Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Regeling subsidie opkoop in MKZ - gebieden

Datum nieuwsfeit: 27-04-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij actueel

www.minlnv.nl / Dossier MKZ

Regeling subsidie opkoop in beschermings- en toezichtsgebieden MKZ dd. 27-04-2001

27 april 2001

Toelichting

Als gevolg van uitbraken van mond- en klauwzeer (MKZ) zijn in Nederland diverse veterinaire maatregelen van toepassing. In het zogenoemde beschermings- en toezichtgebied, die om een MKZ-haard wordt ingesteld, is vervoer van evenhoevigen (onder andere runderen, varkens, schapen en geiten) verboden. In de overige delen van Nederland is het vervoer van evenhoevigen in zeer beperkte mate mogelijk en aan stringente voorwaarden verbonden. Op grond van Beschikking 2001/223/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 21 maart 2001 tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met mond- en klauwzeer in Nederland (PbEG L 82) is Nederland in twee delen verdeeld, het zogenoemde annex I-gebied en annex II- gebied. Vers vlees afkomstig uit het annex II- gebied mag, in tegenstelling tot vers vlees afkomstig uit het annex I-gebied, onder voorwaarden worden afgezet buiten Nederland. In de beschermings- en toezichtsgebieden ontstaan als gevolg van het vervoersverbod bij met name varkens en kalveren zeer ernstige welzijnsproblemen. Normaliter worden biggen regelmatig afgevoerd naar mesterijbedrijven of levend geëxporteerd, en worden vleesvarkens en kalveren, die voor de vleesproductie zijn bestemd, regelmatig afgevoerd naar slachterijen. Omdat afvoer momenteel onmogelijk is, terwijl op bedrijven biggen worden geboren, en biggen en kalveren doorgroeien, ontstaat op bedrijven een nijpend ruimte gebrek. Deze problemen doen zich als gevolg van het verbod van export van levend vee ook voor bij biggen in het annex-I gebied. Overvolle stallen leiden bij varkens, die in groepshuisvesting zijn gehuisvest, tot agressiviteit en stress. Indien kalveren in groepshuisvesting zijn gehuisvest leiden overvolle stallen tot dezelfde welzijnsproblemen. Bij de individueel gehuisveste kalveren resulteert het langer dan regulier doorgroeien van deze dieren tot grote problemen. Deze dieren ondervinden een acuut ruimte gebrek en kunnen moeilijk worden gevoederd. Daarnaast komen bij kalveren die voor de slacht zijn bestemd vanaf een leeftijd van 30 weken in grote mate ernstige problemen aan poten en gewrichten voor. Aangezien beschermings- en toezichtsgebieden op basis van communautaire regelgeving pas na tenminste 30 dagen na het ruimen van de laatste evenhoevige in het desbetreffende beschermingsgebied kunnen worden opgeheven, blijven de vervoersbeperkingen in de bestaande beschermings- en toezichtsgebieden nog geruime tijd van kracht. Op grond van de aanhoudende welzijnsproblematiek heeft het kabinet besloten om vooruitlopend op en onder voorbehoud van een communautaire opkoopregeling een opkoopregeling voor varkens en kalveren open te stellen. Naar verwachting zal de Europese Commissie binnen enkele dagen het besluit daartoe nemen. Bij het opstellen van onderhavige regeling is dan ook al zoveel mogelijk rekening gehouden met de verwachte communautaire voorwaarden en bedragen. Zo nodig zal de regeling nog worden aangepast teneinde deze geheel in overeenstemming te brengen met de communautaire voorwaarden. Door middel van deze opkoopregeling moeten de meest urgente welzijnsproblemen worden verminderd. Bedrijven kunnen zich vrijwillig voor deze opkoopregeling aanmelden. Een verklaring van een praktiserend dierenarts waaruit de zeer ernstige welzijnsproblemen van de desbetreffende dieren op een bedrijf blijkt, is een voorwaarde om aan de opkoopregeling voor varkens deel te kunnen nemen. Aangezien bij kalveren, die voor de slacht zijn bestemd en in het bijzonder bij de kalveren die voor de productie van witvlees zijn bestemd, ernstige welzijnsproblemen vanaf een leeftijd van 30 weken voorkomen, kan een verklaring van een praktiserend dierenarts achterwege blijven en komen alle kalveren van 30 weken en ouder voor opkoop in aanmerking. Aangezien vervoersbeperkingen in de huidige beschermings- en toezichtsgebieden nog geruime tijd van kracht zullen zijn, moet met de opkoop van varkens het aantal dieren op het desbetreffende bedrijf zodanig worden verminderd dat welzijnsproblemen op dat bedrijf voor een langere periode worden voorkomen. Daarvoor is het noodzakelijk dat, indien zeer jonge biggen worden opgekocht op het desbetreffende bedrijf
* alle aanwezige biggen tussen de 4 en 22 dagen oud worden opgekocht,
* alle aanwezige, tot 40 dagen drachtige, zeugen worden geaborteerd, en
* geen zeugen worden geïnsemineeerd of bevrucht in de periode van 4 maanden. Deze periode kan worden bekort indien het bedrijf niet meer in een annex I-gebied is gelegen, maar beloopt in dat geval nog 1 maand vanaf de datum waarop het bedrijf in een annex II-gebied is gelegen.
De bovenstaande verplichting tot het aborteren van zeugen en het fokverbod zijn noodzakelijke maatregelen om herhaaldelijk opkopen ter destructie van biggen te voorkomen. Voor de zeugen die niet mogen worden geïnsemineerd of bevrucht komt de desbetreffende veehouder in aanmerking voor een vergoeding voor de aanhoudkosten van deze zeugen. De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij zal daartoe een ministeriële regeling vaststellen. De subsidie die voor de opgekochte dieren wordt verstrekt is gebaseerd op de door de veehouder gemaakte productiekosten. LASER is belast met de uitvoering van de onderhavige regeling.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER
EN VISSERIJ,

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

Gelet op de artikelen 15, 19, 27 van de Landbouwwet;

BESLUIT:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

* Minister: Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;
* landbouwbedrijf: geheel van productie-eenheden in Nederland, bestaande uit één of meer gebouwen of gedeelten daarvan en de daarbij behorende cultuurgrond, uitsluitend of deels dienende tot uitoefening van de landbouw;
* rechtspersoon: rechtspersoon, anders dan een publiekrechtelijke rechtspersoon;
* beschrijvingsbiljet: beschrijvingsbiljet als bedoeld in artikel 24 van de Landbouwwet zoals dit door de Minister ten behoeve van de in 2001 te houden landbouwtelling is vastgesteld;
* I&R-register: gecomputeriseerd gegevensbestand als bedoeld in artikel 3, onderdeel b, van Verordening (EG) nr. 1760/2000 van het Europees Parlement en de Raad van 17 juli 2000 (PbEG L 204);
* beschermings- en toezichtsgebied: de gebieden I, II en III, zoals deze zijn omschreven in de bijlage bij de Regeling verbodsbepalingen aangewezen toezichtsgebieden mond- en klauwzeer 2001, zoals deze luidt op 27 april 2001;
* beschikking 2001/223/EG: beschikking nr. 2001/223/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 21 maart 2001 tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met mond- en klauwzeer in Nederland (PbEG L 82);
* annex I: in bijlage I van beschikking 2001/223/EG vermelde delen van het grondgebied van Nederland;
* LASER: Agentschap LASER van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij:
* vleeskalveren: vleeskalveren als bedoeld in de rubrieken 214 en 216 van het beschrijvingsbiljet;
* zeer jonge biggen: biggen als bedoeld in de rubrieken 235 en 237 van het beschrijvingsbiljet van 4 tot 22 dagen oud;
* vleesvarkens: biggen als bedoeld in de rubrieken 235 en 237, met uitzondering van zeer jonge biggen, en vleesvarkens als bedoeld in de rubrieken 239 en 241 van het beschrijvingsbiljet;
* zeugen: opfokzeugen en zeugen als bedoeld in de rubrieken 245, 247, 249 en 251 van het beschrijvingsbiljet;
* partij: vleeskalveren, of zeer jonge biggen en vleesvarkens die met één transportmiddel van één landbouwbedrijf worden afgevoerd. Artikel 2

De Minister verstrekt op aanvraag met inachtneming van de volgende bepalingen een subsidie voor de opkoop ter destructie van vleeskalveren, zeer jonge biggen en vleesvarkens die om welzijnsredenen van een landbouwbedrijf, voorzover gelegen in een beschermings- en toezichtsgebied, worden afgevoerd.

Artikel 3

* Voor de subsidie voor opkoop ter destructie voor vleeskalveren komen in aanmerking natuurlijke personen en rechtspersonen die voor eigen rekening en risico vleeskalveren houden op een landbouwbedrijf als bedoeld in artikel 2.
* De subsidie voor opkoop ter destructie van vleeskalveren wordt alleen verstrekt voor vleeskalveren die op het moment van opkoop blijkens het I&R-register 30 weken of ouder zijn en indien alle betrokken op het landbouwbedrijf aanwezige vleeskalveren worden opgekocht. Artikel 4

* Voor de subsidie voor opkoop ter destructie voor zeer jonge biggen en vleesvarkens komen in aanmerking natuurlijke personen en rechtspersonen die, in voorkomend geval blijkens de statuten, een landbouwbedrijf als bedoeld in artikel 2 exploiteren.
* De subsidie voor opkoop ter destructie van zeer jonge biggen en vleesvarkens wordt alleen verstrekt indien naar het oordeel van een praktiserend dierenarts vleesvarkens in zeer ernstige welzijnsproblemen verkeren en indien alle op de overeenkomstig artikel 1, eerste lid, onderdeel j, van de Meststoffenwet geregistreerde locatie van het bedrijf aanwezige zeer jonge biggen worden opgekocht.
* De ontvanger van de subsidie voor opkoop ter destructie van zeer jonge biggen en vleesvarkens is verplicht er voor zorg te dragen dat alle op de locatie, bedoeld in het tweede lid, van het landbouwbedrijf aanwezige, tot 40 dagen drachtige zeugen door een praktiserend dierenarts worden geaborteerd.
* De ontvanger van de subsidie voor opkoop ter destructie van zeer jonge biggen en vleesvarkens is verplicht er voor zorg te dragen dat geen van de op de locatie, bedoeld in het tweede lid, van het landbouwbedrijf aanwezige zeugen wordt geïnsemineerd of bevrucht in de periode van 4 maanden vanaf de dag waarop de aanvraag, genoemd in artikel 2, wordt ingediend.
* De periode, bedoeld in het vierde lid, kan slechts worden bekort indien de locatie van het landbouwbedrijf op grond van beschikking 2001/223/EG niet meer gelegen is in annex I, doch beloopt in dat geval nog 1 maand vanaf de datum waarop het bedrijf in annex II is gelegen.
* In afwijking van het eerste lid wordt, indien op een bedrijf zowel zeer jonge biggen als vleesvarkens aanwezig zijn, alleen de subsidie voor vleesvarkens verstrekt.
* Ingeval het zesde lid van toepassing is, geldt de in het tweede lid gestelde eis dat alle zeer jonge biggen moeten worden opgekocht, niet. Het derde tot en met het vijfde lid zijn niet van toepassing. Artikel 5

* De subsidie voor opkoop ter destructie bedraagt voor vleeskalveren fl. 4,41 per kilogram dood gewicht, zonder verbloeden en slachten, met een maximum van een per partij gemiddeld gewicht van 260 kilogram per dier.
* De subsidie voor opkoop ter destructie bedraagt voor zeer jonge biggen en vleesvarkens:
* fl. 44, 07 per dier vermeerderd met fl. 2,09 per kilogram dood gewicht, zonder verbloeden en slachten, met een maximum van een per partij gemiddeld gewicht van 25 kilogram per dier, indien het dier deel uitmaakt van een partij waarvan het gemiddeld gewicht per dier per partij niet meer dan 80 kilogram bedraagt;
* fl. 2,64 per kilogram dood gewicht, zonder verbloeden en slachten, met een maximum van een per partij gemiddeld gewicht van 120 kilogram per dier, indien het dier deel uitmaakt van een partij waarvan het gemiddeld gewicht per dier per partij 80 kilogram of meer bedraagt.
* Vaststelling van de gewichten bedoeld in het eerste lid geschiedt onder toezicht van LASER per partij met behulp van een geijkte weeginstallatie op het bedrijf waar de destructie plaatsvindt. Artikel 6

* De Minister stelt de subsidie vast.

* Afvoer van de opgekochte dieren ter destructie geschiedt door LASER.
* De voorbereidingen van de opkoop voor dieren wordt gestaakt en de subsidie wordt geweigerd, indien het landbouwbedrijf waar de dieren worden aangehouden, niet langer gelegen is in het beschermings- en toezichtsgebied. Artikel 7

* Voor de aanvraag wordt gebruik gemaakt van een daartoe door LASER vastgesteld formulier dat volledig en naar waarheid wordt ingevuld, ondertekend en gedagtekend, en vergezeld gaat van alle gevraagde bewijsstukken.
* Indien de aanvrager niet de eigenaar is van de vleeskalveren, zeer jonge biggen, vleesvarkens, en zeugen, gaat de aanvraag vergezeld van een schriftelijke verklaring van de eigenaar waaruit de instemming van de eigenaar blijkt met betrekking tot de voorwaarden, bedoeld in de artikelen 3 en 4.
* De aanvraag voor een subsidie voor de opkoop van zeer jonge biggen en vleesvarkens gaat vergezeld van een verklaring van het oordeel van de praktiserend dierenarts als bedoeld in artikel 4, tweede lid.
* De aanvrager van een subsidie voor de opkoop van zeer jonge biggen en vleesvarkens legt binnen 15 dagen na de opkoop ter destructie een verklaring over van de praktiserend dierenarts waaruit blijkt dat de zeugen daadwerkelijk zijn geaborteerd overeenkomstig artikel 4, derde lid. Artikel 8

* Subsidies worden verleend onder voorbehoud van de vaststelling van een communautaire opkoopregeling door de Commissie van de Europese Gemeenschappen.
* De beslissing tot verstrekking van een subsidie kan worden ingetrokken of gewijzigd indien dit noodzakelijk is in verband met de vaststelling van een communautaire opkoopregeling of wegens het uitblijven daarvan. Artikel 9

* De subsidie wordt ingetrokken indien de ontvanger niet voldoet aan artikel 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht.
* Indien toepassing wordt gegeven aan artikel 4:57 van de Algemene wet bestuursrecht worden de terug te vorderen bedragen vermeerderd met de wettelijke rente over de periode vanaf de eerste uitbetaling tot aan het moment van algehele voldoening.
* De te betalen rente is de wettelijke rente zoals deze geldt op de laatste dag van de maand waarin de betaling van de subsidie heeft plaatsgevonden.
* Geen wettelijke rente is verschuldigd indien de oorzaak van het onverschuldigd betalen bij de minister is gelegen. Artikel 10

Deze regeling is niet van toepassing in de beschermings- en toezichtsgebieden waar zieke en verdachte dieren worden gedood op grond van artikel 22, eerste lid, onderdeel f, van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren.

Artikel 11

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag van dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 12

De regeling wordt aangehaald als: Regeling subsidie opkoop in beschermings- en toezichtsgebieden MKZ.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER
EN VISSERIJ,

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...