Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Eerste kwartaal resultaten 2001 DSM

Datum nieuwsfeit: 02-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: DSM
Zoek soortgelijke berichten
DSM

02 mei 2001

Bedrijfsresultaat eerste kwartaal 2001 met EUR 159 miljoen duidelijk boven vierde kwartaal 2000 (+21%)

 
 
Eerste kwartaal (in EUR miljoen)             2001   2000  +/- 
Netto-omzet                        2 125  1 970  +8 % 
Bedrijfsresultaat plus afschrijvingen (EBITDA)       289   311  -7 % 
Bedrijfsresultaat vóór afschrijving goodwill (EBITA)    166   199  -17 % 
- Life Science Products                   58    48  +21 % 
- Performance Materials                   36    35  +3 % 
- Polymers & Industrial Chemicals              45    97  -54 % 
- Other activities                      27    19  +42 % 
Bedrijfsresultaat (EBIT)                  159   199  -20 % 
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belasting    106   137  -23 % 
Buitengewoon resultaat na belastingen            70    -- 
Nettowinst                         177   138  +28 % 
Per gewoon aandeel in EUR: 
- Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen 1,05    1,37 -23 % 
- Idem, vóór afschrijving goodwill            1,12    1,37 -18 % 
- Nettowinst                       1,79    1,37 +31 % 
Gemiddeld aantal gewone aandelen (x miljoen)       96,0    97,0 
 
DSM heeft in het eerste kwartaal 2001 een bedrijfsresultaat gerealiseerd van EUR 159 miljoen, 21% meer dan in het vierde kwartaal 2000. Dit was 20% minder dan in het eerste kwartaal 2000. De nettowinst per gewoon aandeel bedroeg EUR 1,79, hetgeen 31% hoger is dan in het eerste kwartaal 2000, door de verkoop van DSM Engineering Plastic Products. Peter Elverding, voorzitter van de Raad van Bestuur van DSM, stelt: "In lijn met de begin februari uitgesproken verwachtingen overtreft het bedrijfsresultaat van het eerste kwartaal het bedrijfsresultaat van het laatste kwartaal van 2000, en dat zelfs in ruime mate, hoewel vooral in de Verenigde Staten en Azië de hapering in de economische groei steeds manifester werd. Ik reken er op dat het bedrijfsresultaat van DSM in het tweede kwartaal zal uitkomen rond het niveau van het eerste kwartaal, tenzij de marktomstandigheden onverwacht ernstig verslechteren."

 
 
Netto-omzet 
Eerste kwartaal (in EUR miljoen)   2001 2000  
Life Science Products         555 479 
Performance Materials         495 523 
Polymers & Industrial Chemicals    957 928 
Other activities           118  40 
Totaal               2 125 1 970 
 
De netto-omzet in het eerste kwartaal 2001 bedroeg EUR 2,1 miljard en evenaarde de hoogste kwartaalomzet ooit. De omzet groeide met 8% ten opzichte van het eerste kwartaal 2000. Hiervan was +2% toe te schrijven aan een wijziging in de consolidatiegrondslag, waardoor met ingang van 2001 alle grote joint ventures proportioneel in de geconsolideerde cijfers worden opgenomen. Het effect van acquisities en desinvesteringen was +1%, terwijl het effect van valutaomrekening eveneens +1% bedroeg. De autonome volumegroei was per saldo +1%. De opbrengstprijzen waren gemiddeld 3% hoger, mede door de hoge koers van de dollar en de gestegen grondstofprijzen als gevolg van de hoge olieprijs. Prijzen van met name elastomeren, melamine en meststoffen waren hoger; de prijzen van polyetheen waren lager.

Bedrijfsresultaat
Het bedrijfsresultaat (na afschrijving goodwill van EUR 7 miljoen) bedroeg in het eerste kwartaal EUR 159 miljoen, een daling van 20% ten opzichte van het eerste kwartaal 2000. Deze afname was het gevolg van lagere marges (opbrengstprijzen minus variabele kosten) bij vooral polymeren en vezelgrondstoffen. De marges waren hoger bij onder meer fijnchemicaliën, koolwaterstoffen, melamine en meststoffen.

Gang van zaken per cluster

Life Science Products

 
 
Eerste kwartaal (in EUR miljoen)       2001 2000  
Netto-omzet inclusief interne leveringen   576  502 
Bedrijfsresultaat plus afschrijvingen     94  77 
Bedrijfsresultaat               58  48 
 
In het eerste kwartaal steeg de omzet met 15% ten opzichte van de vergelijkbare periode 2000 door de acquisitie van Catalytica Pharmaceuticals, door licht hogere opbrengstprijzen voor alle business groups en ondanks een licht dalende afzet bij DSM Fine Chemicals. Het bedrijfsresultaat nam toe met 21%. DSM Anti-Infectives en DSM Food Specialties lieten een hoger resultaat zien. Bij DSM Anti-Infectives was dit het gevolg van lagere vaste kosten als resultaat van de herstructurering en de hoge dollarkoers. Bij DSM Food Specialties waren de afzetten en marges hoger. Bij DSM Bakery Ingredients was het resultaat lager als gevolg van de hoge prijs van de grondstof melasse. De bijdrage van Catalytica Pharmaceuticals aan het bedrijfsresultaat verloopt conform verwachting.

Performance Materials

 
 
Eerste kwartaal (in EUR miljoen)       2001 2000  
Netto-omzet inclusief interne leveringen   511  533 
Bedrijfsresultaat plus afschrijvingen     58  59 
Bedrijfsresultaat               36  35 
 
De omzet van dit cluster lag in het eerste kwartaal 4% beneden het niveau van de vergelijkbare periode 2000. Gecorrigeerd voor de desinvestering van DSM Engineering Plastic Products per 1 januari 2001 en van de Compounds-activiteiten bij DSM Composite Resins in de loop van het eerste halfjaar 2000, steeg de omzet met 9% als gevolg van autonome volumegroei, hogere opbrengstprijzen en een hogere dollarkoers. De autonome groei was het gevolg van hogere afzetten bij alle business groups, uitgezonderd DSM Composite Resins. Door de gestegen grondstofprijzen stonden de marges per saldo bij alle business groups onder druk. Gecorrigeerd voor bovengenoemde desinvesteringen nam ook het bedrijfsresultaat substantieel toe, met name DSM High Performance Fibers en DSM Desotech presteerden op een uitstekend niveau.

Polymers & Industrial Chemicals

 
 
Eerste kwartaal (in EUR miljoen)       2001  2000  
Netto-omzet inclusief interne leveringen  1 052  1 002 
Bedrijfsresultaat plus afschrijvingen     94   143 
Bedrijfsresultaat               45   97 
 
Door hogere prijzen - met uitzondering van polyetheen - in dit cluster nam de omzet in het 1e kwartaal 5% toe ten opzichte van het 1e kwartaal 2000. De afzet van polyetheen en polypropeen nam toe. De afzet van caprolactam bleef achter bij de vergelijkbare periode vorig jaar door zowel prijs- als volumedruk in de Verenigde Staten en Azië. De afzet van meststoffen haalde niet het tonnage van het eerste kwartaal 2000 door ongunstige weersomstandigheden. Het bedrijfsresultaat van het cluster liep fors terug, met name door een sterke afname van het resultaat van vezelgrondstoffen, en door per saldo lagere marges van de petrochemische activiteiten. Het bedrijfsresultaat van meststoffen en melamine verbeterde door hogere marges. Ten opzichte van het vierde kwartaal 2000 verbeterde het resultaat van het cluster aanmerkelijk.

Other activities

 
 
Eerste kwartaal (in EUR miljoen)        2001  2000  
Netto-omzet inclusief interne leveringen    120   40 
Bedrijfsresultaat plus afschrijvingen      43   32 
Bedrijfsresultaat                27   19 
 
De omzet was om een aantal redenen hoger. Allereerst werden de ABS-tollingactiviteiten overgeheveld uit het cluster Polymers & Industrial Chemicals. Voorts is door de wijziging van de consolidatiegrondslag de joint venture Noordgastransport niet langer opgenomen onder niet-geconsolideerde deelnemingen, maar onder Other activities. Ook waren de prijzen hoger bij DSM Energy. Het bedrijfsresultaat nam toe door de hogere bijdrage van DSM Energy.

Nettowinst
De post Financiële baten en lasten resulteerde in het eerste kwartaal 2001 in een rentelast van EUR 28 miljoen, EUR 9 miljoen hoger dan in het eerste kwartaal 2000. Deze toename is vooral het gevolg van hogere rentelasten in verband met de financiering van de acquisitie van Catalytica Pharmaceuticals. De belastingdruk was in het eerste kwartaal 2001 met 25% lager dan die over het eerste kwartaal 2000 (27%). Deze daling werd veroorzaakt door het grotere aandeel van niet-belaste en lager belaste resultaten in de winst. Onder het Buitengewoon resultaat is de boekwinst op de verkoop van DSM Engineering Plastic Products opgenomen. Daarnaast zijn enkele buitengewone lasten opgenomen voor afwaardering van activiteiten en activa en de kosten van herstructureringen. De Nettowinst nam ten opzichte van het eerste kwartaal 2000 toe met EUR 39 miljoen tot EUR 177 miljoen, een stijging van 28%.

Cashflow, investeringen en financiering
De kasstroom uit bedrijfsactiviteiten overtrof de investeringen, zoals blijkt uit het hierna opgenomen verkort kasstroomoverzicht. De cashflow (nettowinst plus afschrijvingen) in het eerste kwartaal bedroeg EUR 307 miljoen, hetgeen EUR 57 miljoen meer is dan in het eerste kwartaal 2000. De investeringen lagen met EUR 99 miljoen beneden het niveau van het eerste kwartaal 2000 (EUR 139 miljoen) doordat vorig jaar enkele grote projecten zijn afgerond zoals de polyetheenfabriek in Gelsenkirchen (Duitsland).

Balans
De financiële gegevens van Catalytica Pharmaceuticals, waarvan de acquisitie eind 2000 werd afgerond, worden vanaf 2001 geconsolideerd. In de balans ultimo 2000 was de overnamesom van EUR 883 miljoen geheel opgenomen onder Financiële vaste activa. De consolidatie van genoemde onderneming heeft in het eerste kwartaal geleid tot aanzienlijke mutaties in de balans. Van de stijging van de Immateriële vaste activa heeft EUR 553 miljoen betrekking op goodwill betaald voor Catalytica Pharmaceuticals.

Verwachting 2001
In de economische groei was in het eerste kwartaal een duidelijke vertraging merkbaar, vooral in de Verenigde Staten maar ook in Azië. Er bestaat nog grote onzekerheid over de duur van deze periode van groeivertraging. Eveneens is niet duidelijk hoe sterk de ontwikkelingen in de Verenigde Staten de economische groei in Europa en Azië verder zullen beïnvloeden. In samenhang daarmee is ook de ontwikkeling van de voornaamste grondstofprijzen en de koersontwikkeling van de euro versus de dollar met grote onzekerheden omgeven. De eerder genoemde onzekere ontwikkelingen beïnvloeden op de eerste plaats de resultaatontwikkeling in het cluster Polymers & Industrial Chemicals. Echter ook aan de clusters Life Science Products en Performance Materials, die een groeiend deel van hun afzet in de Verenigde Staten en Azië realiseren, gaan deze ontwikkelingen niet ongemerkt voorbij. Desalniettemin verwacht DSM dat de bedrijfsresultaten van deze twee clusters ten opzichte van 2000 verder zullen groeien, tenzij de marktomstandigheden aanzienlijk verder verslechteren. Per saldo verwacht DSM dat het bedrijfsresultaat in het tweede kwartaal zal uitkomen rond het niveau van het eerste kwartaal. Gelet op de geschetste onzekerheden ziet de Raad van Bestuur af van het uitspreken van een verwachting over de resultaten van DSM voor geheel 2001.

Geconsolideerd resultatenoverzicht

 
 
Eerste kwartaal (in EUR miljoen)          2001  2000 
Netto-omzet                     2 125  1 970 
Bedrijfsresultaat plus afschrijvingen (EBITDA)    289   311 
Bedrijfsresultaat vóór afschrijving goodwill (EBITA) 166   199 
Afschrijving goodwill                 -7    - 
Bedrijfsresultaat (EBIT)               159   199 
Financiële baten en lasten              -28   -19 
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belastingen131 180 
Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening -33   -49 
Resultaat niet-geconsolideerde deelnemingen      86 
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen106  137 
Buitengewoon resultaat na belastingen         70    - 
Groepsresultaat na belastingen            176   137 
Belang van derden                   11 
Nettowinst                      177   138 
Nettowinst                      177   138 
Dividend op cumulatief preferente aandelen       -6   -6 
Nettowinst toekomend aan de houders van gewone aandelen171  132 
Cashflow                        307  250 
Afschrijvingen                     130  112 
Investeringen                      99  139 
 
 
 
Per gewoon aandeel in EUR: 
- Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen 1,05  1,37 
- Idem, vóór afschrijving goodwill             1,12  1,37 
- Nettowinst                        1,79  1,37 
- Cashflow                         3,14  2,53 
 
 
 
Aantal gewone aandelen, gemiddeld kwartaal (x miljoen)   96,0  97,0 
aantal gewone aandelen, ultimo kwartaal (x miljoen)    96,0  95,9 
Personeel:                        22 475  21 758* 
- waarvan in Nederland                  10 629  10 662* 
 

* ultimo 2000

Geconsolideerde balans

 
 
(in EUR million)        Ultimo maart 2001   Ultimo 2000  
Vaste activa 
Immateriële vaste activa           654     75 
Materiële vaste activa           3 515   3 130 
Financiële vaste activa           355    1 326 
                      4 524   4 531 
Vlottende activa 
Voorraden                  1 366   1 224 
Vorderingen                 2 069   1 888 
Liquide middelen               256    204 
                      3 691   3 316 
Totaal                   8 215   7 847 
 
Groepsvermogen 
Eigen vermogen               3 088   3 040 
Belang van derden               63     30 
                      3 151   3 070 
Egalisatierekening investeringspremies     32     27 
Voorzieningen                 989    857 
Langlopende schulden            1 564   1 482 
Kortlopende schulden 
- Rentedragend                665     870 
- Niet-rentedragend             1 814    1 541 
                      2 479    2 411 
Totaal                   8 215    7 847 
Geïnvesteerd vermogen            5 790    4 776 
Nettoschuld                 1 973    2 148 
Groepsvermogen / totaal vermogen       0,38    0,39 
Nettoschuld / groepsvermogen         0,63    0,70 
Kasstroomoverzicht 
 
 
 
Eerste kwartaal (in EUR miljoen)       2001    2000  
Liquide middelen begin periode         204    159 
Bedrijfsactiviteiten: 
- Cashflow                   307    250 
- Mutatie bedrijfskapitaal           -82    -107 
- Overige mutaties               -89     41 
Kasstroom bedrijfsactiviteiten         136    184 
Investeringsactiviteiten: 
- Investeringen en kapitaalstortingen     -99    -149 
- Desinvesteringen               202    10 
- Overige mutaties                28     5 
Kasstroom investeringsactiviteiten       131   -134 
Uitgekeerd dividend                -     - 
Kasstroom financieringsactiviteiten      -215    63 
Liquide middelen einde periode         256    272 
Mutatieoverzicht Eigen vermogen 
 
Eerste kwartaal (in EUR miljoen)        2001   2000 
Stand begin periode              3 040   2 620 
Mutaties: 
- Nettoresultaat                177    138 
- Dividend op gewone aandelen         -119    -102 
- Dividend op cumprefs             -15    -11 
- Koersverschillen op waardering deelnemingen  43     9   
- Inkoop eigen aandelen             --     47 
- Overig                     1     1 
Stand einde periode              3 088   2 638 
 
Op dit kwartaalbericht is geen accountantscontrole toegepast.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie