Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Traditionele lintjesregen bij RUG

Datum nieuwsfeit: 27-04-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Rijksuniversiteit Groningen
Zoek soortgelijke berichten
Rijksuniversiteit Groningen

27 apr 2001

Nummer 53 26 april 200

twaalf medewerkers worden gedecoreerd

Traditionele lintjesregen bij RUG

Prof.dr. W.N. Konings
G.J. Hartman
Mr. R.F. Ritzema
Prof.drs. K. Wezeman
Prof.mr.dr. J.H.A. Lokin
Mw.drs. P.L.M. Sarkar-van Geen
Mr. L.J.A. de Boer
Prof.dr. W.K.B. Hofstee
Prof.dr. W. Molenaar
Prof.mr. C. Lambers
J.A. Helmantel
H. Wierenga
Programma 27 april
Noot voor de pers

Op vrijdag 27 april 2001 ontvangen elf RUG-medewerkers een koninklijke onderscheiding in het kader van Koninginnedag 2001. Prof.dr. W.N. Konings en prof.dr. W. Molenaar worden Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Ridder in de Orde van Oranje Nassau worden prof.drs. K. Wezeman, mw.drs. P.L.M. Sarkar-van Geen en prof.mr. C. Lambers. Officier in de Orde van Oranje Nassau worden prof.mr.dr. J.H.A. Lokin en prof.dr. W.K.B. Hofstee. Als lid tot deze Orde treden de heer G.J. Hartman, mr. R.F. Ritzema, mr. L.J.A. de Boer, de heer J.A. Helmantel en de heer H. Wierenga toe. Zij ontvangen allen de onderscheiding uit handen van de burgemeesters van hun zes woonplaatsen.

De decoratieplechtigheid voor Konings, Hartman, Ritzema en Wezeman vindt plaats op het Biologisch Centrum te Haren en begint om 9.00 uur. De overige acht decorandi krijgen hun onderscheiding in de Aula van het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen vanaf 11.30 uur.

Prof.dr. W.N. Konings

Wilhelmus N. Konings (Maastricht, 1937) is sinds 1976 hoogleraar in de microbiologie aan de RUG. Hij verrichtte grensverleggend onderzoek aan micro-organismen; zijn studies droegen in belangrijke mate bij tot de internationale aanvaarding van de chemiosmotic theorie van Nobelprijswinnaar Peter Mitchell. Zijn zowel binnen als buiten Europa vermaarde werk had vele praktische toepassingen, onder meer voor de zuivelindustrie en vooral ook de medische wetenschap. Zo onderzocht hij hoe micro-organismen ongevoelig worden voor antibiotica. De resultaten hiervan zijn niet alleen belangrijk voor de bestrijding van ziekteverwekkende micro-organismen, maar ook voor onze kennis van medicijnresistentie in humane kankercellen na chemotherapie. Tijdens twee opeenvolgende evaluaties door de VSNU werd zijn onderzoek op alle criteria als excellent beoordeeld. Konings had vele bestuurlijke functies, zoals vice-decaan van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen, voorzitter van NWO, voorzitter van de onderzoekschool Groningen Biomolecular Sciences and Biotechnology Institute (GBB) en vice-president van de Internationale Unie van Microbiologische Verenigingen. Konings speelde een actieve rol in de ontwikkeling van de biotechnologie in het Noorden van Nederland, het aantrekken van buitenlandse biotechnologische bedrijven (onder meer Snowbrand en Kikkomanen) en het initiëren van kleine ondernemingen. Sinds 1997 is hij lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Konings wordt gedecoreerd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

G.J. Hartman

Gerrit Jan Hartman (Groningen, 1940) trad reeds in 1965 in dienst van de RUG. In 1997 werd hij locatiebeheerder van het Biologisch Centrum te Haren. Daarnaast was hij meer dan twintig jaar lid van het bestuur van de Openbare Bibliotheek van de gemeente Haren. Hier was hij medeoprichter van de Dickens Room, met een internationaal bekende collectie werken van Charles Dickens. Tevens was hij lid van de Nederlandse Hervormde Gemeente in Haren. Als locatiebeheerder van het Biologisch Centrum zorgde hij ervoor dat dit centrum een belangrijke maatschappelijke functie in Haren vervulde, zoals oefeningen en examens van de plaatselijke brandweer en workshops en conferenties. Hartman heeft meermalen op uitmuntende wijze de uitreiking van decoraties in het Biologisch Centrum verzorgd. Op vrijdag 27 april wordt hij nu zelf op deze plaats gehuldigd tot lid van de Orde van Oranje Nassau.

Mr. R.F. Ritzema

Renger Frederik Ritzema (Oldekerk, 1942) bekleedt sedert 1971 de functie van juridisch beleidsmedewerker bij de Afdeling Algemeen Bestuurlijke en Juridische Zaken van het Bureau van de RUG. In 1986 werd hij tevens secretaris van het College van Beroep voor de Examens. In beide functies bleek zijn hartstocht voor het juridische vakwerk, alsook zijn scherpe inzicht en nauwkeurigheid. Ritzema is secretaris van de Districtraad Groningen-Drenthe van de Stichting 1940-1945, almede lid van het landelijk bestuur. Deze stichting zet zich in voor weduwen en wezen van oorlogsslachtoffers. Ook is hij lid van de Raadskamer WUV (Wet Uitkering Vervolgden) van de Pensioen- en Uitkeringsraad. Deze Raadskamer houdt zich bezig met de toekenning van pensioenen aan slachtoffers uit de oorlog. Ritzema wordt lid van de Orde van Oranje Nassau.

Prof.drs. K. Wezeman

Klaas Wezeman (Groningen, 1940) is sinds 1986 in deeltijd hoogleraar administratieve organisatie en
bedrijfsinformatiesystemen bij de economische faculteit. Daarnaast vervulde hij hoge bestuurlijke functies bij grote accountantsorganisaties als Deschesne Ernst en Whinney en Moret Ernst en Young. Tevens vervulde hij functies bij de beroepsorganisatie van accountants, het Koninklijk NIvRA. Wezeman was medeoprichter en bestuurslid van Stichting De Brug (voor hulpverlening in Cambodja), lid van het curatorium van de Theologische Universiteit Gereformeerde kerken, lid van de Stichting Fundament (voor hulpverlening in Hongarije), voorzitter van de Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs in Noord-Nederland, bestuurslid van het Deputaatschap Betrekkingen Buitenlandse Kerken, bestuurslid van de Stichting Lyo Lyock (voor hulp aan blinden in ontwikkelingslanden) en lid van de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk te Haren. Wezeman wordt gedecoreerd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Prof.mr.dr. J.H.A. Lokin

Johannes Henricus Antonius Lokin (Ommen, 1945) is sedert 1977 hoogleraar Romeins recht en zijn geschiedenis aan de juridische faculteit van de RUG. Hij onderscheidt zich zowel nationaal als internationaal door zijn studie van het Byzantijnse recht. Ook zijn beoefening van het Romeinse recht valt op, waarbij hij tegen de stroom in de Groningse methode van leerstellige rechtsvergelijking op historische grondslag heeft bewaard en ontwikkeld. Deze methode wordt nu ook elders nagevolgd en sluit aan bij het Europees privaatrecht op basis van het ius commune. Lokin was twee jaar decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en voorzitter van de Nederlandse Juristenvereniging. Voorts bekleedde hij bestuursfuncties bij onder meer de Romanistenclub, de Société d'Histoire du Droit et de l'Antiquité, de Vereeniging tot Beoefening van Overijssels Regt en Geschiedenis, de Societas Graeca et Latina en de Groninger Schoolvereniging. Tot slot was hij president van de internationale Dickens Fellowship en president van de Nederlandse afdeling. Lokin wordt gedecoreerd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau.

Mw.drs. P.L.M. Sarkar-van Geen

Pauline Louise Marie Sarkar-van Geen (Zeist, 1940) werkt bij de afdeling Romaanse Talen en Culturen van de RUG. Zij ontwikkelde cursussen in het Literair Vertalen ('Ateliers de Traduction') van Franstalige romans, die uitgegeven zijn door Nederlandse uitgevers. Door de vertaling van teksten uit de Kongo, La Réunion, Québec en Frankrijk droeg zij ertoe bij dat deze literaire teksten toegankelijk werden voor een groot Nederlands publiek. Van 1992-1994 was zij directeur van de Stichting Frankfurter Buchmesse. Mevrouw Sarkar is erg betrokken met de problematiek van landen uit de derde wereld. Vanuit de RUG gaf zij gastcolleges in India en in Burkina Faso, waar ze behulpzaam was bij het opzetten van vertaalcolleges. Tot slot zette zij zich in bij de oprichting en de internationale activiteiten van Zonta Club Groningen (een internationale organisatie voor vooral vrouwen met een zelfstandige positie, vergelijkbaar met de Rotary). Binnen deze organisatie zette zij zich in om de levensomstandigheden van vrouwen in Madras (India) te verbeteren. Mevrouw Sarkar wordt gedecoreerd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Mr. L.J.A. de Boer

Luyt Jan Allert de Boer (Veendam, 1939) was van 1976 tot 2000 hoofd van de Dienst Algemeen Bestuurlijke en Juridische Zaken van het Bureau van de RUG. Het is de verdienste van hem en zijn medewerkers dat ingrijpende veranderingen in het universitaire bestuur niet alleen optimaal werden ingevoerd, maar ook uitgebreid en duidelijk geïntroduceerd. Dat bleek uit de goede en opbouwende sfeer bij de discussies in de verschillende medezeggenschapsorganen. De Boer verstond de kunst bij (dreigende) bestuurlijke en juridische tegenstellingen bruggen te bouwen. Behalve het directoraat van de afdeling ABJZ vervulde De Boer de functie van plaatsvervangend Secretaris van de Universiteit. Momenteel is hij secretaris van het bestuur van de gezamenlijke universitaire instituten in het buitenland. Ook op maatschappelijk gebied was hij actief, onder meer als raadslid en wethouder van de toenmalige gemeente Eelde (1978-1988) en vanaf 1994 tot heden als bestuurslid Stichting Schaak te Groningen. De Boer wordt gedecoreerd tot lid van de Orde van Oranje Nassau.

Begin pagina

Prof.dr. W.K.B. Hofstee

Willem Karel Bernard Hofstee (Bandoeng, 1936) werd in 1969 hoogleraar in de psychologie bij de RUG en ging in 2000 met emeritaat. Hij is een van de belangrijkste en invloedrijkste psychologen in Nederland gedurende de laatste decennia. In zijn ogen moest wetenschap ook maatschappelijk belang dienen. Zo argumenteerde hij in tal van commissies en reeksen publicaties waar de grenzen liggen tussen wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Hij stond op de bres voor rechtsbescherming van sollicitanten, cliënten, allochtonen en vrouwen. Verder zette Hofstee zich in om wetenschappelijke en psychologische inzichten aan een breed publiek bekend te maken door lezingen, commentaren en het Studium Generale van de RUG. Als (co)promotor begeleidde hij zestig promoties. Ook publiceerde hij vele boeken en artikelen en vervulde talloze bestuursfuncties, onder meer als decaan van de Subfaculteit Psychologie en als lid van de Universiteitsraad van de RUG. Sinds 1986 is hij lid van de KNAW (Koninklijke Nederlandse Akademie voor Wetenschappen). Hofstee wordt gedecoreerd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau.

Begin pagina

Prof.dr. W. Molenaar

Wouter Molenaar ('s-Gravenhage, 1935) werd in 1971 hoogleraar statistiek en meettheorie voor de sociale wetenschappen aan de RUG en ging in 2000 met emeritaat. Hij droeg bij uitstek bij aan de toepassing van kwantitatieve methoden in de empirische sociale wetenschappen. Verder was hij maatschappelijk actief als lid van een ministeriële adviescommissie inzake het wiskundeonderwijs op de middelbare school en van de Universiteitsraad. Als enthousiast en begenadigd docent stimuleerde hij velen tot verantwoorde statistische technieken en verantwoord wetenschappelijk en maatschappelijk onderzoek. Hij begeleidde meer dan 60 promoties, waarvan het overgrote deel in de toegepast-maatschappelijke sfeer. Verder was Molenaar oprichter van de Methodologiewinkel PPSW, een werkplaats waar zijn student-assistenten een consultancy-functie vervullen voor de 2200 PPSW-studenten, de 550 facultaire medewerkers en overige leden van de universitaire gemeenschap. Molenaar wordt gedecoreerd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Begin pagina

Prof.mr. C. Lambers

Cornelis Lambers (Rotterdam, 1945) is vanaf 1993 bijzonder hoogleraar milieurecht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Sinds begin jaren zeventig is hij actief op het terrein van de milieubescherming en op het gebied van het milieurecht behoort hij tot de pioniers. Met grote betrokkenheid zet hij zich naast en in combinatie met zijn werk in voor een beter milieu. Zo was hij voorzitter van de Werkgroep Eemsmond, bestuurslid en voorzitter van de Landelijke Vereniging tot behoud van de Waddenzee, voorzitter van de Stuurgroep Evaluatie Wet Milieugevaarlijke Stoffen en lid van het Advisory Committee IUNC on Wadden Sea Projects. Lambers wordt gedecoreerd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Begin pagina

J.A. Helmantel

Jan Anne Helmantel (Westeremden, 1940) was van 1961 tot 2001 in dienst van de RUG. Na 1992 was hij fysisch technicus bij de vakgroep OMAC en veiligheidsfunctionaris-commandant calamiteitenploeg voor het Gebouw Natuurkunde-Scheikunde. Helmantel was 15 jaar raadslid voor de ARP/CDA in de gemeenteraad van Ten Boer. Momenteel zit hij in de gemeentelijke adviesgroep voor interculturele samenwerking en is hij betrokken bij de asielzoekers in het AZC van Ten Boer. Hij is actief lid van de Gereformeerde Kerk van Ten Boer en is vooral betrokken bij sociaal werk en jeugdwerk. Zo heeft hij contact met een weeshuis in Roemenië, waar hij geregeld heengaat; elke zomer neemt hij een weeskind in huis tijdens de vakantie. Andere maatschappelijk functies waren: bestuurlid bij het verpleegtehuis Solwerd-Appingedam en bestuurslid van bejaardentehuis Bloemhof te Ten Boer. Tegenwoordig is hij lid van de Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking Ten Boer en lid van de Werkgroep Stichting Kinderrijk ter bevordering van het welzijn van kansarme kinderen in Oost-Europa. Helmantel wordt gedecoreerdt tot lid van de Orde van Oranje Nassau.

Begin pagina

H. Wierenga

Heino Wierenga (Gieten, 1942) is bijna 40 jaar in dienst van de RUG. Hij werkt tegenwoordig in deeltijd als stafmedewerker bij de afdeling Personeel & Organisatie, waar hij een belangrijke vertrouwensfunctie heeft. Op maatschappelijk gebied heeft Wierenga zich erg ingezet. Hij was lid van de Sportraad van de gemeente Gieten en de Historische Vereniging Gieten. Bij het Grootloge van de Independent Order of the Odd Fellows (A.G. Wildervanck Loge te Veendam) doorliep hij alle bestuursrangen tot en met die van voorzitter-meester. Verder was hij bestuurslid van het Humanistisch Zorgcentrum "De Vijverhof" in Assen, in welke hoedanigheid hij medeoprichter was van de Stichting Zorg- en Dienstverlening '94, die het beheer voert over vijf zorgcentra in Drente, Groningen en Friesland. Momenteel besteedt Wierenga veel tijd aan het secretariaat van deze Stichting. Hij is verder incidenteel bezig als numismatisch deskundige. Voor de RUG verzorgde Wieringa de jaarlijkse aanvragen van Koninklijke Onderscheidingen, waarvan hij er (buiten zijn medeweten) nu die van lid van de Orde van Oranje Nassau ontvangt.

Begin pagina

Programma 27 april

9.00 uur: Biologisch Centrum Haren

burgemeester mw. N.E. Gerritsma van de gemeente Haren decoreert:
* prof.dr. W.N. Konings

* de heer G.J. Hartman

* mr. R.F. Ritzema

* prof.drs. K. Wezeman

11.30 uur: Aula Academiegebouw Groningen

burgemeester drs. J. Wallage van de gemeente Groningen decoreert:
* prof.mr.dr. J.H.A. Lokin

* mw.drs. P.L.M. Sarkar-van Geen

* mr. L.J.A. de Boer

burgemeester mr. H.W. Pannekoek van de gemeente Tynaarlo decoreert:
* prof.dr. W.K.B. Hofstee

burgemeester J. Verkerk van de gemeente Noordenveld decoreert:
* prof.dr. W. Molenaar

burgemeester K.D. Dijkstra van de gemeente Grootegast decoreert:
* prof.mr. C. Lambers

burgemeester J.D. Alsema van de gemeente Ten Boer decoreert:
* de heer J.A. Helmantel

burgemeester drs. R.W. Munniksma van de gemeente Aa en Hunze decoreert:

* de heer H. Wierenga

Begin pagina

Noot voor de pers

Voor meer informatie: drs. A.W. Bierling, tel. (050) 363 54 46.

Begin pagina

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie