Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Eén bibliotheeknetwerk voor stad en provincie Utrecht

Datum nieuwsfeit: 08-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Gemeente Utrecht
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Utrecht

Persbericht
989272800

Dit is een gemeenschappelijk persbericht van de gemeente en provincie Utrecht
Eén bibliotheeknetwerk voor stad en provincie Utrecht

Als eerste stap naar n samenhangend netwerk van bibli-otheken voor het totale Utrechtse gebied in 2005 wordt de weg vrij gemaakt voor een fusie van de Provinciale Bibliotheek Cen-trale (PBC) en de Gemeente Bibliotheek Utrecht (GBU). Nadat B&W van Utrecht eerder hierover op 24 april een principebesluit hadden geno-men, hebben nu ook Gedeputeerde Staten van Utrecht op 8 mei het sein op groen gezet.

De colleges van B&W en GS volgen hiermee de uitkomsten van een onderzoek door Boer & Croon dat in opdracht van de stad en provincie Utrecht is uitgevoerd. In deze studie wordt voorge-steld om de facili-taire onderde-len van de PBC en de GBU onder te brengen in een gentegreerde serviceorganisatie. Dit nieuwe facilitaire be-drijf levert dien-sten voor alle aangeslo-ten Utrechtse biblio-theken, bijvoorbeeld op het gebied van collec-tievorming en het gebruik van nieuwe media als internet. Ook vernieuwende samen-werkingsprojecten met o.a. scholen, de inkoop van boeken en tijdschriften, de financile administratie en het algemene personeelsbe-leid kunnen op deze manier worden gebun-deld in een compacte organisatie die achter de scher-men werkt aan verbete-ring van de publieke dienstverlening. Het sa-menbren-gen van kennis en menskracht levert vol-gens Boer & Croon een jaarlijkse structurele kos-tenbe-sparing van circa 900.000 gulden op. Een financieel voor-deel dat volledig zal worden benut voor het ontwikkelen van nieuwe diensten en pro-ducten, die de dienstverlening aan de gebruikers ten goede komen.

Meer service
Deze efficiencyslag is volgens de colleges van B&W en GS nodig om beter in te springen op de veranderende maatschappelijke po-sitie van de bi-bliotheken. Bibliotheken zullen onder invloed van de opkomst van nieuwe digitale informatiebronnen nieu-we producten moeten leveren, die zoveel mogelijk zijn afgestemd op de individuele behoeften van de klant. Verder hebben bibliothe-ken een vi-tale functie voor educatie, ontmoeting en ontspan-ning. Dit vraagt om nieuwe allianties met het lokale onderwijs, culturele instellingen, boekenwinkels, musea, etc. Het nieuwe bibliotheeknetwerk voor de stad en provincie Utrecht, dat uit de geplande fusie ontstaat, leidt naar verwachting tot minder lokale bibli-otheekbesturen en meer ser-vicepunten, bijvoor-beeld in wijkgebouwen en verzorgingshuizen. Voor de bibliotheken zelf levert de fusie het voordeel op dat hiermee de bedrijfsvoering kan worden verbeterd, o.a. met inzet van een goed afgestemd automatiseringssysteem.
Om het samenwerkingsproces te begeleiden, gaat een tijdelijke projectorganisatie van start, die in nauw overleg met de be-trok-ken gemeenten en bibliotheken het voorbereidende werk ver-richt. De bedoeling is dat voor januari 2002 een conceptfusieplan gereed is. De haalbaarheid van de fusie zal met een aan-vullend onder-zoek verder bekeken worden. De colleges van de gemeente en provincie Utrecht willen hiervoor in totaal dit jaar 200.000 gulden beschikbaar stellen. Lopende het -pro-ces naar een Utrechts bibliotheeknetwerk zullen de komende jaren, nadat de nieuwe serviceorgani-satie is opge-zet, bestuurlijke afspraken gemaakt worden over zaken als de cofinanciering van innovatieve projecten, openings-tijden van de aangesloten bibli-otheken, het mediabezit en de mogelijke intro-ductie van een bibliotheekpas voor de hele pro-vincie Utrecht.

Vervolg
Bovenstaande voorstellen komen voor advisering aan de orde in de provinciale statencommissie Cultuur en Economie (21 mei) en de raadscommissie ROWGO van de gemeente Utrecht (15 mei). Op 9 mei vindt overleg plaats met de Raad van Toezicht en de direc-tie van de Provinciale Bibliotheek Centrale eind april zijn personeel en ondernemingsraad van de Gemeente Bibliotheek Utrecht over deze kwestie reeds genformeerd Op 20 juni komt de voorgenomen fusie aan bod, tijdens een bijeenkomst die de provincie organiseert voor de Utrechtse gemeenten en bibliotheken.

Voor meer informatie over dit bericht kunt u zich wenden tot Ron van Dopperen, 030 - 258 3196 of per e-mail:
Ron.van.dopperen@provincie-utrecht.nl .

Terug

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie