Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Meer particulier opdrachtgeverschap mogelijk

Datum nieuwsfeit: 10-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Zoek soortgelijke berichten
Hierbij ontvangt u één of meerdere berichten voor de categorie Wonen. Meer particulier opdrachtgeverschap mogelijk (5/11/01 8:59:37 AM) Gemeenten kunnen meer tegemoet komen aan de grote belangstelling van mensen om hun eigen huis te bouwen. Ze hebben ruimere mogelijkheden vrije kavels uit te geven dan wordt gedacht. Bovendien kan de uitgifte van meer vrije kavels financieel gunstig uitpakken, wat de kwaliteit van de Vinex-locaties en de stedelijke vernieuwing ten goede kan komen. Dit zijn de belangrijkste uitkomsten van twee onderzoeken naar particulier opdrachtgeverschap. De conclusies sterken staatssecretaris Remkes van VROM in zijn opvatting dat meer eigenbouw niet alleen wenselijk maar ook mogelijk is. Het streven naar minstens eenderde deel particulier opdrachtgeverschap (individueel of in groepsverband) bij nieuwbouw vanaf 2005 blijft dan ook overeind. Ook in de periode tot 2005 kan het aandeel vrije kavels omhoog. Remkes gaat dit, met name ook voor de lagere inkomensgroepen, stimuleren via afspraken met gemeenten, subsidies voor vernieuwende projecten, kennisvergroting en praktische ondersteuning van burgers en het grondbeleid. Hij schrijft een en ander in een brief die vandaag samen met de onderzoeksrapporten naar de Tweede Kamer is gestuurd en ook naar de stedelijke regio's gaat.
Mogelijkheden Gemeenten ervaren het tekort aan
bouwgrond en de met ontwikkelaars en corporaties gemaakte afspraken vaak als belemmering voor meer eigenbouw. Onderzoek door Stichting de Regie onder 41 gemeenten wijst echter uit dat zowel in de periode tot 2005 als in de periode 2005-2010 sprake is van 'onderbenutting': niet alle grond waarover de gemeenten vrij kunnen beslissen aan wie zij die uitgeven, benutten zij voor het bevorderen van particulier opdrachtgeverschap. Uit het tweede onderzoek door RIGO blijkt dat meer differentiatie en particulier opdrachtgeverschap en een lagere woningdichtheid op nieuwbouwlocaties financieel geen probleem zouden moeten zijn. Het exploitatieresultaat kan zelfs beter uitvallen, ook als een substantieel deel van de woningen (20%-30%) in het goedkope segment gebouwd blijft worden. De meeropbrengsten kunnen worden ingezet voor de verbetering van de kwaliteit van de totale locatie (groen, voorzieningen en infrastructuur) en in de stedelijke vernieuwing.Ook hoeft particulier opdrachtgeverschap op zich niet tot extra ruimtebeslag te leiden. Remkes wijst er in dat verband nog eens op dat het niet alleen mogelijk maar ook gewenst is om op bepaalde delen van grote bouwlocaties dichter bouwen, zoals bijvoorbeeld rond voorzieningen en haltes van openbaar vervoer. Bovendien brengen mogelijke meeropbrengsten andere ruimtebesparende oplossing, zoals overdekt parkeren, in beeld. KaveleigenarenUit het onderzoek van Stichting De Regie blijkt het bij particuliere opdrachtgevers veelal te gaan om gezinnen met kinderen en een relatief hoog inkomen. Belangrijkste motieven voor zelfbouw zijn de mogelijkheid naar eigen wens te kunnen bouwen en kostenbesparing. Hun ervaringen met de gemeente lopen uiteen. Als positief noemen zij een heldere opstelling, de kwaliteit van de stedenbouwkundige en architectonische randvoorwaarden, een goede informatieverstrekking, de relatief lage grondprijzen en de geboden vrijheid. Negatieve ervaringen hebben te maken met een te groot aantal voorwaarden, te kleine kavels, gebrek aan privacy, gebrekkige kwaliteit van de openbare ruimte, de welstandscommissie, het tempo van afhandeling van zaken, te weinig invloed op de inrichting van de woonomgeving en de matige betrokkenheid, helderheid en openheid van de gemeente. BevorderingMet een reeks van maatregelen wil Remkes het particulier opdrachtgeverschap stimuleren:

Bestuurlijke afspraken: Het aandeel vrije kavels zal nadrukkelijk onderdeel zijn van de afspraken die Remkes dit najaar met de stedelijke regio's gaat maken over de verstedelijkingsopgave tot 2010 en de subsidies die het rijk daarvoor beschikbaar heeft. Het streven is dat vanaf 2005 eenderde deel van de nieuwbouwwoningen via particulier opdrachtgeverschap tot stand komt. Daarbij moeten ook de lagere inkomensgroepen meer mogelijkheden krijgen om, bijvoorbeeld in groepsverband, hun eigen huis te bouwen. Overigens wil Remkes met de regio's eveneens afspraken maken over de mate van zeggenschap van de burger bij de overige 70% van de nieuwbouwproductie. Innovatiebudget: Om vernieuwende experimenten en voorbeeldprojecten aan te jagen, heeft Remkes geld beschikbaar in het Innovatiebudget Stedelijke Vernieuwing (IPSV). Daarbij ligt het accent op bijzondere vormen van collectief opdrachtgeverschap, zoals opdrachtgeverschap vanuit een vereniging van eigenaren, mogelijkheden voor de lagere inkomensgroepen en in de huursector. De toepassing van innovatieve technieken kan eveneens voor subsidie in aanmerking komen.
Versterken positie burger: Belangrijk onderwerp in het Grote Project 'Een Eigen Huis' uit de Architectuurnota is de versterking van de positie van de burger bij particulier opdrachtgeverschap. In samenwerking met Architectuur Lokaal en de Vereniging Eigen Huis (VEH) komt er een informatie- en documentatiecentrum waar mensen terecht kunnen met vragen over alle facetten van het bouwproces. Ook wil Remkes samen met de VEH kwalitatief verantwoorde standaardontwerpen laten ontwikkelen, zodat particulier opdrachtgeverschap voor een breder publiek (dus ook voor mensen met een lager inkomen) toegankelijk wordt. Verder ondersteunt Remkes initiatieven zoals de informatiemarkt in september over particulier opdrachtgeverschap van het Nederlands Architectuur Instituut (NAi) en de uitgave van een handboek met praktische tips over particulier opdrachtgeverschap door de VEH en Architectuur Lokaal. Tenslotte bestaat het plan om samen met de VEH en de Stichting Experimenten Volkshuisvesting een 'zeggenschapsmeter' te ontwikkelen, die bij bouwprojecten de mate van invloed van de burger op en de bouw van zijn woning aangeeft.

Grondbeleid: Door de toekomstige Grondexploitatiewet kan een gemeente bij het verlenen van een exploitatievergunning eisen gaan stellen over het aandeel particulier opdrachtgeverschap, ook wanneer zij de grond niet in handen heeft.
Voorzieningenniveau Naast de twee onderzoeken naar particulier opdrachtgeverschap, is ook onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van voorzieningen op Vinex-locaties, zoals winkels, scholen, kinderopvang, gezondheidszorg en sportaccommodaties. Het voorzieningenniveau blijkt over het algemeen een voldoende te scoren. Op bijna alle locaties is uiteindelijk een basispakket van voorzieningen aanwezig. De eerste groep bewoners is in eerste instantie veelal aangewezen op noodoplossingen, maar neemt daar kennelijk genoegen mee, althans tijdelijk. Gelet op de ambitie om de kwaliteit van de Vinex-locaties verder te verbeteren, vindt Remkes echter dat het aanbod van voorzieningen beter kan. Nu wordt vaak nog betrekkelijk traditioneel gepland, op basis van de gangbare kengetallen. Een woonmilieu met toekomstwaarde vraagt echter om een meer gedifferentieerd aanbod van diensten en serviceverlening. Hoewel dat primair een zaak is van het lokale bestuur, wil Remkes in overleg met betrokken ministeries als VWS, OC&W, BZK en EZ gaan bekijken of en hoe het Rijk gemeenten kan stimuleren en ondersteunen bij de verbetering van het voorzieningenniveau.
(bron: www.minvrom.nl/minvrom/pagina.html?id=4322)


-- Op de volgende link kunt u uw persoonsgegevens wijzigen en/of bekijken:
-- www.minvrom.nl/minvrom/pagina.html?id=2565
--

-- Mocht u deze mail onaangekondigd gekregen hebben, stuur dan een e-mail naar:
-- mailto:persmail@cdc.cs.minvrom.nl

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie