Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Breda presenteert eerste jaarverslag van nieuwe millennium

Datum nieuwsfeit: 01-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Breda


01-05-2001Breda presenteert eerste jaarverslag van nieuwe millennium
In 2000 heeft een aantal belangrijke ontwikkelingen in Breda plaatsgevonden. Zo is de werkloosheid gedaald tot 3,2%. Er zijn 900 nieuwe woningen opgeleverd. Het nieuwe zwembad Wisselslag is in gebruik genomen. Ook zijn er 58 nieuwe plaatsen in kinderdagverblijven en 111 plaatsen in de buitenschoolse opvang gerealiseerd. De belangstel-ling voor de schouwburg is toegenomen met 8%. Er is wel een terugloop van de belangstelling voor het Bredaas Museum, Para en Museum de Beyerd. Dit zijn enkele opvallende gegevens uit het jaarverslag 2000. Het college van burge-meester en wethouder heeft dit jaarverslag en de jaarrekening vorige week vastgesteld. Hierin staat de verantwoording voor de prestaties en bestedingen in relatie tot de beleidsvoornemens van het gemeentebestuur.

Algemeen beeld
Bedrijfsvoering
De bedrijfsvoering bij de gemeente Breda ontwikkelt zich steeds verder. De jaarrekening komt sneller ter beschikking en is daarmee steeds meer hét instrument voor de Kadernota en begroting voor het komende jaar. Ook de accountant komt tot de conclusie dat de beheersing binnen de diensten op een steeds hoger niveau komt.

Financiën
De (grote) investeringsprojecten die op stapel staan zijn voldoende afgedekt. In reserves en in de exploitatie zijn voldoende middelen gereserveerd. Ook voor de risicos die de gemeente loopt, is in de reservepositie rekening gehouden. Ondanks de financiële resultaten constateert het college een toenemende druk op de structurele middelen (beheer buitenruimte, leerlingen-vervoer, onderwijshuisvesting en beheer/instandhouding sport).Het college is van mening dat dit in de komende programonderhandelingen nadrukkelijk moet worden betrokken.

Stadsvisie
De omvang van de Bredase bevolking is gegroeid tot boven de 162.000. Hiermede blijft Breda de achtste stad van Nederland. De in 1999 vastgestelde Stadsvisie is ook in het jaarverslag 2000 uitgangspunt voor de verantwoording.

Werken
De economie ontwikkelde zich voorspoedig. Breda is van de grote steden in Noord-Brabant koploper als het gaat om de stijging van de werkgelegenheid. In het verlengde hiervan is de werkeloosheid gedaald tot 3,2%. Een beeld dat gelijk is aan het landelijk niveau. Het bestand van de uitkeringsgerechtigden is duidelijk minder gedaald. In Breda was de daling 3,6 % landelijk 6,2%. Reden is de verharding van het bestand uitkeringsgerechtigden waardoor uitstroom moeilijker wordt.
Een belangrijke doelstelling van Breda is het versterken van de economische functie van de binnenstad. De plannen zijn ambitieus zoals de ontwikkeling van de Spoorzone, de Westflank, de heropening van de Haven en het aanleggen van een stadsgracht. Een beeldbepalende ontwikkeling voor de stad is de komst van de HSL en de shuttle en de verbreding van de A16.

Wonen
In 2000 zijn in Breda 900 woningen opgeleverd, 450 minder dan was gepland. De realisatie van het Chassé Park is voortvarend van start gegaan. De Singelappartementen zijn opgeleverd net als hotel de Keijser. De realisatie van poppodium Mezz, het Carré, de Wintertuin, de stadswoningen aan het Nonneveld, theaterwoningen en Museum woningen en het Holland Casino in de Kloosterkazerne is begonnen. De gekozen beheerconstructie van het terrein is een landelijke voorbeeld.

Veel aandacht heeft de geluidswal langs de Vinexlocatie Nieuw Wolfslaar gehad. Inmiddels heeft de rechter zich uitgesproken over de hoogte van deze geluidswal.

De gemeente heeft er flink werk van gemaakt om de stad zo schoon, heel en veilig mogelijk te houden. De burgers zijn tevreden over de hoofdwegen, centrumgebieden en het buitengebied. Men is minder tevreden over het stadshart en bedrijfsterreinen, over de veiligheid van de fiets-paden en het schoonhouden van woongebieden. Met de invoering van cameratoezicht op straat in de binnenstad heeft de gemeente initiatief genomen om de objectieve en subjectieve veiligheid op straat te verhogen. De totale criminaliteit in de stad heeft zich gestabiliseerd.

Op het terrein van milieu zijn successen geboekt bij het gescheiden inzamelen en het milieuhygiënisch verwerken van afval. In 2000 is bijna 100.000 ton afval ingezameld. Hiervan bleek 47% geschikt voor hergebruik. Dit is 3% meer dan in 1999 en 10% meer dan in 1998.

Op het terrein van verkeer is in Breda veel veranderd. Er is begonnen met alle woonbuurten in te richten tot 30-km zones. Een proces dat in 2006 wordt afgerond.

Zorg
Op terrein van sport is het afgelopen jaar veel gebeurd. Het nieuwe zwembad Wisselslag is in gebruik genomen en het nieuwe zwembad van Sonsbeeckpark begin 2001. Gesloten zijn de Spetter en het Sportfondsenbad. Gestart is met de bouw van een overkapte 400 meter kunstijsbaan. In 2000 is een overleg gestart met schoolbesturen en de schoolraad over een discussienota onderwijshuisvesting 2002/2005. De scholen hebben een visie op het onderwijs opgesteld.

De harmonisatie van de bestaande subsidieregelving bleek een grote klus. De nieuwe subsi-dieregelgeving gaat per 1 januari 2002 in. Hiertoe is eind 2000 de basis gelegd met de nota Alles heeft zijn prijs.

Veel aandacht is ook gegaan naar de uitbreiding van de kinderopvang. Er zijn 58 plaatsen in kinderdagverblijven gerealiseerd en er waren 309 plaatsen in ontwikkeling. Voor buitenschoolse opvang zijn er 111 plaatsen gerealiseerd en zijn 107 in ontwikkeling.

Cultuur
Voor het beoogde Museum voor Grafische Vormgeving was 2000 een cruciaal jaar. De ge-meente heeft in 2001 een subsidieaanvraag ingediend bij het rijk met een samenhangende visie, een uitvoeringsplan en een begroting.
De publieke belangstelling voor de schouwburg is nog steeds stijgend (+ 8%). Daarentegen liep de publieke belangstelling van het Bredas Museum (-20%), Poppodium Para (-28) en De Beyerd (-24%) terug.

Resultaat
De totale uitgaven in 2000 waren 1 miljard. Ten opzichte van de begroting 2000 heeft de gemeente Breda een overschot van 52,9 miljoen (5 % van de totale uitgaven). In dit overschot zijn een aantal bijzondere baten opgenomen zoals een ontvangst in verband met de verkoop van de stortplaats Zevenbergen ( 10, 8 miljoen), de opbrengst van de verkoop aandelen bouwfonds ( 2,2 miljoen) en de vrijval van een niet meer benodigde voorziening ( 6,7 mil-joen). Deze bedragen zijn ingezet bij de Kadernota 2002.

Het resultaat is beperkt beïnvloed door bijzondere lasten zoals bijvoorbeeld de liquidatie van de RWS (Regionale Stichting voor Werk en Scholing) en de liquidatie van het Racketcentrum. Deze tegenvallers waren overigens voorzien.

Investeringen en reserves
In 2000 is voor 105,6 miljoen geïnvesteerd. Er is ook een overschot op investeringsvolumes van 169,3 miljoen. Dit bedrag is aanzienlijk hoger dan vorig jaar. Dit wordt voornamelijk ver-oorzaakt doordat een aantal grootschalige projecten in 2000 wel zijn gestart maar nog niet konden worden afgerond. Zoals twee nieuwe parkeergarages, de reconstructie van de Claudius Prinsenlaan, de bodemsanering aan de Hoornwerkstraat en de bouw van de Liduinaschool.

Verder zijn nog belangrijke bedragen in het investeringsplan beschikbaar voor de tunnel in Steenakker en de Oost-Westflank.

In 2000 is voor een bedrag van bijna 30 miljoen uit de reserves geïnvesteerd. Het totaalbe-drag aan reserves is hierdoor gedaald tot 324 miljoen. Nagenoeg dit volledige bedrag is geblokkeerd voor toekomstige uitgaven.

Breda, 1 mei 2001

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie