Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Berichten Vlaamse regering in kort bestek

Datum nieuwsfeit: 04-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING VERGADERING VAN 4 MEI 2001 IN KORT BESTEK

Hieronder vindt u in kort bestek een overzicht der overige dossiers die de Vlaamse regering vandaag goedgekeurd heeft.

Op voorstel van minister-president Patrick DEWAEL :

Cipal staat ten behoeve van de Vlaamse overheid in voor de inning van de onroerende voorheffing. De Vlaamse regering keurt nu een avenant bij dit contract met Cipal goed, vooral met het oog op de uitvoering van enkele bijkomende taken in verband met de inning van de onroerende voorheffing, zoals de afhandeling van faillissementen en de extra inspanningen die nodig zijn in relatie tot de gerechtsdeurwaarders. Het avenant bevat ook enkele kwalitatieve verbeteringen aan het basiscontract.

* * *

De Vlaamse regering bepaalt het standpunt dat zij zal innemen bij de bespreking van twee voorstellen van decreet i.v.m. de Vlaamse overheidscommunicatie, nl. het voorstel van decreet houdende de controle op de communiatie van de Vlaamse overheid, en het voorstel van bijzonder decree houdende de controle op de regeringsmededelingen.

Op voorstel van minister-president Patrick DEWAEL en Vlaams minister Johan SAUWENS :

De Vlaamse regering beslist het project tot invoering van een economische boekhouding bij het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap voort te zetten. Behalve de invoering van een nieuwe boekhouding betekent dit ook de invoering van een nieuwe boekhoudorganisatie en van een nieuw financieel systeem. Dhr. Wim De Naeyer wordt aangesteld als projectleider, en consultant PricewaterhouseCoopers wordt ingehuurd voor ondersteuning bij het transitieproject.

Op voorstel van minister vice-president Steve STEVAERT :

Dhr. ir. Jaak Tielens wordt benoemd tot administrateur- generaal van de Dienst voor de Scheepvaart. Hij was tot nu toe adjunct-administrateur-generaal bij dezelfde Dienst. Deze laatste functie wordt nu vacant verklaard.

* * *

Het nieuwe Havendecreet voorziet dat de Vlaamse overheid al haar aandelen in de Maatschappij der Brugse Zeevaartinrichtingen (MBZ), d.i. het Zeebrugse havenbestuur, moet overdragen aan het stadsbestuur van Brugge. De Vlaamse regering keurt nu de overeenkomst met de stad Brugge tot overdracht van deze aandelen goed. Door deze overdracht van aandelen is de MBZ niet langer een Vlaamse openbare instelling. Hierdoor vervalt de functie van commissaris van de Vlaamse regering bij de MBZ. De Vlaamse regering verleent dan ook eervol ontslag aan ir. Eric Stroobants als regeringscommissaris bij de MBZ.

* * *

De Vlaamse regering stemt in met het Protocol nr. 4 van Montreal tot wijziging van het Verdrag tot uniformisering van sommige bepalingen inzake het luchtvervoer, inzonderheid de modaliteiten voor het gebruik van vrachtbrieven.

* * *

Dhr. Hugo Van Wesemael legt zijn functie als directeur- generaal van de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn eind 2001 neer. Zijn functie wordt daarom vacant verklaard. De selectie zal verlopen via Jobpunt Vlaanderen.

Op voorstel van Vlaams minister Mieke VOGELS :

De subsidiëring van de Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen voor het opzetten van een spuitenruilprogramma wordt ook in 2001 voortgezet. Daarvoor wordt een budget van 11 miljoen fr. (272.683 euro) voorzien. Het spuitenruilprogramma heeft tot doel het riskante gedrag van de injecterende druggebruikers te verminderen door het voor hen gemakkelijker te maken om aan steriel injectiemateriaal te raken.

Op voorstel van Vlaams minister Bert ANCIAUX :

Het door de Vlaamse regering eerder dit jaar principieel goedgekeurde voorontwerp van decreet Gemeentelijk Cultuurbeleid voorziet dat openbare bibliotheken enkel nog kunnen bestaan als gemeentelijk initiatief. Dat zal betekenen dat de thans nog bestaande privaatrechtelijke openbare bibliotheken straks niet langer door de Vlaamse overheid gesubsidieerd zullen kunnen worden. Daarom beslist de Vlaamse regering tot aanpassing van het bestaande besluit van 13/11/1991 dat de overname van privaatrechtelijke bibliotheken door de betrokken gemeentebesturen regelt. De aanpassing anticipeert op het nieuwe decreet en beoogt een inkorting van de overnameprocedure, om zo rechtsonzekerheid te vermijden. In essentie bepaalt het nieuwe besluit dat de vrije bibliotheken die zich willen laten overnemen, dit moeten aanvragen vòòr eind 2001, en dat de door de gemeenteraad goedgekeurde overeenkomst uiterlijk op 31/12/2002 afgesloten moet zijn.

* * *

De Vlaamse regering keurt principieel een wijziging goed van het uitvoeringsbesluit bij het Museumdecreet van 1996. De wijziging heeft tot doel ook aan de erkende musea ingedeeld bij het regionale niveau een forfaitaire werkingssubsidie toe te kennen. Tot nu toe was er van een forfaitaire werkingssubsidie enkel sprake bij de erkende musea ingedeeld bij het landelijke niveau. De uitbreiding is noodzakelijk met het oog op de uitbouw van een professioneel en kwalitatief museumaanbod; een subsidie voor de uitbouw van de basisfuncties van een museumwerking en voor een kern van personeelsleden is hiertoe een eerste stap. Het besluit zal nog voor advies worden voorgelegd aan de Rad van State.

* * *

Aan vier muziektheaters, nl. Transparant, Muziek Lod, Walpurgis en Opera Mobile, wordt een overgangssubsidie voor de eerste helft van 2001 toegekend, voor een totaalbedrag van 22,55 miljoen fr. (559.000 euro).

* * *

Aan de Vlaamse Federatie voor Forensisch Welzijnswerk vzw wordt een subsidie van 8,4 miljoen fr. (208.231 euro) toegekend voor initiatieven van sociaal-cultureel werk in de gevangenissen.

* * *

Ter vervanging van dhr. Dirk Mechelaere, die onslag genomen heeft, wordt dhr. Bert Decoster, hoofdmedewerker bij de afdeling Jeugd en Sport van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, voorgedragen als lid van de algemene vergadering van de vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme.

Op voorstel van Vlaams minister Marleen VANDERPOORTEN :

Na onderhandelingen met de vakbonden keurt de Vlaamse regering definitief de salarisschalen van het assisterend academisch personeel van de Vlaamse universiteiten goed.

* * *

De Vlaamse regering beslist principieel de regelgeving inzake de examencommissie voor het voltijds secundair onderwijs op twee punten aan te passen. De mogelijkheden voor de voorzitter van de commissie om vrijstelling van ondervraging toe te kennen worden uitgebreid, en het inschrijvingsrecht wordt opgetrokken tot 605 fr. (15 euro). Het nieuwe besluit zal voor advies worden voorgelegd aan de Raad van State.

* * *

Het prijsindexcijfer van de werkingsmiddelen voor het basisonderwijs is sinds 1994 beperkt tot 75 %. De Vlaamse regering beslist nu ook voor het begrotingsjaar 2001 deze beperking van de indexatie niet te laten gelden voor het loonaandeel vervat in de werkingsmiddelen van het basisonderwijs.

* * *

Na advies van de Raad van State stemt de Vlaamse regering definitief in met het besluit tot toekenning van extra- lestijden voor basisscholen in de rand- en taal- grensgemeenten. Tot eind juni 2002 kunnen de Nederlandstalige basischolen in de rand- en taalgrens- gemeenten opnieuw extra lestijden toegekend krijgen. Anderstalige leerlingen lopen immers meer gevaar inzake leerachterstand en zittenblijven. Met de extra-lestijden wil de Vlaamse regering leerbedreiging en leerachterstand tegengaan en de integratie van àlle leerlingen bevorderen.

* * *

De Vlaamse regering wijst dhr. Stijn Butenaerts aan als bijzonder vertegenwoordiger van de Vlaamse regering bij de Transnationale Universiteit Limburg.

Op voorstel van Vlaams minister Vera DUA :

In het kader van het Samenwerkingsakkoord tussen Vlaanderen en Hongarije wordt een subsidie van 9,6 miljoen fr. (237.978 euro) toegekend aan het Centrum voor Milieurecht van de Universiteit Gent voor het verlenen van bijstand aan het Hongaarse Ministerie van Leefmilieu. De bijstand heeft betrekking op de aanpassing van de Hongaarse milieuwetgeving met het oog op de toetreding van Hongarije tot de Europese Unie.

Op voorstel van Vlaams minister Johan SAUWENS :

Om de vier jaar dient de Vlaamse regering de sporttakken vast te leggen die in het kader van de subsidiëring van de topsport in aanmerking komen voor betoelaging. Ter uitvoering van deze verplichting keurt de Vlaamse regering nu de lijst der sporttakken goed die hiervoor in de periode 2001-2004 in aanmerking zullen komen.

* * *

Met het oog op de definitieve invoering van de euro op 1/1/2002 keurt de Vlaamse regering een aanpassing goed van de regels voor subsidiëring in het kader van de exportbevordering. De bedragen in Belgische frank worden vervangen door afgeronde bedragen in euro.

* * *

Dhr. Jean-Pierre Clerinckx wordt aangesteld als bedrijfsrevisor bij Export Vlaanderen.

Op voorstel van Vlaams minister Dirk VAN MECHELEN :

De termijn voor de definitieve vaststelling van het gewestplan Oostende-Middenkust voor het grondgebied van de gemeenten Bredene, De Haan, Gistel, Middelkerke, Oostende en Oudenburg wordt verlengd met 60 dagen.

* * *

De overdracht van de gewestwaarborg voor de overheidsmaatschappij nv LRM aan haar dochteronderneming nv Mijnen wordt goedgekeurd. Commissaris van de Vlaamse regering bij LRM Hedwig De Koker wordt aangesteld als commissaris van de Vlaamse regering bij nv Mijnen.

* * *

De Vlaamse regering beslist principieel tot aanpassing van de expansiesteunrichtlijnen MGB3.2-wet 1970 en MGB3.2-zachte steun, om beide in overeenstemming te brengen met de goedkeuringsbrieven van de Europese Commissie. Ze zullen nu nog voor advies worden voorgelegd aan de Raad van State.

* * *

Dhr. Willy Borré wordt aangeduid als bestuurder van de nv Tunnel Liefkenshoek. De hh. Eddy Bruyninckx, Geert Fierens en Marc Vercruysse worden opnieuw aangeduid als bestuurder. En in opvolging van dhr. Raf Van Damme wordt dhr. Dirk Van Melkebeke aangesteld als bestuurder van de nv.


einde


reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...