Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Mededelingen gemeente Weerselo

Datum nieuwsfeit: 02-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Weerselo
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Weerselo


Tekst voorlichtingspagina GEMEENTE DENEKAMP.
Datum plaatsing: 2 mei 2001.


De openingstijden van de locaties Denekamp, Ootmarsum en Weerselo zijn:
Elke ochtend van maandag t/m vrijdag van 8.30 - 12.30 uur. 's Middags alleen volgens afspraak.
Donderdagavond avondopenstelling van 16.30 - 18.30 uur voor alle 3 bureaus Burgerzaken.

ALGEMENE INFORMATIE.

PUBLIEKSEVENEMENTEN EN MKZ-DREIGING.
Het college van burgemeester en wethouders heeft zich beraden op de huidige situatie betreffende het MKZ-virus. Gezien de huidige situatie komt het college tot een aanpassing van het eerder afgegeven indringend advies. Het college doet thans een dringend beroep op particulieren en verenigingen om zolang het MKZ-virus nog heerst, geplande activiteiten geen doorgang te laten vinden voorzover het betreft:

* Evenementen \in het landelijk gebied (weilanden en dergelijke);
* Activiteiten, waarbij dieren zijn betrokken van bedrijven met MKZ-gevoelige dieren;

* Activiteiten waarbij landbouwmaterieel wordt gebruikt.
Evenementen in stedelijke bebouwing kunnen op zich wel plaats vinden, mits deze zich richten op de bevolking van de eigen gemeente.

Het blijkt dat er veel onduidelijkheid bestaat over het feit, dat het gemeentebestuur enerzijds vergunningen afgeeft voor deze publieksevenementen en anderzijds indringend adviseert een aantal soorten niet te organiseren en/of daaraan deel te nemen. Enige uitleg is in deze op zijn plaats.
Het gemeentebestuur beschikt in de huidige omstandigheden niet over de wettelijke mogelijkheden publieksevenementen te verbieden. Wanneer er dus vergunning gevraagd wordt moet deze worden getoetst aan de van kracht zijnde wettelijke regelgeving. De MKZ-dreiging is in de huidige omstandigheden geen weigeringsgrond.. Voldoet de aanvrage aan de wettelijke bepalingen/ vereisten dan is het nagenoeg onmogelijk de vergunning te weigeren.
De organisatoren van publieksevenementen zijn dus zelf verantwoordelijk of een bepaald evenement al dan niet doorgang kan vinden. Bij de toezending van de betreffende vergunning wordt een brief gevoegd, waarin uitdrukkelijk de hiervoor geformuleerde oproep wordt gedaan.

DODENHERDENKING OP 4 MEI A.S..
Tijdens de dodenherdenking op 4 mei a.s. zullen de leden van het college van burgemeester en wethouders als volgt aanwezig zijn:
* Ootmarsum: burgemeester F.P.M. Willeme en de wethouder J.P.F.M. van Zuilekom;

* Denekamp: de loco-burgemeester de heer J.G. Johannink en de wethouders mevrouw A.E. Snijders-Geelink en mevrouw A.M.B. Mentink-Groener.

DODENHERDENKING 2001 IN OOTMARSUM.
In het kader van de Nationale Dodenherdenking vindt ook dit jaar op vrijdag 4 mei a.s. in
Ootmarsum een herdenkingsbijeenkomst plaats. Het programma bestaat uit de volgende onderdelen:
Herdenkingsbijeenkomst in de R.K.-parochiekerk.

Deze bijeenkomst begint om 19.00 uur. Er zullen lezingen en gedichten worden
voorgedragen. Harmonie Caecilia verleent medewerking en liederen worden gezongen
door het Gemengd Koor Ootmarsum. De bijeenkomst in de kerk duurt tot + 19.50 uur.

Stille tocht naar het monument op het Bergplein.

Deze begint om + 19.50 uur (bij de hoofdingang van de kerk), onder begeleiding van Harmonie Caecilia. Evenals in voorgaande jaren zullen leden van Scouting Ootmarsum bloemstukken dragen. Dit kan door hen ook worden verzorgd voor degenen, die zelf moeilijk bloemen kunnen dragen. Bijeenkomst bij het monument op het Bergplein.

De stille tocht eindigt bij het monument. Om 20.00 uur zullen 2 minuten stilte in acht worden genomen . Harmonie Caecilia zal passende muziek ten gehore brengen; aansluitend zullen onder begeleiding van de harmonie 2 coupletten van het Wilhelmus worden gezongen. Hierna wordt gelegenheid geboden bloemen bij het monument neer te leggen. Daarmee wordt de Dodenherdenking afgesloten.

DODENHERDENKING 2001 IN DENEKAMP.

Stille tocht te verzorgen door gemeente.

Begin: 19.10 uur.Voorafgegaan door enkele trommelslagers De Eendracht.

Route: Gemeentehuis, Grotestraat, Vledderstraat (monument joodse inwoners - leggen bloemstuk), voetpad Novy, rechtsaf trottoir tot Nico's....., oversteken, Wilhelminastraat, Van der Heijdenstraat, Wiptoen, Hervormde begraafplaats (4 Engelse militairen - 4 bloemstukken), terug Wiptoen, voor bejaardenhuis langs, Sloetstraat over naar R.K. begraafplaats (graf Havekes - bloemstuk), terug Sloetstraat richting Oldenzaalsestraat, oversteken door gemeentehuis vanaf Burgemeester Hoogklimmerstraat, verzamelen op plein bij monument. Kranslegging.
Twee minuten stilte.
Einde stille tocht
Aansluitend: Wilhelmus door De Eendracht

Aanvullend programma te verzorgen door Culturele Raad Denekamp.

Vindt plaats in St. Nicolaaskerk 20.15 tot 20.30 uur.

Het gemeentebestuur hoopt dat velen aanwezig zullen zijn om de slachtoffers van oorlogsgeweld op waardige en passende wijze te gedenken.

BEPERKING WINKELTIJDEN OP 4 MEI 2001. In artikel 2 van de winkeltijdenwet (WTW) is bepaald dat het verboden is winkels voor
het publiek geopend te hebben op vrijdag 4 mei a.s. na 19.00 uur Deze sluiting na 19.00 uur
geldt dus voor de gehele gemeente Denekamp

KOOPZONDAG DEURNINGEN.
Het college van burgemeester en wethouders heeft zondag 6 mei 2001 aangewezen als eztra koopzondag voor de dorpen Deurningen. De winkels mogen geopend zijn van 10.00 - 17.00 uur. Deze koopzondag heeft dus betrekking op het dorp Deurningen.

COLLECTEVERGUNNING.
Er is in de week van 7 mei t/m. 12 mei a.s. vergunning verleend door het college van burgemeester en wethouders aan het Nationaal Fonds Kinderhulp voor het collecteren in bovengenoemde periode

VERGADERINGEN.
De gemeenteraad komt op donderdag 10 mei a.s. om 20.00 uur in vergadering bijeen.
U bent van harte welkom vanaf de publieke tribune de beraadslagingen bij te wonen.

AGENDA

1. Opening.

2. Vaststelling notulen van de openbare vergadering van 22 maart 2001.

3. Ingekomen stukken/mededelingen.

4. Inlichtingen Lokale Democraten over naamgeving nieuwe gemeente en voorstel over naamgeving gemeente.

5. Inspraakverordening Denekamp 2001.

6. Benoeming lid en plaatsvervangend lid algemeen bestuur Openbaar Lichaam Crematoria Twente.

7. Vernieuwing riolering in verband met bouw instructiebad Dorper Esch.

8. Exploitatie terrein Van der Woning aan de Spittendijk te Denekamp.
9. Vaststelling bestemmingsplan Nijstad fase 1, herziening 2000-1 te Weerselo.

10. Werkgeversbijdrage personeelsvereniging.
11. Vervanging printers.

12. Rondvraag.

13. Sluiting.

OFFICIËLE PUBLICATIES

Vrijstellingen op grond van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en van bestemmingsvoorschriften. B en W zijn van plan vrijstelling te verlenen voor de volgende bouwplannen:

* Schoolstraat 35 te Tilligte. Uitbreiden woonhuis. Vrijstelling wordt verzocht voor het overschrijden van de maximum voorgeschreven oppervlakte aan bijgebouwen.

Het vrijstellingsverzoek ligt gedurende veertien dagen ter inzage op het bureau VROM. In die tijd kan iedereen de zienswijze over het voornemen tot het verlenen van de vrijstellingen schriftelijk bekend maken bij B en W.

BOUWEN.

Ingekomen aanvragen om bouwvergunning en meldingen bouwvoornemen. Bij de locatie Denekamp zijn de volgende aanvragen ingekomen:
* Brandlichterweg 21 te Denekamp. Uitbreiden berging.
* Brinkstraat 48 te Denekamp. Gedeeltelijk veranderen woonhuis. (melding)

* Johanninksweg 69KAS te Noord Deurningen. Herbouwen van glastuinbouwkassen.

* Kanaalweg 25. Plaatsen transformatorstation (melding)
* Kloppendijk 42 te Denekamp. Bouwen van een opslagloods.
* Kooiweg 23 te Tilligte. Bouwen van een werktuigenloods.
* Molendijk 33 te Denekamp. Plaatsen gereedschaphuisje (melding)
* Lindeweg 2 te Denekamp. Tijdelijk plaatsen schuilhut op volkstuinencomplex. (melding)

* Ootmarsumsestraat 185 te Tilligte. Uitbreiden woonhuis.
* de Roerdomp 42 te Denekamp. Uitbreiden woonhuis.
* Zoekeweg 7A te Denekamp. Tijdelijk plaatsen van een tent.
De bouwplannen kunnen worden ingezien bij het bureau VROM.
Bij de locatie Ootmarsum zijn de volgende aanvragen ingekomen:
* Het bouwen van een zorgcentrum met winkels, onderdeel van het plan 'Centrumuitbreiding', te Ootmarsum (V30/2001);
* Het bouwen van een tuinhuis aan het adres Molenstraat 57, (M31/2001);

* Het vergroten van een kantoor aan het adres Denekamperstraat 45 A te Ootmarsum, (V32/2001);

* Het bouwen van een tuinhuis aan het adres Wortelboerstraat 13 te Ootmarsum, (M33/2001);

* Het bouwen van een dakkapel aan het adres v. Hanxledenstraat 17, (M34/2001);

* Het vergroten van een aangebouwd bijgebouw aan het adres van Diepenbroekstraat 17 te Ootmarsum, (V35/2001);
* Het vergroten van een woning aan het adres Villapark 21 te Ootmarsum, (V36/2001);

De aanvragen kunnen bij de locatie Ootmarsum worden ingezien.

Bij de locatie Weerselo zijn de volgende aanvragen ingekomen:
* Bornsestraat 19 in Weerselo: vergroten paardenstal;
* Oude Weerseloseweg 5 in Weerselo: uitbreiden woning en garage;
* Scheutenhof 1 in Weerselo: plaatsen dakkapel en
* Reimerweg 8 in Rossum: bouw woning en schuur t.v.v.
* Gravenallee 6a in Saasveld: uitbreiden van een woning
De aanvragen kunnen bij de locatie Weerselo worden ingezien.

Verleende bouwvergunningen en positieve reacties op meldingen bouwvoornemen

* Berghumerstraat 7 te Denekamp. Uitbreiden woonhuis. Tevens is voor het verkleinen van de minimum voorgeschreven afstand van het bijgebouw tot de voorgevel op grond van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening hiervoor vrijstelling verleend.
* de Buizerd 2 te Denekamp. Plaatsen tuinhuisje (melding).
* Dorpsstraat 70 te Lattrop. Tijdelijk plaatsen van een opslagloods voor de duur van maximaal vijf jaren. Tevens is hiervoor vrijstelling verleend.

* Epmanweg 7 te Noord Deurningen. Uitbreiden woonhuis.
* Eijlersplein 8 te Denekamp. Uitbouw woonhuis. Tevens vrijstelling verleend voor het verkleinen van de minimum voorgeschreven afstand hoofdgebouw tot de perceelsgrens.

* de Havik 52 te Denekamp. Gedeeltelijk veranderen en uitbreiden woonhuis.

* de Kievit 140 te Denekamp. Plaatsen twee dakkapellen op een woonhuis.

* de Kerkuil te Denekamp. Uitbreiden woonhuis.
* Ottershagenweg 5 te Oud Ootmarsum. Uitbreiden varkensschuur.
* IJsbaanstraat 9 te Denekamp. Plaatsen tuinhuisje.
* Zoekeweg 7A. Herbouwen van een kampeerboerderij.
Tegen voornoemde besluiten kunnen binnen zes weken na bekendmaking van de vergunningverlening aan de houder van de vergunning bezwaren bij B en W worden ingediend.


* Het verbouwen van een pand aan het adres Marktstraat 6 te Ootmarsum, (V49/2000);

* Het bouwen van een extra verdieping op een deel van het kantoor aan het adres De Mors 76 te Ootmarsum, (V42A/2000);
* Het bouwen van een dakkapel op het vrijstaande bijgebouw aan het adres Stobbenkamp 8 te Ootmarsum, (M25/2001);
* Het bouwen van een doorbraak tussen de panden Markstraat 6 en 8 te Ootmarsum, (V133/2000);

Burgemeester en wethouders van Denekamp hebben voorts besloten bouwvergunning te verlenen voor:
* het vergroten van een ligboxenstaal aan de Schreursweg 8 in Rossum (05.06.2001);

* het bouwen van een woning met garage-berging aan de Hoge Weer 1 in Weerselo (05.06.2001);

* het uitbreiden van een clubgebouw met een opslagruimte aan de Koninksweg 17 in Saasveld (05.06.2001);

* het uitbreiden van een woning t.v.v. aan de Wilthuisstraat 23 in Deurningen (05.06.2001);

* het bouwen van een carport, dakkapel en erker aan de Koninksweg 10 in Saasveld (05.06.2001);

* het bouwen van de helft van een dubbele woning aan de Hoge Weer 14 in Weerselo (07.06.2001);

* het bouwen van de helft van een dubbele woning aan de Hoge Weer 16 in Weerselo (07.06.2001) en

* het bouwen van een woning met garage-berging t.v.v. een boerderij aan de Tiethofweg 9 in Rossum (07.06.2001).
Krachtens het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht kan tegen deze vergunningen bezwaar worden ingediend bij Burgemeester en wethouders van Denekamp, Postbus 11, 7590 AA Denekamp. De uiterste datum waarop uw bezwaarschrift moet zijn ontvangen staat tussen haakjes achter de vergunning genoemd.

SLOPEN.

Ingekomen aanvragen om sloopvergunning en melding sloopvoornemen Burgemeester en wethouders bekend dat bij de locatie Denekamp de hierna vermelde aanvragen sloopvergunning zijn ingekomen:
* Oranjestraat 23 te Denekamp. Slopen fietsenstalling.
* Harwichsdijk 4 te Denekamp. Slopen van een dak van een woonhuis.
* Johanninksweg 69KAS te Noord Deurningen. Slopen van kwekerijkassen.

* Vlierweg 7 te Tilligte. Slopen woonhuis.
De sloopplannen kunnen worden ingezien op het bureau VROM.

Verleende sloopvergunningen en positieve reacties op melding sloopvoornemen.
Burgemeester en wethouders van Denekamp hebben besloten sloopvergunning te verlenen voor:
* het slopen van een woning met 2 schuren aan de Reimerweg 8 in Rossum (05.06.2001) en

* het slopen van een gedeelte van een woning aan de Oldenzaalsestraat 6 in Rossum (05.06.2001).
Krachtens het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht kan tegen deze vergunningen bezwaar worden ingediend bij Burgemeester en wethouders van Denekamp, Postbus 11, 7590 AA Denekamp. De uiterste datum waarop uw bezwaarschrift moet zijn ontvangen staat tussen haakjes achter de vergunning genoemd.

WET MILIEUBEHEER.


Terinzagelegging ontwerp-besluit(en) Op de afdeling VROM, locatie Weerselo ligt vanaf 3 mei 2001 op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur, alsmede buiten kantooruren na telefonische of schriftelijke afspraak, gedurende vier weken ter inzage het ontwerp van het besluit op de aanvraag van:
* Maatschap J.H.M. en H.A. Hannink, Jonkmansweg 5a te Deurningen voor een

nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een melkveehouderij annex de opslag van mest, dieselolie en bestrijdingsmiddelen.
Bedenkingen tegen het ontwerp-besluit kunnen door een ieder tot en met 31 mei 2001 schriftelijk worden ingediend bij het gemeentebestuur.Op verzoek kan iedereen in persoon of bij gemachtigde mondeling bedenkingen inbrengen en wel op afspraak tot het einde van bovengenoemde termijn van vier weken.schriftelijk bedenkingen inbrengt, niet bekend gemaakt. Het verzoek daartoe moet schriftelijk bij het gemeentebestuur worden ingediend.

Eveneens vanaf 3 mei 2001 ligt op de afdeling VROM, locatie Weerselo op werkdagen van 08.30 - 12.30 uur, alsmede buiten kantooruren na tefonische of schriftelijke afspraak gedurende twee weken ter inzage het ontwerp van het besluit aangaande het wijzigen van de vergunning van:

* Maatschap Knikhuis, Haarstraat 19 te Weerselo: rundvee- en varkenshouderij, nr. 99057 d.d. 8 februari 2000.

De strekking van het ontwerp-besluit tot wijziging van deze vergunning is dat de huidige vergunningvoorschriften niet toereikend zijn. Bedenkingen tegen het ontwerp-besluit kunnen door een ieder tot en met 17 mei 2001 schriftelijk worden ingediend bij het gemeentebestuur.Op verzoek kan iedereen in persoon of bij gemachtigde mondeling bedenkingen inbrengen en wel op afspraak tot het einde van bovengenoemde termijn van twee weken.Indien men dat wenst worden de persoonlijke gegevens van degene die schriftelijk bedenkingen inbrengt, niet bekend gemaakt. Het verzoek daartoe moet schriftelijk bij het gemeentebestuur worden ingediend.

Verleende vergunningen.
Op het bureau VROM van het gemeentehuis in Denekamp ligt vanaf 3 mei 2001 op maandag t/m vrijdagmorgen van 08.30 uur tot 12.30 uur en buiten kantooruren op telefonische afspraak ter inzage de onder voorschriften verleende milieuvergunning voor het veehouderijbedrijf van:

* de heer H.H.M. Poppink, Vasserweg 31 in Nutter;
* de maatschap Schutte, Zonnenbergweg 6 in Agelo;
* de heer H.B.J. Zwiep, Bergvennenweg 23 in Lattrop.
In deze vergunningen zijn voorschriften opgenomen om de nadelige gevolgen voor het milieu te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. Beroep tegen deze vergunningen kan tot 15 juni 2001 worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage door degenen, die kunnen aantonen dat zij niet eerder tegen de ontwerpbeschikking bedenkingen hebben kunnen indienen.

Degene, die beroep indient, kan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vóór 15 juni 2001 vragen een voorlopige voorziening te treffen. In dat geval wordt de vergunning pas van kracht, nadat deze voorzitter op dat verzoek heeft beslist.

Terinzagelegging besluiten.
Op de afdeling VROM, locatie Weerselo ligt vanaf 3 mei 2001 op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur, alsmede buiten kantooruren, na telefonische of schriftelijke afspraak gedurende zes weken ter inzage het besluit tot het gedeeltelijk intrekken van de vergunning van:
* De heer B.J.M. Vennegoor, Vospeldijk 1 te Rossum (rundvee- en vleesvarkensbedrijf, nr. 98.039 d.d. 8 december 1998).

De strekking van dit besluit is dat wij hebben besloten de vergunning gedeeltelijk in te trekken. De ammoniakproductierechten van het in te trekken vergunninggedeelte worden niet overgedragen. Beroep tegen het besluit kan tot en met 14 juni 2001 worden ingesteld door:
a. degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;
b. de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het onwerp van het besluit;
c. degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht; d. belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen
bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit
Het beroepschrift moet worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak
beroep instellen, kunnen bij een spoedeisend belang op grond van de Wet op de Raad van State tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek kan eveneens tot en met 14 juni 2001 worden gericht aan de Voorzitter van genoemde Afdeling, wil het besluit niet binnen zes weken na de terinzagelegging van kracht worden. Voor het indienen van een beroepschrift en/of een verzoek om een voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd. Een niet terstond van kracht
verklaard besluit wordt pas van kracht als opdat verzoek door de Raad van State is beslist.

Terinzagelegging melding.
Vanaf 3 mei 2001 ligt de volgende melding ter inzage:
* J.B.G. Kamphuis, Grotestraat 42 te Rossum..
Het betreft een melding inzake het bijbouwen van een machineberging en werkruimte. Deze uitbreiding is in overeenstemming met de voor de inrichting verleende vergunning nr. HW 90.61 d.d. 22 oktober 1991 en de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften.
Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten deze melding ingevolge art. 8.19 van de Wet milieubeheer te accepteren. Door ons wordt verklaard dat de voorgenomen uitbreiding voldoet aan artikel 8.19 Wet milieubeheer en naar ons oordeel hoeft voor deze uitbreiding geen nieuwe
vergunning worden aangevraagd. Zienswijze(n) met betrekking tot deze melding kunnen tot en met 7 juni 2001 zowel mondeling als schriftelijk worden ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders Ierna worden deverschillende belastingverordeningen afgekondigd:
OVERIGE MEDEDELINGEN.

PAPIERINZAMELING IN WEERSELO. U kunt zaterdag 5 mei a.s. uw oud papier naar het terrein van de gemeentewerf aan de Holtwijkerstraat brengen. Daar zijn de leden van de Klootschietersvereniging "de Gunne" om het oude papier in te zamelen.

CWI NOORD OOST TWENTE.

Krachtenbundeling Arbeidsbureau, gemeenten en uitvoeringsinstellingen Eén adres voor werk en uitkering Op vrijdag 20 april 2001 wordt in Oldenzaal het Centrum voor Werk en Inkomen N.O.-Twente geopend. In het CWI bundelen het Arbeidsbureau, gemeenten en uitvoeringsinstellingen - zoals GAK, GUO, Cadans, USZO en SFB - hun krachten om de dienstverlening aan werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden in de regio N.O.-Twente beter te organiseren. Ook werkgevers kunnen voor het oplossen van personele vraagstukken bij het CWI terecht.
U wilt een (nieuwe) baan? Het CWI N.O.-Twente brengt werkzoekenden en werkgevers bij elkaar. Op de 'beursvloer' vindt u duizenden vacatures in nieuwe digitale vacaturezuilen. Het gaat hierbij om fulltime, parttime, vaste en tijdelijke, leidinggevende of juist uitvoerende banen. Er is in feite voor elk wat wils. Voor gedeeltelijk arbeidsgehandicapten, werklozen en werkenden die op zoek zijn naar een nieuwe uitdaging. Wilt u bijvoorbeeld eens wat anders of wilt u zich verder ontwikkelen: een nieuwe baan kan dan uitkomst bieden. Er is in het CWI N.O.-Twente ruim aanbod aan vacatures en wellicht kunnen de consulenten van het CWI u in contact brengen met de baan waarnaar u op zoek bent. Verder vindt u in het CWI allerhande informatie over de regionale arbeidsmarkt, arbeidsrecht, ontslag, opleidingen etc. In het CWI N.O.-Twente is een speciale internethoek ingericht waar u kosteloos kunnen internetten, als u op zoek bent naar werk. Uiteraard staan er CWI-medewerkers klaar om u hierbij te helpen. U wilt een uitkering?
Het CWI N.O.-Twente is ook de plaats waar u een werkloosheidsuitkering van GAK, GUO, Cadans, USZO en SFB of een Bijstandsuitkering van de deelnemende gemeenten kunt aanvragen. Wanneer u een uitkering komt aanvragen, kan ter plekke naar passende vacatures gezocht worden. Pas als betaald werk niet direct mogelijk is, wordt door de medewerkers van het CWI nagegaan of u in aanmerking komt voor een uitkering. U wilt personeel?
Als uw bedrijf op zoek is naar nieuwe medewerkers kunt u daarbij het CWI N.O.-Twente inschakelen. Het CWI beschikt over een grote kennis van de regionale en landelijke arbeidsmarkt. Hiernaast heeft het CWI een groot, gevarieerd aanbod van werkzoekenden. Het CWI vermeldt kosteloos uw vacature op de vacatureborden in het CWI en op de landelijke Internetsite.

Inwoners van de gemeenten in N.O.-Twente (Oldenzaal, Losser en Denekamp kunnen vanaf 23 april 2001 in het CWI N.O.-Twente terecht voor alle diensten op het gebied van werk en inkomen.
Centrum voor Werk en Inkomen N.O.-Twente Steenstraat 44, 7571 BL Oldenzaal tel. 074-2557350


UW GEMEENTE IN HET NEDERLANDS OPENLUCHTMUSEUM. Het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem is in de afgelopen jaren ingrijpend vernieuwd. In het jaar 2000 is een prestigieuze nieuwbouw gerealiseerd. De ingang van het museum heeft met het nieuwe Entreepaviljoen, met daarin o.a. twee eigentijdse exposities, een geheel nieuw aanzien gekregen. Het HollandRama biedt bezoekers een wonderlijke reis door het Nederlands verleden, mogelijk gemaakt door moderne techniek
Maar ook in het museumpark heeft de tijd niet stilgestaan. De nieuwe aanwinsten van de afgelopen jaren zijn o.a. de Arnhemse tramremise, compleet met een trambaan én authentieke trams, een Tilburgse arbeiderswoning uit de zeventiger jaren, een Friese Stoomzuivelfabriek en een Limburgs Kruisgebouw uit de jaren '50. Meer dan ooit vindt de bezoeker in het museum zijn eigen herinneringen terug. Het Openluchtmuseum meent dan ook met recht de uitdrukking 'een feest van herkenning...' te kunnen gebruiken. Om het aspect van herkenning te onderstrepen hebben wij besloten om op 13 mei a.s. een grote publieksactie te houden, waarbij de herkomst van de individuele bezoeker centraal staat: Een ieder die geboren is in een plaats waar een gebouw uit het museumpark oorspronkelijk gestaan heeft, krijgt op 13 mei gratis toegang tot het museum.
Verificatie van de geboorteplaats van bezoekers vindt plaats bij de kassa van het Openluchtmuseum op basis van een geldig identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs of Identiteitskaart). In het museumpark bevindt zich ook een gebouw dat oorspronkelijk uit de gemeente Denekamp afkomstig is (zie onderstaand artikel Bakhuis). Allen die de gemeente Denekamp als geboorteplaats hebben (en dat kunnen aantonen op basis van een geldig identiteitsbewijs) hebben dus op 13 mei vrije toegang tot het Openluchtmuseum.

Bakhuis, Denekamp (gemeente Denekamp) Dorp, ontstaan rondom een verzameling hoeven waarvan de brink de kern vormde.
Dit bakhuis was een van die gebouwtjes, die in het oosten van ons land los van de boerderijen op het erf stonden voor het bakken van roggebrood en stoet. Het bevond zich oorspronkelijk op het erf Op 't Eekman ten oosten van Denekamp. Het jaartal 1741 als inscriptie boven de ingangsdeur geeft het bouwjaar aan. In 1917 is dit gebouwtje overgeplaatst naar het Openluchtmuseum. Het vakwerkgebouw is met baksteen en leem gevuld; alleen aan de achterzijde zijn nog enkele lemen vakken. De fundering bestaat niet uit veldkeien, maar uit blokken van Bentheimer zandsteen. Aan één zijde is het dak zo ver doorgetrokken dat de geplaatste bijenkorven tegen de regen beschermd zijn. De eigenlijke bakoven is uitgebouwd en wordt gestookt met takkenbossen. Als hij heet genoeg was, werden de resten van het vuur verwijderd, de vloer schoongemaakt en de stoeten of het brood erin geschoven om gebakken te worden.
VERENIGINGSNIEUWS UIT OOTMARSUM. Het gemeentebestuur draagt en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van
deze rubriek. Het verenigingsnieuws kan worden aangeleverd tot uiterlijk woensdag via
Postbus 11, t.a.v. A.Brummelhuis,7590 AA DENEKAMP, maar de voorkeur is via
onderstaand e-mailadres tot uiterlijk donderdag 9.00 uur, zodat u ervan verzekerd kunt zijn dat het de week daarop volgend gepubliceerd wordt. (abrummelhuis@wrs.ootmarsum.nl), (tekst aanleveren onder Times New Roman, puntgrootte 11)

Ouderensoos Ootmarsum.

Barry Ruwe, fysiotherapeut komt op 10 mei a.s. vertellen over zijn werk om half drie in de Radboudzaal. De entree is f 4,00 incl. consumptie Voor vervoer kunt u bellen: 293548.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...

W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren
W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren AMSTERDAM-(BUSINESS WIRE)- Vandaag vindt de officiele opening plaats van BANK, het tweede gebouw van W...

IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Officer
IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Financial Officer NEW YORK-(BUSINESS WIRE)- Regulatory News: International Flavors & Fragrances...

HamiltonRoche en Cashforce samen sterk in cash flow management
HamiltonRoche en Cashforce kondigen een samenwerking aan op het gebied van cash flow management voor middelgrote en grote bedrijven. Voor...