Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Regeling subsidie opkoop in MKZ - gebieden

Datum nieuwsfeit: 27-04-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij actueel

www.minlnv.nl / Dossier MKZ

Regeling subsidie opkoop in beschermings- en toezichtsgebieden MKZ dd. 27-04-2001

27 april 2001

Toelichting

Als gevolg van uitbraken van mond- en klauwzeer (MKZ) zijn in Nederland diverse veterinaire maatregelen van toepassing. In het zogenoemde beschermings- en toezichtgebied, die om een MKZ-haard wordt ingesteld, is vervoer van evenhoevigen (onder andere runderen, varkens, schapen en geiten) verboden. In de overige delen van Nederland is het vervoer van evenhoevigen in zeer beperkte mate mogelijk en aan stringente voorwaarden verbonden. Op grond van Beschikking 2001/223/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 21 maart 2001 tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met mond- en klauwzeer in Nederland (PbEG L 82) is Nederland in twee delen verdeeld, het zogenoemde annex I-gebied en annex II- gebied. Vers vlees afkomstig uit het annex II- gebied mag, in tegenstelling tot vers vlees afkomstig uit het annex I-gebied, onder voorwaarden worden afgezet buiten Nederland. In de beschermings- en toezichtsgebieden ontstaan als gevolg van het vervoersverbod bij met name varkens en kalveren zeer ernstige welzijnsproblemen. Normaliter worden biggen regelmatig afgevoerd naar mesterijbedrijven of levend geëxporteerd, en worden vleesvarkens en kalveren, die voor de vleesproductie zijn bestemd, regelmatig afgevoerd naar slachterijen. Omdat afvoer momenteel onmogelijk is, terwijl op bedrijven biggen worden geboren, en biggen en kalveren doorgroeien, ontstaat op bedrijven een nijpend ruimte gebrek. Deze problemen doen zich als gevolg van het verbod van export van levend vee ook voor bij biggen in het annex-I gebied. Overvolle stallen leiden bij varkens, die in groepshuisvesting zijn gehuisvest, tot agressiviteit en stress. Indien kalveren in groepshuisvesting zijn gehuisvest leiden overvolle stallen tot dezelfde welzijnsproblemen. Bij de individueel gehuisveste kalveren resulteert het langer dan regulier doorgroeien van deze dieren tot grote problemen. Deze dieren ondervinden een acuut ruimte gebrek en kunnen moeilijk worden gevoederd. Daarnaast komen bij kalveren die voor de slacht zijn bestemd vanaf een leeftijd van 30 weken in grote mate ernstige problemen aan poten en gewrichten voor. Aangezien beschermings- en toezichtsgebieden op basis van communautaire regelgeving pas na tenminste 30 dagen na het ruimen van de laatste evenhoevige in het desbetreffende beschermingsgebied kunnen worden opgeheven, blijven de vervoersbeperkingen in de bestaande beschermings- en toezichtsgebieden nog geruime tijd van kracht. Op grond van de aanhoudende welzijnsproblematiek heeft het kabinet besloten om vooruitlopend op en onder voorbehoud van een communautaire opkoopregeling een opkoopregeling voor varkens en kalveren open te stellen. Naar verwachting zal de Europese Commissie binnen enkele dagen het besluit daartoe nemen. Bij het opstellen van onderhavige regeling is dan ook al zoveel mogelijk rekening gehouden met de verwachte communautaire voorwaarden en bedragen. Zo nodig zal de regeling nog worden aangepast teneinde deze geheel in overeenstemming te brengen met de communautaire voorwaarden. Door middel van deze opkoopregeling moeten de meest urgente welzijnsproblemen worden verminderd. Bedrijven kunnen zich vrijwillig voor deze opkoopregeling aanmelden. Een verklaring van een praktiserend dierenarts waaruit de zeer ernstige welzijnsproblemen van de desbetreffende dieren op een bedrijf blijkt, is een voorwaarde om aan de opkoopregeling voor varkens deel te kunnen nemen. Aangezien bij kalveren, die voor de slacht zijn bestemd en in het bijzonder bij de kalveren die voor de productie van witvlees zijn bestemd, ernstige welzijnsproblemen vanaf een leeftijd van 30 weken voorkomen, kan een verklaring van een praktiserend dierenarts achterwege blijven en komen alle kalveren van 30 weken en ouder voor opkoop in aanmerking. Aangezien vervoersbeperkingen in de huidige beschermings- en toezichtsgebieden nog geruime tijd van kracht zullen zijn, moet met de opkoop van varkens het aantal dieren op het desbetreffende bedrijf zodanig worden verminderd dat welzijnsproblemen op dat bedrijf voor een langere periode worden voorkomen. Daarvoor is het noodzakelijk dat, indien zeer jonge biggen worden opgekocht op het desbetreffende bedrijf
* alle aanwezige biggen tussen de 4 en 22 dagen oud worden opgekocht,
* alle aanwezige, tot 40 dagen drachtige, zeugen worden geaborteerd, en
* geen zeugen worden geïnsemineeerd of bevrucht in de periode van 4 maanden. Deze periode kan worden bekort indien het bedrijf niet meer in een annex I-gebied is gelegen, maar beloopt in dat geval nog 1 maand vanaf de datum waarop het bedrijf in een annex II-gebied is gelegen.
De bovenstaande verplichting tot het aborteren van zeugen en het fokverbod zijn noodzakelijke maatregelen om herhaaldelijk opkopen ter destructie van biggen te voorkomen. Voor de zeugen die niet mogen worden geïnsemineerd of bevrucht komt de desbetreffende veehouder in aanmerking voor een vergoeding voor de aanhoudkosten van deze zeugen. De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij zal daartoe een ministeriële regeling vaststellen. De subsidie die voor de opgekochte dieren wordt verstrekt is gebaseerd op de door de veehouder gemaakte productiekosten. LASER is belast met de uitvoering van de onderhavige regeling.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER
EN VISSERIJ,

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

Gelet op de artikelen 15, 19, 27 van de Landbouwwet;

BESLUIT:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

* Minister: Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;
* landbouwbedrijf: geheel van productie-eenheden in Nederland, bestaande uit één of meer gebouwen of gedeelten daarvan en de daarbij behorende cultuurgrond, uitsluitend of deels dienende tot uitoefening van de landbouw;
* rechtspersoon: rechtspersoon, anders dan een publiekrechtelijke rechtspersoon;
* beschrijvingsbiljet: beschrijvingsbiljet als bedoeld in artikel 24 van de Landbouwwet zoals dit door de Minister ten behoeve van de in 2001 te houden landbouwtelling is vastgesteld;
* I&R-register: gecomputeriseerd gegevensbestand als bedoeld in artikel 3, onderdeel b, van Verordening (EG) nr. 1760/2000 van het Europees Parlement en de Raad van 17 juli 2000 (PbEG L 204);
* beschermings- en toezichtsgebied: de gebieden I, II en III, zoals deze zijn omschreven in de bijlage bij de Regeling verbodsbepalingen aangewezen toezichtsgebieden mond- en klauwzeer 2001, zoals deze luidt op 27 april 2001;
* beschikking 2001/223/EG: beschikking nr. 2001/223/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 21 maart 2001 tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met mond- en klauwzeer in Nederland (PbEG L 82);
* annex I: in bijlage I van beschikking 2001/223/EG vermelde delen van het grondgebied van Nederland;
* LASER: Agentschap LASER van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij:
* vleeskalveren: vleeskalveren als bedoeld in de rubrieken 214 en 216 van het beschrijvingsbiljet;
* zeer jonge biggen: biggen als bedoeld in de rubrieken 235 en 237 van het beschrijvingsbiljet van 4 tot 22 dagen oud;
* vleesvarkens: biggen als bedoeld in de rubrieken 235 en 237, met uitzondering van zeer jonge biggen, en vleesvarkens als bedoeld in de rubrieken 239 en 241 van het beschrijvingsbiljet;
* zeugen: opfokzeugen en zeugen als bedoeld in de rubrieken 245, 247, 249 en 251 van het beschrijvingsbiljet;
* partij: vleeskalveren, of zeer jonge biggen en vleesvarkens die met één transportmiddel van één landbouwbedrijf worden afgevoerd. Artikel 2

De Minister verstrekt op aanvraag met inachtneming van de volgende bepalingen een subsidie voor de opkoop ter destructie van vleeskalveren, zeer jonge biggen en vleesvarkens die om welzijnsredenen van een landbouwbedrijf, voorzover gelegen in een beschermings- en toezichtsgebied, worden afgevoerd.

Artikel 3

* Voor de subsidie voor opkoop ter destructie voor vleeskalveren komen in aanmerking natuurlijke personen en rechtspersonen die voor eigen rekening en risico vleeskalveren houden op een landbouwbedrijf als bedoeld in artikel 2.
* De subsidie voor opkoop ter destructie van vleeskalveren wordt alleen verstrekt voor vleeskalveren die op het moment van opkoop blijkens het I&R-register 30 weken of ouder zijn en indien alle betrokken op het landbouwbedrijf aanwezige vleeskalveren worden opgekocht. Artikel 4

* Voor de subsidie voor opkoop ter destructie voor zeer jonge biggen en vleesvarkens komen in aanmerking natuurlijke personen en rechtspersonen die, in voorkomend geval blijkens de statuten, een landbouwbedrijf als bedoeld in artikel 2 exploiteren.
* De subsidie voor opkoop ter destructie van zeer jonge biggen en vleesvarkens wordt alleen verstrekt indien naar het oordeel van een praktiserend dierenarts vleesvarkens in zeer ernstige welzijnsproblemen verkeren en indien alle op de overeenkomstig artikel 1, eerste lid, onderdeel j, van de Meststoffenwet geregistreerde locatie van het bedrijf aanwezige zeer jonge biggen worden opgekocht.
* De ontvanger van de subsidie voor opkoop ter destructie van zeer jonge biggen en vleesvarkens is verplicht er voor zorg te dragen dat alle op de locatie, bedoeld in het tweede lid, van het landbouwbedrijf aanwezige, tot 40 dagen drachtige zeugen door een praktiserend dierenarts worden geaborteerd.
* De ontvanger van de subsidie voor opkoop ter destructie van zeer jonge biggen en vleesvarkens is verplicht er voor zorg te dragen dat geen van de op de locatie, bedoeld in het tweede lid, van het landbouwbedrijf aanwezige zeugen wordt geïnsemineerd of bevrucht in de periode van 4 maanden vanaf de dag waarop de aanvraag, genoemd in artikel 2, wordt ingediend.
* De periode, bedoeld in het vierde lid, kan slechts worden bekort indien de locatie van het landbouwbedrijf op grond van beschikking 2001/223/EG niet meer gelegen is in annex I, doch beloopt in dat geval nog 1 maand vanaf de datum waarop het bedrijf in annex II is gelegen.
* In afwijking van het eerste lid wordt, indien op een bedrijf zowel zeer jonge biggen als vleesvarkens aanwezig zijn, alleen de subsidie voor vleesvarkens verstrekt.
* Ingeval het zesde lid van toepassing is, geldt de in het tweede lid gestelde eis dat alle zeer jonge biggen moeten worden opgekocht, niet. Het derde tot en met het vijfde lid zijn niet van toepassing. Artikel 5

* De subsidie voor opkoop ter destructie bedraagt voor vleeskalveren fl. 4,41 per kilogram dood gewicht, zonder verbloeden en slachten, met een maximum van een per partij gemiddeld gewicht van 260 kilogram per dier.
* De subsidie voor opkoop ter destructie bedraagt voor zeer jonge biggen en vleesvarkens:
* fl. 44, 07 per dier vermeerderd met fl. 2,09 per kilogram dood gewicht, zonder verbloeden en slachten, met een maximum van een per partij gemiddeld gewicht van 25 kilogram per dier, indien het dier deel uitmaakt van een partij waarvan het gemiddeld gewicht per dier per partij niet meer dan 80 kilogram bedraagt;
* fl. 2,64 per kilogram dood gewicht, zonder verbloeden en slachten, met een maximum van een per partij gemiddeld gewicht van 120 kilogram per dier, indien het dier deel uitmaakt van een partij waarvan het gemiddeld gewicht per dier per partij 80 kilogram of meer bedraagt.
* Vaststelling van de gewichten bedoeld in het eerste lid geschiedt onder toezicht van LASER per partij met behulp van een geijkte weeginstallatie op het bedrijf waar de destructie plaatsvindt. Artikel 6

* De Minister stelt de subsidie vast.

* Afvoer van de opgekochte dieren ter destructie geschiedt door LASER.
* De voorbereidingen van de opkoop voor dieren wordt gestaakt en de subsidie wordt geweigerd, indien het landbouwbedrijf waar de dieren worden aangehouden, niet langer gelegen is in het beschermings- en toezichtsgebied. Artikel 7

* Voor de aanvraag wordt gebruik gemaakt van een daartoe door LASER vastgesteld formulier dat volledig en naar waarheid wordt ingevuld, ondertekend en gedagtekend, en vergezeld gaat van alle gevraagde bewijsstukken.
* Indien de aanvrager niet de eigenaar is van de vleeskalveren, zeer jonge biggen, vleesvarkens, en zeugen, gaat de aanvraag vergezeld van een schriftelijke verklaring van de eigenaar waaruit de instemming van de eigenaar blijkt met betrekking tot de voorwaarden, bedoeld in de artikelen 3 en 4.
* De aanvraag voor een subsidie voor de opkoop van zeer jonge biggen en vleesvarkens gaat vergezeld van een verklaring van het oordeel van de praktiserend dierenarts als bedoeld in artikel 4, tweede lid.
* De aanvrager van een subsidie voor de opkoop van zeer jonge biggen en vleesvarkens legt binnen 15 dagen na de opkoop ter destructie een verklaring over van de praktiserend dierenarts waaruit blijkt dat de zeugen daadwerkelijk zijn geaborteerd overeenkomstig artikel 4, derde lid. Artikel 8

* Subsidies worden verleend onder voorbehoud van de vaststelling van een communautaire opkoopregeling door de Commissie van de Europese Gemeenschappen.
* De beslissing tot verstrekking van een subsidie kan worden ingetrokken of gewijzigd indien dit noodzakelijk is in verband met de vaststelling van een communautaire opkoopregeling of wegens het uitblijven daarvan. Artikel 9

* De subsidie wordt ingetrokken indien de ontvanger niet voldoet aan artikel 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht.
* Indien toepassing wordt gegeven aan artikel 4:57 van de Algemene wet bestuursrecht worden de terug te vorderen bedragen vermeerderd met de wettelijke rente over de periode vanaf de eerste uitbetaling tot aan het moment van algehele voldoening.
* De te betalen rente is de wettelijke rente zoals deze geldt op de laatste dag van de maand waarin de betaling van de subsidie heeft plaatsgevonden.
* Geen wettelijke rente is verschuldigd indien de oorzaak van het onverschuldigd betalen bij de minister is gelegen. Artikel 10

Deze regeling is niet van toepassing in de beschermings- en toezichtsgebieden waar zieke en verdachte dieren worden gedood op grond van artikel 22, eerste lid, onderdeel f, van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren.

Artikel 11

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag van dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 12

De regeling wordt aangehaald als: Regeling subsidie opkoop in beschermings- en toezichtsgebieden MKZ.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER
EN VISSERIJ,

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie