Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord op kamervragen over politie-inzet bij MKZ-crisis

Datum nieuwsfeit: 01-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Antwoorden op kamervragen over de gevolgen van politie-inzet ter ondersteuning van het MKZ-beleid.

Een parlementair stuk bij het onderwerp Politie
1 mei 2001
26 april 2001
Op 12 april 2001 heeft het Tweede-Kamerlid Scheltema-De Nie (D66) vragen gesteld aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de gevolgen van politie-inzet ter ondersteuning van het MKZ-beleid. Deze zijn op 26 april beantwoord.
Vraag 1.
Heeft u kennisgenomen van de zorgen van het Korspbeheerdersberaad en van de Raad van Hoofdcommissarissen over de gevolgen van de voor de ondersteuning van het MKZ-beleid vereiste politie-inzet? Antwoord
Ja.
Vraag 2.
Deelt u de daarin verwoorde mening dat deze politie-inzet een enorm beroep doet op de capaciteit van de regios en dat deze gedurende de rest van het jaar onontkoombare consequenties zal hebben voor de strafrechtelijke handhaving en de handhaving van de openbare orde in de regios?
Antwoord
In mijn brief van 23 april 2001 aan de voorzitter van de Tweede Kamer ben ik nader ingegaan op de inzet van politie in verband met de mond- en klauwzeer-problematiek. Ik heb in die brief het belang van de inzet van politie onderstreept. De politie levert op dit moment een inspanning van formaat. Ik onderken dat de taken die de politie binnen en aan de grenzen van de toezichtsgebieden rond Oene, Kootwijkerbroek en Ee uitoefent, een groot beslag leggen op de totale politiecapaciteit. In dat verband hecht ik er veel waarde aan dat bijstand wordt verleend aan de politie, door de Koninklijke marechaussee en door andere militairen van de krijgsmacht.
Vraag 3.
Onderkent u het probleem dat deze politiecapaciteit als gevolg van deze inzet van politie onder druk zal komen te staan en dat dit zal leiden tot een stuwmeer aan extra verlofdagen? Vraag 4.
Overweegt u de mogelijkheid van financiële compensatie voor dit type zware politie-inzet waardoor een stuwmeer aan extra verlofdagen zou kunnen worden voorkomen dan wel teruggedrongen? Bent u bereid op dit punt in overleg met de politiebonden te treden?
Antwoord
Zoals ik in de genoemde brief heb aangegeven zijn mijn inspanningen erop gericht om de inzet van politie beperkt te houden en zo mogelijk te reduceren, opdat de politie in elk geval de reguliere veiligheidszorg in de regios kan blijven bieden. Of en in hoeverre zulks te realiseren valt, is sterk afhankelijk van de ontwikkelingen in de toezichtsgebieden en daarbuiten en onverhoopte nieuwe uitbraken van mond- en klauwzeer. In dat verband zijn door mijn ambtgenoot van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij scenarios ontwikkeld, die door mijn ministerie zijn doorgerekend met het oog op de gevolgen voor de inzet van politie. In dat verband worden ook de mogelijkheden van het vergroten van de handhavingscapaciteit, door bijvoorbeeld de mogelijke inzet van bijzondere opsporingsdiensten en van aspiranten verkend, alsmede de mogelijkheden om de handhavingsdruk te verminderen. Ik verwijs daarvoor naar mijn brief van 23 april jl. Ik teken daarbij aan dat de werkzaamheden die de politie verricht in verband met de handhaving van overheidsbeleid ter zake van de mond- en klauwzeer-problematiek, passen in haar taak ter handhaving van de rechtsorde en hulpverlening en de bevoegdheden waarover zij in dat verband beschikt.
Door het beperken en waar mogelijk terugbrengen van de inzet van politie kan tevens het eventueel ontstaan van verlofstuwmeren bij de politie zoveel mogelijk worden voorkomen. Het al dan niet ontstaan van verlofstuwmeren is overigens mede afhankelijk van de keuzes die het bevoegd gezag maakt voor uitbetaling van overwerk in tijd of in geld, rekening houdend met de wensen van de ambtenaar en de normering van de Arbeidstijdenwet. Veelal zijn overnachtingsmogelijkheden gerealiseerd, met het oog op een doelmatige inzet van de politie en het beperken van reistijden. Niettemin wordt in verband met de mond- en klauwzeerproblematiek van de politie in het algemeen en van de individuele ambtenaren die zijn ingezet, een inspanning van formaat gevraagd, die ook gevolgen kan hebben voor de prioriteitstelling van de desbetreffende korpsen. Ontwikkelingen in de planning van de inzet van politie zijn, zoals gezegd, sterk afhankelijk van de ontwikkelingen in de toezichtsgebieden en daarbuiten en onverhoopte nieuwe uitbraken van mond- en klauwzeer Mijn inspanningen zijn en blijven erop gericht de inzet van politie zo beperkt mogelijk te houden. Indien daartoe aanleiding is, ben ik vanzelfsprekend bereid om met de betrokkenen in overleg te treden over de wijze waarop de inzet van ambtenaren kan worden gecompenseerd, met het oog op verlofstuwmeren.

Relevante links:
Brief aan de Tweede Kamer over inzet van politie in verband met MKZ-problematiek
De Vries: politie levert inspanning van formaat bij MKZ-crisis

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie