Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeentenieuws Voorschoten

Datum nieuwsfeit: 08-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Voorschoten


* In gebruikname nieuwe collectors

* Welstandscommissie

* Koninklijke onderscheidingen

* Voornemen tot verlenen van vrijstelling ex artikel 19 lid 3 Wet op de Ruimtelijke Ordening

* Bekendmaking voorbereidingsbesluit
In gebruikname nieuwe collectors
De afgelopen maanden zijn er overal in de gemeente werkzaamheden verricht in verband met het plaatsen van de nieuwe collectors, voor het ophalen van het huisvuil van de hoogbouw en bovenwoningen. Deze werkzaamheden zijn nu voltooid. Vanaf maandag 7 mei 2001 wordt er begonnen met het ophalen van het huisvuil via de collectors en kan geen huisvuil meer in zakken op straat worden aangeboden.

Na een lange voorbereidingsperiode is het zo ver. Door heel Voorschoten staan de nieuwe collectors voor het afvoeren van het huisvuil van de hoogbouw en de bovenwoningen. Vanaf maandag 7 mei 2001 wordt officieel gestart met het ophalen van het huisvuil via de collectors.

De bewoners van de hoogbouw en de bovenwoningen die tot nu toe het afval in zakken op de straat aanboden kunnen de zakken in de collectors plaatsen. Vuilniszakken die los op straat worden aangeboden worden dan niet meer opgehaald. Tevens is er bij iedere collector plaats voor het aanbieden van GFT afval. Hiervoor zijn collectors geplaatst met een groene deksel.

Alle collectors worden éénmaal per week geleegd. Dit geldt ook voor het GFT afval. De collectors kunnen alleen worden geleegd als de vuilniswagen er direct voor kan staan. Staan er obstakels voor de collector, zoals een geparkeerde auto, dan kan de deze niet worden geleegd en gebeurt dit pas de daar op volgende week.

Alle inwoners van hoogbouw en bovenbouwwoningen zijn voorafgaand aan de plaatsing van de collectors via een brief op de hoogte gesteld van de nieuwe manier van inzameling.
Welstandscommissie
Op dinsdag 15 mei aanstaande vergadert de Welstandscommissie. Zij beoordeelt de bij de gemeente binnengekomen bouwplannen. Deze vergadering is openbaar en vindt plaats in de fractiekamer van het gemeentehuis.

De vergadering begint om 10.00 uur met een besloten gedeelte. Tijdens dit deel, dat tot 11.00 uur duurt, kunnen belanghebbenden mondeling toelichting geven op de te behandelen bouwplannen. Zij kunnen zich, uitsluitend na telefonische afspraak, hiervoor aanmelden via nummer (071) 5600 725. Via dit telefoonnummer kan ook informatie worden ingewonnen over de nagekomen bouwplannen. Het openbare gedeelte begint om 11.00 uur.

Bij het ter perse gaan van deze krant was nog niet bekend welke bouwplannen ter beoordeling op de agenda van de Welstandscommissie staan. Voor inlichtingen over de agenda kunt u tijdens kantooruren bellen met de heer Van der Laken van de afdeling Woningen en Bedrijven, telefoon (071) 5600 725. De agenda zal in de loop van de week worden gepubliceerd op de internetpagina van de gemeente. Het adres is www.Voorschoten.nl.
Koninklijke onderscheidingen

Net als ieder jaar zijn er ter gelegenheid van Koninginnedag 2001 Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt.

Sinds 1996 is het vernieuwde decoratiestelsel in werking getreden. De belangrijkste verandering in dit stelsel betreft de criteria die worden gehanteerd. Meer dan vroeger ligt de nadruk op de bijzondere verdiensten van de persoon. Daarbij telt hetgeen de betrokkene in een betaalde functie heeft gedaan, alleen nog maar als aanvullend element mee. Hiermee kan een betere spreiding van onderscheidingen over alle bevolkingsgroepen worden bereikt. Vrijwilligers, vrouwen en personen van minderheidsgroepen die vele jaren maatschappelijk actief zijn kunnen in aanmerking komen voor een lintje. Een andere wijziging betreft de eremedailles in de Orde van Oranje-Nassau. Deze worden sinds 1996 niet meer uitgereikt. Nieuw is de ridderlijke graad van Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Het is belangrijk om voor het indienen van een decoratievoorstel, de aanvraag te overleggen. Informatie over de mogelijkheden om iemand voor een Koninklijke Onderscheiding voor te stellen en de wijze waarop dit kan worden gedaan, kunt u verkrijgen bij: Bureau Voorlichting en Communicatie, telefoon 071-5600 637

Aanvragen dienen vertrouwelijk te worden gericht aan:

De burgemeester van Voorschoten

Postbus 393

2250 AJ Voorschoten
In de het informatiecentrum van de gemeente vindt u de folder 'Ere wie ere toekomt' . Hierin staat hoe u een voorstel in kunt dienen, waar dat aan moet voldoen en welke onderscheidingen er zijn. Sinds kort is er ook een website geopend met informatie over het aanvragen van een Koninklijke Onderscheiding. Het adres is: www.lintjes.nl

Het aanvragen van onderscheidingen dient tijdig te geschieden. De aanvragen ter gelegenheid van Koninginnedag 2002 kunnen tot en met 1 augustus 2001 worden ingediend bij de burgemeester. Voor aanvragen die na deze datum worden ingediend, kan niet worden verzekerd dat deze voor de Algemene Gelegenheid van het jaar 2002 worden behandeld. Voor onderscheidingen, te verlenen bij tussentijdse bijzondere gelegenheden dient het voorstel minimaal vijf maanden tevoren te worden ingediend. Voornemen tot verlenen van vrijstelling ex artikel 15 Wet op de Ruimtelijke Ordening
De burgemeester van Voorschoten maakt bekend dat met ingang van woensdag 9 mei tot en met dinsdag 22 mei 2001 in het gemeentehuis in het informatiecentrum, op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur en na telefonische afspraak (071-5600732) op donderdagavond, voor een ieder ter inzage ligt een aanvraag voor:

* het vergroten van de woning aan de Richard Wagnerlaan 31
Met toepassing van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening kunnen Burgemeester en Wethouders voor dit plan vrijstelling verlenen van het geldende bestemmingsplan ter plaatse, waarna de bouwvergunning kan worden verleen. Een ieder kan tot en met dinsdag 22 mei 2001 bedenkingen naar voren brengen tegen het voornemen tot verlenen van vrijstelling.
Bedenkingen kunnen worden gericht aan:
Burgemeester en Wethouders van Voorschoten
Postbus 393
2250 AJ Voorschoten
Voornemen tot verlenen van vrijstelling ex artikel 19 lid 3 Wet op de Ruimtelijke Ordening
De burgemeester van Voorschoten maakt bekend dat met ingang van woensdag 25 april tot en met dinsdag 22 mei 2001 in het gemeentehuis in het informatiecentrum, op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur en na telefonische afspraak (071-5600732) op donderdagavond, voor een ieder ter inzage ligt een aanvraag voor:

* Het vergroten van een woning aan Leidseweg 269
Met toepassing van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening kunnen burgemeester en wethouders voor dit plan vrijstelling verlenen van het geldende bestemmingsplan ter plaatse, waarna de bouwvergunning kan worden verleen. Een ieder kan tot en met dinsdag 22 mei 2001 bedenkingen naar voren brengen tegen het voornemen tot verlenen van vrijstelling.
Bedenkingen kunnen worden gericht aan:
Burgemeester en Wethouders van Voorschoten
Postbus 393
2250 AJ Voorschoten
Bekendmaking voorbereidingsbesluit
Burgemeester en wethouders van Voorschoten maken bekend dat in zijn vergadering van 26 april 2001 de gemeenteraad van Voorschoten een voorbereidingsbesluit ex artikel 21 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening heeft vastgesteld voor het volgende gebieden:
* Berbice en Berensteijn

* Dobbewijk-Donklaan

* Kniplaan 12

Het raadsbesluit ligt voor een ieder ter inzage met ingang van 9 mei 2001 op werkdagen van 08:30 - 12:30 uur en bovendien na telefonische afspraak (071-5600761) op donderdagavond van 18:00 - 20:00 uur. De stukken liggen ter inzage in het informatiecentrum van het gemeentehuis.

Het raadsbesluit treedt in werking op de eerste dag na deze publicatie, zijnde 10 mei 2001.

Tegen het besluit kan binnen zes weken na de publicatiedatum een bezwaarschrift worden ingediend.
Het bezwaarschrift kan worden ingediend bij:
Burgemeester en wethouders van Voorschoten
Wanneer een bezwaarschrift is ingediend, kan - indien er een spoedeisend belang mee gemoeid is - tevens worden verzocht om het treffen van een voorlopige voorziening bij:

de President van de arrondissementsrechtbank `s-Gravenhage,

sector bestuursrecht

Postbus 20302

2500 EH Den Haag

In de week van 13 mei tot en met 19 mei wordt er gecollecteerd door het Nederlands Astma Fonds.


* 25apr01 Martinus Herman Willem z.v. H.P. Lamaker en F.J. de Vries;
* 26apr01 Josefien Fransje Marie d.v. L.A.J.Boonen en S.C.M. van Hees;

* 26apr01 Jilles Leonard z.v. K.A. van der Kuil en S.M.M. van den Eijnden;

* 27apr01 Fleur Johanna Petronella d.v. E. Fakkel en J.W. van Gelderen;

* 27apr01 Maayke Anne, d.v. F.E. Breekveldt en J.W. van der Heide;
* 28apr01 Marije Philine d.v. W. de Boorder en I. Bartelds:
Huwelijksaangifte/ aangifte van partnerschapsregistratie:
* 01mei01 J.L. Hilgers en K. Kerdijk;

* 01mei01 J.W. Kroesemeijer en N.M. Kooter;
* 01mei01 P.D. Lems en E.M.A. van der Geest;
* 03mei01 G. Lamprianidis en A. Flikweert;
* 24apr01 G.J. Hans, oud 88 jaar;

* 26apr01 S. Abdul Hakim w.v. Behiar, oud 71 jaar;
* 27apr01 A.T.R. Vogelaar e.v. Stikvoort, 57 jaar;
* 28apr01 S.A. Johnson w/v op 't Hof, oud 80 jaar;
* 30apr01 C.A. van Beekveld, oud 71 jaar;
* geen

* Abel Tasmanplantsoen 12; voor het plaatsen van een dakkapel;
* Paulus Potterdreef 3; voor het vergroten van de woning; Melding tot bouwvoornemen:

* Van Boeijenplantsoen 16; het plaatsen van een fietsenberging Wk 18

* Wilhelmina Druckererf 10; voor het plaatsen van een dakkapel;

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie