Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen Gemeente Hengelo

Datum nieuwsfeit: 27-04-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Hengelo

Gewijzigde voorrangsmaatregel
Dodenherdenking
5 mei winkels open/gratis parkeren
WOZ-infocentr. per 1 mei gesloten
Warm water voor lagere prijs
Bijeenkomst schulden
Raadscommissies
Voorbereidingsbesluit
Bestemmingsplannen
Wet Milieubeheer
Verkeersbesluiten
Werk aan de weg
GSB Marktdagen
20 apr

27 apr 2001

Gewijzigde voorrangsregel
Geef het door, rechts gaat voor

Vanaf 1 mei 2001 moet aan alle bestuurders van rechts op gelijkwaardige kruispunten voorrang worden verleend. Hiermee vervalt de regel dat snelverkeer op gelijkwaardige kruisingen voor langzaam verkeer gaat.

Wat zijn bestuurders?

Onder bestuurders worden verstaan: bestuurders van motorvoertuigen, (brom)fietsers, bestuurders van invalidenvoertuigen, bestuurders van wagens, ruiters en geleiders van rij- en trekdieren of vee. Wel moeten bestuurders op onverharde wegen voorrang blijven verlenen aan bestuurders op verharde wegen en aan bestuurders van trams. Door de nieuwe regeling wordt de bestaande voorrangsregeling vereenvoudigd en loopt Nederland in de pas met de rest van Europa. Als gevolg van de nieuwe voorrangsregeling zijn in het kader van de veiligheid een aantal verkeersmaatregelen getroffen.
Tot en met 5 mei 2001 wordt er niet gecollecteerd. Van 6 tot en met 12 mei collecteert het Nationaal Fonds Kinderhulp. Collectanten kunnen zich legitimeren.
Dodenherdenking
Stille Tocht op 4 mei

Vrijdag 4 mei om 19.40 uur vertrekt de Stille Tocht vanaf het Mitchamplein naar het herdenkingsmonument op het Burgemeester Jansenplein voor de traditionele dodenherdenking om 20.00 uur. Hoewel er wel kermisattracties op de parkeerplaats bij het stadhuisplein staan, is de kermis die avond vanaf 18.00 uur gesloten. Herdenkingsbijeenkomst
Aansluitend aan de Stille Tocht en de kranslegging bij het herdenkingsmonument, is er een bijeenkomst in de Lambertuskerk. Herdenking monument Troelstraplein
Op vrijdag 4 mei tussen 19.55 en 20.15 uur leggen leerlingen uit de bovenbouw van de Plechelmusschool een krans bij het Julianamonument op het Troelstraplein.
5 mei winkels open en gratis parkeren
Op zaterdag 5 mei, Bevrijdingsdag, zijn de winkels gewoon open. Bovendien kunt u op deze feestdag gratis parkeren op parkeerterreinen/-straten.
Compostactie: u gratis compost, wij een schone gft! Warm water voor lagere prijs
Op 1 mei 2001 start de gemeente Hengelo de Actie Zonnig Hengelo 2001. De actie duurt tot en met 31 juli 2001. Particuliere huiseigenaren in Hengelo kunnen tijdens de actieperiode tegen een zeer aantrekkelijke prijs een zonneboiler (voor warm water) met of zonder nieuwe HR-verwarmingsketel aanschaffen. Naast een gunstige aanbieding kunt u ook in aanmerking komen voor een forse energiepremie.

Speciale prijs en energiepremie

Erkende, geselecteerde installateurs hanteren een speciale prijs voor de aanschaf en installatie van de zonneboiler, eventueel in combinatie met een (nieuwe) HR-ketel. Op de aanschaf van een zonneboiler met of zonder HR-ketel is een forse premie van de Rijksoverheid en het energiebedrijf beschikbaar. Bovendien besparen huishoudens die een zonneboiler laten plaatsen ook al snel de helft van de energiekosten voor het verwarmen van het water. Tenslotte spaart men het milieu door minder gas of elektriciteit te gebruiken voor de verwarming van uw water.

Informatiemarkt

Op zaterdag 9 juni 2001 is er van 10.00 tot 15.00 uur een speciale zonneboilerinformatiemarkt in de Gemeentewinkel in het stadhuis. Tijdens deze informatiemarkt wordt de werking van de zonneboilers en HR-ketels gedemonstreerd. Geïnteresseerden kunnen daar informatie krijgen over de actie en vragen stellen aan medewerkers van de gemeente, leverancier(s) en installateur(s) over de werking van de zonneboiler, de installatie en de kosten.

Informatiepakket

Een informatiepakket over de actie en de aanbiedingen kunt u op vragen bij de heer R. Frank van de gemeente Hengelo, telefoon 2459638 of e-mail
(r.frank@hengelo.nl) (vragen naar Actie Zonnig Hengelo).

Bijeenkomst schulden en schuldhulpverlening
Op dinsdag 8 mei 2001 om 13.30 uur is er een bijeenkomst van het Provinciaal Overleg Belangenbehartiging over het thema schulden en schuldhulpverlening. Drie sprekers houden een inleiding op het thema en daarna is er ruimte voor discussie. De bijeenkomst wordt gehouden in Metropool, Wemenstraat 36 in Hengelo. De toegang is gratis en iedereen is van harte welkom.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw M. Wennink, telefoon 2422297.

Raadscommissies
Sociale Zaken, Zorg en Volksgezondheid

De commissie SZV vergadert op maandag 7 mei 2001 vanaf 19.30 uur in kamer 210 van het stadhuis.

Op de agenda staan onder meer:

* Subsidie Professionele ondersteuning Stichting Gehandicaptenraad
* Voortgangsrapportage huiselijk geweld

* Thema Arbeidsmarktbeleid in het kader van de zelfanalyse Grote Steden Beleid

Ruimtelijke Ordening, Verkeer en Economische Zaken

De commissie ROVEZ vergadert op woensdag 9 mei 2001 vanaf 19.30 uur in de Burgerzaal van het stadhuis. Op de agenda staan onder meer:
* Ontwerp bestemmingsplan Parkeergarage BP Hofstedestraat
* Bouw en exploitatie van een parkeergarage aan de BP Hofstedestraat
* Ontwerp bestemmingsplan Hengelose Es Centrumgebied
* Stedenbouwkundig plan Westermaat Plein

* Het nemen van een voorbereidingsbesluit voor Westermaat, deelgebied Plein

* Het nemen van een voorbereidingsbesluit voor het gebied Tuindorp t Lansink

* Reactie op de Vijfde Nota van het landsdeel Oost-Nederland, de Regio Twente het stedelijk netwerk Twente

* Standpuntbepaling Luchthaven Twente (Enschede Airport Twente)
* ICT-Communicatiefonds

* Kredietaanvraag Tichelwerk

* Kredietaanvraag ten behoeve van de revitalisering Petroleumhavenstraat/Aardoliestraat
Aankomende raadscommissies

Op woensdag 9 mei vergadert de commissie Stedelijk beheer, Volkshuisvesting en Milieu. De agenda van deze commissievergadering wordt gepubliceerd in de gemeentelijke advertentie van dinsdag 8 mei 2001 en ligt ook ter inzage in de Gemeentewinkel, telefoon 245 9555.

Voorbereidingsbesluit
De raad heeft in zijn vergadering van 24 april 2001 verklaard dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor een perceel gelegen op de hoek Geerdinksweg/Krabbenbosweg. Dit voorbereidingsbesluit beoogt de juridische basis te leggen voor het oprichten van een zestal appartementen in dit gebied. Dit besluit treedt in werking op 16 mei 2001.

Ter inzage, bezwaar en verzoek om voorlopige voorziening Het voorbereidingsbesluit met de bijbehorende stukken ligt ter inzage bij de afdeling Bestuurlijk Juridische Zaken, Reitzstraat 15, kamer 115. Van 2 mei tot 13 juni 2001 kunt u schriftelijk bezwaar indienen bij de gemeenteraad, Postbus 18, 7550 AA Hengelo. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is ingediend en de gronden van het bezwaar. Degenen die een bezwaarschrift hebben ingediend, kunnen desgewenst de president van de Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrechtspraak, Postbus 335, 7600 AH te Almelo verzoeken de werking van het aangevochten besluit te schorsen of een voorlopige voorziening te treffen. Een dergelijk verzoek moet gemotiveerd worden ingediend. Voorontwerp-bestemmingsplan Bioscoop
De bioscoop aan de Enschedesestraat maakt al sinds jaren deel uit van het programma van de binnenstad van Hengelo. Veranderende trends hebben echter tot gevolg dat de bioscoop aan de Enschedesestraat niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd. De eigenaar is daarom al enige tijd van plan om op een andere locatie in de binnenstad een nieuwe bioscoop te openen.

Om medewerking te kunnen verlenen aan dit initiatief is een bestemmingsplan opgesteld die de bouw van een nieuwe bioscoop mogelijk moet maken op de huidige parkeerplaats gelegen aan de Beekstraat, tegenover discotheek New York.

Ter inzage, informatie en inspraak

Het voorontwerp-bestemmingsplan Bioscoop ligt voor nadere informatie van 2 mei tot 30 mei 2001 ter inzage bij de afdeling Bestuurlijk Juridische Zaken, Reitzstraat 15, kamer 115. Gedurende deze termijn kunt u telefonisch informatie inwinnen over het plan bij de heer G. van de Wens, telefoon 2459802 of de heer M. Klos, telefoon 2459663. Schriftelijke reacties kunt u gedurende bovengenoemde periode indienen bij het College van B en W, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.
* plaatsen dakkapel, August Vördingstraat 46
* oprichten tuinhuisje, Adastraat 35

* oprichten tuinhuisje, Buitenweg 24

* veranderen en vergroten woonhuis, Else Mauhsstraat 3
* oprichten tuinhuisje, Simonstraat 87

* oprichten tuinhuisje, Dublinstraat 22

* vergroten kantoorpand (2e verdieping), Amarilstraat 11
* veranderen en vergroten woonhuis, Simon Vestdijkstraat 8
* veranderen en vergroten woonhuis, Salamanderstraat 169
* plaatsen dakkapel, Madridstraat 8

* veranderen en vergroten woonhuis, Parijsstraat 77
* veranderen en vergroten winkel/woonhuis, Wemenstraat 18
* veranderen en vergroten bedrijfspand, Weijinksweg 18
* oprichten garage annex berging, Antwerpenstraat 18
* veranderen en vergroten woonhuis, Berfloweg 130
* veranderen en vergroten woonhuis, Deurningerstraat 159
* oprichten verblijfsruimte voor een molenaar, Olde Meulenweg 4
* veranderen en vergroten woonhuis d.m.v. een erker, Else Mauhsstraat 18

* veranderen en vergroten woonhuis d.m.v. een erker, Else Mauhsstraat 16

* oprichten garage annex berging, Woltersweg 18
* veranderen woonhuis, Fien de la Marstraat 35
* veranderen en vergroten woonhuis, Leeuwerikstraat 1
* veranderen en vergroten woonhuis, Levantstraat 63
* veranderen en vergroten woonhuis, Steenbokstraat 215 In de week van 16 tot en met 20 april is ingestemd met:
* veranderen en vergroten woonhuis, Industriestraat 156

* oprichten tuinhuisje, Anninksweg 80


* oprichten tuinhuisje, Scheldestraat 28A
* plaatsen dakkapel, Hengelose Esstraat 3
* plaatsen dakkapel, Godfried Bomansstraat 69 In de week van 16 tot en met 20 april is vergunning verleend voor:
* oprichten paardenstal/hobbyruimte, Vikkerhoekweg (naast nr. 65)
* plaatsen dakkapel, Vossenbeltweg 5
De instemming meldingen, verleende bouwvergunningen en de daarbij behorende stukken liggen gedurende zes weken ter inzage bij de De besluiten zijn genomen in de week van 16 tot en met 20 april 2001. Toepassing artikel 19/19a WRO en artikel 50 lid 4 WW

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 24 april 2001, bij besluit nr. 309 besloten toepassing te geven aan de procedure ex artikel 19/19a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 50 lid 4 van de Woningwet voor de aanleg van de 1e fase van de Amerikalaan.

Amerikalaan is de benaming van het gedeelte van De Ronde - de ringvormige ontsluitingsweg voor Westermaat - dat dient voor de ontsluiting van deelgebied Plein. De Amerikalaan zal in eerste instantie dienen ter ontsluiting van het deelgebied Plein. In een later stadium zal, overeenkomstig het Masterplan Westermaat, deze weg in westelijke richting worden doorgetrokken.

De aanleg is niet in overeenstemming met het ter plaatse geldende bestemmingsplan Verbeteringsplan Bornsebeek fase 1b/1c (voormalig Borns gebied), maar wel met het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan Westermaat, deelplan Plein.

Ter inzage en zienswijzen

Het bouwplan ligt van 2 mei tot 30 mei 2001 ter inzage bij de afdeling Bestuurlijk Juridische Zaken, Reitzstraat 15, kamer 115. Eventuele zienswijzen tegen het voornemen tot het aanvragen van de benodigde verklaring van geen bezwaar bij Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel kunt u binnen vermelde inzage termijn indienen bij het College van B en W, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.


* veranderen/vergroten woning, Else Mauhsstraat 16
* veranderen/vergroten woning, Else Mauhsstraat 18
* oprichten garage/berging, Woltersweg 18 bestemmingsplannen. Burgemeester en Wethouders zijn op grond van Het voornemen om de vrijstellingen te verlenen ligt van 1 mei tot 29 mei 2001 ter inzage bij de afdeling Bouwen, kamer 135 van het Stadhuis. Eventuele zienswijzen tegen dit voornemen kunt u van 1 mei tot 29 mei 2001 schriftelijk indienen bij het college van B en W, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.
Doorbreking aanhoudingsplicht artikel 50 lid 4 WW woning, Deldenerdijk 62.
Het bouwplan ligt van 1 mei tot 29 mei 2001 ter inzage bij de afdeling Bouwen, kamer 135 van het stadhuis. Eventuele zienswijzen tegen het voornemen om de aanhoudingsplicht te doorbreken kunt u van 1 mei tot 29 mei 2001 schriftelijk indienen bij het College van B en W, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.
Verhuisbericht
De Afdeling Milieu gaat verhuizen. In verband met de verhuizing zal de afdeling van 1 mei tot en met 4 mei 2001 gesloten zijn. Ter inzage liggende stukken blijven, met uitzondering van donderdag 3 mei, gewoon beschikbaar. Het nieuwe bezoekadres van de afdeling milieu: Markt 204 (Telgenflat), telefoon 2459 655.

Verkeersbesluiten
Instellen invalidenparkeerstrook Woltersweg

Burgemeester en wethouders hebben besloten om een bestaande parkeerstrook aan de Woltersweg om te zetten in een invalidenparkeerstrook ten behoeve van de invalide bezoekers van de Invalidensportvereniging gevestigd aan Gerststraat 2. Dit gebeurt door het plaatsen van het bord E06 (invalidenparkeerplaats). Met een onderbord wordt aangegeven dat van maandag tot en met vrijdag van 18.00 tot 24.00 uur de parkeerplaats is aangewezen als invalidenparkeerplaats.
Bovengenoemd besluit met bijbehorende tekening ligt van 2 mei tot 13 juni 2001 ter inzage bij de dienst Stedelijk Beheer en Ontwikkeling, kamer 115, Reitzstraat 15.
Iedere belanghebbende kan binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij het College van B en W, Postbus 18, 7500 AA te Hengelo. Een bezwaarschrift dient te worden ondertekend, bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.
Werk aan de weg
Toekomstige rotonde Deurningerstraat
Met ingang van maandag 7 mei 2001 zal het verkeer tussen de Vossenbeltweg en de Meester Molendijkweg voor een periode van ongeveer 6 weken met verkeerslichten worden geregeld. Dit in verband met het aanleggen van de nieuwe rotonde aan de Deurningerstraat, ten behoeve van een afslag naar de nieuwe wijk Boek Zuid.
Welkom op de GSB Marktdagen
Op donderdagavond 10 mei en zaterdagochtend 12 mei kunt u in de stadhuishal alles te weten komen over het Grotestedenbeleid en wat dat voor Hengelo betekent. U bent van harte welkom op een van deze dagen. Hengelo heeft, samen met een groot aantal organisaties, een stadsvisie voor het jaar 2010 gemaakt. Er is nu, ook weer samen met organisaties, een begin gemaakt met de uitvoering van vele projecten uit dit plan. Al deze projecten vindt u op de informatiemarkt op de 1e verdieping van het stadhuis (stadhuishal). Er zijn raadsleden en ambtenaren van de projecten bij aanwezig die u alles over de projecten kunnen vertellen.
Komt u ook kijken?
U kunt alle projecten bekijken op donderdagavond tussen 19.00 en 21.30 uur en op zaterdag tussen 09.00 en 12.00 uur in de hal van het stadhuis op de 1e verdieping.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie