Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare kennisgevingen gemeente Geldermalsen

Datum nieuwsfeit: 10-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Geldermalsen
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Geldermalsen


Wekelijkse actualiteiten

Gemeentelijke Actualiteiten

* Veiling bouwgrond te Deil

* Klachtenregeling

* Fietsaktie weekmarkt Geldermalsen

* Collecte

* Baggerwerkzaamheden op diverse locaties in de gemeente Geldermalsen

* Periodiek onderhoud bomen

* Vacature Ouderenraad

* Kapvergunning

* Activiteiten

* Stiefbeenmarkt Tricht

* Kermis Geldermalsen

* Vrijstelling bestemmingsplan: Rhenoy 2000 (De Brink 2)
* Wie mag bouwen

* Wie wil bouwen

.

Gemeentelijke Actualiteiten

Veiling bouwgrond te Deil

Mr. C.A.M. Kleipool, notaris te Rumpt, zal op de dinsdagen 15 en 29 mei 2001 telkens 's morgens om 11.00 uur in het Duifhuis in Deil t.v.v. de gemeente Geldermalsen in het openbaar verkopen:
Een perceel bouwgrond met de daarop staande voormalige peuterspeelzaal aan de Palmesteijnstraat 14 in Deil, kadastraal bekend gemeente Deil, sectie L, nummer 663, groot 380 m2

Bezichtiging: Zaterdagen 12 en 26 mei 2001, van 11.00 tot 13.00 uur en een half uur voor de inzet en de afslag.

Bestemming: Het bestaande gebouw dienst gesloopt te worden en de grond dient bebouwd te worden met een woonhuis.

Lasten: OZB-eigenaarsgedeelte 2001: f 141,-- Districtslasten 2001: f 30,-- Voor rekening van koper na betaaldatum.

Aanvaarding: Vrij van huur na betaling koopsom uiterlijk 10 juli 2001.
Gunning: Voorbehouden aan de gemeenteraad van Geldermalsen.
Veilingvoorwaarden: Algemene Veilingvoorwaarden Registergoed 1993 van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie en bijzondere veilingvoorwaarden zijn van toepassing.

Bankverklaring, legitimatie: Gegadigden dienen zich te kunnen legitimeren en een verklaring van hun bankrelatie over te leggen betreffende hun financiële gegoedheid.

Nadere inlichtingen:

* Gemeente Geldermalsen, afdeling Ruimtelijk Beleid, mevr. J. Hollander, tel. 0345-586687.

* Ten kantore van genoemde notaris Kleipool, Middenstraat 2, 4156 AH Rumpt (Postbus 28, 4153 ZG Beesd), tel. 0345-681363 of 0345-681924.

Klachtenregeling

U bent het niet eens met de wijze waarop u door een ambtenaar, een bestuurder of 'de gemeente' bent behandeld. Er is iets gedaan of nagelaten waarmee u zich niet kunt verenigen. Kortom, u bent ontevreden en het lijkt dat u m met dat geval nergens terecht kunt of dat u niet echt serieus wordt genomen. In zo'n geval kunt u een beroep doen op de gemeentelijke klachtenregeling.

Informatie over de werking van de gemeentelijke klachtenregeling kunt u vinden in een speciale folder die hierover door de gemeente is uitgegeven (te vinden in de hal van het gemeentehuis) en op de gemeentelijke website www.geldermalsen.nl

Centrale spil binnen de uitvoering van de klachtenregeling is de gemeentelijke klachtencoördinator mevr. O. van Neck- Bender. Zij zorgt voor registratie van de klachten die zowel mondeling als schriftelijk kunnen binnenkomen en daarnaast coördineert zij de afhandeling. Bij haar kunt u ook terecht voor aanvullende informatie over de werking van de klachtenregeling, tel. 0345-586621.

Fietsaktie weekmarkt Geldermalsen

De kooplieden van de gezellige vrijdagochtendweekmarkt in Geldermalsen organiseren binnenkort weer een aantrekkelijke publieksaktie.

Zowel op vrijdag 11 als op vrijdag 18 mei a.s. ontvangt iedere klant voor elke f 5,-- die wordt besteed een lot. Op beide dagen trekt de marktmeester om 12.30 uur het winnende nummer. De gelukkige winnaar kan dan op een splinternieuwe fiets naar huis. Niet meer aanwezig op het moment van de prijsuitreiking? Dat geeft niets want het winnende lot wordt ook via de krant en de lokale omroep bekend gemaakt.

Collecte

In de periode van 14 tot en met 19 mei 2001 is door de gemeente vergunning verleend voor de huis-aan-huis collecte van het Nederlands Astma Fonds

Baggerwerkzaamheden op diverse locaties in de gemeente Geldermalsen

Op dinsdag 1 mei 2001 is Dosco baggerwerken B.V. gestart met de aanvoer van materiaal en materieel voor het inrichten van een werkterrein aan de Parkweg te Beesd. Vanuit deze locatie zullen de werkzaamheden worden begeleid die betrekking hebben op het uitvoeren van baggerwerkzaamheden op diverse locaties in de gemeente Geldermalsen,. In totaal zal er zo'n 3035 m3. slib uit de watergangen worden verwijderd. Alle uitkomende baggerspecie zal per vrachtwagen worden afgevoerd naar een baggerdepot in Sassenheim

Naar verwachting zullen de werkzaamheden in totaal 25 werkdagen duren.

Waar wordt er gewerkt?

Beesd: Vijverpartij tussen de Huizenkamplaan en de Pr. Willem Alexandersingel. Vijverpartij aan de Parkweg. Sloot aan de Homburg.

Rumpt: Sloot aan Achterweg (steegje Van Mook) Sloot achter de woningen aan de Schuttersteeg. Sloot aan Achterweg. Sloot hoek Achterweg en R.M. van Gellicumstraat

Deil: Sloot aan beide zijden van de Kerkweg. Sloot aan de Koningsweg.

Meteren: Sloot aan de Bommelweg. Sloot aan de Zeekade.

Periodiek onderhoud bomen

Vrijzetten lichtmasten: In het najaar van 2000 kwamen er vrij veel meldingen binnen bij de afdeling Gemeentewerken over het feit dat boomtakken de verlichting belemmerden van lantaarnpalen. Door de afdeling is een inventarisatie gemaakt van de hele gemeente en in oktober/november van het afgelopen jaar is gedurende een zestal weken hard gewerkt door onze buitendienst met een hoogwerker om de bomen zodanig te snoeien dat de lantaarnpalen weer goed licht geven in de straten. In alle kernen is dit werk uitgevoerd. Mochten er toch nog lantaarnpalen zijn die misschien vergeten zijn, dan kunt u dit bij de gemeente melden.

Normaal onderhoud: Naast dit onderhoud aan bomen vindt er verder nog periodiek onderhoud plaats in de vorm van begeleidingssnoei. Deze snoeivorm is nodig om van de kleine jonge boom een volwassen exemplaar te maken. Om de twee tot drie jaar wordt de onderste laag takken verwijderd (ook wel opkronen genoemd), tegelijkertijd wordt gekeken of de stamtak doorgroeit. Deze snoeivorm wordt zolang herhaald tot dat er een takvrije stam is bereikt die ervoor zorgt dat de bladerkroon geen gevaar oplevert voor de passerende auto's. Deze werkzaamheden vinden ieder najaar plaats. Bij jonge bomen gebeurt dit snoeiwerk nog met een stokzaag, bij grotere bomen wordt gedurende een week of acht een hoogwerker ingezet.

Zorgplicht: Het onderhoud bij volwassen bomen bestaat uit het regelmatig controleren van de boom. Dit houdt in dat er gekeken wordt naar dode of zieke takken die verwijderd worden, maar ook naar zieke of zwakke bomen. De gemeente heeft een zorgplicht voor haar bomen en voert daarom regelmatig onderhoud uit. Deze zorgplicht heeft in principe iedere boomeigenaar. Ook particuliere bomen die aan de openbare weg staan dienen regelmatig onderhouden te worden. Hangen takken zodanig over de weg dat bijvoorbeeld vrachtwagens daar hinder van ondervinden, dan kan de eigenaar hiervoor aansprakelijk worden gesteld. Voorkom dus zo'n gevaarlijke situatie en voer regelmatig onderhoud uit.

Hebt u vragen over het bomenonderhoud in onze gemeente, dan kunt u contact opnemen met het Bureau Groenvoorzieningen en Algemene dienst van de afdeling Gemeentewerken.

Vacature Ouderenraad

De gemeente Geldermalsen hecht er waarde aan ouderen te betrekken bij de beleidskeuzes die op het terrein van ouderen worden gemaakt. Daarom is in de gemeente een Ouderenraad aanwezig. Dit is een commissie van advies en bijstand van het college van burgemeester en wethouders die gevraagd en ongevraagd advies geeft op het terrein van welzijn, ouderenhuisvesting, Wet Voorzieningen Gehandicapten, minimabeleid, (ouderen)vervoer, veiligheid en inrichting van woonwijken. Er wordt volgens een vergaderschema één keer per zes weken vergaderd, met uitzondering van de zomermaanden.

De Ouderenraad bestaat uit 9 leden. Als voorzitter treedt op de wethouder Welzijn. Drie leden worden benoemd op voordracht van de ouderenbonden en de Stichting Welzijn Ouderen. De overige leden hebben zitting in de raad op persoonlijke titel.

In verband met het overlijden van een van onze leden wordt er op korte termijn een nieuwe kandidaat (m/v) gezocht. Er wordt naar gestreefd de verschillende kernen van de gemeente Geldermalsen in de Ouderenraad vertegenwoordigd te hebben. Daarom zoeken we nu nadrukkelijk naar een inwoner van 55 jaar of ouder uit de kernen Tricht of Buurmalsen. Bij de selectie van nieuwe leden van de Ouderenraad wordt gekeken naar bestuurlijke ervaring, het lokale netwerk van een kandidaat en belangstelling voor het ouderenbeleid. Daarnaast streven we naar een evenwichtige samenstelling in mannen en vrouwen.

In principe vindt benoeming plaats voor een periode van vier jaar met daarna de mogelijkheid van herbenoeming.

Reacties kunnen tot uiterlijk 25 mei 2001 worden gezonden aan de Gemeente Geldermalsen, t.a.v. de secretaris van de Ouderenraad, Sector Samenleving, Postbus 112, 4190 CC Geldermalsen.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met mw. D. Sonneveldt van de sector Samenleving, tel. 0345-586697.

Kapvergunning

Ter inzage: de volgende verleende kapvergunningen:

J.M. van der Zwan, Rijksstraatweg 21a Geldermalsen; het kappen van 1 rode beuk met toestemming tot het direct vellen. Gelet op de slechte conditie van de boom, de aanwezigheid van reuzenzwam, en de zware takken is het noodzakelijk dat deze boom met spoed verwijderd wordt, in verband met de veiligheid van de verkeersdeelnemers op de Rijksstraatweg.

Datum publicatie: 10 mei 2001

Activiteiten

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij vergunning/ontheffing hebben verleend aan:

* Sport Vereniging Beesd voor het houden van een verkoopactie (plantjes) op 10 mei a.s. van 18.00 tot 20.00 uur in Beesd
* J.S. Medua voor het ten gehore brengen van live muziek op zaterdag 19 mei a.s. tot 1.00 uur in het Dorpshuis te Meteren.
* Café 't Koetshuis voor het ten gehore brengen van live muziek op donderdag 24 mei a.s. tot 24.00 uur en op zaterdag 2 juni a.s. tot
1.00 uur te Tricht

* Vereniging Dorpsbelangen Rhenoy voor het plaatsen van een feesttent en voor het houden van het jaarlijkse Dorpsfeest en de Wielerronde van 22 mei tot en met 26 mei a.s. op en in de nabijheid van de speeltuin te Rhenoy.

* SLR Productions & Sales voor het houden van een live concert op 26 mei a.s. in De Randhorst te Geldermalsen van 20.00 tot 23.00 uur.
* Stichting Comité Dorp Acquoy voor het organiseren van het Pinksterfeest vanaf 31 mei tot en met 4 juni a.s. in gebouw "De Schakel" en op het speelveld te Acquoy.

* Kijk Kalenberg Comité voor het houden van een verkoopactie (koek) tussen 11 en 23 juni a.s. te Meteren.

Indien u zich met deze beslissing (en) niet kunt verenigen, kunt u binnen 6 weken na de bekendmaking van deze beslissing(en) aan betrokkenen, een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 112, 4190 CC Geldermalsen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht en de gronden van het bezwaar.

Stiefbeenmarkt Tricht

In verband met de Stiefbeenmarkt op zaterdag 12 mei a.s. zal De Belder, Kerkstraat en Pr. Johan Frisoplaats van 06.00 tot 18.00 uur worden afgesloten. De omleidingsroutes zijn als volgt: Doorgaand verkeer vanuit Geldermalsen: Lingedijk-De Twee Morgen-Hoekenburg- Nieuwsteeg-Donkere Gaard- Laan van Crayestein-Lingedijk. Verkeer met bestemming Stiefbeenmarkt kan bij De Twee Morgen de Lingedijk blijven volgen tot de Dr. Van der Willigenstraat. Doorgaand verkeer vanuit Beesd: Lingedijk richting Geldermalsen.

Kermis Geldermalsen

In verband met de jaarlijkse kermis in Geldermalsen zal er weer een aantal tijdelijke verkeersmaatregelen worden getroffen. Het betreft het volgende:

* afsluiting van het parkeerterrein Kostverlorenkade vanaf dinsdag 22 mei a.s. tot en met zaterdag 26 mei a.s.
* het instellen van eenrichtingverkeer op de Kostverlorenkade (vanaf Rijksstraatweg richting Rijnstraat) vanaf woensdag 23 mei tot en met zaterdag 26 mei a.s.

De in de omgeving van het kermisterrein aanwezige bedrijven zullen bereikbaar blijven. Omleidingsroutes zullen ter plaatse worden aangegeven.

De kermis zal over twee locaties verspreid worden. Ook op een gedeelte van het parkeerterrein Achter 't Veer zullen enkele attracties worden geplaatst. De kermis duurt van woensdagmiddag 23 mei, 13.00 uur t/m zaterdagavond 26 mei, 24.00 uur.

Vrijstelling bestemmingsplan: Rhenoy 2000 (De Brink 2)

Bekendmaking : artikel 15 Wet op de ruimtelijke ordening. Ter inzage : vrijstellingsverzoek met bijbehorende stukken. Inzagetermijn : vier weken, met ingang van de dag volgend op de datum van deze publicatie. Toelichting: het college van B&W hebben het voornemen om op verzoek van mevrouw W.C.M. van den Berg, vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan Rhenoy 2000 teneinde kleinschalige trike-verhuur op het perceel De Brink 2 te Rhenoy mogelijk te maken. Bedenkingen : door belanghebbenden, gedurende de inzagetermijn, schriftelijk kenbaar te maken bij het college van burgemeester en wethouders. Inlichtingen : vakbalie Bouwen en Wonen, tel. 0345-586686.

Wie mag bouwen

Ter inzage: de volgende verleende bouwvergunningen / positieve reacties op melding bouwvoornemen:

* A.L.J. Geerlings, Pastoor J. van Hovestraat 38 te Beesd, vergroten woning (10 mei 2001);

* J.C. Slikker en CC. Visscher, Tuindorp 1c en 1b te Geldermalsen, vergroten woning (10 mei 2001);

* C.G.M. Versteegh, Oude Waag 81 te Beesd, vergroten woning (10 mei 2001); W. Scholten, Rijksstraatweg 43 te Buurmalsen, oprichten tuinhuisje (10 mei 2001);

* J.M. van Lith, Verl. Bredestraat 35 te Meteren, oprichten hobbykas (10 mei 2001);

* E. van Doorn, Kerkstraat 12 te Geldermalsen, oprichten tuinhuisje (10 mei 2001);

* M. van Elteren, Achterstraat 33 te Beesd, oprichten berging (10 mei 2001);

* P.J. Dam, Hooge Hoeven 59 te Geldermalsen, oprichten dakkapel (10 mei 2001);

* A.L. van Kuyl, Bulkstraat 26 te Tricht, oprichten dakkapel (10 mei 2001);

* G.J. van de Water, Prins Willem Alexanderstraat 62 te Deil, veranderen woning (10 mei 2001);

* A.P. Lomwel, Laan van Crayestein 27a te Tricht,, vergroten woning (10 mei 2001);

* C. van Zandwijk, Breezij 27 te Rhenoy, oprichten berging (10 mei 2001);

* W. van der Plaat, Middelweg 42 te Tricht, vergroten woning (10 mei 2001);

* H.J. Beusichem, J.H. Lievense- van Herwaardenstraat 99 te Meteren, vergroten woning (10 mei 2001);

* R.M.C. van der Plaat, Luchtenburgstraat 1 te Deil, veranderen woning (10 mei 2001);

* C. van Haaften, Herman Kuijkstraat 80 te Geldermalsen, veranderen winkelruimte (10 mei 2001);

* L.H.V. ten Berge en J.C. Lauffer, G.H.C.F. Siebrandsstraat 2 en 4 te Meteren, oprichten dakkapel (10 mei 2001);
* M. van Brenk, Molenweg 18 te Geldermalsen, vergroten woning (10 mei 2001);

* C.M. van Westrenen, Nijverheidsstraat 12 te Geldermalsen, oprichten berging met overdekt terras (10 mei 2001);
* J.W.C. van den Brink, Willem de Zwijgerweg 67 te Geldermalsen, vergroten woning (10 mei 2001);

* A.G. van Haarlem, Spijksepad 4 te Buurmalsen, veranderen/vergroten woning (10 mei 2001);

* H.W. de Koning, Wilhelminastraat 15 te Meteren, vernieuwen berging (10 mei 2001);

* J.W. Verwers, Coreanna 2a te Geldermalsen, oprichten dakkapel (10 mei 2001);

* T.C.M. Zanen, Hooge Hoeven 7 te Geldermalsen, oprichten tuinhuisje (10 mei 2001);

* W.H. Munters, Prins Johan Frisoplaats 14 te Tricht, oprichten hobbykas (10 mei 2001);

* G.S. van Doorn, G.H.C.F. Siebrandsstraat 3 te Meteren, oprichten tuinhuisje (10 mei 2001);

* R.L. Oomens, Achtersteweg 2 te Meteren, oprichten tuinhuisje (10 mei 2001);

* P. de Geus, Mark 22 te Meteren, vergroten woning (10 mei 2001);
* J.L. van der Wey, Marktplein 38 te Geldermalsen, veranderen winkelpui (10 mei 2001);

Ter inzage termijn: zes weken, met ingang van de dag volgend op de verzenddatum van de beschikking (zie hierboven) aan de aanvrager.

Bezwaar: schriftelijk, uitsluitend door rechtstreeks belanghebbenden gedurende de inzagetermijn.

Toelichting: het bezwaarschrift moet gericht worden aan het college van burgemeester en wethouders en vermeldt uw naam, adres en hantekening, het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt en waarom. Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend kan daarnaast aan de president van de administratieve kamer van de
Arrondissementsrechtbank, postbus 30160, 6803 AD Arnhem, vragen een voorziening te treffen.

Inlichtingen: vakbalie bouwen en wonen, telefoon 0345-586686.

Datum publicatie: 10 mei 2001.

Wie wil bouwen

Ter inzage: de volgende aanvragen om bouwvergunningen / meldingen bouwvoornemen:

* Peuterspeelzaal 't Beldertje, Raamweg 71a te Tricht, vergroten berging (1 mei 2001);

* L.A.W. van Kuijk, Lingedijk 94 te Geldermalsen, oprichten dakapel (2 mei 2001);

* Stemid Bouwstoffen BV, Poppenbouwing (ong.) te Geldermalsen, oprichten bedrijfshal met kantoorruimte (23 april 2001);
* E. Vos/I. Hooijen, Goudrenet 12 te Geldermalsen, vergroten woning (2 mei 2001);

* J.C. Olthoff, Deilsedijk 24a te Deil veranderen woning (3 mei 2001);

* F. de Waal, Prins Bernhardlaan 6 te Geldermalsen, voor het oprichten van een tuinhuisje (3 mei 2001);

* W.J.D. van Kessel, Tunnelweg 42 te Geldermalsen, oprichten van een tuinhuisje (3 mei 2001);

* G. van der Poel, Koningsspil 13 te Geldermalsen, veranderen/vergroten berging (13 mei 2001);
* P.B.C. Kraan, Willem de Zwijgerweg 123 te Geldermalsen, vergroten woning ( 4 mei 2001);

* Droogendijk Techniek BV, Meinte 12 te Beesd, oprichten kantoorruimte (7 mei 2001);

* M. Pennings, Kampsedijk 26 te Enspijk, oprichten tuinhuisje (7 mei 2001);

* J.E. van Vrouwerf, Oude waag 2 te Beesd, veranderen woning (7 mei 2001);

Inzagetermijn: twee weken, met ingang van de dag volgend op de datum van publicatie.

Toelichting: deze publicatie heeft slechts een informerend karakter, mogelijkheden voor het indienen van bezwaar zijn nu nog niet aanwezig, maar zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt in de rubriek "Wie mag bouwen".

Inlichtingen: vakbalie bouwen en wonen, telefoon 0345-586686.

Datum publicatie: 10 mei 2001.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...