Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Informatie gemeente Denekamp

Datum nieuwsfeit: 09-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Weerselo
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Weerselo

Tekst voorlichtingspagina GEMEENTE DENEKAMP
Datum plaatsing: 9 mei 2001
De openingstijden van de werklocaties Denekamp, Ootmarsum en Weerselo ALGEMENE INFORMATIE
PUBLIEKSEVENEMENTEN EN MKZ-DREIGING
Het college van burgemeester en wethouders doet nogmaals een dringend beroep op particulieren en verenigingen om zolang het MKZ-virus nog heerst, geplande activiteiten geen doorgang te laten vinden voorzover het betreft:


* Evenementen \in het landelijk gebied (weilanden en dergelijke) MKZ-gevoelige dieren
COLLECTEVERGUNNING
In de periode van 13 t/m 19 mei a.s. is aan het Nederlands Astma Fonds collectevergunning verleend.

K.C. A. INZAMELING OP 11 MEI A.S.

De eerstvolgende inzameling in alle vier kerkdorpen van de voormalige gemeente Weerselo is op vrijdag 11 mei a.s

De inzamelwagen staat dan op de volgende plaatsen en tijden:

PLAATS LOCATIE TIJD
Saasveld Parkeerplaats Bruins 9.00 - 10.00 uur
Deurningen Plechelmusplein 10.30 - 11.30 uur
Weerselo Parkeerplaats nabij Trefpunt 13.30 - 14.30 uur Rossum Thijplein 15.00 - 16.00 uur

Voor nadere informatie kunt u zich dagelijks voor de middag wenden tot de administratie van de afdeling Gemeentewerken, telefoon: 66 96 85

STORINGSDIENST DRUKRIOLERING

Tijdens kantooruren kunt u storingen melden via de plaatselijke locaties.
Buiten kantooruren:

LOCATIE DENEKAMP
J.B.Mollink telefoon: 352928 of 06-23561038
G.B.M.Kuipers telefoon: 221239 of 06-51290264

LOCATIE WEERSELO
F. Munsterhuis telefoon: 06- 54673369
P. Oude Essink Nijhuis telefoon: 06- 54673371

LOCATIE OOTMARSUM
W. Veldhuis: telefoon: 0541- 28 88 55
(alleen tijdens kantoortijden)

Melding storing overige nutsvoorzieningen

GRATIS BELLEN
Gas en Elektra

0800 - 3366112

Waterleiding

0800 - 1421

Kabeltelevisie

0800 - 0221475

VERGADERINGEN

In de komende week vergaderen de diverse raadscommissies in het gemeentehuis van Denekamp. De agenda's zijn als volgt, waarbij opgemerkt, dat deze op onderdelen kunnen worden gewijzigd:

Commissie WELZIJN, maandag 14 mei a.s., aanvang 19.00 uur:


1. Opening;

2. Verslag vergadering van de commissie Welzijn van 12 maart 2001;
3. Ingekomen en ter inzage liggende stukken en mededelingen:
+ Jaarverslag Rode Kruis;

+ Jaarverslag Ango afdeling Denekamp;
+ Jaarverslag RIO Centraal Twente;

+ Begroting en Jaarrekening Gemeenschappelijke Bibliotheek Ootmarsum;

+ Accountantsrapport over het V.S.O.-werkervaringsproject 'De Werkwijzer';

+ Rapportage huisvesting statushouders in de regio Twente;
+ Evaluatie WVG door het Ministerie van SZW;
+ Brochure ' Sluitende Aanpak!', informatie van Stimulansz;
+ Brief m.b.t. het internationale jaar van de vrijwilliger;
+ Correspondentie omtrent behoud van het ziekenhuis te Oldenzaal;

+ Nieuwsbrief Gezonde Gemeenten;

+ Nieuwsbrief Sociaal Pedagogische Dienst.
4. Nota Vreemdelingenwet 2000;

5. Nota Cliëntenparticipatie WVG;

6. Rondvraag;

7. Sluiting.

Voor inlichtingen: Miranda Scholten, tel. 669681.

Commissie Toerisme, Recreatie, Onderwijs en Sport, maandag 14 mei, aanvang 21.00 uur:


1. Opening;

2. Vaststelling notulen van de openbare vergadering van de commissie TROS d.d. 23 april 2001;

3. Ingekomen en ter inzage liggende stukken en mededelingen;
4. Afscheidsbijeenkomst Stiftsschool Weerselo;
5. Tijdelijke voorzieningen t.b.v. de basisschool te Saasveld;
6. Omheining peuterspeelzaal Humpie Dumpie;
7. Rondvraag;

8. Sluiting.


Voor inlichtingen: Sanda Frank, tel. 358892

Commissie Algemene en Bestuurszaken, dinsdag 15 mei a.s. 18.30 uur:


1. Opening;

2. Vaststelling notulen 24 april 2001;

3. Ingekomen en ter inzage liggende stukken en mededelingen;
4. Actualisering basisdocument politie voor 2001/2002;
5. Straatnaamgeving Brenninkmeijerstraat;

6. Gemeentewapen, gemeentevlag;

7. Rondvraag;

8. Sluiting.

Voor inlichtingen: Jantina Hellinga, tel. 288878

Commissie Economische Zaken (EZ), dinsdag 15 mei a.s., aanvang 20.00 uur:


1. Opening;

2. Vaststelling notulen van de openbare vergadering van 24 april 2001;

3. Ingekomen en ter inzage liggende stukken en mededelingen;
4. periodieke uitgave Regio Twente "Verkeer en vervoer in beweging";
5. Renovatie gemaal Geele Beek;

6. Vervanging straatverlichting;

7. Programma wegenonderhoud/ grasbetonstenen 2001, voormalige gemeente Weerselo;

8. Aanvullend voorbereidingskrediet complex "Deurninger Es";
9. Rondvraag;

10. Sluiting.

Voor inlichtingen: Gerard Spenkelink, tel. 358856

Commissie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Financiën, woensdag 16 mei a.s., aanvang 19.00 uur:


1. Voorstel beschikbaar stellen aanvullend voorbereidingskrediet t.b.v. complex Deurninger Es;

2. Voorstel tot vaststelling van een voorbereidingsbesluit voor het perceel Molenstraat 22 te Ootmarsum (Twents Ethoes);
3. Voorstel tot vaststelling van een voorbereidingsbesluit voor een perceel aan de Grotestraat te Rossum t.b.v. de realisering van een kinderdagverblijf met dienstwoning;

4. Planning en uitgangspunten begroting 2002 en meerjarenraming 2003
- 2005;

5. Voorstel invoering 'Voorrang bestuurders van rechts';
6. Voorstel inzake afscheidsbijeenkomst Stiftsschool;
7. Plaatsen noodlokaal t.b.v. de basisschool te Saasveld. Voor inlichtingen: Wim Valk, tel. 669657 OFFICIËLE PUBLICATIES
RUIMTELIJKE ORDENING
Goedkeuring bestemmingsplan Met ingang van 10 mei 2001 liggen gedurende zes weken in het gemeentehuis te Denekamp, bij het bureau VROM, voor een ieder ter inzage de besluiten van Gedeputeerde Staten van Overijssel van resp. 4 en 11 april 2001 tot goedkeuring van de eveneens ter inzage liggende bestemmingsplannen "Tilligte 1998" en "Buitengebied, partiële herziening Bergvennenweg/Disseroltweg". Gedurende deze periode kan tegen de goedkeuring uitsluitend beroep worden ingesteld door een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest tijdig zijn bedenkingen bij Gedeputeerde Staten in te brengen. Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Het goedkeuringsbesluit treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn tenzij gedurende de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend. In dat geval treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. bestemmingsvoorschriften: Burgemeester en wethouders van Denekamp zijn voornemens om met toepassing van artikel 11 WRO en met inachtneming van het bepaalde in artikel 36 van de planvoorschriften van het bestemmingsplan Buitengebied van de voormalige gemeente Weerselo, het agrarisch bouwperceel Alofssteeg 4, Weerselo te vergroten. De bescheiden behorende bij het genoemde voornemen liggen met ingang van 10 mei 2001 gedurende twee weken ter inzage bij de afdeling VROM. Gedurende bovengenoemde termijn van twee weken kunnen schriftelijk bedenkingen tegen de bouwblokwijziging worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Denekamp, Postbus 11, 7590 AA Denekamp.

Voornemens tot het verlenen van vrijstelling ex. artikel 19 Wet op de Ruimtelijke Ordening

Vergroten aangebouwd bijgebouw Bij burgemeester en wethouders is een aanvraag om bouwvergunning ingediend voor het vergroten van een aangebouwd bijgebouw bij de woning De Wildbaan 42 te Ootmarsum (V16/2001); Het bouwplan wijkt af van -de voorschriften van- het bestemmingsplan inzake het overschreiden van het maximale oppervlak voor een bijgebouw. Burgemeester en wethouders zijn voornemens de realisering van het bouwplan mogelijk te maken door vrijstelling te verlenen op grond van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Alvorens daartoe te besluiten ligt het bouwplan met ingang van 10 mei a.s. gedurende 4 weken voor een ieder ter inzage op de afdeling gemeentewerken van de gemeentesecretarie locatie Ootmarsum (openingstijden 8.30 - 12.00 uur; buiten deze uren na -telefonische- afspraak). Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze omtrent de bouwaanvraag kenbaar maken bij burgemeester en wethouders.

Vrijstelling bestemmingsplan "Kern Ootmarsum" Burgemeester en Wethouders van Denekamp zijn voornemens om onder toepassing van artikel 19, eerste lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan "Kern Ootmarsum" ten behoeve van het realiseren van een galerie met appartement op het perceel Gasthuisstraat 6 te Ootmarsum. Op dit perceel is momenteel een schuur aanwezig. De op de te verlenen vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen gedurende de periode van 10 mei 2001 tot en met 6 juni 2001 voor een ieder ter inzage op de afdeling Algemene Zaken van de Locatie Ootmarsum, Kerkplein 1 te Ootmarsum. Deze afdeling is op werkdagen geopend van 8:30 tot 12:00 uur. Voor inzage buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de heer H.J.J. Meijer, telefoon 0541-288888. Gedurende de bovengenoemde periode kan een ieder een zienswijze omtrent het voornemen tot het verlenen van vrijstelling bij het college van Burgemeester en Wethouders van Denekamp, postbus 11, 7590 AA te Denekamp, kenbaar maken.

AANLEGVERGUNNING
Op 24 april 2001 hebben Burgemeester en wethouders vergunning verleend voor het aanleggen van een natuurvijver op het perceel kadastraal bekend gemeente Weerselo, sectie T, nr. 570, gelegen aan de Wenshofsteeg (nabij nr. 4) te Weerselo.

Krachtens het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht kan tegen deze vergunning binnen 6 weken bezwaar worden ingediend bij Burgemeester en wethouders van Denekamp, Postbus 11, 7590 AA Denekamp.

BOUWEN

Ingekomen aanvragen om bouwvergunning en meldingen bouwvoornemen Burgemeester en wethouders maken bekend dat bij de locatie Denekamp de hierna vermelde aanvragen bouwvergunning zijn ingekomen:


* Berghummerstraat 14 te Denekamp. Het vergroten van een woonkamer;
* Venweg te Denekamp. Plaatsen van glastuinbouwkassen;
* Braamhof 2 te Denekamp. Plaatsen van een sterrenwachtkoepel;
* Th. Van de Borchstraat 31 te Denekamp. Het verbouwen-uitbreiden van een woning;

* De IJsvogel 12 te Denekamp. Het plaatsen van een erker.
De bouwplannen kunnen worden ingezien op het bureau VROM.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat in de periode van 26 april t/m 3 mei 2001 bij de locatie Weerselo onderstaande aanvragen bouwvergunning zijn ingekomen:


* Reestmanlaan 16 in Weerselo: bouw woning met garage-berging;
* Holscherdijk 2 in Saasveld: verbouw/uitbreiding machineberging;
* Bornsestraat 23 in Saasaveld: bouw veldschuur;
* Abdijweg 14 in Weerselo: bouw schuur t.v.v.. De plannen kunnen tijdens de openingsuren worden ingezien bij de afdeling VROM, cluster bouwzaken, locatie Weerselo. Burgemeester en wethouders van Denekamp hebben besloten bouwvergunning te verlenen voor:

* het vergroten van een woonwagen aan de Bisschopstraat 10a in Weerselo (12.06.2001);

* het verbouwen van een woning aan de Veldzijde 35 in Deurningen (12.06.2001) en

* het verbouwen van een woning aan de Postweg 34 in Saasveld (13.06.2001).

Het college heeft positief gereageerd op de hierna genoemde meldingen bouwvoornemen voor het plaatsen van een:


* tuinhuisje t.v.v. aan de Bijenlaan 4 in Weerselo (12.06.2001);
* tuinhuisje aan het Eertman 49 in Weerselo (12.06.2001);
* transformatorstation aan de Molemansstraat in Deurningen (12.06.2001) en

* tuinhuisje aan het Eertman 32 in Weerselo (13.06.2001). SLOPEN
sloopvoornemen
sloopvergunning te verlenen voor het slopen van een:


* gedeelte van een ligboxenstal aan de Jonkmansweg 5 in Deurningen (08.06.2001);

* bijgebouw van een woning aan de Postweg 23 in Saasveld (08.06.2001);

* woonboerderij aan de Tiethofweg 9 in Rossum (08.06.2001) en
* shuur aan de Kooidijk 1 in Saasveld (12.06.2001). WET MILIEUBEHEER
Terinzagelegging ontwerp-besluit(en) Op het bureau VROM van het gemeentehuis in Denekamp ligt vanaf 10 mei tot 7 juni 2001 op maan-dag- t/m vrijdagmorgen van 08.30 uur tot 12.30 uur en buiten kantooruren op telefonische afspraak ter inzage de ontwerp-beschikking op de aanvraag om een milieuvergunning voor:


* het veehouderijbedrijf van de maatschap Niehof, Frensdorferweg 44/46 in Lattrop.

B. en W. willen de vergunning onder voorschriften verlenen om de nadelige gevolgen voor het milieu te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken.
Hiertegen kan iedereen vóór 8 juni 2001 bij b. en w. gemotiveerde schriftelijke bedenkingen inbrengen. Als daarom wordt gevraagd, worden de persoonlijke gegevens van degene, die schriftelijke bedenkingen heeft ingebracht, niet bekendgemaakt. Ook dit verzoek moet vóór 8 juni 2001 bij b. en w. worden inge-diend. Zolang de ontwerp-beschikking ter inzage ligt, kan iedereen om een openbare zitting vragen om monde-linge bedenkingen in te brengen of over de ontwerp-beschikking van gedachten te wisselen. Daarvoor kan men bellen met het bureau VROM (telefoon 0541-358862). Nadat de beschikking is genomen, kan beroep worden ingesteld door:


* degenen, die bedenkingen hebben ingebracht tegen de ontwerp-beschikking;

* de adviseurs, die geadviseerd hebben over de ontwerp-beschikking;
* degenen, die bedenkingen hebben tegen eventuele wijzigingen, die in de beschikking t.o.v. het ontwerp daarvan zijn aangebracht;
* belanghebbenden, die kunnen aantonen, dat zij niet eerder tegen de ontwerp-beschikking bedenkingen hebben kunnen inbrengen.

Op de afdeling VROM, locatie Weerselo ligt vanaf 10 mei 2001 op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur, alsmede buiten kantooruren, na telefonische of schriftelijke afspraak, gedurende twee weken ter inzage het ontwerp van het besluit tot het gedeeltelijk intrekken van de vergunning van:


* P.B.H.J. Hesselink, Bornsestraat 24 te Saasveld: varkens- en rundveehouderij, nr. 87.15 d.d. 1 september 1987.

De strekking van dit ontwerp is dat wij van plan zijn op verzoek van vergunninghouder over te gaan tot het gedeeltelijk intrekken van de vergunning. De ammoniakproductierechten zullen in het kader van het Ammoniak Reductie Plan (ARP) worden overgedragen.

Tegelijkertijd ligt vanaf 10 mei 2001 op werkdagen van 08.30 - 12.30 uur, alsmede buiten kantooruren, na telefonische of schriftelijke afspraak, gedurende twee weken ter inzage het ontwerp van het besluit tot intrekken van de vergunning van:


* J.J.M. ter Grote, Ekelhofsveldweg 6 te Rossum: varkens- en rundveehouderij (nr. HW/83.6 d.d. 3 maart 1983).

De strekking van dit ontwerp is dat wij van plan zijn over te gaan tot het intrekken van de vergunning omdat gedurende drie jaar geen vee in de inrichting is gehouden (art. 8.25 lid 1c Wet milieubeheer). Bedenkingen tegen de ontwerp-besluiten kunnen door een ieder tot en met 29 mei 2001 schriftelijk worden ingediend bij het gemeentebestuur.Op verzoek kan iedereen in persoon of bij gemachtigde mondeling bedenkingen inbrengen en wel op afspraak tot het einde van bovengenoemde termijn van twee weken. Het verzoek daartoe moet schriftelijk bij het gemeentebestuur worden ingediend. Eveneens vanaf 10 mei 2001 op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur, alsmede buiten kantooruren, na telefonische of schriftelijke afspraak ligt gedurende vier weken ter inzage het ontwerp van het besluit op de aanvraag van:


* maatschap J.G.A. Kleissen & B.H.M. Zents, Reimerweg 11 te Rossum voor een nieuwe de gehele inrichting omvattende vergunning voor een melkrundveehouderij annex de opslag van mest, dieselolie en bestrijdingsmiddelen.
7 juni 2001 schriftelijk worden ingediend bij het gemeentebestuur.Op bovengenoemde termijn van vier weken.Indien men dat wenst worden de persoonlijke gegevens van degene die schriftelijk bedenkingen inbrengt, niet bekend gemaakt. Het verzoek daartoe moet schriftelijk bij het gemeentebestuur worden ingediend.

VERKEER

Op 1 mei 2001 is de nieuwe verkeersregel 'voorrang bestuurders van rechts' in werking getreden. Vanaf deze datum moet aan alle bestuurders die van rechts komen voorrang verleend worden. "Rechts heeft voorrang" geldt dus niet alleen meer voor auto's, maar ook voor fietsers, bromfietsers, snorfietsers, bestuurders van een invalidenvoertuig, bestuurders van een wagen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee. De regel geldt alleen voor gelijkwaardige kruisingen. Dit zijn kruisingen waar de voorrang niet apart geregeld is.
OVERIGE MEDEDELINGEN
CWI NOORD OOST TWENTE(Centrum voor Werk en Inkomen) Krachtenbundeling Arbeidsbureau, gemeenten en uitvoeringsinstellingen. voor alle diensten op het gebied van werk en inkomen. Het adres is: Centrum voor Werk en Inkomen N.O.-Twente, Steenstraat 44, 7571 BL Oldenzaal tel. 074-2557350. U kunt daar terecht voor onder andere:


* vragen over werk en uitkering

* een (nieuwe) baan

* een uitkering

* nieuw personeel

PAPIERINZAMELING IN DEURNINGEN De leden van het jeugdbestuur van DSVD zamelen zaterdag 12 mei a.s.het oud papier in op de parkeerplaats bij de ABTB (Bijen)uitsluitend tussen 9.00 en 12.00 uur. Er is hulp aanwezig om de mensen te helpen bij het storten van het in de containers. Voor informatie kunt u contact opnemen met de heer H. Scholten, telefoon: 074- 2775602 of 074- 245607 (werk).

PAPIERINZAMELING DENEKAMP Op 22 mei a.s. staat er aan de Nijverheidsstraat op het industrieterrein "Kloppendijk" weer de papiercontainer voor de oud papierinzameling van de openbare school "Dr. M.L. King". VERENIGINGSNIEUWS UIT OOTMARSUM
de inhoud van deze rubriek
Het verenigingsnieuws kan worden aangeleverd tot uiterlijk woensdag via Postbus 11, t.a.v. A.Brummelhuis,7590 AA DENEKAMP, maar de voorkeur is via onderstaand e-mailadres tot uiterlijk donderdag 9.00 uur, zodat u ervan verzekerd kunt zijn dat het de week daarop volgend gepubliceerd wordt.
E-mail: (abrummelhuis@wrs.ootmarsum.nl).
(tekst aanleveren onder Times New Roman, puntgrootte 11).

ZIJ ACTIEF NIEUWS OOTMARSUM
Helaas kan ons fietsstapje donderdag 17 mei a.s. niet doorgaan i.v.m. mond-en klauwzeer.
Waarschijnlijk wordt dit verschoven naar begin september. Nader bericht volgt.
Over het wel of niet doorgaan van de avondfietstocht in juni volgt ook nog nader bericht.

HEEMKUNDE OOTMARSUM
"Nacht van de nachtegaal": Op maandag 14 mei aanstaande organiseren de leden van de vogelwerkgroep een natuurfietstocht in de omgeving van Ootmarsum. Onderweg zal zoveel mogelijk uitleg worden gegeven over de flora en de fauna. Hoogtepunt van deze jaarlijkse tocht moet de waarneming van de nachtegaal worden.
Vertrek om 20.00 uur vanaf het Appellaantje.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie