Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Ontwerp-besluiten Wet Milieubeheer gemeente Ede

Datum nieuwsfeit: 02-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Ede
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Ede

WET MILIEUBEHEER

Ontwerp-besluiten

Het gemeentebestuur is van plan een milieuvergunning geheel of gedeeltelijk te verlenen (onder het stellen van voorschriften om de nadelige gevolgen voor het milieu te beperken) aan:

E.C. Jochemsen, voor een veehouderij op het adres Langesteeg 18 te Bennekom WM/2000-108;

De vergunning wordt gedeeltelijk geweigerd en wel voor 168 opfokkalveren in stal 6

Tevens is het gemeentebestuur van plan de vergunning Wet milieubeheer van E. Veenendaal, Fransesteeg 16 te Ede, van 31 maart 1978 kenmerk HW-78-067 en van 16 februari 1982, nummer HW-81-055 gedeeltelijk in te trekken voor een veebezetting bestaande uit 150 vleesvarkens (D 3.4.1) en 4324 legkippen (E 2.4) en voor wat betreft een met die veebezetting overeenkomend roosteroppervlak; J.G.T. van den Top, voor een veehouderij op het adres Westenengerdijk 19 te Harskamp WM/2000-121;
mevrouw Achterstraat-Balkenende, voor een veehouderij op het adres Kattenbroekerweg 11 te Lunteren WM/2000-137;

Het gemeentebestuur is tevens van plan een milieuvergunning geheel of gedeeltelijk te verlenen (onder het stellen van voorschriften om de nadelige gevolgen voor het milieu te beperken) aan MAC Harskamp, voor een motorcrosscircuit op het adres Dabbelosepad/Rondweg/ISK-terrein ongen. Te Harskamp WM/1997-017.

Het betreft een nieuwe beslissing op de aanvraag/aanvragen. Een eerder besluit van het college van B&W is door de Afdeling be­ stuursrechtspraak van de Raad van State vernietigd vanwege het ammoni­ akaspect. De aanvraag/aanvragen zelf is/zijn niet gewijzigd.

Besluiten

Op 24 april 2001 heeft het gemeentebestuur een milieuvergunning geheel of gedeeltelijk verleend (onder het stellen van voorschriften om de nadelige gevolgen voor het milieu te beperken) aan:

Van Ommeren Las/Constructiebedrijf, voor een las/constructiebedrijf op het adres Kaardebol 10 te Bennekom WM/2000-096; E. van de Brink, voor een veehouderij op het adres Doesburgerdijk 50 te Ede WM/2000-109;

Tevens heeft het gemeentebestuur de vergunningen Wet Milieubeheer van:

M. Zandsteeg, Kruisbeekweg 16 te Lunteren, nr HW-86-087 ingetrokken voor 12 melkkoeien en 23 stuks jongvee;
G. van Veldhuizen van Deelen, Lage Valkseweg 133 te Lunteren, nr. HW-85-119 gedeeltelijk ingetrokken voor 240 vleesvarkens; G. van de Brink, voor een veehouderij op het adres Langesteeg 27 te Bennekom WM/2001-010:

Tevens heeft het gemeentebestuur de vergunning Wet milieubeheer van:

C. van Omme, Tepelenburgweg 2a te Harskamp, nr. HW-88-141 gedeeltelijke ingetrokken voor 4 vleesvarkens.

Intrekkingsbesluiten

Op 24 april 2001 heeft het gemeentebestuur een milieuvergunning geheel of gedeeltelijk ingetrokken van:

G. van Bennekom, Veenendaalseweg 49 te De Klomp, d.d. 5 november 1981, nr. HW-80-009 geheel ingetrokken;
W. van den Brink, Wolfsdijk 2a te Ede, d.d. 25 augusturs 1981, nr. HW-81-004 gedeeltelijk ingetrokken en wel voor 460 vleesvarkens.

Bedenkingen

Naar aanleiding van de ontwerp-besluiten.
Een ieder kan tot 5 juni 2001 gemotiveerde schriftelijke bedenkingen indienen naar aanleiding van het ontwerp-besluit. Voorts kan tot 1 juni 2001 een ieder verzoeken om gelegenheid tot mondelinge gedach­ tenwisseling over het ontwerp-besluit en tot het mondeling indienen van gemotiveerde bedenkingen daartegen. Het verzoek kan telefonisch worden gedaan, tel. (0318) 68 05 22.

Adres indienen bedenkingen
: burgemeester en wethouders, p/a de directeur van de dienst Ruimtelijke Ontwikkeling, Postbus 9024, 6710 HM EDE.

Geheimhouding
: alléén op verzoek van een bezwaarde worden naam en adres niet bekend gemaakt.

Beroep

Naar aanleiding van de besluiten en de intrekkingsbesluiten. Tot 19 juni 2001 kan beroep worden ingesteld bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, door:


- degene die bedenkingen heeft ingebracht tegen het ontwerp-besluit;

- degene die bedenkingen heeft tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp-besluit zijn aangebracht;

- enige andere belanghebbende die aantoont redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest bedenkingen in te brengen tegen het ontwerp-besluit.

Het beroepschrift moet worden gezonden aan de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Het besluit wordt van kracht met ingang van 19 juni 2001. Indien voor deze datum aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek wordt gedaan om een voorlopige voorziening wordt het besluit niet van kracht, voordat op een dergelijk verzoek is beslist.

Indien voor het oprichten of veranderen van de inrichting tevens een bouwvergunning is vereist, wordt het besluit pas van kracht als de bouwvergunning is verleend.

Inzage

De stukken van bovenvermelde meldingen en ontwerp-besluiten kunnen tot 5 juni 2001 worden ingezien, voor wat betreft de besluiten tot 19 juni 2001. Op aanvraag kunnen de stukken ook na genoemde datum worden ingezien in het Informatiecentrum Bouwen, Wonen en Milieu, stadskantoor De Doelen, Raadhuisplein 2 in Ede. Het Informatiecentrum is geopend op maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur en op vrijdag bovendien tot 20.00 uur.

Verklaring

(n.a.v. melding van veranderingen die niet door de verleende vergunning worden gedekt, maar

die wel voldoen aan de normen van die vergunning)

Op 24 april 2001 heeft het gemeentebestuur verklaard dat voor de verandering waarvan G. van Veldhuizen, De Stroet 2 te Lunteren melding heeft gedaan waarvoor geen vergunning Wet milieubeheer is vereist. De verandering heeft betrekking op het verplaatsen van de gasflessenopslag binnen de inrichting.

Bedenkingen

Naar aanleiding van een verklaring
kan men, indien men het niet eens is met dit besluit, ingevolge de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na publicatie ons bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift. Graag in de linkerbovenhoek vermelden: bezwaar.

Wij zullen, na heroverweging, een beslissing op uw bezwaarschrift nemen.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste het volgende bevatten:


- naam en adres van de indiener;

- de dagtekening;

- omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt;
- de gronden van het bezwaar.

Binnen zes weken na publicatie, kan men een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG.

Mocht genoemde bezwaarschriftenprocedure niet voldoende duidelijk zijn of wenst men nadere inlichtingen over deze procedures, dan kunt u zich in verbinding stellen met mevrouw mr R.C.J. Cremers, tel. (0318) 68 01 63 van de afdeling Algemene en Juridische Zaken, Gemeentehuis, Bergstraat 4 in Ede.Ede, 2 mei 2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie