Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Commissie verheugd over goedkeuring van nieuwe regels

Datum nieuwsfeit: 03-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: European Commission
Zoek soortgelijke berichten
European Commission

IP/01/639

Brussel, 3 mei 2001

Toegang tot documenten: Commissie verheugd over goedkeuring door Europees Parlement van reeds door Commissie en Raad geaccepteerde nieuwe regels

Vandaag heeft het Europees Parlement zijn goedkeuring gegeven aan een verordening inzake de toegang van het publiek tot documenten van de Europese instellingen. Voortaan bepaalt één enkele regeling het recht op toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Commissie en de Raad. In beginsel kunnen alle documenten door het publiek worden geraadpleegd. Als een instelling de toegang tot bepaalde documenten wil weigeren, moet zij dit afdoende motiveren.

De stemming van vandaag had betrekking op een voorstel van de Commissie van 26 januari 2000.

Na de stemming in het Parlement verklaarde Commissaris Michel Barnier, belast met regionaal beleid en institutionele hervorming: "De vaststelling van duidelijke regels voor de toegang van de burger tot documenten is niet alleen van essentieel belang voor het goed functioneren van de Europese instellingen, maar versterkt ook de democratische legitimiteit van de instellingen."

De nieuwe regels vormen een aanvulling op de bestaande nationale regels inzake de toegang tot documenten. Ze zijn van toepassing op alle documenten die zijn opgesteld door of zich in het bezit bevinden van de Europese instellingen. Commissaris Michel Barnier zei: "Waarschijnlijk is de tekst niet in de ogen van iedereen perfect, maar de Commissie meent een redelijk evenwicht te hebben bereikt tussen de uiteenlopende tradities op dit gebied in de verschillende lidstaten. Bovendien sluit de tekst aan bij de verschillende specifieke taken die bij het EU-Verdrag aan respectievelijk het Europees Parlement, de Raad en de Commissie zijn toegekend. "

De nieuwe verordening bestendigt in verregaande mate de bestaande praktijk. Toch bevat de verordening ook een groot aantal nieuwe elementen:

* Documenten die de instellingen (van derden) ontvangen, vallen voortaan ook onder de regels inzake de toegang tot documenten. Voorheen vielen alleen door de instellingen zelf opgestelde documenten onder deze regels.

* De definitie van het begrip "document" is erg ruim: het recht op toegang tot documenten geldt voortaan ten aanzien van alle soorten documenten, dus zowel voorbereidende als definitieve documenten, ongeacht de gevoeligheid ervan en of zij door een instelling dan wel door derden zijn opgesteld.

* Beperking van het recht op toegang tot documenten: het recht op toegang tot documenten kan slechts in bepaalde gevallen worden beperkt. De nieuwe verordening verduidelijkt en rationaliseert in dat verband de bestaande praktijk. In ieder geval moet er een zogenaamde "harm test" plaatsvinden ("Zou de openbaarmaking van het document het openbaar belang in dit specifieke geval schaden?"), ook al behoort het betrokken document tot een categorie waarvoor de toegang in uitzonderlijke gevallen kan worden beperkt. Als een document slechts gedeeltelijk onder een beperking valt, moeten de overige delen worden vrijgegeven.
* De instellingen moeten sneller werken. Zij krijgen 15 werkdagen de tijd om te antwoorden, en niet langer een maand, zoals tot dusverre.

* Om de toegang tot documenten te vergemakkelijken (en om potentieel belangrijke documenten onder de aandacht van de burger te brengen) moeten de instellingen een register van alle documenten opstellen. Ook tot documenten die niet in het register zijn opgenomen, kan de burger toegang vragen, maar opname in het register maakt het belangstellende burgers gemakkelijker om documenten te vinden.

Met betrekking tot de Commissie zei Commissaris Michel Barnier verder: "Van alle drie de Europese instellingen verwerkt de Commissie veruit het grootste aantal documenten. De aard van de documenten die de Commissie in haar bezit heeft, loopt sterk uiteen. Dit houdt verband met de verschillende taken die de Commissie zijn toebedeeld, variërend van het voorstellen van nieuwe wetgeving tot het controleren van de naleving ervan door de lidstaten. De grootste bijdrage aan de toepassing van de nieuwe verordening moet dan ook door de Commissie worden geleverd. Wij willen ons volledig inzetten voor de uitvoering van de nieuwe regels, niet alleen omdat het onze plicht is, maar ook omdat wij er diep van overtuigd zijn dat zij de democratische legitimiteit van onze instelling zullen vergroten" .

De nieuwe regels treden in werking zes maanden na de definitieve goedkeuring ervan. De verordening wordt definitief goedgekeurd na linguïstische revisie van de tekst in de elf talen.

Informatie over de huidige praktijk bij de Commissie is te vinden op het volgende adres:
europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgc/acc_doc/en/index.ht m

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie