Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Aanwijzing perceel bedrijvenpark Stadskanaal

Datum nieuwsfeit: 02-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Stadskanaal

Het aangewezen perceel is globaal gelegen in het bedrijvenpark Stadskanaal, ter hoogte van de Tinnegieter. De aanwijzing heeft als planologische basis het Ontwerp-Bestemmingplan Bedrijvenpark Stadskanaal, welke op 19 april 2001 ter inzage is gelegd. De percelen zijn nader aangegeven op de bij het voorstel behorende kaart en lijst van aangewezen perceel. Het voorstel van ons college van burgemeester en wethouders van 24 april 2001 treedt in werking een dag na publicatie in de Staatscourant van 24 april 2001, te weten op 25 april 2001.

Aanbiedingsplicht
Door het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal tot aanwijzing van de percelen gelegen in het bedrijvenpark Stadskanaal als gronden waarop een voorkeursrecht is gevestigd en de publicatie in de Staatscou-rant wordt onder andere de aanbiedingsplicht als bedoeld in artikel 10 lid 1 van de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing verklaard. Die aanbiedingsplicht houdt in dat de eigenaren en/of zakelijk gerechtigden van de in het voorstel aangewezen gronden, wanneer zij hun eigendom of hun recht willen verkopen en leveren, dit eerst aan de gemeente Stadskanaal te koop moeten aanbieden alvorens verkoop aan anderen mogelijk is.

Zienswijzen
Ter voorbereiding van het besluit van de raad, worden belanghebbenden in de gelegenheid gesteld om schriftelijk en/of mondeling zienswijzen naar voren te brengen tegen het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 april 2001. De schriftelijke zienswijzen dienen aan de raad van de gemeente Stadskanaal gericht te worden vanaf 26 april 2001 tot en met 1 juni 2001. Adres: Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal. Wilt u van de mogelijkheid gebruik maken om mondeling zienswijzen naar voren te brengen dan dient u zich bij de heer Engbers (telefoonnummer 0599-631640) voor 11 mei 2001 aan te melden.

Bezwaar en voorlopige voorziening
Op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal tot het aanwijzen van de percelen gelegen in het bedrijvenpark Stadskanaal als gronden waarop een voorkeursrecht is gevestigd, is de rechtsbescherming die de Algemene wet bestuursrecht biedt van toepassing. Dit houdt in dat belanghebbenden gedurende zes weken na dagtekening van deze publicatie in de Staatscourant tegen dit besluit een bezwaarschrift kunnen indienen. In het ondertekende bezwaarschrift moet worden opgenomen: de naam en het adres van de belanghebbende, de datum, een omschrijving van het voorstel waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar (de motivering). Het bezwaar-schrift dient aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal gericht te worden. Adres: Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal. Vervolgens kunnen belanghebbenden, indien zij het niet eens zijn met de beslissing op het bezwaarschrift, beroep instellen bij de arrondissementsrechtbank te Groningen.

Indien bezwaar wordt gemaakt tegen een voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal, bestaat tevens de mogelijkheid om de President van de Arrondissements-rechtbank Groningen te verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. De President zal de verzoeker alleen ontvankelijk verklaren, indien daarbij een spoedeisend belang kan worden aangetoond.

Ter Inzage
Het voorstel op basis waarvan het voorkeursrecht is gevestigd en de daarbij behorende stukken (de lijst van aangewezen perceel en de kadastrale tekening van aangewezen perceel) liggen vanaf 26 april 2001 tijdens kantooruren ter inzage bij het publieksbureau in het Stadhuis aan het Raadhuisplein 1 te Stadskanaal. De openingstijden van het publieksbureau zijn maandag, dinsdag en woensdag van 8.30 tot 15.00 uur, op donderdag van 8.30 tot 19.30 uur en op vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur.

Voorts houdt de gemeente een registratie bij. Deze registratie bevat gegevens per perceel of perceelsgedeelte die nodig zijn voor het verkrijgen van een goed inzicht in het gevestigde voorkeursrecht. Ook deze registratie ligt met ingang van 26 april 2001 ter inzage bij het publieksbureau in het Stadhuis aan het Raadhuisplein 1 te Stadskanaal.

Voor nadere inhoudelijke informatie kunt u zich richten tot de heer Engbers, telefoon-nummer 0599-631640.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie