Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Wijziging Regeling compartimentering Nederland MKZ 2001 II

Datum nieuwsfeit: 04-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Wijziging Regeling compartimentering Nederland mond- en klauwzeer 2001 II

dd. 04-05-2001 11:30 uur

4 mei 2001

Toelichting

Deze regeling strekt tot wijziging van de Regeling compartimentering Nederland mond- en klauwzeer 2001 II. Met deze regeling wordt een aantal wijzigingen doorgevoerd op het punt van de afvoer van varkens en kalveren.

Tot heden was het toegestaan om varkens van een A-bedrijf of een B-bedrijf ten hoogste eenmaal per week af te voeren naar een C-bedrijf of een D-bedrijf, met dien verstande dat -indien afvoer naar een slachthuis had plaatsgevonden- het vervoer naar een ander bedrijf een week na dat vervoer naar het slachthuis mag plaatsvinden. Deze systematiek lost de welzijnsproblemen in de varkenssector op korte termijn nog in onvoldoende mate op. Om die reden wordt in deze regeling de eis van het ten hoogste eenmaal per week van een bedrijf afvoeren losgelaten en vervangen door de bepaling dat aan- en afvoer meerdere malen per week mag plaatsvinden mits de vervoersstromen niet op één en dezelfde dag plaatsvinden. Wel zij erop gewezen dat voldaan dient te worden aan de voorschriften vastgelegd in beschikking 2001/263/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 2 april 2001 tot vaststelling van beperkende maatregelen met betrekking tot verplaatsingen van dieren van voor mond- en klauwzeer gevoelige soorten in alle lidstaten en houdende vijfde wijziging van Beschikking 2001/172/EG (PbEG L 93). Op grond van artikel 1, tweede lid, van deze beschikking moeten evenhoevigen tenminste 30 dagen op een bedrijf verblijven voordat zij naar een ander bedrijf, niet zijnde een slachthuis, mogen worden vervoerd. Voor varkens geldt een periode van 15 dagen.

De afvoer van kalveren naar een slachthuis mag op grond van de Regeling compartimentering Nederland mond- en klauwzeer 2001 II slechts eenmaal per twee weken plaatsvinden. In de praktijk levert dit echter een doorkruising van de all-in, all-out systematiek op aangezien op de meeste bedrijven zoveel kalveren aanwezig zijn dat zij niet op één dag in meerdere vrachten kunnen worden afgevoerd. Omdat het principe van all-in, all-out uit veterinair oogpunt de voorkeur verdient boven het twee weken langer laten staan van een gedeelte van het beslag kalveren wordt in deze regeling de mogelijkheid opgenomen om kalveren naar het slachthuis af te voeren binnen twee opeenvolgende dagen.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER
EN VISSERIJ,

overeenkomstig het door de Minister genomen besluit, mr. T.H.J. Joustra, Secretaris-Generaal

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

Gelet op Beschikking 2001/223/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 21 maart 2001 tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met mond- en klauwzeer in Nederland (PbEG L 82) en op artikel 10, eerste lid, van Richtlijn 90/425/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 26 juni 1990 inzake veterinaire en zoötechnische controles in het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en produkten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (PbEG L 224); Gelet op artikel 17, 30, eerste en vierde lid, en 31 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

BESLUIT:

Artikel I

De Regeling compartimentering Nederland mond- en klauwzeer 2001 II wordt als volgt gewijzigd:

A

Onder verlettering van de onderdelen h en i in artikel 1.1 tot onderdelen i en j wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:
* C-bedrijf: C-bedrijf als bedoeld in artikel 1, onderdeel h, van de Regeling varkensleveringen;
B

Artikel 2.3 wordt als volgt gewijzigd:

* Het achtste lid komt te luiden:

* Het is een A-bedrijf, B-bedrijf, C-bedrijf en D-bedrijf verboden op dezelfde dag varkens aan te voeren en af te voeren.
* Het negende lid komt te vervallen.

C

In artikel 2.3a wordt de zinsnede 'Z1, Z2 of Z3' telkens vervangen door: Zuid 1, Zuid 2 of Zuid 3.

D

Onder vervanging van de punt aan het slot van artikel 2.4, derde lid, door een komma wordt een zinsnede toegevoegd, luidende: waarbij de afvoer van runderen, jonger dan 12 maanden, van een bedrijf in twee opeenvolgende dagen mag plaatsvinden.

Artikel II

Deze regeling wordt op 4 mei 2001 om 11:30 uur bekendgemaakt aan de media en treedt onmiddellijk daarna in werking.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER
EN VISSERIJ,

overeenkomstig het door de Minister genomen besluit, mr. T.H.J. Joustra, Secretaris-Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie