Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst GS Noord-Holland

Datum nieuwsfeit: 01-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Noord-Holland
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Noord-Holland

Noord-Holland op 1 mei 2001

1. Vergadering IPO-adviescommissie Zorg, Cultuur en Sociale Vraagstukken op 3 mei 2001.

2. Statenvoordracht met deelverordening voor Programma "Projecten in Landinrichtingsgebieden 2001-2003".

3. Ontwerp partile herziening streekplan Noord-Holland Noord
4. Eerste reactie op de wijziging van de Wet luchtvaart inzake de inrichting en het gebruik van de luchthaven Schiphol (TK 2000-2001, nr.27603)

5. Protocol van de Bestuurlijke Regie Schiphol
6. Wijksteunpunt De Goede Ree te Den Helder
7. Kwartaalrapportages voorjaar 2001.

8. Publieksjaarverslag 2000

9. Regionaal groen VINAC

10. Strategisch Groenproject IJmond-Zaanstad (2001/13833)
11.Voordracht aan provinciale staten inzake advies plan van scholen VO 2002-2004

12. Beantwoording vragen van de statenleden Beemsterboer en Schipper over de IJburgferry

13. Beantwoording statenvragen van de heer G.J.M.A.Le Belle (D66) over lozing van riooloverstort op de Noordzee

14. Buitenlandreis commissie Milieu Water en Groen op 28 en 29 mei 2001.

15. Lijst met (gedeeltelijk) goed te keuren bestemmingsplannen en
16. Beslissing omtrent goedkeuring bestemmingssplan "De Kwakel achter de Kerk", gemeente Uithoorn

17. Duin en Bosch

18. Beslissing omtrent goedkeuring bestemmingssplan "De Kwakel achter de Kerk", gemeente Uithoorn

19. Beslissing omtrent verklaringen geen bezwaar kantoorgebouw Wallaardt Sacrstraat (A11), Schiphol Oost
Vergadering IPO-adviescommissie Zorg, Cultuur en Sociale Vraagstukken op 3 mei 2001.
Het college besluit:


1. In te stemmen met de voortellen, zoals vermeld op de agenda van de IPO-adviescommissie Zorg, Welzijn en Sociale vraagstukken betreffende de agendapunten:


2. Concept-verslag vergadering d.d. 22 maart 2001
3. Mededelingen
5. Belvedere (met kanttekening)
6a. Wetsvoorstel Exploitatie Zorginstellingen 6b. Zorgvragersbeleid
7a. Rapportage uit bestuurlijk overleg jeugdzorg d.d. 23 maart 2001

7b. Advies over Ontwerp van Wet op de Jeugdzorg (met kanttekening) 8a. Bestuurlijk ad hoc IPO-commissie Sociaal Beleid: aangepast voorstel
8b. Welzijnsnota: professionaliteit en kwaliteit van voorzieningen

2. Gedeeltelijk in te stemmen met agendapunt
6c. "Bruggenhoofden" Inspectie voor de Gezondheidszorg Statenvoordracht met deelverordening voor Programma "Projecten in Landinrichtingsgebieden 2001-2003".
Het college besluit:

1. de conceptstatenvoordracht Deelverordening voor het Programma "projecten in landinrichtingsgebieden 2001-2003" vast te stellen.
2. de statencommissie ELE hierover te raadplegen.
3. dat de definitieve statenvoordracht kan worden vastgesteld door de portefeuillehouder, wanneer de opmerkingen in de statencommissie niet leiden tot substantile wijzigingen in inhoud of tekst van de voordracht.

Ontwerp partiële herziening streekplan Noord-Holland Noord Het college besluit:

1. Kennis te nemen van het ontwerp partiële herziening streekplan Noord-Holland Noord en deze vast te stellen;
2. Overeenkomstig artikel 4a, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening het ontwerp van de partiële herziening van het streekplan Noord-Holland Noord gedurende vier weken voor een ieder ter inzage te leggen;

3. Betrokken gemeenten en instanties om een reactie te vragen op het ontwerp.

Eerste reactie op de wijziging van de Wet luchtvaart inzake de inrichting en het gebruik van de luchthaven Schiphol (TK 2000-2001, nr.27603)
Het college besluit:

1. In principe in te stemmen met de opgestelde reactie op het wetsvoorstel aan de vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat met afschrift aan de ministers van VROM, V&W en EZ.
2. De portefeuillehouder te machtigen om de opmerkingen vanuit de te ontvangen Bestuurliljke Regie Schiphol (BRS)-reacties te verwerken vóór de behandeling in de statencommissie ROB/MWG.
3. De reactie voor advies voor te leggen aan de statencommissie ROB/MWG op 17 mei 2001.

Protocol van de Bestuurlijke Regie Schiphol
Het college besluit:

1. in te stemmen met de inhoud van het Protocol en de memo van toelichting van de Bestuurlijke Regie Schiphol, waarin als doelstelling is geformuleerd: het voeren van de regionale regie van de besluitvorming over de toekomst van de luchthaven Schiphol, gericht op een evenwichtige ontwikkeling van het gebied rond de luchthaven

2. een brief naar de gemeenten Amsterdam en Haarlemmermeer te doen uitgaan inzake hun overeengekomen aandeel in de bekostiging van de secretaris

3. Betrokken gemeenten nader te informeren over de status van de BRS
4. mevrouw P. Nieuwenhuizen aan te wijzen als secretaris van de Bestuurlijke Regie Schiphol

6.
Wijksteunpunt De Goede Ree te Den Helder
Het college besluit aan de Stichting Ouderenzorg De Nieuwstad in het kader van de subsidieverordening Wijksteunpunten een maximale subsidie te verstrekken van f1.020.000,- voor het oprichten van een Wijksteunpunt gedekt door een bijdrage uit de Reserve Ouderenvoorzieningen.
Daarbij tekent het college aan dat het geld uitsluitend bestemd is voor het wijksteunpunt. Precedentwerking is niet aan de orde. GS gaan ervan uit dat de gemeente garant staat voor een sluitende exploitatie. De gemeente zal worden gevraagd dit te bevestigen. Kwartaalrapportages voorjaar 2001.
Het college besluit:

1. In te stemmen met de conceptstatenvoordracht "Kwartaalrapportages; voorjaar 2001".

2. Deze statenvoordracht tezamen met de kwartaalrapportages van de afdelingen exclusief de financiële voortgangsrapportages ter kennisname in te brengen in PS op 14 mei a.s.
3. Te bevorderen dat bovengenoemde statenvoordracht en kwartaalrapportages direct na het plan van aanpak 44-6, welke voor dezelfde PS-vergadering zal worden aangeboden, op de PS agenda worden geplaatst.

4. De financiële voortgangsrapportages ter kennisname in te brengen in de statencommissie FSB van 16 mei a.s.

Publieksjaarverslag 2000

1. Het publieksjaarverslag bij de jaarrekening over 2000 vast te stellen.

2. Het verslag conform besluit 2001/8457 van GS van 13 maart 2001 als onderdeel van Voordracht 28 toe te zenden aan Provinciale Staten voor de vergadering van 14 mei 2001.

Regionaal groen VINAC
Het college besluit:

1. De staatssecretaris van LNV te verzoeken de voor de provincie Noord-Holland, excl. ROA, beschikbare quotum regionale groen ca 30 ha toe te kennen aan de gemeente Heerhugowaard voor de aanleg van het recreatiegebied Heerhugowaard-zuid.

2. De statencommissie OOPO hierover om advies te vragen.
3. Na een positief advies van de statencommissie OOPO de gedeputeerde mw. Goijert de staatssecretaris van LNV hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen.

Strategisch Groenproject IJmond-Zaanstad (2001/13833)
1. het rapport Strategisch Groenproject IJmond-Zaanstad, fase 1: hoofdlijnen als grondslag voor het op te stellen Gebiedsperspectief voor kennisgeving aan te nemen.
2. Het rapport Strategisch Groenproject IJmond-Zaanstad, fase 1: hoofdlijnen te beschouwen als bouwsteen voor het op te stellen Streekplan Noord-Holland Zuid.

Voordracht aan provinciale staten inzake advies plan van scholen VO
2002-2004

1. Bijgaande voordracht aan provinciale staten en ontwerpbesluit in principe vast te stellen, inhoudende dat aan provinciale staten wordt voorgesteld de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen te adviseren in het plan van scholen 2002-2004 op te nemen een VBO-afdeling transport en logistiek aan het Bredero College in Amsterdam-Noord.

2. Het principebesluit onder 1 om advies voor te leggen aan de statencomissie O.O.P.O. in haar vergadering van 18 mei jl.
3. De voordracht te bespreken in het Periodiek Overleg Onderwijs op 8 mei a.s.

12.
Beantwoording vragen van de statenleden Beemsterboer en Schipper over de IJburgferry
Het college stelt de antwoorden vast
13.
Beantwoording statenvragen van de heer G.J.M.A.Le Belle (D66) over lozing van riooloverstort op de Noordzee
Het college stelt de antwoorden vast
14.
Buitenlandreis commissie Milieu Water en Groen op 28 en 29 mei 2001. Het college besluit in te stemmen met het voorliggende programma en begroting voor de buitenlandreis van de commissie Milieu, Water en Groen.
15.
Het college besluit conform de voorstellen op de lijst betreffende:
- bestemmingsplan Windmolenparken Wester-Koggenland 1999
- bouw woning op heet perceel Vliewint 35 te Petten, gemeente Zijpe
- bouw van een artsenparktijkruimte met bovenwoning c.a. aan de Kenaustraat 8a, 8b, 8m en 8n, gemeente Haarlem

- oprichten van 15 appartementen op het perceel Violierweg 15 te Landsmeer

- inrichten en gebruiken van een autocrossterrein aansluitend aan het motorcrossterrein Hoofdweg 35 te De Cocksdorp, gemeente Texel 16.

Beslissing omtrent goedkeuring bestemmingssplan "De Kwakel achter de Kerk", gemeente Uithoorn
Het college besluit:

1. reclamanten genoemd onder 1, 2, 3 en 4 mede te delen, dat hun bedenkingen in de beschouwing zijn betrokken en reclamant genoemd onder 5 mede te delen dat hun bedenkingen gedeeltelijk in de beschouwing zijn betrokken

2. reclamanten mede te delen, dat hun bedenkingen geen aanleiding hebben gegeven tot onthouding van goedkeuring aan enig plandeel;
3. reclamant genoemd onder 5 mede te delen, dat hun bedenkingen buiten beschouwing zijn gelaten voor zover deze betrekking hebben op het bouwen van woningen nabij de Stelling van Amsterdam, de kwaliteitscriteria en de doorstroming;

4. goedkeuring te hechten aan het bestemmingsplan "De Kwakel Achter de Kerk", met uitzondering van artikel 3, zevende lid, onder f en g.

5. in verband met artikel 11, zevende lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening te verklaren dat de besluiten tot uitwerking en wijziging zoals bedoeld in 4, derde lid, van de voorschriften niet ter goedkeuring behoeven te worden aangeboden, tenzij tegen het voornemen tot uitwerking of wijziging één of meer bedenkingen zijn ingediend;

6. in verband met artikel 30, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening te bepalen dat geen nieuw plan behoeft te worden vastgesteld.


17.
Duin en Bosch
Het college besluit:

1. kennis te nemen van de uitspraak van de rechtbank d.d. 23 maart
2001.

2. proforma hoger beroep in te stellen tegen de uitspraak van de rechtbank dd. 23 maart 2001.


18.
Beslissing omtrent goedkeuring bestemmingssplan "De Kwakel achter de Kerk", gemeente Uithoorn

7. reclamanten genoemd onder 1, 2, 3 en 4 mede te delen, dat hun bedenkingen in de beschouwing zijn betrokken en reclamant genoemd onder 5 mede te delen dat hun bedenkingen gedeeltelijk in de beschouwing zijn betrokken

8. reclamanten mede te delen, dat hun bedenkingen geen aanleiding hebben gegeven tot onthouding van goedkeuring aan enig plandeel;
9. reclamant genoemd onder 5 mede te delen, dat hun bedenkingen buiten beschouwing zijn gelaten voor zover deze betrekking hebben op het bouwen van woningen nabij de Stelling van Amsterdam, de kwaliteitscriteria en de doorstroming;

10. goedkeuring te hechten aan het bestemmingsplan "De Kwakel Achter de Kerk", met uitzondering van artikel 3, zevende lid, onder f en g.

11. in verband met artikel 11, zevende lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening te verklaren dat de besluiten tot uitwerking en wijziging zoals bedoeld in 4, derde lid, van de voorschriften niet ter goedkeuring behoeven te worden aangeboden, tenzij tegen het voornemen tot uitwerking of wijziging één of meer bedenkingen zijn ingediend;

12. in verband met artikel 30, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening te bepalen dat geen nieuw plan behoeft te worden vastgesteld.


19.
Beslissing omtrent verklaringen geen bezwaar kantoorgebouw Wallaardt Sacréstraat (A11), Schiphol Oost
Het college besluit:

1. de gevraagde verklaringen af te geven;

2. een exemplaar van deze beschikking te zenden aan burgemeester en wethouders van de gemeente;

3. een afschrift van deze beschikking te zenden aan aanvrager en Inspecteur van de Ruimtelijke Ordening, Postbus 1160, 2001 AB Haarlem.

D.Berger tel. (023) 514 43 09/35 69 7, 8
S.Boedijn tel. (023) 514 44 58 12
J.Koeman tel. (023) 5143185 2
R.v.d.Veen tel. (023) 514 43 09 9
M.van Kanten tel. (023) 514 42 11 3, 4, 5, 15, 16, 18,19 M.Ottevanger tel. (023) 514 40 07 1, 6, 11,17
K.van Rijn tel. (023) 514 40 45 10, 13, 14

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...