Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Toespraak Van Boxtel bij opening internationale conferentie

Datum nieuwsfeit: 10-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Toespraak minister Van Boxtel bij de opening van de internationale conferentie Social organizing capacity in cities; experiences in European cities,
Een toespraak bij het onderwerp Grotestedenbeleid 10 mei 2001
Dames en heren,
Europa heeft 376.447.000 inwoners. Daarvan wonen er ruim 300 miljoen in steden. Dat is bijna 80%. Steden zijn centra van economische en culturele activiteiten, en -de cijfers spreken voor zich- bevolkingscentra. Van oudsher trokken mensen van het platteland naar de steden op zoek naar een betere toekomst; het waren de eerste migratiestromen. De laatste decennia heeft de migratie voor een belangrijk deel een internationaal karakter gekregen, en ook op de buitenlandse migranten bleek de stad een grote aantrekkingskracht uit te oefenen. Waarschijnlijk vanuit de veronderstelling dat het achterliggende internationale karakter van deze conglomeraten, de aanwezigheid van bedrijvigheid, van voorzieningen en van mensen met dezelfde afkomst hen de mogelijkheden zou bieden een goed bestaan op te bouwen. Maar een magneet trekt niet alleen aan, zij kan ook afstoten. U kunt hierbij denken aan bedrijven die in de stedelijke omgeving stuiten op een gebrek aan ruimte en mogelijkheden om hun bedrijfspand te vestigen. Die dan kiezen voor een braakliggend terrein, 30 kilometer verderop. Net buiten de gemeentegrenzen, vaak net te ver weg om zich betrokken te voelen bij die stad, maar wel dichtbij genoeg om gebruik te maken van de stedelijke infrastructuur.
Of gezinnen uit de middenklasse, mensen die werken in de stad, maar die een groene woonomgeving zoeken, of een veiligere plek voor hun kinderen om te spelen.
Vertrek dus van economisch en menselijk kapitaal. Het typisch Amerikaanse verschijnsel suburbs is inmiddels ook in Europa een begrip.
De stad is een plek vol tegenstellingen. Zo wordt er regelmatig onderscheid gemaakt tussen goede wijken en slechte wijken, tussen witte wijken en zwarte wijken. Het is een gemakkelijk onderscheid. De achterliggende factoren, vaak een opeenstapeling van problemen, zijn divers. Het opsporen en aanpakken van de achterliggende problematiek is niet eenvoudig.
Willen we economisch gezonde en sociaal acceptabele steden, dan vraagt dat om een aanhoudende inspanning.
Op deze tweedaagse conferentie staat het sociaal organiserend vermogen van de steden centraal. Een belangrijk en uitdagend onderwerp:
Uitdagend omdat het sociale veld vele spelers kent. Dat maakt het organiseren er niet gemakkelijker op.
Belangrijk, laten we dat niet vergeten, omdat we het hier hebben over de grondslagen van de verzorgingsstaat.
Goed beleid vraagt van de steden dat zij de verschillende vraagstukken in hun onderlinge samenhang zien en dus ook oplossen. Goed beleid vraagt ook van de steden dat zij betrokken partijen
-bewoners, maatschappelijke organisaties, bedrijven- betrekken bij het oplossen van de vraagstukken.
Dat maakt een goed organiserend vermogen een basisvaardigheid voor goed beleid. Want beleid is pas geslaagd als mensen een verbetering zien optreden in hun eigen situatie, of in hun omgeving.
De vraag is: hoe pak je het aan?
Wij hebben hierover van het onderzoeksbureau Euricur een interessant verslag gekregen.
Aan de hand hiervan wil ik kort op drie punten ingaan:


1. het sociaal beleid in steden;

2. het belang van de regiefunctie van stadsbesturen;
3. het belang van steun en regie door nationale overheden.
Sociaal investeren in de stad
De opstellers van het rapport stellen het volgende - ik citeer: "Social policy is traditionally oriented to the solution of social problems. An opportunity-oriented approach responds to chances. However, chances are often found in other fields, for instance that of the economy, spatial developments or liveability".
Het klinkt zo logisch. Maar in feite is de constatering bikkelhard: met eendimensionaal beleid mis je kansen om de problemen op te lossen.

Een van de verworvenheden van het Nederlandse grotestedenbeleid is de meer integrale benadering van problemen en vraagstukken. Een benadering dus, waar de Nederlandse steden inmiddels enige ervaring hebben opgedaan.

Rotterdam heeft bijvoorbeeld het garageproject in de wijk Feyenoord. Dat betekent dat allerlei projecten en activiteiten langs een sociale meetlat worden gelegd. Een van de maatregelen om verloedering tegen te gaan, is het opknappen van woningen. De gemeente huurt aannemers in om met de woningen aan de slag te gaan. Maar wat doet dat met de bewoners? De garage zorgt er voor dat diensten en organisaties de sociale dimensie niet uit het oog verliezen.

Hiermee kom ik op een ander belangrijk punt: de buurtgerichte benadering
Een integrale aanpak moet ook worden begrensd. Het is simpelweg onmogelijk om alle problemen in de stad tegelijkertijd aan te pakken. Daarbij komt dat de problemen en behoeften van wijk tot wijk verschillen.
Bovendien voelen mensen zich doorgaans het meest betrokken bij de eigen leefomgeving. Dat is belangrijk, want uit onderzoek blijkt dat de kwaliteit van sociale relaties van grote invloed is op de leefbaarheid.

Neem de Haagse wijken Schilderswijk-West en Transvaal. Daar gaan regelmatig zon honderd bewoners samen met de wijkagent s nachts de straat op. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt over de werkwijze, en de nachtwakers en politie staan in nauw contact met elkaar. In zeven jaar tijd heeft het nachtpreventieteam 136 arrestaties verricht. Ook het aantal auto-inbraken is afgenomen.
Terecht portretteerde het regionale dagblad, de Haagsche Courant, de Nachtpreventie in het Internationaal Jaar van de Vrijwilliger als een bijzondere vrijwilligersorganisatie.

Als gemeente moet je op dergelijke initiatieven kunnen inspelen. Dat betekent ruimte voor bewoners en organisaties om zelf invloed uit te oefenen op de eigen leefomgeving.

Regiefunctie stadsbesturen
Uit het onderzoeksrapport blijkt dat het sociaal organiserend vermogen in onze steden verbeterd moet worden. Euricur spreekt hier over het belang van leiderschap en strategische netwerken.

Een belangrijk principe bij het organiserend vermogen is dat steden de regie durven voeren, ook als het stadsbestuur slechts gedeeltelijk via de geldkraan kan sturen.
Het is van essentieel belang dat steden gebruik maken van gemeentelijke netwerksturing. Voor de sociale sector denk ik hierbij aan het versterken van de eerstelijnsvoorzieningen en het kritisch doorlichten van netwerken.

Mogelijk moet u nieuwe afspraken maken, de bestaande structuren reorganiseren, een nieuwe cultuur teweegbrengen bij de organisaties.

In Nederland zijn sommige steden bezig hun sociaal beleid te vernieuwen. Zo heeft Leeuwarden contractafspraken gemaakt met instellingen die basisvoorzieningen leveren. Bovendien zet Leeuwarden met het achterstandsbeleid in op maatwerk voor individuele burgers. De gemeente schakelt hierbij hoofdaannemers in. Dat zijn onafhankelijke marktpartijen die samen met de cliënt bekijkt wat nodig is om de situatie te verbeteren. In overleg stellen zij een pakket samen dat de hoofdaannemer bij de aannemers van diensten inkoopt. Met deze vraaggerichte benadering dwingt het bestuur de verschillende hulpinstellingen te gaan functioneren als een keten in achterstandsbestrijding.
Dergelijke initiatieven worden ook in tal van andere steden ontwikkeld.

Nationale overheden
In de Angelsaksische kent men de gevleugelde uitspraak: it takes a whole nation to raise a child. Datzelfde geldt voor de ontwikkeling van onze wijken en steden.

In Nederland is het belang van ondersteuning door de nationale overheid onderkend door een coördinerende minister voor grotesteden- en integratiebeleid. Dat houdt in dat ik beleidsinhoudelijk en budgettair medeverantwoordelijk ben voor de uitgaven van collega-bewindspersonen.
Dat blijkt ook uit een financieel plaatje dat het Rijk heeft gemaakt, de Extracomptabele staat, waarin de samenhang tussen de verschillende geldstromen wordt benadrukt.
Deze coördinatie is een cruciaal element in het grotestedenbeleid. Het betekent dat je kunt ingrijpen, wanneer dat nodig mocht zijn.

We hebben er in Nederland bewust gekozen voor een belangrijke regierol van de steden. De steden hebben hiermee niet alleen meer vrijheid gekregen, maar ook meer verantwoordelijkheden. Daarom heb ik de stadsbesturen gevraagd om een lange-termijnvisie, met meetbare doelstellingen, die een rol heeft gespeeld bij de toekenning van gelden. Daarom vragen we steden om voortgangsrapportages.

Het grotestedenbeleid krijgt steeds meer gestalte, ook in andere Europese landen, met vallen en opstaan. We blijven leren. Maar als coördinerend minister moet ik me er wel van kunnen vergewissen dat de steden deze verantwoordelijkheid aankunnen, dat zij de regie durven nemen en daarvoor het organiserend vermogen hebben.
Kortgeleden heeft de Algemene Rekenkamer, een onafhankelijk controle-orgaan van de regering, een rapport uitgebracht over het grotestedenbeleid. Volgens de Rekenkamer was onvoldoende duidelijk wat precies de effecten van het beleid zijn. Maar zij constateerde ook dat het grotestedenbeleid de steden heeft gestimuleerd meer strategisch te denken, een probleemanalyse te maken en daaraan concrete prestaties en effecten te koppelen en samenwerking te zoeken met andere partijen. Daarmee onderschrijft de Algemene Rekenkamer met de weg die we met het grotestedenbeleid zijn ingeslagen. De werkwijze is goed, maar wij kunnen niet meteen zichtbare resultaten verwachten.
Ik vind het een goed teken dat de steden ook kritisch naar zichzelf zijn gaan kijken. Een aantal steden heeft visitatiecommissies uitgenodigd, die waar nodig behoorlijk pijnlijke punten hebben aangekaart.

Ik ben nu ingegaan op de wijk, de stad en de nationale overheid. Ik wil hier nog een belangrijke speler in het grotestedenbeleid aan toevoegen, en dat is de Europese Unie.

Binnenkort gaan we spreken over de toekomst van het cohesiebeleid in het Europa van de 27. Het officiële startschot wordt gegeven met een Europees forum op 21 en 22 mei in Brussel.
De Europese Commissie heeft met haar analyse en voorlopige conclusies over het cohesiebeleid een welkome opening gegeven voor dat debat. Bovendien komt de Commissie dit najaar met een nadere analyse van het stedelijk beleid.

De toekomst van een Europees stedelijk beleid wordt dus de komende tijd bepaald. Steden en nationale overheden moeten dus nu laten zien wat zij waard zijn.

Steden kunnen met Urbanprogrammas en nu ook in doelstelling 1 en 2 laten zien welke concrete resultaten zij kunnen bereiken met de extra impuls van Europese middelen. Ook het Interreg programma biedt goede kansen. Vooral van belang voor de stedelijke sociale infrastructuur zijn het Doelstelling 3-programma en het Communautair Initiatief EQUAL. Beide programmas zijn gericht op het wegwerken van ongelijkheden.
Het is belangrijk dat de initiatieven passen in een gezamenlijke aanpak door steden, lidstaten en de Europese Commissie. Integraal sociaal beleid is in Nederland het zorgenkindje van het grotestedenbeleid. Zoal ik al zei kent het veld veel spelers. Ook staat sectoraal beleid een integrale aanpak soms nog in de weg. Hier moeten we de komende tijd nog hard aan werken.

Dat dit nodig is, hebben we onder meer kunnen leren van het rapport dat het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft uitgebracht over het stedelijk jeugdbeleid. Het SCP signaleert onder meer dat een stedelijke visie op het jeugdbeleid nogal eens ontbreekt. Maar het Planbureau zag nog meer punten die voor verbetering vatbaar zijn:
1. Het is nodig dat steden hun regiefunctie verder invullen,
2. dat zij een interactieve bestuursstijl ontwikkelen,
3. en dat zij lokale netwerken weten te organiseren en structureren.
Zoals de opstellers van het Euricurrapport al benadrukken: bij een goede organisatie speelt communicatie een cruciale rol.

Dames en heren,

Ik sprak eerder over het belang van de wijkaanpak. Ik zei daarbij al dat mensen zich doorgaans het meest betrokken voelen bij de eigen leefomgeving. Deze betrokkenheid moeten we gebruiken, die moeten we stimuleren.

Want de wijk is van de burger.

Dat betekent voor ons dat de wijk terug moeten brengen bij de burgers. En de burgers bij de wijk. Wat mij betreft staat leefbaarheid en veiligheid hierbij centraal. Een thema dat ook hoog op de lokale politiek agenda staat.

Vanuit deze gedachte heb ik een claim neergelegd bij het Kabinet. Het Kabinet heeft mijn claim gehonoreerd.
Dat betekent dat we drie jaar lang jaarlijks 30 miljoen gulden extra kunnen investeren om wijken in Nederlandse steden leefbaarder en veiliger te maken. En waarbij de burger weer eigenaar van de wijk wordt.

Voor wat betreft veiligheid en leefbaarheid in de wijken, en dus ook de besteding van het geld, is de komende drie jaar de buurt aan zet.

Ik wil dus dat de investering van deze extra 90 miljoen gulden voor leefbaarheid en veiligheid rechtsreeks gekoppeld wordt aan participatie van burgers. Steden kunnen een aandachtswijk aanwijzen waar een extra impuls op het gebied van veiligheid en leefbaarheid hard nodig is.
Hiermee kunnen zij verder invulling geven aan de doelstellingen van de Meerjarige Ontwikkelingsplannen.

Maar nogmaals: niet het stadsbestuur, maar de wijkbewoners krijgen het trekkingsrecht. Het gaat immers om hún veiligheid, om hún leefbaarheid.

Dit vraagt veel van het organiserend vermogen van de steden. Want zoals gebruikelijk behouden steden de regie. Maar de voorstellen moeten van de bewoners komen, en zij moeten betrokken worden bij de uitvoering van de plannen.
Bottom-up dus.

Wat mij betreft gaat de meter nu lopen. Ik ga volgende week met de steden praten om de plannen verder uit te werken.
Ik wil daarom nog niet al te zeer op de zaak vooruitlopen.

Wat ik wel alvast wil zeggen, is dat ik aan de initiatieven twee belangrijke voorwaarden zal verbinden.
Ten eerste wil ik resultaten zien, dus heldere indicatoren, meetmomenten en verantwoording.
Ten tweede: Ik wil ICT terugzien in de wijkplannen. Steden en wijken moeten geprikkeld worden ICT te gebruiken om hun plannen te realiseren. Dit sluit aan bij de aanbevelingen van de Commissie Cerfontaine. Deze commissie heeft gezegd dat ICT meer gebruikt moet worden bij het oplossen van problemen in de grote steden. Zij pleitte ervoor om hiermee op wijkniveau te beginnen.
Het kabinet komt nog met een reactie op het rapport van de Commissie Cerfontaine. Maar u begrijpt dat ik hier wel oren naar heb. Bovendien heb ik al eerder gezegd: geen GSB zonder ICT.

Dames en heren,

Vandaag en morgen gaat u gezamenlijk op zoek naar instrumenten die u kunnen helpen het organiserend vermogen van uw stad te versterken, zodat de steden ook in de toekomst sociaal sterk blijven. Ik ben zeer geïnteresseerd in uw bevindingen. Wellicht kunnen vertegenwoordigers van de Europese steden hun Nederlandse collegas al ideeën aanreiken die de buurt aan zet tot een daverend succes kunnen maken.

Ik dank u wel.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...