Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Start Regionaal Platform Arbeidsmarkt Rijn Gouwe

Datum nieuwsfeit: 07-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Leiden
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Leiden

RPA Rijn Gouwe van start op 7 mei a.s.

Mei 2001.

In Fort Wierickerschans te Bodegraven draait al enige tijd een project om jongeren in moeilijke sociale (achterstands)situaties voor te bereiden op het betreden van de arbeidsmarkt, of een terugkeer daarnaar. Het project is uit ideële motieven ontstaan. De financiering levert nogal wat problemen op. Meerdere gemeenten in de regio zijn in beginsel geïnteresseerd om (voor bepaalde cliënten uit hun uitkeringsbestand) aan dit project deel te nemen. Zij zouden hiervoor geld beschikbaar kunnen stellen uit hun zogenaamde reïntegratiebudgetten. Ook het provinciaal bestuur voelt zich sterk bij dit initiatief betrokken en zoekt naar een passend vervolg. Maar dan moet het project van een stevige financiële basis worden voorzien en op uitstroom naar de arbeidsmarkt worden gericht. Als ook van de zijde van de werkgevers en werknemers in de regio inbreng qua kennis en faciliteiten kan komen en het project brede steun krijgt van diverse andere partijen, die bij het arbeidsmarktbeleid zijn betrokken, ziet de toekomst er hoopvol uit! Maar hoe breng je al die partijen op een efficiënte manier bij elkaar in een gezamenlijke aanpak?
Dat zou een uitdaging zijn voor het nieuw te vormen Regionaal Platform Arbeidsmarkt Rijn Gouwe!

Het bovenstaande is slechts een voorbeeld, gedeeltelijk fictief, maar met een belangrijke kern van waarheid. Het voorbeeld poogt de betekenis te illustreren van een nieuwe vorm van samenwerking tussen lokale en regionale overheden, bedrijfsleven (werkgevers), werknemers, het "Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen" (in oprichting), de Centra voor Werk en Inkomen en diverse andere organisaties op het terrein van de regionale arbeidsmarkt. De basis hiervan is door de regering gelegd in haar beleid op het terrein van de "Structuur Uitvoering Werk en Inkomen" (SUWI).

Als gevolg van deze herstructurering werd per 1 april 2001 de "oude" arbeidsvoorzieningorganisatie opgeheven. De regionale platforms vormen één van de nieuwe onderdelen, die daarvoor in de plaats komen. Binnen het kader van zo'n platform krijgen gemeenten een prominente taak op het gebied van de reïntegratie van werklozen. Zij worden daarbij uitgedaagd samen te werken met andere partners die een rol kunnen vervullen voor een zo goed mogelijke aansluiting tussen vraag- en aanbod op de (regionale) arbeidsmarkt.

Ook in de Regio Rijn Gouwe (36 gemeenten in de Duin- en Bollenstreek, de regio Leiden, de Rijnstreek (regio Alphen aan den Rijn e.o.) en het gebied Midden-Holland) worden al ruim een jaar voorbereidingen getroffen voor de oprichting van zo'n platform.

Op 7 mei aanstaande om 17.00 uur wordt in de Agnietenkapel te Gouda de overeenkomst inzake de oprichting van het RPA Rijn Gouwe ondertekend. Aangezien deze ondertekening tevens de feitelijke start van het platform inluidt, wordt hier enige feestelijke omlijsting aan gegeven. Bijgevoegd treft u het programma en de lijst van ondertekenaars. Tevens vormt het aanbieden van de zogenaamde "nulmeting" een onderdeel van het programma. In die nulmeting is een beschrijving gegeven van de huidige arbeidsmarktsituatie van het gebied Rijn Gouwe en de hieruit volgende feitelijke knelpunten Aan de hand daarvan zijn een zevental thema's geselecteerd, die voor het komende jaar een aandachtsgebied van het platform vormen voor gerichte actie. Oogmerk daarvan is een betere aansluiting te bewerkstelligen tussen vraag en aanbod op de (regionale) arbeidsmarkt.

De overeenkomst kan worden gezien als een (gezamenlijke) verklaring van de partners betreffende de missie, de doelstelling, de taken, de bevoegdheden, de organisatie en de financiering van het platform. Zo is als missie gekozen:

Samenwerken vanuit eigen verantwoordelijkheid op basis van vrijwilligheid, maar zonder vrijblijvendheid!

Het platform beoogt als onafhankelijk orgaan een inspirerende ontmoetingsplaats te zijn op de arbeidsmarkt van de regio Rijn Gouwe. Het platform wil lokale, sectorale en regionale partijen die in het werkgebied opereren, stimuleren en versterken bij het gezamenlijk oplossen van verschillen tussen vraag en aanbod van de regionale arbeidsmarkt.

Het platform wil zijn missie realiseren door:

- afstemming van het regionale arbeidsmarktbeleid;
- coördinatie van de besteding van middelen;
- bundeling van informatie, inzichten, ideeën en kennis van deelnemende organisaties;

- bevordering van een sluitende dienstverlening.
In de overeenkomst is dit verder uitgewerkt in strategische operationele taken. De organisatie van het platform bestaat uit een Kerngroep met daarbinnen een optredende Agendacommissie, een Expertisecentrum met een aantal medewerkers en een (relatie)Netwerk van organisaties en (sleutel)personen, zowel regionaal als interregionaal.

Via deze overeenkomst worden geen bevoegdheden en financiën overgedragen. Het platform wil partijen met hun kennis en middelen bij elkaar brengen zonder zelf de uitvoering van hun taken en verantwoordelijkheden over te nemen. Het platform fungeert als kenniscentrum en aanjager van (nieuwe) initiatieven en activiteiten.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie