Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Tilburg gaat gronddepots afbouwen

Datum nieuwsfeit: 30-04-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Tilburg
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Tilburg

april 2001

Tilburg gaat gronddepots afbouwen

Gronddepots voor eind 2004 afgebouwd

De gemeente Tilburg heeft besloten alle gronddepots op te gaan heffen. Het feit dat de gemeente op relatief korte termijn geen hergebruikmogelijkheden voor deze grond ziet, het beheer van gronddepots een bedrijfsvreemde activiteit is en het beheren van de depots te hoge financiële lasten met zich meebrengt en depots overlast oproepen voor de omgeving, zijn de aanleiding voor dit besluit. In 2000 had de gemeente 10 gronddepots, waarin zich toen circa 400.000 m3 grond bevond. Inmiddels zijn er al 3 kleinere depots opgeheven. Van de depots die nu nog bestaan zijn de depots Renesselaan (104.000 m3) en Vossenberg (170.000 m3) verreweg de grootste. In de eigen, beperkte, behoefte aan grond voor gemeentelijke doeleinden zal in de toekomst mogelijk worden voorzien door 1 of 2 kleine depots op een nader te bepalen locatie.

Ontstaan gronddepots
Bij de uitvoering van bouwkundige of civieltechnische werken ontstaat meestal een overschot aan grond dat kan worden hergebruikt in andere werken. In het verleden stimuleerde Tilburg om praktische en economische redenen de vorming van grondvoorraden, die in depots werden opgeslagen. Aanleiding daarvoor was de verwachting dat de gemeente grote hoeveelheden grond nodig zou hebben voor projecten als bijvoorbeeld de aanleg van een verhoogde Noordwesttangent (NWT), een zogenaamde stadswal in de nabijheid van deze tangent en de grootschalige ophoging van uitbreidingsgebieden. Om de depots te 'vullen' werd grond uit met name uitbreidingsgebieden, waaronder industrieterreinen, opgeslagen. Ook kende de gemeente een 'terugleverplicht' waarbij kopers van bouwgrond werden verplicht het overschot aan grond om niet aan de gemeente terug te leveren. Op deze manier ontstondenin de loop der jaren 10 depots op de locaties Reedijkdreef, Katsbogten, Gesworenhoekseweg, Dalemdreef, Saasveldstraat, Sneekstraat, Hazennest, Renesselaan, Vossenberg en nabij de A58.

Gewijzigde inzichten
Aanscherping van de regelgeving op milieugebied en de bepalingen uit het Bouwstoffenbesluit maken het in depot houden van grote hoeveelheden grond steeds vaker financieel onaantrekkelijk en moeilijker beheersbaar . Daarbij komt dat de toepassingsmogelijkheden van het materiaal en de behoefte en afzetmogelijkheden in de markt zijn beperkt.
Daarnaast kiest Tilburg er voor uitbreidingsgebieden niet meer grootschalig op te hogen. In deze gebieden wordt zoveel mogelijk gestreefd naar een gesloten grondbalans, dat wil zeggen dat vrijkomende grond in hetzelfde gebied wordt hergebruikt. Dit alles leidt er toe dat er op korte of middellange termijn geen hergebruikmogelijkheden zijn voor het grootste gedeelte van de in depot gezette grond.

Plan van aanpak voor bestaande depots
Het op korte of middellange termijn opheffen van alle depots leidt tot financiële consequenties vanwege het grote aanbod en de lage marktprijzen voor grond. Daarom wordt voor eind 2004 gestreefd naar het opheffen van alle depots. Om te voorkomen dat de depots in omvang zouden toenemen zijn deze, m.u.v. de Saasveldstraat, Dalemdreef en Sneekstraat sinds midden 2000 gesloten. Een beperking van de toevoer van grond kon ook worden bereikt doordat de gemeente sinds medio 2000 de terugleverplicht van grond heeft afgeschaft.

Afbouw depots
Om de depots af te kunnen bouwen heeft de gemeente contact gezocht met diverse marktpartijen voor de afname van grond. Het direct afzetten van alle grond op de markt zou voor de gemeente een negatieve opbrengst betekenen. Daarom is gezocht naar een andere optie. Deze is gevonden in de uitvloeisels van een contract met van Hees en Zn BV. Deze onderneming heeft in het verleden een contract gesloten met de gemeente op grond waarvan Van Hees uit twee zandputten een hoeveelheid zand mocht winnen. Omdat winning van de afgesproken hoeveelheid uit die putten niet mogelijk blijkt, heeft Van Hees nog recht op een bepaalde hoeveelheid zand. De gemeente heeft echter geen zandwinlokaties meer. Met Van Hees en Zn is nu overeenstemming bereikt dat het bedrijf als compensatie een bepaalde hoeveelheid grond uit 3 depots en het overschot uit het project Dongezône af zal nemen. Van Hees en Zn verplicht zich bovendien gedurende 5 jaar overtollige grond van de gemeente Tilburg af te nemen.
Met Van Hees zijn termijnen afgesproken waarbinnen de grond moet worden afgevoerd: depot Renesselaan: vóór 15 oktober 2001, depot Hazennest: vóór 1 juli 2001, depot Vossenberg: vóór eind 2004 en het project Dongezone: vóór medio 2001.
De resterende depots die niet zijn begrepen in de overeenkomst met Van Hees zullen in 2001 worden opgeheven.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie