Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verbodsbepalingen aangewezen toezichtsgebieden MKZ 2001

Datum nieuwsfeit: 01-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij
www.minlnv.nl / Dossier MKZ

Wijziging Regeling verbodsbepalingen aangewezen toezichtsgebieden mond- en klauwzeer 2001 dd. 01-05-2001 18:15 uur

1 mei 2001

Toelichting

De aanpassing van de grens van het toezichtsgebied Kootwijkerbroek heeft tot gevolg dat twee van de drie kalvergierbewerkingsinstalaties ( KGBI) niet meer binnen de grenzen van het aangewezen toezichtsgebied Kootwijkerbroek liggen. Het grootste deel van de kalverbedrijven ligt echter nog altijd binnen het toezichtsgebied.

Ingevolge de huidige regelgeving is het verboden om onbewerkte kalvergier buiten het toezichtgebied te brengen.

Dit betekent dat er niet voldoende capaciteit aanwezig is in het toezichtsgebied om alle mest die in het toezichtsgebied geproduceerd wordt te verwerken.

Met de onderhavige regeling wordt de KGBI te Putten aangewezen als locatie waar kalvermest uit het toezichtgebied mag worden verwerkt. Aan het laten verwerken van mest, afkomstig uit het toezichtsgebied Kootwijkerbroek, bij KGBI Putten is een aantal voorwaarden verbonden:
* Voor de aanvoer vanuit het toezichtsgebied moet er gebruik gemaakt worden van de in de onderhavige regeling aangewezen route, zijnde de kortste weg.
* De voorwaarden die gelden voor vervoer van onbewerkte kalvermest binnen het toezichtgebied zijn van overeenkomstige toepassing, dat betekent ondermeer dat de voertuigen die de kalvermest vervoeren naar KGBI Putten worden voorzien van een sticker met daarop vermeld SMG-Putten.
* Het is niet toegestaan om andere mest dan mest afkomstig uit het toezichtgebied Kootwijkerbroek op te slaan dan wel te verwerken in de KGBI in Putten.
DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER
EN VISSERIJ,

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

Gelet op artikel 9 van richtlijn nr. 85/511/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 18 november 1985 tot vaststelling van gemeenschappelijke maatregelen ter bestrijding van mond- en klauwzeer (PbEG L 315) en op artikel 10, eerste lid, van richtlijn nr. 90/425/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 26 juni 1990 inzake veterinaire en zoötechnische controles in het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en produkten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (PbEG L 224);

Gelet op de artikelen 17, 30, eerste en vierde lid, en 31 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

BESLUIT:

Artikel I

De Regeling verbodsbepalingen aangewezen toezichtsgebieden mond- en klauwzeer 2001 wordt als volgt gewijzigd:

A

Na artikel 9 wordt een nieuw artikel ingevoegd, dat komt te luiden:

Artikel 9a

* In afwijking van artikel 9, eerste lid en zesde lid, eerste volzin, is het vervoer van kalvergier van een bedrijf dat is gelegen in een in de bijlage genoemd toezichtsgebied naar een aangewezen kalvergierbewerkingsinstallatie buiten het betreffende toezichtsgebied toegestaan mits dit geschiedt langs de route, zoals die in de bijlage voor de betreffende gebieden is voorgeschreven.
* Het is verboden om in de aangewezen kalvergierbewerkingsinstallatie andere kalvergier dan de kalvergier afkomstig van bedrijven uit het betreffende toezichtsgebied op te slaan of te bewerken.
B

In de bijlage wordt, bij gebied II na onderdeel 2 een nieuw onderdeel ingevoegd, dat komt te luiden:
* Ingevolge artikel 9a, eerste lid is de kalvergierbewerkingsinstallatie te Putten aangewezen. De kortst mogelijke route is als volgt: Vanaf de Nijkerkerstraat in westelijke richting de Stenenkamerse weg op, in noordelijke richting de Rimpelerweg op, in westelijke richting de Stationsstraat op, overgaande in de Zuiderzeestraatweg en vervolgens op de Waterweg, in zuidwestelijke richting de Unardersteeg op.
C

In de bijlage komt onderdeel 1 bij gebied I en III telkens te luiden:
* Met uitzondering van artikel 9a zijn de artikelen 1 tot en met 18 van de regeling op dit gebied van toepassing. Artikel II

Deze regeling wordt op 1 mei 2001 om 18:15 uur bekendgemaakt aan de media en treedt onmiddellijk daarna in werking.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER
EN VISSERIJ,

www.minlnv.nl/reageer/ reageren
www.minlnv.nl/ homepage

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie