Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeenteberichten van gemeente Westervoort

Datum nieuwsfeit: 10-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Westervoort
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Westervoort


Nieuw radioprogramma: live praten met de burgemeester

Commissaris van de Koningin Jan Kamminga eerste gast

Op initiatief van de Gemeente Westervoort start op 10 mei a.s. een uniek, nieuw en interactief radio programma op Radio Aktief genaamd Van de Bestuurstafel. Het radioprogramma dat maandelijks op de donderdagavond uitgezonden zal worden is in de afgelopen tijd voorbereid en uitgetest en beleeft op 10 mei zijn primeur. Met Van de Bestuurstafel wil de gemeente Westervoort meer in contact komen met de burgers. U kunt zelf tijdens de uitzending live met burgemeester Van Osch bellen én met onze speciale gast tijdens de eerste uitzending: Commissaris van de Koningin Jan Kamminga. Tijdens de uitzending kunt u uw vragen stellen en reageren op de onderwerpen. In de uitzending komen agendapunten van de komende raadsvergadering aan de orde die de burger persoonlijk raken. In deze eerste uitzending staat het werkbezoek van Commissaris van de Koningin Jan Kamminga aan Westervoort centraal en komt ongetwijfeld het thema van de gemeentelijke herindeling aan de orde. Bovendien stelt het programma met regelmaat een apart thema aan de orde dat Westervoort en de Westervoorters bezighoudt. Met het interactief radioprogramma Van de Bestuurstafel wil de gemeente Westervoort de mening van de burger (laten) horen. Van de Bestuurstafel wordt maandelijks uitgezonden op de donderdagavond van 18.00 19.00 u op Radio Aktief (ether:105.2 FM ; kabel: 92.9 FM).

Houdt u de Westervoort Post in de gaten voor de volgende data van uitzending.

VOORRANG OP VERKEERSADERS

Voorrang voor bestuurders van rechts

Overal in Europa hebben bestuurders (dus ook fietsers en bromfietsers) van rechts voorrang, behalve in Nederland. Dat gaat binnenkort veranderen. Vanaf 1 mei dit jaar krijgen, op gelijkwaardige kruisingen, alle bestuurders van rechts voorrang. Dus ook fietsers en bromfietsers.

Deze maatregel mag er natuurlijk niet toe leiden dat het verkeer onveiliger wordt. Daarom zal, voorafgaand aan deze maatregel, op de zogeheten verkeersaders, de voorrang worden geregeld. Bijvoorbeeld met voorrangsborden. Verkeersaders zijn de 50- en 70 km/u wegen binnen de kom en de 80- en 100 km/u wegen buiten de kom.

Waarom de voorrang regelen?
Een veel gehoord bezwaar tegen het regelen van voorrang op verkeersaders is dat de vaak al hoge snelheid op deze wegen hierdoor alleen maar zal toenemen. In praktijk blijkt dit meestal nogal mee te vallen.

Er is echter een belangrijk verkeersveiligheidsargument om de voorrang wél te regelen; verkeersaders zijn de drukkere wegen binnen en buiten de kom. Bij deze wegen denkt men vaak al op een voorrangsweg te rijden. Doordat de snelheid op deze wegen meestal wat hoger is, worden eventuele zijwegen van rechts vaak niet of tamelijk laat opgemerkt. Vanaf 1 mei zullen dan fietsers en bromfietsers van rechts formeel voorrang hebben, maar deze feitelijk vaak niet krijgen, met alle fatale gevolgen van dien.

Het regelen van de voorrang op verkeersaders is dus noodzakelijk om een veilige invoering van de maatregel bestuurders van rechts voorrang te kunnen waarborgen.

Bekendmaking tervisielegging ontwerpbestemmingsplan "Kloosterdreef "(de 25e partiële herziening van het bestemmingsplan "Kern") met bijbehorende stukken, voor de hoek Kloosterdreef - Schoonoord ten behoeve van de inspraakprocedure.

Burgemeester en wethouders maken op grond van de gemeentelijke inspraakverordening, artikel 6a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, het volgende bekend.

