Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Tariefstructuren en infrastructuur in het betalingsverkeer

Datum nieuwsfeit: 27-04-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Financien
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Titel: Tariefstructuren en infrastructuur in het betalingsverkeerDe Voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

Plein 2

2511 CR DEN HAAG

Datum

Uw brief (Kenmerk)

Ons kenmerk

27 april 2001

FM 2001/508 M

Onderwerp

Tariefstructuren en infrastructuur in het betalingsverkeer

In het licht van de maatschappelijke efficiëntie, de concurrentiekracht en het innoverend vermogen van het Nederlandse betalingsverkeer acht ik nader onderzoek naar de tariefstructuren en infrastructuur in het massale girale betalingsverkeer voor particuliere en zakelijke gebruikers wenselijk. Ik heb de President van De Nederlandsche Bank verzocht om conform bijgevoegde taakopdracht dit onderzoek op zich te nemen en daartoe een werkgroep in het leven te roepen.

Het voornemen tot instellen van deze werkgroep kan geplaatst worden in de context van het grote maatschappelijke belang van het betalingsverkeer, zoals dat ook in de werkzaamheden voor de introductie van de Euro voortdurend naar voren komt. Ik acht het van belang dat ook naar de verdere toekomst kijkend een volledig inzicht bestaat in het functioneren van het massale girale betalingsverkeer, waarbij recht wordt gedaan aan de invalshoeken van de verschillende gebruikers.

In het onderzoek zullen de opvattingen en ervaringen van zowel het bankwezen, als van de detailhandel en andere relevante partijen worden betrokken. Ik heb De Nederlandsche Bank verzocht mij uiterlijk in maart 2002 over de uitkomsten van dit onderzoek te berichten. Ik zal de Tweede Kamer vanzelfsprekend informeren over de bevindingen van de werkgroep.

De Minister van Financiën,

Datum

april 2001

Taakopdracht werkgroep tariefstructuren en infrastructuur betalingsverkeer

Met de komst van de euro is door de diverse maatschappelijke groeperingen de laatste jaren meer dan in het verleden discussie gevoerd over de tarieven voor betaalinstrumenten en het functioneren van betaalinfrastructuren. De bijzondere marktaspecten van infrastructuren in de economie, het ontstaan van een grotere relevante betaalmarkt, verschillen tussen landen in gebruik van instrumenten en infrastructuren, alsmede een toenemende technologische ontwikkeling hebben de Minister van Financiën doen besluiten aan De Nederlandsche Bank een opdracht te geven een rapport op te stellen over de tariefstructuren en infrastructuur in het massale girale betalingsverkeer voor particuliere en zakelijke gebruikers.

Daartoe zal een werkgroep worden samengesteld, die bestaat uit de president van De Nederlandsche Bank (voorzitter), de voorzitters van de raden van bestuur van banken en de directievoorzitter van Interpay. Vertegenwoordigers van het Ministerie van Financiën en van het Ministerie van Economische Zaken zullen als waarnemer bij de vergaderingen van de werkgroep aanwezig zijn. Dit laat onverlet de eigenstandige beleidsverantwoordelijkheid van beide ministeries en de bevoegdheden van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). De Nederlandsche Bank zal het secretariaat voeren van de werkgroep. Het rapport zal uiterlijk maart 2002 gereed zijn.

De werkgroep heeft tot taak het opstellen van een rapport over de institutionele setting en de marktuitkomsten in het massale girale betalingsverkeer voor particuliere en zakelijke gebruikers in Nederland, waarbij ook de tariefstructuur een belangrijk aandachtspunt is. In het rapport komen de volgende punten aan de orde:

Een inventarisatie van de institutionele setting en de marktuitkomsten

Op welke wijze kennen de huidige betaalsystemen in het massale betalingsverkeer waarborgen of prikkels voor een efficiënt, innovatief en betrouwbaar betalingsverkeer? Dit vanuit de optiek van (i) de institutionele en (ii) de particuliere en zakelijke gebruikers. In aanvulling hierop gaat het om het feitelijke functioneren van deze betaalsystemen, de huidige tariefstructuur en de toegankelijkheid en uittredingsmogelijkheden van de gemeenschappelijke infrastructuur. Naast tariefstelling en toegankelijkheid kunnen ook andere aspecten aan de orde komen zoals de verleende service.

Analyse en vergelijking met andere landen

Een analyse van de Nederlandse situatie ten aanzien van de institutionele setting en de onderzochte aspecten vanuit een internationaal vergelijkend perspectief. Daarbij zal het functioneren van betaalsystemen moeten worden geplaatst in de context van het massale girale betalingsverkeer in brede zin. Onder andere door een analyse van de Nederlandse markt en een analyse van overeenkomsten en verschillen met andere landen.

Inzicht in mogelijkheden tot verbetering

Ten aanzien van (eventueel) gesignaleerde knelpunten wordt tevens aangegeven welke factoren in de marktstructuur, bijvoorbeeld in de tarief- en infrastructuur, en het marktgedrag hieraan onderliggend zijn. Een analyse van deze factoren en de theoretische opties ter oplossing van knelpunten kan de overheid en marktpartijen inzicht bieden in de mogelijkheden tot verdere verbetering van de maatschappelijke efficiëntie, concurrentiekracht en innoverend vermogen van het Nederlandse massale girale betalingsverkeer.


-o-

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie