Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuwe prognoses sanctiecapaciteit naar Tweede Kamer

Datum nieuwsfeit: 08-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Justitie
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Justitie

08.05.01

Nieuwe prognoses sanctiecapaciteit naar Tweede Kamer

Aan de periode van zeer sterke groei van de benodigde gevangeniscapaciteit in de tachtiger- en negentiger jaren lijkt een einde te zijn gekomen. De behoefte aan capaciteit in justitiële jeugdinrichtingen stijgt. Dat blijkt uit de brief bij het rapport "Prognose Sanctiecapaciteit 2000-2005" die vandaag door minister Korthals van Justitie aan de Tweede Kamer is gezonden. Tevens geeft de minister in de brief een toelichting op de gespannen huidige situatie in het gevangeniswezen en de te nemen maatregelen op korte termijn.

De rapportage, is gebaseerd op een onderzoek van het wetenschappelijk onderzoek- en documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van justitie. De brief schetst op basis van dit rapport en verwachte effecten van aanvullende maatregelen de benodigde sanctiecapaciteit van 2001 tot 2005.

Sancties

Uit de brief komt naar voren dat het aantal Halt-afdoeningen met ongeveer 22% toeneemt in de periode tot 2005 tot ongeveer 29 duizend per jaar. Dit is ongeveer de helft van het totale, verwachte aantal door de politie gehoorde minderjarige verdachten. De toename is voornamelijk toe te schrijven aan een intensievere verwijzing door de politie. Een nog sterkere groei is te zien bij het aantal taakstraffen voor minderjarigen, dat tot 2005 met 40% toeneemt tot bijna 20 duizend. De groei is volgens de onderzoekers vooral toe te schrijven aan een steeds intensievere toepassing van de taakstraf en de verwachte toename van het aantal door de politie gehoorde minderjarigen van aantal 12- t/m 17 jaar. Het aantal taakstraffen voor meerderjarigen zal in dezelfde periode met 8% stijgen tot 23600.

Capaciteit

De behoefte aan capaciteit bij de justitiële jeugdinrichtingen is hoger dan in 1999 werd voorspeld. Voor de gehele sector is een groei geraamd van ongeveer 37% tot iets minder dan 3000 plaatsen. Vooral de verwachte stijging van het aantal bevelen tot bewaring èn van het aantal lopende ondertoezichtstellingen onder de 12- t/m 17-jarigen zijn daar debet aan.

De capaciteitsbehoefte in het gevangeniswezen stijgt nog iets tot en met 2002 en daalt dan tot 2005 met ongeveer 5 %. De behoefte aan plaatsen voor vreemdelingenbewaring neemt volgens de prognose toe tot circa 1.770, een stijging met 27 %. Dit is onder meer het gevolg van de invoering van de nieuwe vreemdelingenwet per 1 april.

De behoefte aan plaatsen in tbs-klinieken stijgt tot 2003 naar circa 1.340 plaatsen. Volgens de onderzoekers zal daarna een lichte afname optreden. Bij deze voorspelling past een voorbehoud, omdat de ontwikkelingen in het verleden grillig zijn geweest.

Het verleden heeft geleerd dat bij prognoses altijd fouten kunnen optreden. Deze nemen toe naarmate verder vooruit wordt geblikt: de uitkomst over twee jaar is nauwkeuriger te voorspellen dan over vijf jaar. Voor de planning is 2002 aangehouden. De prognoses zullen in de loop van volgend jaar opnieuw worden geactualiseerd.

Maatregelen

Zonder aanvullende maatregelen zullen op verschillende sanctieterreinen nieuwe tekorten ontstaan. Daarom stelt minister Korthals maatregelen voor die betrekking hebben op de periode tot en met 2002.

Op het terrein van de jeugd is het van het grootste belang het oplopende tekort te reduceren. Een stevige aanpak van de jeugdcriminaliteit maakt het noodzakelijk dat in het uiterste geval jeugdigen moeten kunnen worden opgesloten. De twee belangrijkste maatregelen zijn: het tijdelijk uitbreiden van de capaciteit van bestaande inrichtingen door het treffen van noodmaatregelen en het inkopen van plaatsen bij niet-justitiële jeugdinrichtingen. Met deze maatregelen is de verwachting dat het tekort wordt teruggebracht in 2001 en 2002 en dat in 2003 naar verwachting een evenwicht zal worden bereikt tussen vraag en aanbod.

De ruimte die op langere termijn ontstaat bij het gevangeniswezen zal voor een belangrijk deel kunnen worden benut om het toenemende tekort in de vreemdelingenbewaring enigszins te verlichten. Niet alle capaciteit is geschikt voor vreemdelingen zodat er de komende jaren nog een tekort zal zijn op dat terrein.

In de tbs-sector blijft de noodcapaciteit gehandhaafd. Daardoor kan bij de inrichtingen het tekort worden teruggebracht. Mede met het oog op de verkenningen die nu plaatsvinden met betrekking tot de wenselijke positie van de tbs-klinieken in relatie tot de GGZ-voorzieningen (commissie Kosto) acht de minister het niet verstandig om nu ingrijpende uitbreidingsbeslissingen te nemen.

Actuele situatie

Het afgelopen jaar is hard gewerkt door het gevangeniswezen om de capaciteit beter af te stemmen op het sterk fluctuerende aanbod. Door de aanhoudende druk op de capaciteit, die op dit moment hoger is dan verwacht, wordt de zogenaamde overvol-maatregel ingezet. De recente druk op de capaciteit heeft duidelijk gemaakt dat de flexibiliseringmaatregelen ook hun grenzen kennen. De veelheid aan vacatures als gevolg van de gespannen situatie op de arbeidsmarkt draagt direct bij aan de toegenomen druk op het inrichtingspersoneel. Dit resulteert in een oplopend ziekteverzuim en onrust onder het personeel. Deze factoren maken het noodzakelijk enkele bijzondere maatregelen te treffen. Zo zal onderzoek plaatsvinden naar de mogelijkheid om een bijzondere buffervoorziening te creëren die niet tot de structurele capaciteit van het gevangeniswezen behoort. De buffervoorziening kan bij piekaanbod worden benut in de eerste fase van de voorlopige hechtenis.

Verder wil de Minister komen tot toewijzing van bepaalde vormen van celcapaciteit voor bijzondere categorieën misdrijfplegers. Het gevangeniswezen heeft zelf nagenoeg geen invloed op het gedetineerdenaanbod. In tijden van schaarste is afstemming met alle betrokken partners noodzakelijk. Met de contingentering wordt het tijdstip van aanbod afgestemd op de beschikbare celruimte. Er valt te denken aan planning van bijzondere opsporings- en vervolgingsacties. Hetzelfde geldt voor de vreemdelingenbewaring.

Minister Korthals heeft al eerder aangekondigd in noodgevallen ook incidenteel vervroegd ontslag (ivo) niet uit te sluiten, nu de flexibiliseringmaatregelen binnen het gevangeniswezen niet verder kunnen worden opgerekt. Hoe onwenselijk ook, geeft hij hier toch in uiterste nood de voorkeur aan boven het heenzenden van preventief gehechten. "Het is buitengewoon frustrerend voor het opsporingsapparaat als een zojuist gearresteerde pleger van een ernstig misdrijf direct weer op vrije voeten komt", aldus de minister.

In de brief schrijft minister Korthals verder dat aan de Dienst Justitiële Inrichtingen een buitengewone inspanning wordt gevraagd om de beschikbare inrichtingscapaciteit zo goed mogelijk te benutten.

Voor vragen of commentaar met betrekking tot de inhoud van deze pagina's kunt u terecht bij de Directie Voorlichting van Justitie, telefoon: (070) - 3706850,
email: voorlichting@best-dep.minjust.nl,
fax: (070) - 3707594

Laatst gewijzigd: 08-05-2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie