Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeentenieuws Voorschoten

Datum nieuwsfeit: 01-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Voorschoten

Niet bezorgen Voorschotense Courant


* Programma nationale herdenking op vrijdag 4 mei 2001
* Enquete Internationaal Jaar van Vrijwilligers
* Milieucontroles CFK's:

* Openbare vergadering Algemeen Bestuur SROVLR
* AB-vergadering

* Voornemen tot verlenen van vrijstelling ex artikel 15 Wet op de Ruimtelijke Ordening

* Magazijnverkoop
Programma Nationale Herdenking op vrijdag 4 mei 2001 Tijdens de jaarlijkse Nationale Herdenking op 4 mei herdenken we allen
-burgers en militairen- die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesmissies. De Nationale Herdenking is niet alleen bedoeld als plechtig moment van herinnering aan al diegenen die hun leven verloren hebben. Het is ook een moment van bezinning op heden en toekomst.
In de gemeente Voorschoten wordt als volgt inhoud gegeven aan de Nationale Herdenking op vrijdag 4 mei 2001. De gemeente verzoekt een ieder zoveel mogelijk en op waardige wijze aan de plechtigheden zijn medewerking te willen verlenen.

18.00 uur
Halfstok hangen van de vlag van alle openbare en particuliere gebouwen in Voorschoten.
De vlaggen behoren vóór zonsondergang te worden gestreken, dit zal zijn omstreeks 21.10 uur. De gemeente verzoekt een ieder vriendelijk deze gedragslijn te volgen.

19.00 uur
Oecumenische herdenkingsdienst in 'De Dorpskerk'. Voorganger is ds. G.A.V. Fröberg. Muziek wordt verzorgd door het gemengd koor Heilige Laurentius en de heer H. Walvaart op het orgel. Belangstellenden zijn van harte welkom.
De herdenkingsdienst duurt tot 19.30 uur. Na afloop is er de mogelijkheid tot koffiedrinken in 'De Hoeksteen'.

19.45 uur
Aanvang van het luiden van de klok van de gemeentetoren

19.50 uur
Verzamelen bij het herdenkingsmonument aan de Julianalaan Beëindiging van het klokluiden
Uitvoering van enkele passende muzieknummers door muziekvereniging 'Laurentius'

19.59 uur
Ter inleiding van de twee minuten stilte zal 'The last post' worden uitgevoerd door een lid van 'Laurentius'

20.00 uur
Begin van de twee minuten stilte
Gedurende deze minuten zal de straatverlichting branden

20.02 uur
Het einde van de twee minuten stilte wordt ingezet met het spelen en zingen van het eerste en zesde couplet van het Wilhelmus. Hierna volgt de kranslegging. Het gemeentebestuur gaat daar in voor. Nadat de genodigden bloemen en kransen hebben gelegd, wordt vervolgens het aanwezige publiek daartoe in de gelegenheid gesteld. Het leggen van de kransen en bloemen zal worden omlijst met passende zacht gespeelde muziek door 'Laurentius'.
Enquete Internationaal Jaar van Vrijwilligers
Een enquête onder vrijwilligersorganisaties is één van de activiteiten in het teken van het Internationaal Jaar van Vrijwilligers. De enquête inventariseert onder meer de plaats, inbreng en inzet van de vrijwilligers in de organisaties en de behoeften van de organisaties op dat gebied.

Begin april zijn aan ca. 150 organisaties in Voorschoten enquêteformulieren toegezonden met het verzoek deze uiterlijk 20 april aan de stichting VrijwilligersManagement te retourneren. Dit bleek niet voor elke organisatie haalbaar. Om die reden is besloten de uiterste reactietermijn te verschuiven naar 8 mei a.s.. Alle organisaties die nog niet hebben kunnen reageren zijn hierover aangeschreven.

Organisaties die de enquête niet hebben ontvangen en ook willen meedoen, worden opgeroepen zich bij de gemeente te melden en krijgen alsnog het enquête formulier toegezonden.
Milieucontroles CFK's:
Van 7 mei tot en met eind mei gaan medewerkers van de gemeente (Voorschoten/Alkemade)/ Milieudienst en de politie gezamenlijk op controle. Steekproefsgewijs wordt er bij bedrijven met CFK-houdende apparatuur, zoals airco's, koelinstallaties en diepkoeling chemische wasserijen, gecontroleerd op naleving van het CFK-Besluit. Wanneer er overtredingen worden geconstateerd, zal er direct worden opgetreden. U wordt daarover tijdens de controle geïnformeerd. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw M. Witteman tel. 516 75 41
Openbare vergadering Algemeen Bestuur SROVLR
Op maandag 7 mei aanstaande vindt een extra vergadering van het Samenwerkingsorgaan Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting Leidse Regio (SROVLR) plaats. De vergadering wordt gehouden in de Raadzaal van het Leidse Stadhuis en duurt van 18.00 uur tot 19.00 uur.
* 5e Nota Ruimtelijke Ordening; vaststelling reactie SROVLR
De vergadering is openbaar. De stukken liggen ter vergadering en op het Stadsbouwhuis (kamer 109), Langegracht 72 te Leiden, ter inzage. Tevens liggen de stukken op de gemeentehuizen in de regio ter inzage. Voor informatie over de op de agenda vermelde onderwerpen kunt u contact opnemen met
mw I.I. de Bruijne- Schild, beleidsondersteunend medewerker van het Samenwerkingsorgaan,
tel 071 - 5165869.
AB-vergadering
Op dinsdag 8 mei 2001 van 17.30 tot 19.30 uur wordt er een vergadering gehouden van het Algemeen Bestuur SLR in de Raadzaal van het gemeentehuis van Alkemade te Roelofarendsveen, Westeinde 1.

Op de agenda staat:

* Jaarverslagen SLR 2000 (besluitvormend);
* Intensivering samenwerking Leidse Regio / Duin- en Bollenstreek / provincie Zuid-Holland w.o. stand van zaken werkgroepen (informatief);

* presentatie (concept) Landschapsbeleidsplan Leidse Regio (informatief).

De vergadering is openbaar. De stukken liggen ter vergadering en op de gemeentehuizen van de gemeenten in de Leidse Regio ter inzage. Voor informatie over de op de agenda vermelde onderwerpen en inzage van de stukken kunt u contact opnemen met mw I.I. de Bruijne- Schild, beleidsondersteunend medewerker van het Samenwerkingsorgaan, telefoon 071 - 5165869.
worden gemeld.

Burgemeester en wethouders ontvingen een kennisgeving van Leif Erikson, Roucooplaan 21, voor een lentefeest op 5 mei 2001 tot 05.00 uur met discomuziek tot 03.00 uur.Meldingen Wet milieubeheer

Voor een aantal soorten bedrijven zijn in een algemene maatregel van bestuur regels gesteld, die nodig zijn voor de bescherming van het milieu. Bedrijven waarvoor zo'n maatregel van bestuur geldt hebben geen milieuvergunning nodig. Zij moeten wel een melding doen. Burgemeester en wethouders van Voorschoten ontvingen de volgende meldingen op grond van artikel 8.41 van de Wet milieubeheer en het Besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer:
* De Groot KSM B.V., inrichting aan de Dobbeweg 9/9a in Voorschoten voor de verhuur van wegenbouwmachines, herstel van voertuigen en machines, het tijdelijk opslaan van bouw- en sloopafval (tot 35 m³) en het overladen van bouw- en sloopafval (tot 1.000 m³ per jaar);

* Mexx International B.V., inrichting aan de Industrieweg 15 in Voorschoten voor overslag en distributie van kleding en dergelijke goederen.

Deze meldingen liggen tot 30 mei 2001 ter inzage bij het informatiecentrum van bureau Voorlichting en Communicatie van het gemeentehuis. Inzage is mogelijk tijdens de openingstijden van het gemeentehuis of op afspraak via tel. (071) 5600 752.Voornemen tot verlenen van vrijstelling ex artikel 15 Wet op de Ruimtelijke Ordening

De burgemeester van Voorschoten maakt bekend, dat met ingang van woensdag 2 mei tot en met dinsdag 15 mei 2001 in het gemeentehuis in het informatiecentrum, op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur en na telefonische afspraak (071-5600733) op donderdagavond, voor een ieder ter inzage ligt een aanvraag voor:

* het bouwen van een magazijnruimte aan de Schoolstraat 42
Met toepassing van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening kunnen burgemeester en wethouders voor dit plan vrijstelling verlenen van het geldende bestemmingsplan ter plaatse, waarna de bouwvergunning kan worden verleen. Een ieder kan tot en met dinsdag 15 mei 2001 bedenkingen naar voren brengen tegen het voornemen tot verlenen van vrijstelling.

Bedenkingen kunnen worden gericht aan:

Burgemeester en Wethouders van Voorschoten

Postbus 393

2250 AJ Voorschoten
In de week van 29 april tot en met 5 mei wordt er gecollecteerd door de Stichting Comité Autotocht Ouden van Dagen.
In de week van 6 mei tot en met 12 mei wordt er gecollecteerd door het Nationaal Fonds Kinderhulp.

* 15apr01 Alessio Benedetto z.v. W.B. Biagioni en R.T. van der Heide;

* 19apr01 Rianne Elise d.v. T.J. Kuiper en B.E. van Ravesteijn;
* 19apr01 Johannes Arianus z.v. W. Burggraaff en J.T. Molengraaff;
* 21 apr01 Puck d.v. A.H.A.M. Keenen en A. Zwart;
* Huwelijksaangifte/ aangifte van partnerschapsregistratie:
* 24apr01 P. Vermeulen en H.J.W. van den Berg;
Gehuwd/geregistreerde partners

* 19apr01 T.P.C. van den Broek en P. de Vries;
* 21apr01 F.J.H. den Hollander en A.H. Tas;
* 21apr01 E.J.M. van Haaren en E.H.B. van Geenen;
* 21apr01 F.G. de Groot en A.V. van Heck;
* 15apr01 B. van Kuijk, oud 85 jaar;

* 15apr01 C. Bal w.v. van Tol, oud 88 jaar
* 16apr01 P.M. de Boer, oud 69 jaar;

* 20apr01 A. Velthuizen. w.v. Brouwer, oud 89 jaar;
* 20apr01 C.J. Lamboo ev Wendelgelst, oud 78 jaar;

* 19 april 2001: Hulshoff Design Centers voor het aanbrengen van maximaal tien aankondigingsborden van 14 mei tot en met 27 mei 2001 voor de eenmalige magazijnverkoop van donderdag 24 mei tot en met zaterdag 26 mei 2001.
Magazijnverkoop

Hulshoff Design Centers heeft toestemming van het college gekregen om een eenmalige magazijnverkoop te houden vanuit het magazijn aan Rouwkooplaan 1 op donderdag 24, vrijdag 25 en zaterdag 26 mei 2001.

Voor nadere informatie kunt u terecht bij de afdeling Woningen en Bedrijven, telefoon: 5600 723.Wk 17

* Zwaluwweg 12; voor het vergroten van de woning;
* Meerkoeteiland 37; voor het vergroten van de woning op verdieping;
* Meerkoeteiland 39; voor het vergroten van de woning op verdieping;
* Leeuwerikerf 12; voor het plaatsen van een dakopbouw;
* Bizetlaan 12; voor het vergroten van de woning;
* Industrieweg 2/hoek Dobbeweg; het veranderen van de gevels;
* Oranjekade 1; voor het vergroten van de woning;
* Woelwijklaan 3; voor het vergroten van de woning; Aanvraag sloopvergunning:

Wk 17

* Veurseweg 158; voor het slopen van een opslagruimte; Wet bestuursrecht de mogelijkheid een gemotiveerd bezwaarschrift in te Wk 16

dd 20-04-2001;

* Krimkade 2b; voor het vergroten van de woning;
dd 20-04-2001;

* Mathilde Wibauterf 12; voor het plaatsen van een dakkapel; dd 20-04-2001;

* Pijlstaartpad 23; voor het vergroten van de woning; dd 20-04-2001;

* Offenbachlaan 8; voor het plaatsen van een dakkapel; dd 20-04-2001;

* Admiraal de Ruytersingel 40; voor het vergroten van de woning; dd 20-04-2001;

* Admiraal de Ruytersingel 36; voor het oprichten van een berging en veranderen van garagegevel;
dd 20-04-2001;

* Leidseweg 130a; voor het veranderen van de woning; dd 20-04-2001;

* Veurseweg 183; voor het vergroten van de woning; dd 20-04-2001;

* Van Heuven Goedhartstraat 15; voor het vergroten van de woning;
dd 20-04-2001;

* Von Weberlaan 4; voor het wijzigen van de garage;
dd 20-04-2001;

* Generaal Spoorlaan 4; voor het oprichten van een serre en plaatsen van dakkapellen aan de voorzijde;

dd 20-04-2001;

* De Savornin Lohmanplantsoen 89; voor het vergroten van de woning;
Wk 17
dd 24-04-2001;

* Offenbachlaan 19; voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde;
dd 24-04-2001;

* Jan Pieterz Coenstraat 24; voor het vergroten van de woning; Toegestane melding:

Wk 16

dd 19-04-2001;

* Koolmeeslaan 13; voor het plaatsen van een dakkapel; Verleende sloopvergunning:
dd 20-04-2001;

* Chopinlaan 84-124; voor het slopen van asbesthoudende borstweringspanelen;

Verleende ligplaatsvergunning:
dd 20-04-2001;

* Veurseweg 215 -15s; voor het aanleggen van een woonschip;
Gemeentelijke Monumentenlijst (zie bovenstaande data) een gemotiveerd Gelijktijdig kan aan de president van de rechtbank te `s-Gravenhage treffen indien onverwijlde spoed dat vereist.

Inwilliging van dit verzoek kan betekenen dat de bouwactiviteiten onmiddellijk stopgezet dienen te worden. Nadere inlichten omtrent deze procedures kunt u verkrijgen bij de heer h. Wester van de afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken van onze gemeente, (telefoon 071-5600622).Niet bezorgen Voorschotense Courant

De gemeente ontvangt veel klachten over het niet bezorgen van de Voorschotense Courant. Het gemeentebestuur vindt dit zorgelijk. Met de uitgever van de krant -Buijze Pers- heeft overleg plaasgevonden. Gezamenlijk is geconcludeerd, dat de uitgever en de gemeente erbij gebaat zijn, wanneer klachten bij Bestelnet worden doorgegeven. Alleen dan is het controlesysteem sluitend te krijgen. Dus ontvangt u geen krant bel Bestelnet: 071 - 3643434. Weet u iemand die de krant niet krijgt adviseer dan Bestelnet te bellen.

Weet u nog iemand die de krant wil bezorgen in Voorschoten, bel dan eveneens met Bestelnet. Zij kunnen nog bezorgers gebruiken, zowel jong als oud zijn welkom.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie