Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Start inschrijving particuliere kavels Swartbroek in Weert

Datum nieuwsfeit: 03-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Weert


1 mei 2001
INSCHRIJVING VOOR PARTICULIERE KAVELS SWARTBROEK

De gemeenteraad heeft in september 2000 het bestemmingsplan voor het kerkdorp Swartbroek vastgesteld. In Swartbroek mogen tot en met het jaar 2002 zeven woningen worden gebouwd. Daarom gaat de gemeente dit jaar particuliere bouwkavels uitgeven voor zeven vrijstaande woningen. Hiervoor zijn twee locaties aangewezen. Aan de Ittervoorterweg, waar enkele jaren terug het kantoor van de ruilverkaveling heeft gestaan, komen drie bouwkavels. De andere locatie is aan de Coolenstraat tegenover de molen. Hier mogen straks vier vrijstaande woningen worden gebouwd. De kavelgroottes variëren van ± 540 m² tot ± 720 m². De grondprijs bedraagt 300,- ( 136,13) per m² exclusief BTW. Inschrijving is echter alleen mogelijk voor eigen inwoners van Swartbroek en personen met een sociale- of economische binding met Swartbroek.

Wie in aanmerking wil komen voor een kavel om zelf een huis te bouwen dient zich in te schrijven. Zo kan men op een speciale wachtlijst terechtkomen. Inschrijven is alleen mogelijk voor eigen inwoners van Swartbroek en personen met een sociale- of economische binding met Swartbroek. Eigen inwoner is iemand die in Swartbroek is geboren en getogen en daar nog steeds woont. Een sociaal gebondene is iemand die in Swartbroek is geboren en getogen en niet langer dan 10 jaar elders woont. Als peildatum geldt 1 januari 1992. Ook iemand die tenminste 5 achtereenvolgende jaren in Swartbroek woont heeft een sociale binding. Een economisch gebondene is iemand die zijn/haar hoofdinkomen verkrijgt uit werk in Swartbroek. Als er van een partnerschap slechts een van beide partners in Swartbroek werkzaam is, is er sprake van economische gebondenheid als hij/zij de hoofdkostwinner is. De gemeente staat bij de inschrijving voor kavels slechts één inschrijving per alleenstaande of per stel toe. Onder een stel wordt in dit geval verstaan een echtpaar, partnerschap of samenwonenden. De inschrijving is niet overdraagbaar aan anderen en uitsluitend mogelijk voor particulieren.

Inschrijfformulier
De inschrijving opent op donderdag 3 mei 2001 en sluit op vrijdag 18 mei 2001. Vanaf donderdag 3 mei a.s. kan men een inschrijfformulier verkrijgen en invullen. Bij het inschrijfformulier zit aanvullende informatie over de verkaveling en de bouwmogelijkheden. Naast inleveren van het inschrijfformulier dient een inschrijfbedrag van 100,- ( 45,38) te worden betaald (vergoeding voor te maken kosten). Als het formulier én het inschrijfgeld binnen is bij de gemeente doet u mee aan de loting voor een plaats op de wachtlijst. Inschrijfformulieren die ná 18 mei 2001 binnenkomen worden niet meer in behandeling genomen. Inschrijfformulieren zijn af te halen in het Infocentrum in de hal van het stadhuis, Beekstraat 54. U kunt het formulier ook telefonisch opvragen bij het Infocentrum, telefoon (0495) 575 300.

Loting
Het volgnummer dat men krijgt op de wachtlijst wordt bepaald door openbare loting. Deze loting wordt verricht door wethouder P. Sijben op maandag 28 mei 2001 om 20.00 uur in zaal Derckx te Swartbroek. Alle ingeschrevenen krijgen daarna schriftelijk bericht over hun plaats op de wachtlijst. Personen die een bouwkavel in Swartbroek kopen zijn verplicht het huis de eerste 5 jaar zelf te bewonen. Tijdens die periode mag de woning en de daarbij behorende grond niet worden verkocht.


1 mei 2001
Gemeentelijk horecabeleidsplan:
WERKEN AAN AANTREKKELIJKHEID VAN DE HORECA, VEILIGHEID EN LEEFBAARHEID

Een nieuw beheersbaar evenwicht vinden tussen aantrekkelijkheid van de horeca in Weert enerzijds en de veiligheid en leefbaarheid anderzijds. Dat is het doel van het nieuwe horecabeleidsplan dat het college van B&W heeft gepresenteerd. Gekozen is voor leefbaarheid boven levendigheid. De horeca, pandeigenaren, brouwerijen, bewoners van de binnenstad en anderen zaten te wachten op een dergelijke gemeentelijke visie over de horeca in Weert. Vandaar dat nu een geïntegreerd horecabeleidsplan is opgesteld door een extern bureau. Het college van B&W heeft daarop zijn visie gegeven en heeft op een aantal onderdelen andere keuzes gemaakt. Het plan en het standpunt van B&W zijn nu openbaar en liggen ter inzage. Er wordt binnenkort een informatie-avond over gehouden waarbij een toelichting wordt gegeven. Iedere belangstellende kan zijn of haar visie op het plan indienen, waarna het met alle opmerkingen aan de gemeenteraad wordt aangeboden, die het vervolgens vaststelt.

Het huidige horecabeleid was vooral gericht op ad-hoc, sectoraal en achteraf aanpakken van overlast en veiligheid. Daarom was een integrale aanpak nodig. Dat levert namelijk een aantal voordelen op. Zo geeft een integrale aanpak een goede samenhang van alle onderdelen die veel beter op elkaar zijn afgestemd. Op deze manier wordt een volledig beeld verkregen van alle doelstellingen en regels ten aanzien van de horeca. Dat geeft helderheid voor iedereen (wat wil de gemeente, wat mag wel en wat niet etc.). Verder wordt door dit plan de maatschappelijke en economische betekenis van de horecasector erkend. De integrale aanpak betekent ook dat de gemeente het beleid beter kan hanteren en handhaven. Daarnaast is het veel effectiever vooraf zaken te regelen dan achteraf de gevolgen tegen te gaan.

Gastheer
Het nieuwe horecabeleid is gericht op het verbeteren en handhaven van de leefbaarheid in Weert en in het bijzonder van de binnenstad. Vanuit de gedachte dat de horeca de gastheer van de stad is. Naast leefbaarheid wordt aandacht geschonken aan levendigheid en aantrekkelijkheid aan het uitgaansleven in Weert.

Begeleiding
Begin 2000 heeft de gemeente Weert opdracht geven aan een extern bureau (de combinatie BRO adviseurs in ruimtelijke ordening, economie en milieu met Polyground Management & Advies) om een horecabeleidsplan op te stellen. Een begeleidingscommissie bestaande uit gemeente, horecaorganisaties, Centrum Weert Promotion, politie, stichting Bewonersorganisatie Binnenstad, vertegenwoordiger jeugd en het onderzoeksbureau heeft het opstellen van de notas begeleid. Die commissie stond onder voorzitterschap van de burgemeester.

Deelnotas
Het externe bureau heeft twee notas gemaakt, namelijk de horecastructuurvisie en de nota geïntegreerd horecabeleid. De horecastructuurvisie bestaat uit een analyse van het aanbod aan horeca, van de vraag naar en van trends en ontwikkelingen in de horeca. Dit is vertaald in ontwikkelingsrichtingen. Zo is per gebied of locatie aangegeven welke ontwikkeling op het gebied van horeca hier gewenst is. Is het bijvoorbeeld nodig in een bepaald gedeelte van het centrum de horeca kwantitatief of juist kwalitatief aan te vullen of is het beter daar de horecafunctie terug te dringen? Enkele van deze voorstellen zijn:
· Ontwikkelen dag- en vroege-avond horeca op de Nieuwe Markt · Versterken zomerterrassen o.a. op de Markt/Korenmarkt · Eventueel later uitbreiden van horeca in het gebied Bassin e.o. · Ontwikkelen winkelondersteunende horeca in het deel Stationsstraat tussen Boermansstraat en de singel
· Niet uitbreiden van horeca op de Oelemarkt
· Huidig horeca-aanbod in de Hoogstraat handhaven · Minder horeca op de Maaspoort
In de nota geïntegreerd horecabeleid worden de verschillende aspecten samengevoegd tot één samenhangend geheel van maatregelen. Het gaat hierbij om bijv. geluid, openingstijden, bestemmingsplannen, vergunningverlening, evenementen, terrassen, overlast van bezoekers, economisch beleid, uitgaansvandalisme, glas op straat, parkeren, enz. enz.

Voorstellen
Het externe bureau heeft ook een zestigtal voorstellen gedaan om het horecabeleid vorm te geven. Het college van B&W kan in grote lijnen instemmen met al deze voorstellen. Op enkele onderdelen hebben burgemeester en wethouders een afwijkend standpunt ingenomen of kanttekeningen geplaatst.
De belangrijkste beslissingen zijn:
· Nadruk op leefbaarheid
· Afschaffen nachtpermissievergunningen
· Oprekken sluitingstijden natte en droge horeca in weekeinde met een half uur
· Geen glazen meer op straat
· Opstellen helder evenementenbeleid
· Herziening beleid buitentaps
· Niet meer wintertuinen
· Meer en effectiever toezicht en handhaving door samenwerking · De gemeente voert de regie over het handhaven van de regels · Invoering huis- en gedragsregels uitgaanspubliek · Aanstellen gemeentelijk horecacoördinator
· Instellen binnenstedelijk platform horeca
· Afsluiten van een samenwerkingsconvenant tussen horeca, gemeente en politie

Handhaving
Naast deze twee notas heeft de gemeente in eigen beheer een derde notitie opgesteld. Dat is de nota Handhaving horeca. Hierin wordt uitgewerkt hoe toezicht en handhaving van de regels, vergunningvoorwaarden en wettelijke bepalingen inhoud zal krijgen. Ook wordt daarin de beschikbare capaciteit van politie en gemeente aangegeven, de taakverdeling en de wijze waarop dit zal worden ingevuld. Verder is uitgewerkt welke stappen worden ondernomen tegen de meest voorkomende overtredingen. Deze nota zorgt voor uniformiteit van beleid en gelijke behandeling van gelijke gevallen. Bovendien schept het duidelijkheid over wat van toezicht en handhaving voortaan verwacht mag worden. Nieuw is dat de gemeente de regierol voor de handhaving van het horecabeleid gaat vervullen en dat zij de controle op de naleving van vergunningvoorwaarden e.d. dus zelf ter hand neemt. Tot nu toe lag dit nog bij de politie. De horecaondernemer krijgt meer dan voorheen een eigen verantwoordelijkheid. De politie richt zich kwalitatief en kwantitatief meer op het toezicht in het publieke domein. Voordeel van deze samenwerking is dat voldoende toezicht gewaarborgd is. Al deze zaken zullen worden vastgelegd in een convenant Veilig Uitgaan dat tussen politie, gemeente en horeca wordt afgesloten.

Procedure
Alle belanghebbenden zoals de horecaorganisaties en de organisaties van bewoners hebben inmiddels het complete pakket van horecabeleidnotas toegezonden gekregen. Op woensdag 9 mei om 19.30 uur vindt in zalencentrum Poort van Limburg aan het Bassin een informatie-avond over het horecabeleidsplan plaats. Daar zijn belangstellenden van harte welkom. In het Infocentrum in de hal van het stadhuis zijn de notas in te zien en is het hele pakket te koop voor 10,- ( 4,54). Tot 30 mei a.s. heeft iedereen de gelegenheid schriftelijke reacties in te dienen bij het college van B&W van Weert, postbus 950, 6000 AZ Weert. Ook de mondelinge reacties op de informatie-avond worden als reactie op de notas meegenomen. De planning is om het horecabeleidsplan in de gemeenteraadvergadering van 28 juni te behandelen en vast te stellen.

Laatst gewijzigd op: 1 mei 2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie