Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst GS Noord-Holland

Datum nieuwsfeit: 01-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Noord-Holland
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Noord-Holland

Noord-Holland op 1 mei 2001

1. Vergadering IPO-adviescommissie Zorg, Cultuur en Sociale Vraagstukken op 3 mei 2001.

2. Statenvoordracht met deelverordening voor Programma "Projecten in Landinrichtingsgebieden 2001-2003".

3. Ontwerp partile herziening streekplan Noord-Holland Noord
4. Eerste reactie op de wijziging van de Wet luchtvaart inzake de inrichting en het gebruik van de luchthaven Schiphol (TK 2000-2001, nr.27603)

5. Protocol van de Bestuurlijke Regie Schiphol
6. Wijksteunpunt De Goede Ree te Den Helder
7. Kwartaalrapportages voorjaar 2001.

8. Publieksjaarverslag 2000

9. Regionaal groen VINAC

10. Strategisch Groenproject IJmond-Zaanstad (2001/13833)
11.Voordracht aan provinciale staten inzake advies plan van scholen VO 2002-2004

12. Beantwoording vragen van de statenleden Beemsterboer en Schipper over de IJburgferry

13. Beantwoording statenvragen van de heer G.J.M.A.Le Belle (D66) over lozing van riooloverstort op de Noordzee

14. Buitenlandreis commissie Milieu Water en Groen op 28 en 29 mei 2001.

15. Lijst met (gedeeltelijk) goed te keuren bestemmingsplannen en
16. Beslissing omtrent goedkeuring bestemmingssplan "De Kwakel achter de Kerk", gemeente Uithoorn

17. Duin en Bosch

18. Beslissing omtrent goedkeuring bestemmingssplan "De Kwakel achter de Kerk", gemeente Uithoorn

19. Beslissing omtrent verklaringen geen bezwaar kantoorgebouw Wallaardt Sacrstraat (A11), Schiphol Oost
Vergadering IPO-adviescommissie Zorg, Cultuur en Sociale Vraagstukken op 3 mei 2001.
Het college besluit:


1. In te stemmen met de voortellen, zoals vermeld op de agenda van de IPO-adviescommissie Zorg, Welzijn en Sociale vraagstukken betreffende de agendapunten:


2. Concept-verslag vergadering d.d. 22 maart 2001
3. Mededelingen
5. Belvedere (met kanttekening)
6a. Wetsvoorstel Exploitatie Zorginstellingen 6b. Zorgvragersbeleid
7a. Rapportage uit bestuurlijk overleg jeugdzorg d.d. 23 maart 2001

7b. Advies over Ontwerp van Wet op de Jeugdzorg (met kanttekening) 8a. Bestuurlijk ad hoc IPO-commissie Sociaal Beleid: aangepast voorstel
8b. Welzijnsnota: professionaliteit en kwaliteit van voorzieningen

2. Gedeeltelijk in te stemmen met agendapunt
6c. "Bruggenhoofden" Inspectie voor de Gezondheidszorg Statenvoordracht met deelverordening voor Programma "Projecten in Landinrichtingsgebieden 2001-2003".
Het college besluit:

1. de conceptstatenvoordracht Deelverordening voor het Programma "projecten in landinrichtingsgebieden 2001-2003" vast te stellen.
2. de statencommissie ELE hierover te raadplegen.
3. dat de definitieve statenvoordracht kan worden vastgesteld door de portefeuillehouder, wanneer de opmerkingen in de statencommissie niet leiden tot substantile wijzigingen in inhoud of tekst van de voordracht.

Ontwerp partiële herziening streekplan Noord-Holland Noord Het college besluit:

1. Kennis te nemen van het ontwerp partiële herziening streekplan Noord-Holland Noord en deze vast te stellen;
2. Overeenkomstig artikel 4a, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening het ontwerp van de partiële herziening van het streekplan Noord-Holland Noord gedurende vier weken voor een ieder ter inzage te leggen;

3. Betrokken gemeenten en instanties om een reactie te vragen op het ontwerp.

Eerste reactie op de wijziging van de Wet luchtvaart inzake de inrichting en het gebruik van de luchthaven Schiphol (TK 2000-2001, nr.27603)
Het college besluit:

1. In principe in te stemmen met de opgestelde reactie op het wetsvoorstel aan de vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat met afschrift aan de ministers van VROM, V&W en EZ.
2. De portefeuillehouder te machtigen om de opmerkingen vanuit de te ontvangen Bestuurliljke Regie Schiphol (BRS)-reacties te verwerken vóór de behandeling in de statencommissie ROB/MWG.
3. De reactie voor advies voor te leggen aan de statencommissie ROB/MWG op 17 mei 2001.

Protocol van de Bestuurlijke Regie Schiphol
Het college besluit:

1. in te stemmen met de inhoud van het Protocol en de memo van toelichting van de Bestuurlijke Regie Schiphol, waarin als doelstelling is geformuleerd: het voeren van de regionale regie van de besluitvorming over de toekomst van de luchthaven Schiphol, gericht op een evenwichtige ontwikkeling van het gebied rond de luchthaven

2. een brief naar de gemeenten Amsterdam en Haarlemmermeer te doen uitgaan inzake hun overeengekomen aandeel in de bekostiging van de secretaris

3. Betrokken gemeenten nader te informeren over de status van de BRS
4. mevrouw P. Nieuwenhuizen aan te wijzen als secretaris van de Bestuurlijke Regie Schiphol

6.
Wijksteunpunt De Goede Ree te Den Helder
Het college besluit aan de Stichting Ouderenzorg De Nieuwstad in het kader van de subsidieverordening Wijksteunpunten een maximale subsidie te verstrekken van f1.020.000,- voor het oprichten van een Wijksteunpunt gedekt door een bijdrage uit de Reserve Ouderenvoorzieningen.
Daarbij tekent het college aan dat het geld uitsluitend bestemd is voor het wijksteunpunt. Precedentwerking is niet aan de orde. GS gaan ervan uit dat de gemeente garant staat voor een sluitende exploitatie. De gemeente zal worden gevraagd dit te bevestigen. Kwartaalrapportages voorjaar 2001.
Het college besluit:

1. In te stemmen met de conceptstatenvoordracht "Kwartaalrapportages; voorjaar 2001".

2. Deze statenvoordracht tezamen met de kwartaalrapportages van de afdelingen exclusief de financiële voortgangsrapportages ter kennisname in te brengen in PS op 14 mei a.s.
3. Te bevorderen dat bovengenoemde statenvoordracht en kwartaalrapportages direct na het plan van aanpak 44-6, welke voor dezelfde PS-vergadering zal worden aangeboden, op de PS agenda worden geplaatst.

4. De financiële voortgangsrapportages ter kennisname in te brengen in de statencommissie FSB van 16 mei a.s.

Publieksjaarverslag 2000

1. Het publieksjaarverslag bij de jaarrekening over 2000 vast te stellen.

2. Het verslag conform besluit 2001/8457 van GS van 13 maart 2001 als onderdeel van Voordracht 28 toe te zenden aan Provinciale Staten voor de vergadering van 14 mei 2001.

Regionaal groen VINAC
Het college besluit:

1. De staatssecretaris van LNV te verzoeken de voor de provincie Noord-Holland, excl. ROA, beschikbare quotum regionale groen ca 30 ha toe te kennen aan de gemeente Heerhugowaard voor de aanleg van het recreatiegebied Heerhugowaard-zuid.

2. De statencommissie OOPO hierover om advies te vragen.
3. Na een positief advies van de statencommissie OOPO de gedeputeerde mw. Goijert de staatssecretaris van LNV hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen.

Strategisch Groenproject IJmond-Zaanstad (2001/13833)
1. het rapport Strategisch Groenproject IJmond-Zaanstad, fase 1: hoofdlijnen als grondslag voor het op te stellen Gebiedsperspectief voor kennisgeving aan te nemen.
2. Het rapport Strategisch Groenproject IJmond-Zaanstad, fase 1: hoofdlijnen te beschouwen als bouwsteen voor het op te stellen Streekplan Noord-Holland Zuid.

Voordracht aan provinciale staten inzake advies plan van scholen VO
2002-2004

1. Bijgaande voordracht aan provinciale staten en ontwerpbesluit in principe vast te stellen, inhoudende dat aan provinciale staten wordt voorgesteld de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen te adviseren in het plan van scholen 2002-2004 op te nemen een VBO-afdeling transport en logistiek aan het Bredero College in Amsterdam-Noord.

2. Het principebesluit onder 1 om advies voor te leggen aan de statencomissie O.O.P.O. in haar vergadering van 18 mei jl.
3. De voordracht te bespreken in het Periodiek Overleg Onderwijs op 8 mei a.s.

12.
Beantwoording vragen van de statenleden Beemsterboer en Schipper over de IJburgferry
Het college stelt de antwoorden vast
13.
Beantwoording statenvragen van de heer G.J.M.A.Le Belle (D66) over lozing van riooloverstort op de Noordzee
Het college stelt de antwoorden vast
14.
Buitenlandreis commissie Milieu Water en Groen op 28 en 29 mei 2001. Het college besluit in te stemmen met het voorliggende programma en begroting voor de buitenlandreis van de commissie Milieu, Water en Groen.
15.
Het college besluit conform de voorstellen op de lijst betreffende:
- bestemmingsplan Windmolenparken Wester-Koggenland 1999
- bouw woning op heet perceel Vliewint 35 te Petten, gemeente Zijpe
- bouw van een artsenparktijkruimte met bovenwoning c.a. aan de Kenaustraat 8a, 8b, 8m en 8n, gemeente Haarlem

- oprichten van 15 appartementen op het perceel Violierweg 15 te Landsmeer

- inrichten en gebruiken van een autocrossterrein aansluitend aan het motorcrossterrein Hoofdweg 35 te De Cocksdorp, gemeente Texel 16.

Beslissing omtrent goedkeuring bestemmingssplan "De Kwakel achter de Kerk", gemeente Uithoorn
Het college besluit:

1. reclamanten genoemd onder 1, 2, 3 en 4 mede te delen, dat hun bedenkingen in de beschouwing zijn betrokken en reclamant genoemd onder 5 mede te delen dat hun bedenkingen gedeeltelijk in de beschouwing zijn betrokken

2. reclamanten mede te delen, dat hun bedenkingen geen aanleiding hebben gegeven tot onthouding van goedkeuring aan enig plandeel;
3. reclamant genoemd onder 5 mede te delen, dat hun bedenkingen buiten beschouwing zijn gelaten voor zover deze betrekking hebben op het bouwen van woningen nabij de Stelling van Amsterdam, de kwaliteitscriteria en de doorstroming;

4. goedkeuring te hechten aan het bestemmingsplan "De Kwakel Achter de Kerk", met uitzondering van artikel 3, zevende lid, onder f en g.

5. in verband met artikel 11, zevende lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening te verklaren dat de besluiten tot uitwerking en wijziging zoals bedoeld in 4, derde lid, van de voorschriften niet ter goedkeuring behoeven te worden aangeboden, tenzij tegen het voornemen tot uitwerking of wijziging één of meer bedenkingen zijn ingediend;

6. in verband met artikel 30, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening te bepalen dat geen nieuw plan behoeft te worden vastgesteld.


17.
Duin en Bosch
Het college besluit:

1. kennis te nemen van de uitspraak van de rechtbank d.d. 23 maart
2001.

2. proforma hoger beroep in te stellen tegen de uitspraak van de rechtbank dd. 23 maart 2001.


18.
Beslissing omtrent goedkeuring bestemmingssplan "De Kwakel achter de Kerk", gemeente Uithoorn

7. reclamanten genoemd onder 1, 2, 3 en 4 mede te delen, dat hun bedenkingen in de beschouwing zijn betrokken en reclamant genoemd onder 5 mede te delen dat hun bedenkingen gedeeltelijk in de beschouwing zijn betrokken

8. reclamanten mede te delen, dat hun bedenkingen geen aanleiding hebben gegeven tot onthouding van goedkeuring aan enig plandeel;
9. reclamant genoemd onder 5 mede te delen, dat hun bedenkingen buiten beschouwing zijn gelaten voor zover deze betrekking hebben op het bouwen van woningen nabij de Stelling van Amsterdam, de kwaliteitscriteria en de doorstroming;

10. goedkeuring te hechten aan het bestemmingsplan "De Kwakel Achter de Kerk", met uitzondering van artikel 3, zevende lid, onder f en g.

11. in verband met artikel 11, zevende lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening te verklaren dat de besluiten tot uitwerking en wijziging zoals bedoeld in 4, derde lid, van de voorschriften niet ter goedkeuring behoeven te worden aangeboden, tenzij tegen het voornemen tot uitwerking of wijziging één of meer bedenkingen zijn ingediend;

12. in verband met artikel 30, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening te bepalen dat geen nieuw plan behoeft te worden vastgesteld.


19.
Beslissing omtrent verklaringen geen bezwaar kantoorgebouw Wallaardt Sacréstraat (A11), Schiphol Oost
Het college besluit:

1. de gevraagde verklaringen af te geven;

2. een exemplaar van deze beschikking te zenden aan burgemeester en wethouders van de gemeente;

3. een afschrift van deze beschikking te zenden aan aanvrager en Inspecteur van de Ruimtelijke Ordening, Postbus 1160, 2001 AB Haarlem.

D.Berger tel. (023) 514 43 09/35 69 7, 8
S.Boedijn tel. (023) 514 44 58 12
J.Koeman tel. (023) 5143185 2
R.v.d.Veen tel. (023) 514 43 09 9
M.van Kanten tel. (023) 514 42 11 3, 4, 5, 15, 16, 18,19 M.Ottevanger tel. (023) 514 40 07 1, 6, 11,17
K.van Rijn tel. (023) 514 40 45 10, 13, 14

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie