Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeente Lisse - diverse mededelingen

Datum nieuwsfeit: 02-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Lisse

DIVERSEN

Verordeningen
art. 139 Gemeentewet
De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 26 april 2001 de 1e wijziging van de Verordening premiebeleid en vrijlating van inkomsten gemeente Lisse vastgesteld.

In de huidige verordening premiebeleid en vrijlating van inkomsten Algemene bijstandswet worden uitstromende cliënten middels een financiële bijdrage/premie beloond voor hun uitstroom.

Echter, nadat hiermee enige jaren ervaring is opgedaan blijkt dat mensen nadat zij waren uitgestroomd, in hun besteedbaar inkomen achteruit gingen. De reden daarvan was dat zij voor vele inkomensafhankelijke regelingen niet of slechts gedeeltelijk in aanmerking komen.

Om aan dit probleem tegemoet te komen heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de mogelijkheid gecreëerd een soort extra werkaanvaardingssubsidie te verlenen. Om het verlenen van deze subsidie mogelijk te maken heeft de raad een wijziging van de gemeentelijke verordening vastgesteld.

De mogelijkheden van de werkaanvaardingssubsidie kunt u in de komende weken nalezen in een afzonderlijk artikel op deze pagina van De Lisser.

Uiteraard kunt u met vragen over dit onderwerp ook terecht bij de afdeling Sociale Zaken en Volksgezondheid van de gemeente, telefoonnummer 0252-433131.
De (gewijzigde) verordening ligt voor iedereen kosteloos ter inzage in het gemeentehuis, afdeling Bestuurszaken en Juridische Zaken.

Belastingverordeningen
De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 26 april 2001 de 12e wijziging van de Legesverordening 1998 vastgesteld.

De wijziging van de verordening is onder meer noodzakelijk in verband met het feit dat een aantal externe tarieven wordt gewijzigd nadat de jongste legesverordening is vastgesteld. Dit betreft thans de kosten voor het afgeven van een paspoort.

Voorts wordt de gemeente met hogere kosten geconfronteerd in verband met het inlopen van de achterstand bij het verlenen van gebruiksvergunningen. Deze kosten zullen via een wijziging van de legesverordening worden verhaald op de aanvrager van een gebruiksvergunning.

De (gewijzigde) verordeningen treden in werking op de achtste dag na de datum van dit blad. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 140 van de Gemeentewet liggen de (gewijzigde) verordeningen voor iedereen kosteloos ter inzage in het gemeentehuis, afdeling Financieel Beleid en Belastingen. Iedereen kan op verzoek en tegen betaling van leges een afschrift krijgen van de gewijzigde belastingverordening.

Art. 197 Gemeentewet
De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 26 april 2001 besloten tot vaststelling van de gemeenterekening 2000.

De jaarrekening is een overzicht van de gemeentelijke inkomsten en uitgaven over 2000. Deze sluit met een voordelig saldo van ¦ 742.030,19 ( 336.718,62). De raad heeft besloten dat het saldo in eerste instantie in de Algemene Reserve wordt gestort. Indien deze reserve een vastgesteld maximum te boven gaat, wordt het meerdere gestort in de reserve Wegenaanleg.

De gemeenterekening ligt voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis, afdeling Interne Zaken en Kabinetszaken en is tevens verkrijgbaar tegen betaling van de kosten (¦ 117,-- / 53,09).

Vaststelling beleidsverslag Abw, Ioaw en Ioaz 2000 Art. 3:42 Algemene wet bestuursrecht
De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 26 april 2001 besloten om het beleidsverslag Abw, Ioaw en Ioaz 2000 vast te stellen.

Bij de invoering van de Algemene bijstandswet (Abw) en de wijzigingen in de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk werkloze werknemers (Ioaw) en wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz) per 1 januari 1996, zijn op deze terreinen het beleidsplan en beleidsverslag ingevoerd.

In dit plan dienen de hoofdpunten van het lokale beleid op het terrein van de Abw en de Ioaw/Ioaz voor het geldende kalenderjaar te worden vastgelegd, terwijl het de bedoeling van het beleidsverslag is over de uitvoering daarvan verantwoording af te leggen. Thans heeft de raad het verslag over 2000 vastgesteld.

Indien u over het bovenstaande meer informatie wenst kunt u contact opnemen met de afdeling Sociale Zaken van de gemeente, telefoonnummer 0252-433131.

Vaststelling milieuprogramma 2001
art. 3:42 Algemene wet bestuursrecht
In zijn vergadering van 26 april 2001 heeft de gemeenteraad het milieuprogramma 2001 vastgesteld.

Het jaarlijks vaststellen van een milieuprogramma is een wettelijke verplichting. In het milieuprogramma 2001 wordt aangegeven met welke milieutaken de gemeente de doelen uit het milieubeleidsplan 2000-2003 wil realiseren.

Wet gemeenschappelijke regelingen
Art. 26 Wet gemeenschappelijke regelingen
De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 26 april ingestemd met opheffing van de gemeenschappelijke regeling Bestuursacademie Zuid-Holland.

Eind vorig jaar hebben de algemene besturen van de vier regionale bestuursacademies in Nederland ingestemd met een fusie om te komen tot één sterke landelijke bestuursacademie.In deze nieuwe opzet kunnen de huidige gemeenschappelijke regelingen -waaronder die van de Bestuursacademie Zuid-Holland, waarin de gemeente Lisse deelneemt-, hun oorspronkelijke functie niet meer vervullen en mitsdien worden opgeheven.

Avondopenstelling Burgerzaken
Vanaf donderdag 3 mei a.s.
is de afdeling Burgerzaken geopend van 19.00 tot 20.30 uur in plaats van 19.00 tot 20.00 uur.

Minimabeleid Lisse scoort goed
Onder de naam Gemeente wees minimaal sociaal onderzoekt de FNV jaarlijks in hoeverre het gemeentelijk minimabeleid voldoet aan een aantal basisvoorwaarden. Daarvoor werden dit jaar 200 gemeenten langs een sociale meetlat gelegd. Aan de hand van een aantal stellingen wordt bekeken hoe sociaal gemeenten zijn. Deze stellingen hebben onder andere betrekking op bijzondere bijstand, kwijtschelding, toeslagen- en verlagingenbeleid, collectieve aanvullende
ziektekostenverzekeringen en voorlichting.

Voor de gemeente Lisse hebben wij zelf eveneens bekeken hoe ons beleid scoort op de sociale meetlat. Gebleken is dat het minimabeleid van Lisse goed scoort, namelijk 14 punten, en daarmee boven het landelijk gemiddelde (10,42 punten) uitkomt. De gemeente die het best scoorde behaalde overigens 18 punten.

Overlast vliegverkeer
Veel inwoners van Lisse, met name in het buitengebied, ondervinden overlast van het vliegverkeer van en naar Schiphol. Het is van belang dat een compleet beeld ontstaat van de ondervonden geluidsoverlast. Deze gegevens kunnen namelijk betrokken worden bij besluiten die op rijksniveau genomen worden over de vliegroutes van en naar Schiphol. Uw klachten kunnen zo een bijdrage leveren aan het terugdringen van de overlast. Klachten kunt u doorgeven aan de Commissie Geluidhinder Schiphol, telefoon (020) 60 15 555.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie