Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeenteberichten van gemeente Westervoort

Datum nieuwsfeit: 10-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Westervoort
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Westervoort


Nieuw radioprogramma: live praten met de burgemeester

Commissaris van de Koningin Jan Kamminga eerste gast

Op initiatief van de Gemeente Westervoort start op 10 mei a.s. een uniek, nieuw en interactief radio programma op Radio Aktief genaamd Van de Bestuurstafel. Het radioprogramma dat maandelijks op de donderdagavond uitgezonden zal worden is in de afgelopen tijd voorbereid en uitgetest en beleeft op 10 mei zijn primeur. Met Van de Bestuurstafel wil de gemeente Westervoort meer in contact komen met de burgers. U kunt zelf tijdens de uitzending live met burgemeester Van Osch bellen én met onze speciale gast tijdens de eerste uitzending: Commissaris van de Koningin Jan Kamminga. Tijdens de uitzending kunt u uw vragen stellen en reageren op de onderwerpen. In de uitzending komen agendapunten van de komende raadsvergadering aan de orde die de burger persoonlijk raken. In deze eerste uitzending staat het werkbezoek van Commissaris van de Koningin Jan Kamminga aan Westervoort centraal en komt ongetwijfeld het thema van de gemeentelijke herindeling aan de orde. Bovendien stelt het programma met regelmaat een apart thema aan de orde dat Westervoort en de Westervoorters bezighoudt. Met het interactief radioprogramma Van de Bestuurstafel wil de gemeente Westervoort de mening van de burger (laten) horen. Van de Bestuurstafel wordt maandelijks uitgezonden op de donderdagavond van 18.00 19.00 u op Radio Aktief (ether:105.2 FM ; kabel: 92.9 FM).

Houdt u de Westervoort Post in de gaten voor de volgende data van uitzending.

VOORRANG OP VERKEERSADERS

Voorrang voor bestuurders van rechts

Overal in Europa hebben bestuurders (dus ook fietsers en bromfietsers) van rechts voorrang, behalve in Nederland. Dat gaat binnenkort veranderen. Vanaf 1 mei dit jaar krijgen, op gelijkwaardige kruisingen, alle bestuurders van rechts voorrang. Dus ook fietsers en bromfietsers.

Deze maatregel mag er natuurlijk niet toe leiden dat het verkeer onveiliger wordt. Daarom zal, voorafgaand aan deze maatregel, op de zogeheten verkeersaders, de voorrang worden geregeld. Bijvoorbeeld met voorrangsborden. Verkeersaders zijn de 50- en 70 km/u wegen binnen de kom en de 80- en 100 km/u wegen buiten de kom.

Waarom de voorrang regelen?
Een veel gehoord bezwaar tegen het regelen van voorrang op verkeersaders is dat de vaak al hoge snelheid op deze wegen hierdoor alleen maar zal toenemen. In praktijk blijkt dit meestal nogal mee te vallen.

Er is echter een belangrijk verkeersveiligheidsargument om de voorrang wél te regelen; verkeersaders zijn de drukkere wegen binnen en buiten de kom. Bij deze wegen denkt men vaak al op een voorrangsweg te rijden. Doordat de snelheid op deze wegen meestal wat hoger is, worden eventuele zijwegen van rechts vaak niet of tamelijk laat opgemerkt. Vanaf 1 mei zullen dan fietsers en bromfietsers van rechts formeel voorrang hebben, maar deze feitelijk vaak niet krijgen, met alle fatale gevolgen van dien.

Het regelen van de voorrang op verkeersaders is dus noodzakelijk om een veilige invoering van de maatregel bestuurders van rechts voorrang te kunnen waarborgen.

Bekendmaking tervisielegging ontwerpbestemmingsplan "Kloosterdreef "(de 25e partiële herziening van het bestemmingsplan "Kern") met bijbehorende stukken, voor de hoek Kloosterdreef - Schoonoord ten behoeve van de inspraakprocedure.

Burgemeester en wethouders maken op grond van de gemeentelijke inspraakverordening, artikel 6a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, het volgende bekend.

I. Inleiding.
Al geruime tijd bestaat het plan om het terrein op de hoek Kloosterdreef - Schoonoord gedeeltelijk te bebouwen met woningen. Daartoe zijn in de loop van de tijd diverse plannen en ideeën ontwikkeld. Voorts zijn op 24 april 1997, 19 januari 1998 alsmede 22 juni 2000 informatieavonden voor de omge-ving gehouden. Thans is een ontwerpplan tot invulling van deze locatie zover gereed, dat op basis daarvan de procedures officieel een aanvang kunnen gaan nemen. De eerste stap in dit proces is het gelegenheid geven tot inspraak.

II. Het ontwerp-plan.
Naar aanleiding van al deze voorbereidingen alsmede de daarover ingewonnen adviezen (onder meer welstand), is een ontwerpplan opgesteld. Dit plan voorziet in de bouw van vier woningen c.a. alsmede twee gebouwen (met elk 5 appartementen). Voorts omvat het plan een te handhaven, nog nader vorm te geven, open ruimte alsmede een verbouwing/aanpassing (in combinatie met een functieverandering) van het gebouw t Klooster aan de Dorpstraat 42 (ook met 5 appartementen). Tenslotte maakt de (voormalige) Dominicusschool (aan de Dorpstraat respectievelijk de Schoonoord genummerd), deel uit van het plangebied (onder meer in verband met functieveranderingen). Het project wordt door een ontwikkelaar gerealiseerd. Het plangebied is dus ruimer dan het gebied dat bebouwd gaat worden.

Het ontwerpbestemmingsplan "Kloosterdreef" (vier boekwerken) bestaat onder meer uit het volgende:
a. het ontwerp tot herziening van de diverse bestemmingen (de plankaart, de toelichting en een set voorschriften) van het nu geldende, uit 1976 daterende, bestemmingsplan "Kern"; b. een akoestisch rapport;
c. diverse externe rapporten (bodemonderzoeken, infiltratiemogelijkheden van water in de bodem); d. een externe rapportage met betrekking tot het groen/de bomen in het plangebied;
e. een welstandsplan (incl. de welstandsadviezen);

III. De inspraakprocedure.
De Wet op de Ruimtelijke Ordening verplicht tot het verlenen van inspraak, bij de voorbereiding en voorafgaand aan de officiële tervisielegging van ruimtelijke plannen en projecten.

Gedurende een termijn van vier weken, met ingang van de dag nà de datum van het verschijnen van deze editie, liggen de op dit plan betrekking hebbende stukken voor een ieder ter inzage bij de afdeling AJZ/VROM, van het gemeentehuis, Dorpsplein 1 te Westervoort. Inzage kan in die periode verkregen worden op iedere werkdag van: a. 08.30 - 12.30 uur (zonder afspraak);
b. 14.00 - 16.30 uur (nà het maken van een afspraak) en c. op iedere maandagavond (avondopenstelling van het gemeentehuis) van 18.00 - 21.00 uur

(eveneens nà het maken van een afspraak).

Tegen betaling van de kosten op grond van de legesverordening kan een kopie van de stukken worden verstrekt. Stukken met een financiële achtergrond (exploitatieopzet, taxaties, offertes, contracten e.d.) liggen niet ter inzage.

Gedurende deze termijn van vier weken kan een ieder schriftelijk en gemotiveerd zijn of haar reactie op het ontwerpplan c.a. (laten) geven. Een reactie moet u indienen bij burgemeester en wethouders van Westervoort, Postbus 40 te 6930 AA Westervoort. De groep van belanghebbenden (aangegeven volgens de gemeentelijke inspraakverordening) is hiermee met toepassing van de Algemene wet bestuursrecht verruimd.

Indien gewenst kunt u ook gebruik maken van de mogelijkheid om mondeling op het ontwerpplan c.a. te reageren. De zakelijke inhoud van een dergelijke, mondeling gegeven, reactie wordt vervolgens beknopt voor u op schrift gesteld. Een inspraakavond maakt echter geen onderdeel uit van de inspraakprocedure.

IV. De vervolgprocedure(s).

a. Het inspraakverslag.
Na de sluiting van de inspraaktermijn worden de ingediende schriftelijke (en mondelinge) reacties gebundeld tot een verslag van de inspraak. De reacties worden daarin van commentaar voorzien en zij kunnen zonodig aanleiding geven om het ontwerpplan aan te passen. Vervolgens wordt het verslag van de inspraak officieel vastgesteld. Een ieder die gereageerd heeft ontvangt daar een kopie van. Het verslag wordt daarna ter inzage gelegd (eveneens nà separate bekendmaking). Dit is tevens het mo-ment waarop de inspraakprocedure officieel afgelopen is.

b. Het beklagrecht.
Op grond van de gemeentelijke inspraakverordening is het mogelijk om naar aanleiding van de in-spraakprocedure (t.w. over de wijze van uitvoering van de inspraakprocedure) gebruik te maken van het beklagrecht. Het gaat dan dus niet meer om de inhoud van de inspraak. In de bekendmaking om-trent het einde van de inspraak (ad a.) wordt dat nader aangegeven.

c. De officiële tervisielegging.
Na afloop de inspraakprocedure (en nadat eventueel aanpassingen zijn doorgevoerd), wordt het ontwerpplan c.a. officieel gedurende een termijn van wederom vier weken ter inzage gelegd. Ook dit wordt afzonderlijk bekend gemaakt.

Gedurende die termijn is het dan mogelijk om bij de gemeenteraad schriftelijk zienswijzen in te (laten) dienen. Zij die daarvan gebruik maken krijgen te zijner tijd de gelegenheid om daarop een mondelinge toelichting te (laten) geven.

V. Overige informatie, vrijstelling en anticipatie alsmede inlichtingen.

1. Inmiddels is al overleg gepleegd met bepaalde instanties (voorgeschreven op grond van artikel 10 van het Besluit op de ruimtelijke ordening). De van deze (eventueel) te ontvangen adviezen en reacties worden - indien nodig - in het ontwerpplan verwerkt.

2. Op zich behoort het tot de wettelijke mogelijkheden om tijdens de planprocedure tevens één of meer bouwplannen (aanvragen om bouwvergunning), die betrekking hebben op (onderdelen van) dit ont-werpplan, ter inzage te leggen.

Het betreft de vrijstellings- en anticipatieprocedure (in combinatie met het eventueel aanvragen van een verklaring van geen bezwaar bij gedeputeerde staten van Gelderland) op grond van artikel 19/19a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening c.a., teneinde zo mogelijk op de vaststelling en goedkeuring c.a. van het bestemmingsplan vooruit te lopen.

Bovendien is van belang dat een gedeelte van het plangebied te zijner tijd (wellicht ook vooruitlopend op het einde van de procedures) bouwrijp gemaakt moet worden. Onder meer betreft dit het egaliseren van het terrein, het ventueel slopen van bouwwerken, het opbreken van verhardingen, het verwijderen van beplanting indien nodig etc.

Indien deze situaties zich voordoen, dan volgen daarover (zonodig) ook afzonderlijke bekendmakingen en gelden (zonodig) afzonderlijke, met waarborgen omgeven, procedures.
3. In voorbereiding is tevens een integrale herziening van het uit 1976 daterende bestemmingsplan "Kern". Het plangebied Kloosterdreef - