeer beperkte mate mogelijk en aan stringente voorwaarden verbonden. Op grond van Beschikking 2001/223/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 21 maart 2001 tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met mond- en klauwzeer in Nederland (PbEG L 82) is Nederland in twee delen verdeeld, het zogenoemde annex I-gebied en annex II-gebied. Vers vlees afkomstig uit het annex II- gebied mag, in tegenstelling tot vers vlees afkomstig uit het annex I-gebied, onder voorwaarden worden afgezet buiten Nederland. Levende evenhoevigen afkomstig uit zowel het annex I- als annex II-gebied mogen niet buiten Nederland worden gebracht.
In de toezichtsgebieden ontstaan als gevolg van het vervoersverbod bij met name varkens en kalveren zeer ernstige welzijnsproblemen. Ter vermindering van de meest urgente welzijnsproblemen in de toezichtsgebieden heeft de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij de Regeling subsidie opkoop in beschermings- en toezichtsgebieden MKZ vastgesteld.
In het annex I-gebied buiten de beschermings- en toezichtsgebieden mag vee onder strikte voorwaarden naar bepaalde gespecialiseerde bedrijven worden vervoerd of naar slachterijen worden afgevoerd. Normaliter worden bijna 70% van het varkensvlees en 90% van het kalfsvlees buiten Nederland afgezet. Daarnaast worden onder normale omstandigheden 60.000 biggen per week levend buiten Nederland gebracht. Door het wegvallen van deze afzet en het ontbreken van een markt voor deze producten binnen Nederland worden varkens en kalveren niet geslacht of op een andere wijze afgezet.
Omdat afvoer momenteel achterwege blijft, terwijl op bedrijven biggen worden geboren, en biggen en kalveren doorgroeien, ontstaat op bedrijven een nijpend ruimte gebrek.
Overvolle stallen leiden bij varkens, die in groepshuisvesting zijn gehuisvest, tot agressiviteit en stress. Indien kalveren in groepshuisvesting zijn gehuisvest leiden overvolle stallen tot dezelfde welzijnsproblemen. Bij de individueel gehuisveste kalveren resulteert het langer dan regulier doorgroeien van deze dieren tot grote problemen. Deze dieren ondervinden een acuut ruimte gebrek en kunnen moeilijk worden gevoederd. Daarnaast komen bij kalveren die voor de slacht zijn bestemd vanaf een leeftijd van 30 weken in grote mate ernstige problemen aan poten en gewrichten voor. Op grond van de aanhoudende welzijnsproblematiek heeft het kabinet besloten een opkoopregeling voor varkens en kalveren, en een particuliere opslagregeling voor varkensvlees open te stellen. Door middel van deze opkoop- en particuliere opslagregeling moeten de meest urgente welzijnsproblemen worden verminderd. Bedrijven kunnen zich vrijwillig voor deze opkoop- en particuliere opslagregeling aanmelden.
Een verklaring van een praktiserend dierenarts waaruit de zeer ernstige welzijnsproblemen van de desbetreffende dieren op een bedrijf blijkt, is een voorwaarde om aan de opkoopregeling voor varkens deel te kunnen nemen.
Aangezien bij kalveren, die voor de slacht zijn bestemd en in het bijzonder bij de kalveren die voor de productie van witvlees zijn bestemd, ernstige welzijnsproblemen vanaf een leeftijd van 30 weken voorkomen, kan een verklaring van een praktiserend dierenarts achterwege blijven en komen alle kalveren van 30 weken en ouder voor opkoop in aanmerking.
Aangezien de export van levende varkens uit Nederland nog geruime tijd verboden zal zijn, moet met de opkoop van varkens het aantal dieren op het desbetreffende bedrijf zodanig worden verminderd dat welzijnsproblemen op dat bedrijf voor een langere periode worden voorkomen. Daarvoor is het noodzakelijk dat op het desbetreffende bedrijf
a. alle aanwezige biggen tussen de 4 en 22 dagen oud worden opgekocht,
b. alle aanwezige, tot 40 dagen drachtige, zeugen worden geaborteerd, en
c. geen zeugen worden geïnsemineerd of bevrucht gedurende een periode van 1 maand vanaf de dag waarop de aanvraag wordt ingediend. De bovenstaande verplichting tot het aborteren van zeugen en het fokverbod zijn noodzakelijke maatregelen om herhaaldelijk opkopen ter destructie van zeer jonge biggen te voorkomen.
Aangezien in het annex II-gebied bij biggen dezelfde welzijnsproblemen voorkomen als in het annex I-gebied, het buiten Nederland brengen van levende evenhoevigen vanuit zowel het annex I- als het annex II-gebied is immers niet mogelijk, worden voor biggen in het annex II-gebied analoge maatregelen genomen aan die in het annex I-gebied. Omdat slechts beoogd wordt afvoer van overvolle bedrijven te stimuleren, heeft het kabinet de hoogte van de subsidie voor het ter slacht ter destructie afvoeren van kalveren en het opkopen van biggen vastgesteld op de helft van de gemiddelde kostprijs van de desbetreffende biggen en kalveren.
Door vrijwel geheel ontbreken van een markt voor varkensvlees afkomstig uit het annex I-gebied worden slachtrijpe varkens slechts in zeer geringe mate ter slacht aangeboden. Om de afvoer van varkens op gang te brengen en op die wijze de welzijnsproblemen op bedrijven waar varkens worden gehouden te verminderen vergoedt de overheid de kosten van de particuliere opslag van het vlees voor een bedrag van fl. 1,- per kilogram geslacht gewicht met een maximum van fl. 20.000.000,-. Het varkensvlees wordt in particuliere vrieshuizen opgeslagen. Teneinde te voorkomen dat aan het opgeslagen vlees een zodanige bestemming wordt gegeven dat verstoringen van de mededinging hiervan het gevolg kunnen zijn, wordt aan de vergoeding de voorwaarde verbonden dat de bestemming door de minister wordt goedgekeurd. Teneinde dit goed te kunnen beoordelen zal de minister hiervoor in overleg treden met de Europese Commissie.
LASER is belast met de uitvoering van de onderhavige regeling.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

27 apr 01 15:55

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...