I. Inleiding.
Al geruime tijd bestaat het plan om het terrein op de hoek Kloosterdreef - Schoonoord gedeeltelijk te bebouwen met woningen. Daartoe zijn in de loop van de tijd diverse plannen en ideeën ontwikkeld. Voorts zijn op 24 april 1997, 19 januari 1998 alsmede 22 juni 2000 informatieavonden voor de omge-ving gehouden. Thans is een ontwerpplan tot invulling van deze locatie zover gereed, dat op basis daarvan de procedures officieel een aanvang kunnen gaan nemen. De eerste stap in dit proces is het gelegenheid geven tot inspraak.

II. Het ontwerp-plan.
Naar aanleiding van al deze voorbereidingen alsmede de daarover ingewonnen adviezen (onder meer welstand), is een ontwerpplan opgesteld. Dit plan voorziet in de bouw van vier woningen c.a. alsmede twee gebouwen (met elk 5 appartementen). Voorts omvat het plan een te handhaven, nog nader vorm te geven, open ruimte alsmede een verbouwing/aanpassing (in combinatie met een functieverandering) van het gebouw t Klooster aan de Dorpstraat 42 (ook met 5 appartementen). Tenslotte maakt de (voormalige) Dominicusschool (aan de Dorpstraat respectievelijk de Schoonoord genummerd), deel uit van het plangebied (onder meer in verband met functieveranderingen). Het project wordt door een ontwikkelaar gerealiseerd. Het plangebied is dus ruimer dan het gebied dat bebouwd gaat worden.

Het ontwerpbestemmingsplan "Kloosterdreef" (vier boekwerken) bestaat onder meer uit het volgende:
a. het ontwerp tot herziening van de diverse bestemmingen (de plankaart, de toelichting en een set voorschriften) van het nu geldende, uit 1976 daterende, bestemmingsplan "Kern"; b. een akoestisch rapport;
c. diverse externe rapporten (bodemonderzoeken, infiltratiemogelijkheden van water in de bodem); d. een externe rapportage met betrekking tot het groen/de bomen in het plangebied;
e. een welstandsplan (incl. de welstandsadviezen);

III. De inspraakprocedure.
De Wet op de Ruimtelijke Ordening verplicht tot het verlenen van inspraak, bij de voorbereiding en voorafgaand aan de officiële tervisielegging van ruimtelijke plannen en projecten.

Gedurende een termijn van vier weken, met ingang van de dag nà de datum van het verschijnen van deze editie, liggen de op dit plan betrekking hebbende stukken voor een ieder ter inzage bij de afdeling AJZ/VROM, van het gemeentehuis, Dorpsplein 1 te Westervoort. Inzage kan in die periode verkregen worden op iedere werkdag van: a. 08.30 - 12.30 uur (zonder afspraak);
b. 14.00 - 16.30 uur (nà het maken van een afspraak) en c. op iedere maandagavond (avondopenstelling van het gemeentehuis) van 18.00 - 21.00 uur

(eveneens nà het maken van een afspraak).

Tegen betaling van de kosten op grond van de legesverordening kan een kopie van de stukken worden verstrekt. Stukken met een financiële achtergrond (exploitatieopzet, taxaties, offertes, contracten e.d.) liggen niet ter inzage.

Gedurende deze termijn van vier weken kan een ieder schriftelijk en gemotiveerd zijn of haar reactie op het ontwerpplan c.a. (laten) geven. Een reactie moet u indienen bij burgemeester en wethouders van Westervoort, Postbus 40 te 6930 AA Westervoort. De groep van belanghebbenden (aangegeven volgens de gemeentelijke inspraakverordening) is hiermee met toepassing van de Algemene wet bestuursrecht verruimd.

Indien gewenst kunt u ook gebruik maken van de mogelijkheid om mondeling op het ontwerpplan c.a. te reageren. De zakelijke inhoud van een dergelijke, mondeling gegeven, reactie wordt vervolgens beknopt voor u op schrift gesteld. Een inspraakavond maakt echter geen onderdeel uit van de inspraakprocedure.

IV. De vervolgprocedure(s).

a. Het inspraakverslag.
Na de sluiting van de inspraaktermijn worden de ingediende schriftelijke (en mondelinge) reacties gebundeld tot een verslag van de inspraak. De reacties worden daarin van commentaar voorzien en zij kunnen zonodig aanleiding geven om het ontwerpplan aan te passen. Vervolgens wordt het verslag van de inspraak officieel vastgesteld. Een ieder die gereageerd heeft ontvangt daar een kopie van. Het verslag wordt daarna ter inzage gelegd (eveneens nà separate bekendmaking). Dit is tevens het mo-ment waarop de inspraakprocedure officieel afgelopen is.

b. Het beklagrecht.
Op grond van de gemeentelijke inspraakverordening is het mogelijk om naar aanleiding van de in-spraakprocedure (t.w. over de wijze van uitvoering van de inspraakprocedure) gebruik te maken van het beklagrecht. Het gaat dan dus niet meer om de inhoud van de inspraak. In de bekendmaking om-trent het einde van de inspraak (ad a.) wordt dat nader aangegeven.

c. De officiële tervisielegging.
Na afloop de inspraakprocedure (en nadat eventueel aanpassingen zijn doorgevoerd), wordt het ontwerpplan c.a. officieel gedurende een termijn van wederom vier weken ter inzage gelegd. Ook dit wordt afzonderlijk bekend gemaakt.

Gedurende die termijn is het dan mogelijk om bij de gemeenteraad schriftelijk zienswijzen in te (laten) dienen. Zij die daarvan gebruik maken krijgen te zijner tijd de gelegenheid om daarop een mondelinge toelichting te (laten) geven.

V. Overige informatie, vrijstelling en anticipatie alsmede inlichtingen.

1. Inmiddels is al overleg gepleegd met bepaalde instanties (voorgeschreven op grond van artikel 10 van het Besluit op de ruimtelijke ordening). De van deze (eventueel) te ontvangen adviezen en reacties worden - indien nodig - in het ontwerpplan verwerkt.

2. Op zich behoort het tot de wettelijke mogelijkheden om tijdens de planprocedure tevens één of meer bouwplannen (aanvragen om bouwvergunning), die betrekking hebben op (onderdelen van) dit ont-werpplan, ter inzage te leggen.

Het betreft de vrijstellings- en anticipatieprocedure (in combinatie met het eventueel aanvragen van een verklaring van geen bezwaar bij gedeputeerde staten van Gelderland) op grond van artikel 19/19a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening c.a., teneinde zo mogelijk op de vaststelling en goedkeuring c.a. van het bestemmingsplan vooruit te lopen.

Bovendien is van belang dat een gedeelte van het plangebied te zijner tijd (wellicht ook vooruitlopend op het einde van de procedures) bouwrijp gemaakt moet worden. Onder meer betreft dit het egaliseren van het terrein, het ventueel slopen van bouwwerken, het opbreken van verhardingen, het verwijderen van beplanting indien nodig etc.

Indien deze situaties zich voordoen, dan volgen daarover (zonodig) ook afzonderlijke bekendmakingen en gelden (zonodig) afzonderlijke, met waarborgen omgeven, procedures.
3. In voorbereiding is tevens een integrale herziening van het uit 1976 daterende bestemmingsplan "Kern". Het plangebied Kloosterdreef - Schoonoord maakt daar geen deel vanuit.
4. Voor de nadere inlichtingen en/of voor het maken van een afspraak tijdens of buiten de kantooruren, kunt u contact opnemen met de projectleider, heer E.G.A. van Karnenbeek, van de afd. AJZ/VROM van de gemeente Westervoort, telefonisch bereikbaar onder doorkiesnummer (026) - 31 79 310.

Het Nationaal Fonds Kinderhulp collecteert van 6 mei tot en met 12 mei 2001 en het
Nederlands Astma Fonds collecteert van 13 mei tot en met 19 mei 2001.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...