Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeentenieuws Voorschoten

Datum nieuwsfeit: 01-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Voorschoten

Niet bezorgen Voorschotense Courant


* Programma nationale herdenking op vrijdag 4 mei 2001
* Enquete Internationaal Jaar van Vrijwilligers
* Milieucontroles CFK's:

* Openbare vergadering Algemeen Bestuur SROVLR
* AB-vergadering

* Voornemen tot verlenen van vrijstelling ex artikel 15 Wet op de Ruimtelijke Ordening

* Magazijnverkoop
Programma Nationale Herdenking op vrijdag 4 mei 2001 Tijdens de jaarlijkse Nationale Herdenking op 4 mei herdenken we allen
-burgers en militairen- die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesmissies. De Nationale Herdenking is niet alleen bedoeld als plechtig moment van herinnering aan al diegenen die hun leven verloren hebben. Het is ook een moment van bezinning op heden en toekomst.
In de gemeente Voorschoten wordt als volgt inhoud gegeven aan de Nationale Herdenking op vrijdag 4 mei 2001. De gemeente verzoekt een ieder zoveel mogelijk en op waardige wijze aan de plechtigheden zijn medewerking te willen verlenen.

18.00 uur
Halfstok hangen van de vlag van alle openbare en particuliere gebouwen in Voorschoten.
De vlaggen behoren vóór zonsondergang te worden gestreken, dit zal zijn omstreeks 21.10 uur. De gemeente verzoekt een ieder vriendelijk deze gedragslijn te volgen.

19.00 uur
Oecumenische herdenkingsdienst in 'De Dorpskerk'. Voorganger is ds. G.A.V. Fröberg. Muziek wordt verzorgd door het gemengd koor Heilige Laurentius en de heer H. Walvaart op het orgel. Belangstellenden zijn van harte welkom.
De herdenkingsdienst duurt tot 19.30 uur. Na afloop is er de mogelijkheid tot koffiedrinken in 'De Hoeksteen'.

19.45 uur
Aanvang van het luiden van de klok van de gemeentetoren

19.50 uur
Verzamelen bij het herdenkingsmonument aan de Julianalaan Beëindiging van het klokluiden
Uitvoering van enkele passende muzieknummers door muziekvereniging 'Laurentius'

19.59 uur
Ter inleiding van de twee minuten stilte zal 'The last post' worden uitgevoerd door een lid van 'Laurentius'

20.00 uur
Begin van de twee minuten stilte
Gedurende deze minuten zal de straatverlichting branden

20.02 uur
Het einde van de twee minuten stilte wordt ingezet met het spelen en zingen van het eerste en zesde couplet van het Wilhelmus. Hierna volgt de kranslegging. Het gemeentebestuur gaat daar in voor. Nadat de genodigden bloemen en kransen hebben gelegd, wordt vervolgens het aanwezige publiek daartoe in de gelegenheid gesteld. Het leggen van de kransen en bloemen zal worden omlijst met passende zacht gespeelde muziek door 'Laurentius'.
Enquete Internationaal Jaar van Vrijwilligers
Een enquête onder vrijwilligersorganisaties is één van de activiteiten in het teken van het Internationaal Jaar van Vrijwilligers. De enquête inventariseert onder meer de plaats, inbreng en inzet van de vrijwilligers in de organisaties en de behoeften van de organisaties op dat gebied.

Begin april zijn aan ca. 150 organisaties in Voorschoten enquêteformulieren toegezonden met het verzoek deze uiterlijk 20 april aan de stichting VrijwilligersManagement te retourneren. Dit bleek niet voor elke organisatie haalbaar. Om die reden is besloten de uiterste reactietermijn te verschuiven naar 8 mei a.s.. Alle organisaties die nog niet hebben kunnen reageren zijn hierover aangeschreven.

Organisaties die de enquête niet hebben ontvangen en ook willen meedoen, worden opgeroepen zich bij de gemeente te melden en krijgen alsnog het enquête formulier toegezonden.
Milieucontroles CFK's:
Van 7 mei tot en met eind mei gaan medewerkers van de gemeente (Voorschoten/Alkemade)/ Milieudienst en de politie gezamenlijk op controle. Steekproefsgewijs wordt er bij bedrijven met CFK-houdende apparatuur, zoals airco's, koelinstallaties en diepkoeling chemische wasserijen, gecontroleerd op naleving van het CFK-Besluit. Wanneer er overtredingen worden geconstateerd, zal er direct worden opgetreden. U wordt daarover tijdens de controle geïnformeerd. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw M. Witteman tel. 516 75 41
Openbare vergadering Algemeen Bestuur SROVLR
Op maandag 7 mei aanstaande vindt een extra vergadering van het Samenwerkingsorgaan Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting Leidse Regio (SROVLR) plaats. De vergadering wordt gehouden in de Raadzaal van het Leidse Stadhuis en duurt van 18.00 uur tot 19.00 uur.
* 5e Nota Ruimtelijke Ordening; vaststelling reactie SROVLR
De vergadering is openbaar. De stukken liggen ter vergadering en op het Stadsbouwhuis (kamer 109), Langegracht 72 te Leiden, ter inzage. Tevens liggen de stukken op de gemeentehuizen in de regio ter inzage. Voor informatie over de op de agenda vermelde onderwerpen kunt u contact opnemen met
mw I.I. de Bruijne- Schild, beleidsondersteunend medewerker van het Samenwerkingsorgaan,
tel 071 - 5165869.
AB-vergadering
Op dinsdag 8 mei 2001 van 17.30 tot 19.30 uur wordt er een vergadering gehouden van het Algemeen Bestuur SLR in de Raadzaal van het gemeentehuis van Alkemade te Roelofarendsveen, Westeinde 1.

Op de agenda staat:

* Jaarverslagen SLR 2000 (besluitvormend);
* Intensivering samenwerking Leidse Regio / Duin- en Bollenstreek / provincie Zuid-Holland w.o. stand van zaken werkgroepen (informatief);

* presentatie (concept) Landschapsbeleidsplan Leidse Regio (informatief).

De vergadering is openbaar. De stukken liggen ter vergadering en op de gemeentehuizen van de gemeenten in de Leidse Regio ter inzage. Voor informatie over de op de agenda vermelde onderwerpen en inzage van de stukken kunt u contact opnemen met mw I.I. de Bruijne- Schild, beleidsondersteunend medewerker van het Samenwerkingsorgaan, telefoon 071 - 5165869.
worden gemeld.

Burgemeester en wethouders ontvingen een kennisgeving van Leif Erikson, Roucooplaan 21, voor een lentefeest op 5 mei 2001 tot 05.00 uur met discomuziek tot 03.00 uur.Meldingen Wet milieubeheer

Voor een aantal soorten bedrijven zijn in een algemene maatregel van bestuur regels gesteld, die nodig zijn voor de bescherming van het milieu. Bedrijven waarvoor zo'n maatregel van bestuur geldt hebben geen milieuvergunning nodig. Zij moeten wel een melding doen. Burgemeester en wethouders van Voorschoten ontvingen de volgende meldingen op grond van artikel 8.41 van de Wet milieubeheer en het Besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer:
* De Groot KSM B.V., inrichting aan de Dobbeweg 9/9a in Voorschoten voor de verhuur van wegenbouwmachines, herstel van voertuigen en machines, het tijdelijk opslaan van bouw- en sloopafval (tot 35 m³) en het overladen van bouw- en sloopafval (tot 1.000 m³ per jaar);

* Mexx International B.V., inrichting aan de Industrieweg 15 in Voorschoten voor overslag en distributie van kleding en dergelijke goederen.

Deze meldingen liggen tot 30 mei 2001 ter inzage bij het informatiecentrum van bureau Voorlichting en Communicatie van het gemeentehuis. Inzage is mogelijk tijdens de openingstijden van het gemeentehuis of op afspraak via tel. (071) 5600 752.Voornemen tot verlenen van vrijstelling ex artikel 15 Wet op de Ruimtelijke Ordening

De burgemeester van Voorschoten maakt bekend, dat met ingang van woensdag 2 mei tot en met dinsdag 15 mei 2001 in het gemeentehuis in het informatiecentrum, op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur en na telefonische afspraak (071-5600733) op donderdagavond, voor een ieder ter inzage ligt een aanvraag voor:

* het bouwen van een magazijnruimte aan de Schoolstraat 42
Met toepassing van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening kunnen burgemeester en wethouders voor dit plan vrijstelling verlenen van het geldende bestemmingsplan ter plaatse, waarna de bouwvergunning kan worden verleen. Een ieder kan tot en met dinsdag 15 mei 2001 bedenkingen naar voren brengen tegen het voornemen tot verlenen van vrijstelling.

Bedenkingen kunnen worden gericht aan:

Burgemeester en Wethouders van Voorschoten

Postbus 393

2250 AJ Voorschoten
In de week van 29 april tot en met 5 mei wordt er gecollecteerd door de Stichting Comité Autotocht Ouden van Dagen.
In de week van 6 mei tot en met 12 mei wordt er gecollecteerd door het Nationaal Fonds Kinderhulp.

* 15apr01 Alessio Benedetto z.v. W.B. Biagioni en R.T. van der Heide;

* 19apr01 Rianne Elise d.v. T.J. Kuiper en B.E. van Ravesteijn;
* 19apr01 Johannes Arianus z.v. W. Burggraaff en J.T. Molengraaff;
* 21 apr01 Puck d.v. A.H.A.M. Keenen en A. Zwart;
* Huwelijksaangifte/ aangifte van partnerschapsregistratie:
* 24apr01 P. Vermeulen en H.J.W. van den Berg;
Gehuwd/geregistreerde partners

* 19apr01 T.P.C. van den Broek en P. de Vries;
* 21apr01 F.J.H. den Hollander en A.H. Tas;
* 21apr01 E.J.M. van Haaren en E.H.B. van Geenen;
* 21apr01 F.G. de Groot en A.V. van Heck;
* 15apr01 B. van Kuijk, oud 85 jaar;

* 15apr01 C. Bal w.v. van Tol, oud 88 jaar
* 16apr01 P.M. de Boer, oud 69 jaar;

* 20apr01 A. Velthuizen. w.v. Brouwer, oud 89 jaar;
* 20apr01 C.J. Lamboo ev Wendelgelst, oud 78 jaar;

* 19 april 2001: Hulshoff Design Centers voor het aanbrengen van maximaal tien aankondigingsborden van 14 mei tot en met 27 mei 2001 voor de eenmalige magazijnverkoop van donderdag 24 mei tot en met zaterdag 26 mei 2001.
Magazijnverkoop

Hulshoff Design Centers heeft toestemming van het college gekregen om een eenmalige magazijnverkoop te houden vanuit het magazijn aan Rouwkooplaan 1 op donderdag 24, vrijdag 25 en zaterdag 26 mei 2001.

Voor nadere informatie kunt u terecht bij de afdeling Woningen en Bedrijven, telefoon: 5600 723.Wk 17

* Zwaluwweg 12; voor het vergroten van de woning;
* Meerkoeteiland 37; voor het vergroten van de woning op verdieping;
* Meerkoeteiland 39; voor het vergroten van de woning op verdieping;
* Leeuwerikerf 12; voor het plaatsen van een dakopbouw;
* Bizetlaan 12; voor het vergroten van de woning;
* Industrieweg 2/hoek Dobbeweg; het veranderen van de gevels;
* Oranjekade 1; voor het vergroten van de woning;
* Woelwijklaan 3; voor het vergroten van de woning; Aanvraag sloopvergunning:

Wk 17

* Veurseweg 158; voor het slopen van een opslagruimte; Wet bestuursrecht de mogelijkheid een gemotiveerd bezwaarschrift in te Wk 16

dd 20-04-2001;

* Krimkade 2b; voor het vergroten van de woning;
dd 20-04-2001;

* Mathilde Wibauterf 12; voor het plaatsen van een dakkapel; dd 20-04-2001;

* Pijlstaartpad 23; voor het vergroten van de woning; dd 20-04-2001;

* Offenbachlaan 8; voor het plaatsen van een dakkapel; dd 20-04-2001;

* Admiraal de Ruytersingel 40; voor het vergroten van de woning; dd 20-04-2001;

* Admiraal de Ruytersingel 36; voor het oprichten van een berging en veranderen van garagegevel;
dd 20-04-2001;

* Leidseweg 130a; voor het veranderen van de woning; dd 20-04-2001;

* Veurseweg 183; voor het vergroten van de woning; dd 20-04-2001;

* Van Heuven Goedhartstraat 15; voor het vergroten van de woning;
dd 20-04-2001;

* Von Weberlaan 4; voor het wijzigen van de garage;
dd 20-04-2001;

* Generaal Spoorlaan 4; voor het oprichten van een serre en plaatsen van dakkapellen aan de voorzijde;

dd 20-04-2001;

* De Savornin Lohmanplantsoen 89; voor het vergroten van de woning;
Wk 17
dd 24-04-2001;

* Offenbachlaan 19; voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde;
dd 24-04-2001;

* Jan Pieterz Coenstraat 24; voor het vergroten van de woning; Toegestane melding:

Wk 16

dd 19-04-2001;

* Koolmeeslaan 13; voor het plaatsen van een dakkapel; Verleende sloopvergunning:
dd 20-04-2001;

* Chopinlaan 84-124; voor het slopen van asbesthoudende borstweringspanelen;

Verleende ligplaatsvergunning:
dd 20-04-2001;

* Veurseweg 215 -15s; voor het aanleggen van een woonschip;
Gemeentelijke Monumentenlijst (zie bovenstaande data) een gemotiveerd Gelijktijdig kan aan de president van de rechtbank te `s-Gravenhage treffen indien onverwijlde spoed dat vereist.

Inwilliging van dit verzoek kan betekenen dat de bouwactiviteiten onmiddellijk stopgezet dienen te worden. Nadere inlichten omtrent deze procedures kunt u verkrijgen bij de heer h. Wester van de afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken van onze gemeente, (telefoon 071-5600622).Niet bezorgen Voorschotense Courant

De gemeente ontvangt veel klachten over het niet bezorgen van de Voorschotense Courant. Het gemeentebestuur vindt dit zorgelijk. Met de uitgever van de krant -Buijze Pers- heeft overleg plaasgevonden. Gezamenlijk is geconcludeerd, dat de uitgever en de gemeente erbij gebaat zijn, wanneer klachten bij Bestelnet worden doorgegeven. Alleen dan is het controlesysteem sluitend te krijgen. Dus ontvangt u geen krant bel Bestelnet: 071 - 3643434. Weet u iemand die de krant niet krijgt adviseer dan Bestelnet te bellen.

Weet u nog iemand die de krant wil bezorgen in Voorschoten, bel dan eveneens met Bestelnet. Zij kunnen nog bezorgers gebruiken, zowel jong als oud zijn welkom.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...