Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeentenieuws Leeuwarden

Datum nieuwsfeit: 08-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Leeuwarden


* Projecten

Nieuws uit het college van b. en w. van Leeuwarden Hieronder vindt u een overzicht van de door b. en w. genomen besluiten. Een compleet overzicht van de door b. en w. genomen besluiten kunt u vinden in de rubriek Raadsinformatie.

Geen b. en w.-besluiten week 18 ¦ Portefeuilleverdeling college ¦ Woonomgevingsplan 'De Wielenpolle', fase 2 ¦ Plaatsing noodlokalen bij Basisschool De Vrijheid ¦ Evaluatie jongerenplatforms en voorstel voor vervolgactiviteiten jeugdparticipatie ¦ Navigatieapparatuur in brandweervoertuigen
Geen b. en w.-besluiten week 18

In verband met de meivakantie heeft het college van b. en w. niet vergaderd in week 18. Er zijn dus geen nieuwe besluiten genomen. Onderstaand vindt u de besluiten van de afgelopen week.

Portefeuilleverdeling college

Het vertrek van wethouder P. den Oudsten en de benoeming van wethouder drs. M.C.M. Waanders per 1 mei was aanleiding voor het college van b. en w. om de tot dusverre gehanteerde portefeuilleverdeling te herzien. Besloten is om de portefeuille van wethouder Den Oudsten als volgt te verdelen:

Wethouder H.J. de Haan: Eerste loco-burgemeester; Wethouder drs. M.C.M. Waanders: Ruimtelijke Ordening;Verkeer en vervoer;
Wethouder drs. A.A.M. Brok: Economische Zaken;

Een aantal specifieke onderdelen uit de portefeuille van wethouder Den Oudsten is overgegaan naar de burgemeester:
* Voorzitterschap Stuurgroep Westergozone;
* Voorzitterschap Bestuurlijk Overleg Stadsregio; Leeuwarden (BOSL); wethouder Bilker is plv. voorzitter;
* Ruimtelijke Economische Structuurschets (RES);
* Haak om Leeuwarden;

* Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening;
* Zuiderzeelijn;

* A-7 Zone;

* Stedenband Orjol.

Besluit: 24 april 2001

Woonomgevingsplan 'De Wielenpolle', fase 2

Het college van b. en w. heeft besloten het woonomgevingsplan "De Wielenpolle" fase twee te laten uitvoeren. Dit woonomgevingsplan is bedoeld om een aantal knelpunten in de wijk op te lossen. Daarbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld overlast door zwerfvuil, het uitbreiden van de parkeerruimte aan de Tijnjedijk en de Boornstraat, speelgelegenheden voor de jeugd en verkeersremmende maatregelen in woonstraten.

Het plan is tot stand gekomen in samenwerking met woningcorporaties, het wijkserviceteam/politie, de gemeente, HWL en de bewonerswerkgroep Leefbaarheid.

In 1998 is de eerste fase van het woonomgevingsplan uitgevoerd om de allerergste knelpunten in de wijk op te lossen. Op 26 september 2000 is tijdens een bewonersavond opnieuw een inventarisatie gemaakt van problemen in de wijk en op basis daarvan is het woonomgevingsplan opgesteld.

Het plan omvat de volgende maatregelen:
* Nieuw Wonen Friesland zal naast het reguliere onderhoud extra investeringen doen ter verbetering van de woningen en woonomgeving;

* Woonbedrijf BWL bekostigt de parkeervoorziening in de Boornstraat;
* De Brandweer plaatst aan de achterkant van de kazerne langs de Kurkemeerstraat een beukenhaag;

* De gemeente doet een aantal investeringen in het openbaar groen in de wijk en speelgelegenheden voor de jeugd. Verder zullen een aantal verkeersremmende maatregelen in woonstraten genomen worden en maatregelen ter verbetering van de infrastructuur.

De investeringen bedragen in totaal fl. 1,15 miljoen gulden (¤ 521.847), waarvan Nieuw Wonen Friesland meer dan de helft, fl 662.560,-(¤ 300.657), voor zijn rekening neemt.

Besluit: 24 april 2001

Plaatsing noodlokalen bij Basisschool De Vrijheid

In de Vrijheidswijk werken de Prins Constantijnschool (PCBO) en de o.b.s. De Vrijheid met de stichting HWL intensief samen in het buurtschoolproject.

Het project heeft drie speerpunten:

1. Voor- en vroegschoolse educatie;
2. Naschoolse programma's;

3. Vergroting van de ouderbetrokkenheid
De scholen en de peuterspeelzaal willen binnenkort een programma starten om preventief de taalachterstand bij kinderen in de leeftijd van 3 tot 6 jaar aan te pakken. Het invoeren van dit programma vraagt om aanpassingen in de huisvesting (er zullen o.a. aparte werkhoeken worden ingericht).

Op dit moment is de peuterspeelzaal tijdelijk ondergebracht in het speellokaal van de basisschool "de Vrijheid", totdat er een passende oplossing voor de huisvesting van de peuters wordt gevonden vlak bij de Buurtschool.

Totaal worden drie lokalen geplaatst. De peuterspeelzaal krijgt daarvan twee tot haar beschikking. De derde ruimte is multifunctioneel te gebruiken. Deze multifunctionele ruimte kan onder andere worden gebruikt voor :

* het geven van taallessen aan allochtone vrouwen, waarbij de bijbehorende kinderoppas gebruik kan maken van één van de andere lokalen.

* uitvoering van naschoolse activiteiten in het kader van de Buurtschool.

* het opzetten van een ouderkamer, waarin onder meer opvoedingsondersteunende activiteiten worden aangeboden.

Besluit: 24 april 2001

Evaluatie jongerenplatforms en voorstel voor vervolgactiviteiten jeugdparticipatie

In 1999-2000 is het pilotproject jongerenplatforms in 3 wijken en 1 dorp uitgevoerd. Uit de pilot kunnen de volgende conclusies worden getrokken:

* jongeren zijn actief geworden en enthousiast met hun leefomgeving aan de slag gegaan;

* jongeren die willen meedoen, hebben begeleiding c.q. ondersteuning nodig, zowel voor het opzetten als de continuering van een jongerenplatform;

* jeugdparticipatie mag niet geïsoleerd plaatsvinden, maar in nauwe samenspraak met andere in de wijk actieve organisaties (wijkorganisaties, etc.) Er moet dus draagvlak zijn binnen een wijk.

Er zijn thans 4 platforms gerealiseerd: Goutum, Huizum-West, Toekomst-Vosseparkwijk en Westeinde/Valeriuskwartier (nog in oprichtingsfase).

Reeds in 1999 is jaarlijks structureel een bedrag ad fl. 100.000,- (¤ 45.378) beschikbaar gesteld om jeugdparticipatie gestalte te geven. Op basis van de resultaten van het pilotproject en in het licht van het lokaal sociaal beleid is ervoor gekozen jongeren in de wijken en dorpen een eigen plek en vooral een eigen stem te geven en wordt getracht het zelforganiserend vermogen van de wijken te versterken. Initiatieven voor jeugd-participatie op wijk- en dorpsniveau worden door ons gefaciliteerd. Daartoe worden de middelen dan ook ingezet.

Wijk- en dorpsorganisaties (-panels) worden door ons uitgenodigd jongerenplatforms te realiseren. Deze organisaties kunnen een aanvraag voor de bekostiging van professionele begeleiding van de jongerenplatforms richten aan de gemeente Leeuwarden tot een maximum van f 10.000,- (¤ 4.538) per platform. Met dit budget kan de wijk- of dorpsorganisatie professionele begeleiding inkopen.

De nieuw op te zetten jongerenplatforms krijgen de beschikking over een startkapitaal van maximaal f 2.000,- (¤ 908) hetgeen kan worden ingezet om activiteiten van het jongerenplatform te bekostigen.

De jongerenplatforms worden door de gemeente Leeuwarden geconsulteerd over ontwikkelingen in het jeugdbeleid. Deze werkwijze wordt een jaar nauwlettend gevolgd en in mei 2002 geëvalueerd.

Besluit: 24 april 2001

Navigatieapparatuur in brandweervoertuigen

Vijf brandweerauto's zullen worden voorzien van navigatieapparatuur. Dankzij deze apparatuur krijgt de brandweer de beschikking over een up-to-date stratenbestand van Leeuwarden en omliggende gemeenten. De kosten voor aanschaf bedragen fl. 20.000 (¤ 9076).

Besluit: 24 april 2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie