Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Berichten Vlaamse regering in kort bestek

Datum nieuwsfeit: 04-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING VERGADERING VAN 4 MEI 2001 IN KORT BESTEK

Hieronder vindt u in kort bestek een overzicht der overige dossiers die de Vlaamse regering vandaag goedgekeurd heeft.

Op voorstel van minister-president Patrick DEWAEL :

Cipal staat ten behoeve van de Vlaamse overheid in voor de inning van de onroerende voorheffing. De Vlaamse regering keurt nu een avenant bij dit contract met Cipal goed, vooral met het oog op de uitvoering van enkele bijkomende taken in verband met de inning van de onroerende voorheffing, zoals de afhandeling van faillissementen en de extra inspanningen die nodig zijn in relatie tot de gerechtsdeurwaarders. Het avenant bevat ook enkele kwalitatieve verbeteringen aan het basiscontract.

* * *

De Vlaamse regering bepaalt het standpunt dat zij zal innemen bij de bespreking van twee voorstellen van decreet i.v.m. de Vlaamse overheidscommunicatie, nl. het voorstel van decreet houdende de controle op de communiatie van de Vlaamse overheid, en het voorstel van bijzonder decree houdende de controle op de regeringsmededelingen.

Op voorstel van minister-president Patrick DEWAEL en Vlaams minister Johan SAUWENS :

De Vlaamse regering beslist het project tot invoering van een economische boekhouding bij het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap voort te zetten. Behalve de invoering van een nieuwe boekhouding betekent dit ook de invoering van een nieuwe boekhoudorganisatie en van een nieuw financieel systeem. Dhr. Wim De Naeyer wordt aangesteld als projectleider, en consultant PricewaterhouseCoopers wordt ingehuurd voor ondersteuning bij het transitieproject.

Op voorstel van minister vice-president Steve STEVAERT :

Dhr. ir. Jaak Tielens wordt benoemd tot administrateur- generaal van de Dienst voor de Scheepvaart. Hij was tot nu toe adjunct-administrateur-generaal bij dezelfde Dienst. Deze laatste functie wordt nu vacant verklaard.

* * *

Het nieuwe Havendecreet voorziet dat de Vlaamse overheid al haar aandelen in de Maatschappij der Brugse Zeevaartinrichtingen (MBZ), d.i. het Zeebrugse havenbestuur, moet overdragen aan het stadsbestuur van Brugge. De Vlaamse regering keurt nu de overeenkomst met de stad Brugge tot overdracht van deze aandelen goed. Door deze overdracht van aandelen is de MBZ niet langer een Vlaamse openbare instelling. Hierdoor vervalt de functie van commissaris van de Vlaamse regering bij de MBZ. De Vlaamse regering verleent dan ook eervol ontslag aan ir. Eric Stroobants als regeringscommissaris bij de MBZ.

* * *

De Vlaamse regering stemt in met het Protocol nr. 4 van Montreal tot wijziging van het Verdrag tot uniformisering van sommige bepalingen inzake het luchtvervoer, inzonderheid de modaliteiten voor het gebruik van vrachtbrieven.

* * *

Dhr. Hugo Van Wesemael legt zijn functie als directeur- generaal van de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn eind 2001 neer. Zijn functie wordt daarom vacant verklaard. De selectie zal verlopen via Jobpunt Vlaanderen.

Op voorstel van Vlaams minister Mieke VOGELS :

De subsidiëring van de Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen voor het opzetten van een spuitenruilprogramma wordt ook in 2001 voortgezet. Daarvoor wordt een budget van 11 miljoen fr. (272.683 euro) voorzien. Het spuitenruilprogramma heeft tot doel het riskante gedrag van de injecterende druggebruikers te verminderen door het voor hen gemakkelijker te maken om aan steriel injectiemateriaal te raken.

Op voorstel van Vlaams minister Bert ANCIAUX :

Het door de Vlaamse regering eerder dit jaar principieel goedgekeurde voorontwerp van decreet Gemeentelijk Cultuurbeleid voorziet dat openbare bibliotheken enkel nog kunnen bestaan als gemeentelijk initiatief. Dat zal betekenen dat de thans nog bestaande privaatrechtelijke openbare bibliotheken straks niet langer door de Vlaamse overheid gesubsidieerd zullen kunnen worden. Daarom beslist de Vlaamse regering tot aanpassing van het bestaande besluit van 13/11/1991 dat de overname van privaatrechtelijke bibliotheken door de betrokken gemeentebesturen regelt. De aanpassing anticipeert op het nieuwe decreet en beoogt een inkorting van de overnameprocedure, om zo rechtsonzekerheid te vermijden. In essentie bepaalt het nieuwe besluit dat de vrije bibliotheken die zich willen laten overnemen, dit moeten aanvragen vòòr eind 2001, en dat de door de gemeenteraad goedgekeurde overeenkomst uiterlijk op 31/12/2002 afgesloten moet zijn.

* * *

De Vlaamse regering keurt principieel een wijziging goed van het uitvoeringsbesluit bij het Museumdecreet van 1996. De wijziging heeft tot doel ook aan de erkende musea ingedeeld bij het regionale niveau een forfaitaire werkingssubsidie toe te kennen. Tot nu toe was er van een forfaitaire werkingssubsidie enkel sprake bij de erkende musea ingedeeld bij het landelijke niveau. De uitbreiding is noodzakelijk met het oog op de uitbouw van een professioneel en kwalitatief museumaanbod; een subsidie voor de uitbouw van de basisfuncties van een museumwerking en voor een kern van personeelsleden is hiertoe een eerste stap. Het besluit zal nog voor advies worden voorgelegd aan de Rad van State.

* * *

Aan vier muziektheaters, nl. Transparant, Muziek Lod, Walpurgis en Opera Mobile, wordt een overgangssubsidie voor de eerste helft van 2001 toegekend, voor een totaalbedrag van 22,55 miljoen fr. (559.000 euro).

* * *

Aan de Vlaamse Federatie voor Forensisch Welzijnswerk vzw wordt een subsidie van 8,4 miljoen fr. (208.231 euro) toegekend voor initiatieven van sociaal-cultureel werk in de gevangenissen.

* * *

Ter vervanging van dhr. Dirk Mechelaere, die onslag genomen heeft, wordt dhr. Bert Decoster, hoofdmedewerker bij de afdeling Jeugd en Sport van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, voorgedragen als lid van de algemene vergadering van de vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme.

Op voorstel van Vlaams minister Marleen VANDERPOORTEN :

Na onderhandelingen met de vakbonden keurt de Vlaamse regering definitief de salarisschalen van het assisterend academisch personeel van de Vlaamse universiteiten goed.

* * *

De Vlaamse regering beslist principieel de regelgeving inzake de examencommissie voor het voltijds secundair onderwijs op twee punten aan te passen. De mogelijkheden voor de voorzitter van de commissie om vrijstelling van ondervraging toe te kennen worden uitgebreid, en het inschrijvingsrecht wordt opgetrokken tot 605 fr. (15 euro). Het nieuwe besluit zal voor advies worden voorgelegd aan de Raad van State.

* * *

Het prijsindexcijfer van de werkingsmiddelen voor het basisonderwijs is sinds 1994 beperkt tot 75 %. De Vlaamse regering beslist nu ook voor het begrotingsjaar 2001 deze beperking van de indexatie niet te laten gelden voor het loonaandeel vervat in de werkingsmiddelen van het basisonderwijs.

* * *

Na advies van de Raad van State stemt de Vlaamse regering definitief in met het besluit tot toekenning van extra- lestijden voor basisscholen in de rand- en taal- grensgemeenten. Tot eind juni 2002 kunnen de Nederlandstalige basischolen in de rand- en taalgrens- gemeenten opnieuw extra lestijden toegekend krijgen. Anderstalige leerlingen lopen immers meer gevaar inzake leerachterstand en zittenblijven. Met de extra-lestijden wil de Vlaamse regering leerbedreiging en leerachterstand tegengaan en de integratie van àlle leerlingen bevorderen.

* * *

De Vlaamse regering wijst dhr. Stijn Butenaerts aan als bijzonder vertegenwoordiger van de Vlaamse regering bij de Transnationale Universiteit Limburg.

Op voorstel van Vlaams minister Vera DUA :

In het kader van het Samenwerkingsakkoord tussen Vlaanderen en Hongarije wordt een subsidie van 9,6 miljoen fr. (237.978 euro) toegekend aan het Centrum voor Milieurecht van de Universiteit Gent voor het verlenen van bijstand aan het Hongaarse Ministerie van Leefmilieu. De bijstand heeft betrekking op de aanpassing van de Hongaarse milieuwetgeving met het oog op de toetreding van Hongarije tot de Europese Unie.

Op voorstel van Vlaams minister Johan SAUWENS :

Om de vier jaar dient de Vlaamse regering de sporttakken vast te leggen die in het kader van de subsidiëring van de topsport in aanmerking komen voor betoelaging. Ter uitvoering van deze verplichting keurt de Vlaamse regering nu de lijst der sporttakken goed die hiervoor in de periode 2001-2004 in aanmerking zullen komen.

* * *

Met het oog op de definitieve invoering van de euro op 1/1/2002 keurt de Vlaamse regering een aanpassing goed van de regels voor subsidiëring in het kader van de exportbevordering. De bedragen in Belgische frank worden vervangen door afgeronde bedragen in euro.

* * *

Dhr. Jean-Pierre Clerinckx wordt aangesteld als bedrijfsrevisor bij Export Vlaanderen.

Op voorstel van Vlaams minister Dirk VAN MECHELEN :

De termijn voor de definitieve vaststelling van het gewestplan Oostende-Middenkust voor het grondgebied van de gemeenten Bredene, De Haan, Gistel, Middelkerke, Oostende en Oudenburg wordt verlengd met 60 dagen.

* * *

De overdracht van de gewestwaarborg voor de overheidsmaatschappij nv LRM aan haar dochteronderneming nv Mijnen wordt goedgekeurd. Commissaris van de Vlaamse regering bij LRM Hedwig De Koker wordt aangesteld als commissaris van de Vlaamse regering bij nv Mijnen.

* * *

De Vlaamse regering beslist principieel tot aanpassing van de expansiesteunrichtlijnen MGB3.2-wet 1970 en MGB3.2-zachte steun, om beide in overeenstemming te brengen met de goedkeuringsbrieven van de Europese Commissie. Ze zullen nu nog voor advies worden voorgelegd aan de Raad van State.

* * *

Dhr. Willy Borré wordt aangeduid als bestuurder van de nv Tunnel Liefkenshoek. De hh. Eddy Bruyninckx, Geert Fierens en Marc Vercruysse worden opnieuw aangeduid als bestuurder. En in opvolging van dhr. Raf Van Damme wordt dhr. Dirk Van Melkebeke aangesteld als bestuurder van de nv.


einde


reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie