Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare kennisgevingen gemeente Geldermalsen

Datum nieuwsfeit: 03-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Geldermalsen
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Geldermalsen


Wekelijkse actualiteiten

Gemeentelijke Actualiteiten

* Kernbezoek Meteren

* Collecte

* Wet Milieubeheer - Ridderslag Beesd/Nieuwstraat Geldermalsen
* Afsluiting spoorwegovergang Bredestraat
* Kapvergunning

* Commissie Openbare Werken, Milieu en Grondzaken
* Voorbereidingsbesluit - Polsteeg

* Voorbereidingsbesluit - Provincialeweg Rhenoy
* Nationale Herdenking 4 mei a.s.

* Geef het door, rechts gaat voor

* Markkade gedeeltelijk voor tweeëneenhalf jaar afgesloten (publicatie Projectorganisatie)

* Werkzaamheden aan de Boutensteinseweg (publicatie Projectorganisatie)

* Ontwerp-verkeersbesluiten in verband met aanleg Betuweroute
* Wie mag bouwen

* Wie wil bouwen

* Veiling bouwgrond te Deil

* Commissie Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting en Verkeer
.

Gemeentelijke Actualiteiten

Kernbezoek Meteren

In de serie kernbezoeken is op maandag 7 mei a.s. Meteren aan de beurt. Vanaf 20.00 uur gaan in het dorpshuis onder leiding van de burgemeester de fractievoorzitters van de verschillende politieke partijen met de aanwezige inwoners van Meteren in discussie over tal van onderwerpen die er rond dorp spelen.

Inmiddels is in het dorp huis-aan-huis een uitnodiging verspreid.

Collecte

In de periode van 6 tot en met 12 mei 2001 is door de gemeente vergunning verleend voor de huis-aan-huis collecte van Kinderhulp

Wet Milieubeheer - Ridderslag Beesd/Nieuwstraat Geldermalsen

Vanaf vrijdag 4 mei 2001 ligt ter inzage:

Besluit tot intrekking milieuvergunning op verzoek van de vergunninghouder:

Burgemeester en wethouders van Geldermalsen hebben op verzoek van J. van de Bruinhorst te Beesd besloten de milieuvergunning d.d. 3 maart 1992 voor de inrichting aan de Ridderslag 21 te Beesd in te trekken.
Verleende milieuvergunning

Aan Mts. T.W.H. en C.A. Grandia te Geldermalsen is een nieuwe, de gehele inrichting omvattende milieuvergunning verleend voor het veranderen van (de werking van) een gemengde veehouderij, gelegen aan Nieuwstraat 2 te Geldermalsen.

Beroep: tot en met 12 juni 2001 uitsluitend voor:
* degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;

* de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit;
* degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het onwerp daarvan zijn aangebracht;

* belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;

in tweevoud toe te zenden aan de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Toelichting: na afloop van de beroepstermijn wordt de vergunning van kracht tenzij beroep is ingesteld èn een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend; de vergunning wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter van Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Inzage stukken

Alle toelichtende stukken liggen tijdens openstellingstijden in het gemeentehuis bij de vakbalie Bouwen & Wonen ter inzage.

Inlichtingen: Vakbalie Bouwen en Wonen, tel 0345-586686.

Geldermalsen, 3 mei 2001.

Afsluiting spoorwegovergang Bredestraat

In verband met onderhoudswerkzaamheden zal de spoorwegovergang Bredestraat in het baanvak Geldermalsen - 's-Hertogenbosch tijdelijk voor alle wegverkeer moeten worden afgesloten. Het gaat hier om de nacht van zaterdag 5 op zondag 6 mei a.s., van 0.00 tot 06.00 uur. Omleidingsroutes zullen ter plaatse worden aangegeven.

Kapvergunning

Ter inzage: de volgende verleende kapvergunning:


- H. Looijen, H. Kuijkstraat 7 + 9 Geldermalsen: het kappen van 2 blauwsparren (3 mei 2001);

Inzagetermijn: zes weken, met ingang van de dag volgend op de verzenddatum van de beschikking (zie hierboven) aan de aanvrager.

Bezwaar: schriftelijk, uitsluitend door rechtstreeks belanghebbenden gedurende de inzagetermijn.

Toelichting: het bezwaarschrift moet gericht worden aan het college van burgemeester en wethouders en moet tenminste bevatten de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht en de gronden van bezwaar. Als u bezwaar ingediend heeft en indien het besluit voor u te zware gevolgen heeft om de beslissing op het bezwaarschrift af te wachten, kunt u eveneens meteen een voorlopige voorziening vragen bij de president van de arrondissementsrecht-bank, Sector Bestuursrecht, Postbus 30160, 6803 AD Arnhem, telefoon 026 - 3242933.

Datum publicatie: 3 mei 2001

Commissie Openbare Werken, Milieu en Grondzaken
* Datum: dinsdag 8 mei 2001

* Aanvang: 20.00 uur

* Plaats: Gemeentehuis Geldermalsen

* Agenda:


1. Verslag 3 april 2001

2. Renovatie Beverweg Deil

3. Renovatie Industrieweg Geldermalsen

4. Renovatie Joh. van Oldenbarneveldtstraat Geldermalsen
5. Renovatie Thorbeckestraat Geldermalsen

6. Renovatie Nieuwe Steeg Noord/Parallelweg Noord Rhenoy
7. Ingekomen stukken en/of mededelingen

8. Rondvraag/sluiting

Voorbereidingsbesluit - Polsteeg

Bekendmaking : artikel 22 Wet op de Ruimtelijke Ordening.
Ter inzage : voorbereidingsbesluit met bijbehorende tekening.

Inzagetermijn : 6 weken met ingang van de dag van inwerking treden

Inwerkingtreding : 7mei 2001

Werkingsduur : 1 jaar vanaf inwerking treden

Toelichting : het besluit heeft betrekking op een deel van het perceel sectie K. nr. 483, gelegen aan de Polsteeg in Deil en waarvoor momenteel het bestemmingsplan Buitengebied 1984 geldt. Voor de exacte begrenzing wordt verwezen naar de bij het besluit behorende kaart. Het besluit heeft tot doel de basis te bieden voor het volgen van een zelfstandige projectprocedure ex art. 19 WRO, lid 1, ten behoeve van de vestiging van een agrarisch loon- en grondverzetbedrijf aan de Polsteeg in Deil.

Bezwaar : op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende gedurende de inzagetermijn een bezwaarschrift indienen bij de gemeenteraad Geldermalsen. Indien een bezwaarschrift is ingediend kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de president van de Arrondissementsrechtbank, Postbus 30160, 6803 AD te Arnhem.

Inlichtingen : vakbalie Bouw- en Milieuzaken, tel. 0345-586686

Datum publicatie : 3 mei 2001

Voorbereidingsbesluit - Provincialeweg Rhenoy

Bekendmaking : artikel 22 Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Ter inzage : voorbereidingsbesluit met bijbehorende tekening.

Inzagetermijn : 6 weken met ingang van de dag van inwerking treden

Inwerkingtreding : 7 mei 2001

Werkingsduur : 1 jaar vanaf inwerking treden

Toelichting : het besluit heeft betrekking op de percelen sectie L, nrs. 354 3n 355, gelegen aan de Provincialeweg in Rhenoy en waarvoor momenteel het bestemmingsplan Buitengebied 1984 geldt. Voor de exacte begrenzing wordt verwezen naar de bij het besluit behorende kaart. Het besluit heeft tot doel de basis te bieden voor het volgen van een zelfstandige projectprocedure ex art. 19 WRO, lid 1, ten behoeve van de vestiging van een fruitteeltbedrijf met bijbehorende bedrijfswoning.

Bezwaar : op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende gedurende de inzagetermijn een bezwaarschrift indienen bij de gemeenteraad Geldermalsen. Indien een bezwaarschrift is ingediend kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de president van de Arrondissementsrechtbank, Postbus 30160, 6803 AD te Arnhem.

Inlichtingen : vakbalie Bouw- en Milieuzaken, tel. 0345-586686

Datum publicatie : 3 mei 2001

Nationale Herdenking 4 mei a.s.

Ook dit jaar zullen de leden van het college van burgemeester en wethouders weer deelnemen aan de activiteiten ter gelegenheid van de Nationale Herdenking. Bloemen zullen worden gelegd op de in onze gemeente aanwezige graven van gesneuvelden en bij het verzetsmonument in Enspijk.

Geldermalsen 19.00 uur herdenkingsdienst in de NH Centrumkerk, 19.30 aanvang stille tocht naar begraafplaats aan de Emmalaan, 20.00 uur bloemlegging door wethouder A.M. van Gellicum- de Vaal op 7 graven

Buurmalsen/Tricht 19.00 uur herdenkingsdienst in NH kerk Buurmalsen, 19.30 uur aanvang stille tocht naar begraafplaats aan de Lingedijk, 20.00 uur bloemlegging door wethouder A.R. van Doorn op 3 graven

Enspijk 19.30 uur kranslegging bij het verzetsmonument aan de Beemd door burgemeester mr S.W. van Schaijck

Beesd 19.40 uur bloemlegging op éen graf op de begraafplaats aan de Schuttersweg door burgemeester mr S.W. van Schaijck, 19.50 uur bloemlegging op 6 graven op de begraafplaats aan de Veerweg door burgemeester mr S.W. van Schaijck

Geef het door, rechts gaat voor
Alle bestuurders van rechts krijgen voorrang op gelijkwaardige kruisingen

Vanaf 1 mei 2001 moeten bestuurders op gelijkwaardige kruisingen voorrang verlenen aan alle bestuurders die van rechts komen. Hiermee vervalt de regel dat 'snelverkeer' op gelijkwaardige kruisingen voor 'langzaam verkeer' gaat.

Waarom deze verandering?

De maatregel is genomen om de voorrangsregels te vereenvoudigen. Vanaf
1 mei 2001 geldt de algemene voorrangsregel 'rechts gaat voor' immers voor alle bestuurders en niet alleen voor bestuurders van motorvoertuigen. Hierdoor wordt de voorrangsregeling een stuk logischer en duidelijker. Dit voorkomt misverstanden, waardoor de kans op verkeersongevallen op gelijkwaardige kruisingen zal afnemen. Het is ook een veilig idee dat we nu dezelfde regels hebben als de landen om ons heen. Op vakantie bijvoorbeeld hoeven we ons in die landen niet meer aan te passen aan andere voorrangsregels.

Waar moeten we op letten?

Voortaan krijgen dus alle bestuurders die op een gelijkwaardige kruising van rechts komen, voorrang. Het is dus belangrijk te weten, wat we onder bestuurders verstaan en wat gelijkwaardige kruisingen zijn.

Wat zijn bestuurders?

Bestuurders zijn alle weggebruikers, behalve voetgangers. Het gaat dus om bestuurders van een motorvoertuig (zoals auto, vrachtauto, bus, motorfiets of tractor), fietsers, bromfietsers, snorfietsers, bestuurders van een brommobiel of een invalidenvoertuig, bestuurders van een paard en wagen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee. Voetgangers (en alle weggebruikers die daaraan gelijkgesteld zijn, zoals skeelers, skaters en steppers) zijn géén bestuurders en vallen dus niet onder de nieuwe voorrangsregel.

Wat is een gelijkwaardige kruising?

Een gelijkwaardige kruising is een kruising, waar de voorrang niet apart geregeld is. Let wel: op gelijkwaardige T-kruisingen geldt de nieuwe voorrangsregel ook! Op kruisingen, waar de voorrang wél geregeld is, bijvoorbeeld door verkeerslichten, voorrangsborden, haaientanden of een inrit-/uitritconstructie, veranderen de voorrangsregels niet. Ook op kruisingen tussen een verharde en een onverharde weg blijft de voorrangssituatie ongewijzigd. Bestuurders op de onverharde weg blijven voorrang verlenen aan alle bestuurders op de verharde weg.

Hoe zit het met de tram?

De voorrangsregels voor de tram blijven gelijk. De tram krijgt op gelijkwaardige kruisingen altijd voorrang, of hij nu van rechts of links komt.

Voorrang héb je niet, voorrang kríjg je!

Voorrang is geen recht. Het is van groot belang dat fietsers, bromfietsers, ruiters, etc. per 1 mei 2001 geen voorrang némen, als ze op gelijkwaardige kruisingen van rechts komen, maar eerst goed opletten of ze voorrang kríjgen. Oogcontact met medeweggebruikers kan daar een belangrijke rol bij spelen. Wees er altijd op bedacht dat bestuurders misschien geen voorrang verlenen. Neem bij twijfel geen risico en laat de ander gewoon voorgaan. Zorg bovendien voor een goede verlichting en reflectie op de (brom)fiets.

De belangrijkste wijzigingen kort samengevat.

* Vanaf 1 mei 2001 geldt een nieuwe voorrangsregel
* Bestuurders moeten op gelijkwaardige kruisingen voorrang verlenen aan alle bestuurders die van rechts komen.

* Bestuurders zijn alle weggebruikers, behalve voetgangers. Het gaat dus om bestuurders van motorvoertuigen, fietsers, bromfietsers, snorfietsers, bestuurders van brommobielen en invalidenvoertuigen, bestuurders van een wagen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee.

* Voetgangers, skeelers, skaters, steppers, etc. zijn géén bestuurders en vallen dus niet onder de nieuwe voorrangsregel.
* De nieuwe regel geldt alleen op gelijkwaardige kruisingen (waaronder ook T-kruisingen). En dus niet op kruisingen, waar de voorrang geregeld is, bijvoorbeeld door verkeerslichten, voorrangsborden, haaientanden of een inrit-/uitritconstructie.
* Op kruisingen tussen een verharde en een onverharde weg blijft de voorrangssituatie ongewijzigd. Bestuurders op de onverharde weg verlenen voorrang aan alle bestuurders op de verharde weg.
* De tram behoudt zijn voorrangspositie. Op gelijkwaardige kruisingen krijgt de tram altijd voorrang, of hij nu van rechts of van links komt.

Nog vragen?

U kunt altijd terecht bij de postbus 51 informatielijn: 0800 - 8051 van maandag t/m vrijdag van 09.00 - 17.00 uur. Of kijk op: www.geefhetdoor.nl

Markkade gedeeltelijk voor tweeëneenhalf jaar afgesloten (publicatie Projectorganisatie)

Momenteel kruist de Markkade het bestaande spoor Utrecht-'s Hertogenbosch gelijkvloers. Met de komst van de Betuweroute wordt de Markkade ongelijkvloers over dit bestaande spoor geleid.

Ter hoogte van de Markkade worden twee verbindingsbogen van het spoor Utrecht-'s Hertogenbosch met de Betuweroute aangelegd. Hierbij verbindt een boog de Betuweroute uit de richting Tiel met het bestaande spoor richting 's-Hertogenbosch. De andere boog verbindt het bestaande spoor met de Betuweroute richting Tiel. De bogen takken ten zuiden van de Markkade af, waarna ze onder de A15 doorgaan en vervolgens ten noorden van de A15 aansluiting vinden op de Betuweroute. Om dit te realiseren komt er een nieuw viaduct in de A15 én wordt de A15 verhoogd. Ten behoeve van dit nieuwe viaduct wordt er vanaf medio mei voorbelasting aangebracht in zowel de noordelijke als de zuidelijke berm van de A15.

Vanaf 1 mei wordt begonnen met de werkzaamheden aan de Markkade. De weg wordt opengebroken, er vindt een sanering plaats en er wordt zand aangebracht voor de weg, het viaduct en de bogen. De sanering wordt in de nabij gelegen berm en sloot uitgevoerd omdat hier een vervuiling is ontstaan door kapot gereden asfalt dat met de grond is vermengd. Het opbreken van het teerhoudend asfalt van de Markkade wordt uitgevoerd voor de grondsanering. De sanering duurt ongeveer twee weken. Daarna zal een eerste laag zand worden aangevoerd voor het viaduct in de Markkade over het bestaande spoor. Dit zand wordt met vrachtwagens aangevoerd. Vervolgens moet dit een tijd rusten waarna de volgende laag opgebracht kan worden. In totaal zullen de werkzaamheden tweeëneenhalf jaar duren.

Bovenstaande activiteiten leiden ertoe dat de Markkade voor het deel ter hoogte van het spoor Utrecht-'s Hertogenbosch zal moeten worden afgesloten voor al het verkeer. Het verkeer vanuit het westen wordt via de Lage Paarden en vanuit het oosten via de Pekdel, Rijweg en vervolgens Zandweg naar de spoorovergang geleid. Deze omleidingen worden ter plaatse met verkeersborden aangegeven en duren ongeveer tweeëneenhalf jaar.

Werkzaamheden aan de Boutensteinseweg (publicatie Projectorganisatie)
De Boutensteinseweg gaat over de A15 en in de toekomst ook over de Betuweroute. Voor de onderdoorgang van de goederenspoorlijn wordt in de Boutensteinseweg een viaduct aangebracht en zal het bestaande viaduct over de A15 worden verhoogd.

Momenteel wordt er ten noorden van de A15 een bypass, een korte omleiding, aangelegd zodat het verkeer op de Boutensteinseweg gewoon doorgang kan vinden terwijl het viaduct voor de Betuweroute wordt gebouwd en de weg wordt aangepast. Volgens de huidige planning kan de bypass vanaf donderdag 3 mei aanstaande gebruikt worden. Zowel gemotoriseerd - als fietsverkeer kan er overheen. Zodra de bypass gereed is, zal begonnen worden met de bouw van het viaduct. Gedurende de bouw is de bypass in werking. Dit is ongeveer een jaar.

Om het bestaande viaduct over de A15 te kunnen ophogen zal de Boutensteinseweg wel moeten worden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, maar dit vindt later in het jaar plaats en zal dan bekend gemaakt worden.

Ontwerp-verkeersbesluiten in verband met aanleg Betuweroute

Burgemeester en wethouders van Geldermalsen maken de volgende ontwerpverkeersbesluiten bekend.

* Het instellen van een maximumsnelheid van 50 km/h op de Rijksstraatweg te Meteren, vanaf 30 meter ten zuiden van de aansluiting van zijweg Den Bommel tot aan de gemeentegrens, door middel van bord A1(50) (bijlage 1 van het RVV 1990)
* Het instellen van een maximumsnelheid van 50 km/h op de Markkade te Meteren door middel van bord A1(50) (bijlage 1 RVV 1990)
* Het gesloten verklaren voor bestuurders in beide richtingen door middel van bord C1 ( bijlage 1 van het RVV 1990) van het fietspad onder de Rijksstraatweg te Meteren en een gedeelte van de oude Rijksstraatweg te Meteren

* Het instellen van een stopgebod op de Meterense Mark ter plaatse van de aansluiting op de Rijksstraatweg, door middel van bord B7 (bijlage 1 van het RVV 1990)

* Het instellen van een stopgebod op de Markkade ter plaatse van de aansluiting op de Rijksstraatweg, door middel van bord B7 (bijlage
1 van het RVV 1990)


Het een en ander wordt verduidelijkt op een situatietekening die bij de ontwerpbesluiten hoort. Het gaat hierbij om tijdelijke verkeersbesluiten, gedurende de periode dat er zandtransport ten behoeve van de Betuweroute plaatsvinden.

Ter inzage : de ontwerpbesluiten, situatietekening en de publicatie

Inzagetermijn : vier weken, met ingang van de dag volgend op deze publicatie

Inspraak : een ieder kan gedurende de inzagetermijn schriftelijk zijn/haar zienswijzen sturen naar het college van B&W

Inlichtingen : vakbalie Bouwen en Wonen (tel. 0345-586611)

Publicatie : 3 mei 2001

Wie mag bouwen

Ter inzage:de volgende verleende bouwvergunningen / positieve reacties op melding bouwvoornemen:

1. J. Ruighaver, Lingedijk 134 te Tricht, oprichten garage (3 mei 2001);

2. G.J.A. Hol, Joh. Wigeliusstraat 38 te Tricht, vergroten en gedeeltelijk veranderen woning (3 mei 2001);
3. E. Verwoert, Koningsspil 8 te Geldermalsen, vergroten woning (3 mei 2001);

4. R.W.R.M. Speck, Bolspil 5 te Geldermalsen, vergroten\veranderen woning (3 mei 2001);

5. W. Versteegh, Parkweg 79 te Beesd, gedeeltelijk veranderen bedrijfsruimte (3 mei 2001);

6. M. van Snippenberg, Pastoriestoep 3 te Deil, vergroten woning (3 mei 2001);

7. F.A. van den Berg, Krooiweg 27 te Deil, vergroten woning\hooiberg (3 mei 2001);

8. Roza, Rijksstraatweg 4 te Buurmalsen, vernieuwen woning (3 mei 2001);

9. E. Verstegen, Tiendweg 12 te Rhenoy, oprichten opslagruimte (3 mei 2001);

10. P.M. Blommendaal, Mark 28 te Meteren, vergroten woning (3 mei 2001);

11. G. van den Heuvel, Dr. A. Kuyperweg 16a te Beesd, oprichten carport (3 mei 2001);

12. A.H. Steen, Achterweg 59 te Rumpt, gedeeltelijk vernieuwen van een berging (3 mei 2001);

13. J. Veldhuijsen, Lageveldweg 1 te Rumpt, vergroten woning (3 mei 2001);

Ter inzage termijn: zes weken, met ingang van de dag volgend op de verzenddatum van de beschikking (zie hierboven) aan de aanvrager.

Bezwaar: schriftelijk, uitsluitend door rechtstreeks belanghebbenden gedurende de inzagetermijn.

Toelichting: het bezwaarschrift moet gericht worden aan het college van burgemeester en wethouders en vermeldt uw naam, adres en hantekening, het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt en waarom. Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend kan daarnaast aan de president van de administratieve kamer van de
Arrondissementsrechtbank, postbus 30160, 6803 AD Arnhem, vragen een voorziening te treffen.

Inlichtingen: vakbalie bouwen en wonen, telefoon 0345-586686.

Datum publicatie: 3 mei 2001.

Wie wil bouwen

Ter inzage: de volgende aanvragen om bouwvergunningen / meldingen bouwvoornemen:

1. NV Nuon Infra Oost, Marienwaerdt Het Klooster t.o. nr. 3 te Beesd, oprichten middenspanningsruimte (20 april 2001);
2. J.A. Jens, De twee morgen 12 te Tricht, vergroten woning (11 april 2001);

3. H. Zadelhoff, Nieuwsteeg 56 te Tricht, vergroten woning (25 april 2001);

4. J.G. de Jongh, De Zandkuil 6 te Tricht, vergroten woning (26 april 2001);

5. H.G. van Empel, De Zandkuil 4 te Tricht, vergroten woning (26 april 2001);

6. H.G.P. van Diessen, Achtersteweg 47 te Meteren, veranderen\vergroten woning (26 april 2001).
Inzagetermijn: twee weken, met ingang van de dag volgend op de datum van publicatie.

Toelichting: deze publicatie heeft slechts een informerend karakter, mogelijkheden voor het indienen van bezwaar zijn nu nog niet aanwezig, maar zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt in de rubriek "Wie mag bouwen".

Inlichtingen: vakbalie bouwen en wonen, telefoon 0345-586686.

Datum publicatie: 3 mei 2001.

Veiling bouwgrond te Deil

Mr. C.A.M. Kleipool, notaris te Rumpt, zal op de dinsdagen 15 en 19 mei 2001 telkens 's morgens om 11.00 uur in het Duifhuis in Deil t.v.v. de gemeente Geldermalsen in het openbaar verkopen:

Een perceel bouwgrond met de daarop staande voormalige peuterspeelzaal aan de Palmesteijnstraat 14 in Deil, kadastraal bekend gemeente Deil, sectie L, nummer 663, groot 380 m2

Bezichtiging: Zaterdagen 12 en 26 mei 2001, van 11.00 tot 13.00 uur en een half uur voor de inzet en de afslag.

Bestemming: Het bestaande gebouw dienst gesloopt te worden en de grond dient bebouwd te worden met een woonhuis.

Lasten: OZB-eigenaarsgedeelte 2001: f 141,-- Districtslasten 2001: f 30,-- Voor rekening van koper na betaaldatum.

Aanvaarding: Vrij van huur na betaling koopsom uiterlijk 10 juli 2001.

Gunning: Voorbehouden aan de gemeenteraad van Geldermalsen.

Veilingvoorwaarden: Algemene Veilingvoorwaarden Registergoed 1993 van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie en bijzondere veilingvoorwaarden zijn van toepassing.

Bankverklaring, legitimatie: Gegadigden dienen zich te kunnen legitimeren en een verklaring van hun bankrelatie over te leggen betreffende hun financiële gegoedheid.

Nadere inlichtingen:

* Gemeente Geldermalsen, afdeling Ruimtelijk Beleid, mevr. J. Hollander, tel. 0345-586687.

* Ten kantore van genoemde notaris Kleipool, Middenstraat 2, 4156 AH Rumpt (Postbus 28, 4153 ZG Beesd), tel. 0345-681363 of 0345-681924.

Commissie Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting en Verkeer
* Datum: 10 mei 2001

* Tijd: 20.00 uur

* Plaats: gemeentehuis Geldermalsen

* Agenda:


1. Verslag 5 april 2001

2. Verkeersveiligheidsplan

3. Regeling onder welke Rijkswaterstaat bereid is met gemeenten overeenkomsten aan te gaan betreffende vergoeding van planschadekosten.

4. Verzoeken om vergoeding van schade ex art. 49 WRO van mw. De Deugd, dhr. Van Kuijk en dhr. De Wildt (vrijstellingsbesluit ex art. 19 WRO, 'Lingedijk 32 Buurmalsen' en bestemmingsplan 'Ravesteijn')

5. Verzoek vergroten praktijkruimte dhr. F.H. Vreugdenhil, Ds. R. Lomanlaan 9, Geldermalsen.

6. Reconstructie Joh. van Oldenbarneveldtstraat Geldermalsen
7. Bestemmingsplan 'Betuweroute, gemeente Geldermalsen
8. Bestemmingsplan 'Verbreding A2 Everdingen-Deil'
9. Uitbreiding telefooncentrale KPN aan Emmalaan Geldermalsen
10. Vaststelling ontwerp-bestemmingsplan 'Kalenberg-Laageinde'
11. Ingekomen stukken en rondvraag

De agendapunten 2, 6, 7, 8 en 9 zijn op de agenda geplaatst, onder voorbehoud van behandeling in de vergadering van het college van B&W van dinsdag 1 mei jl.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie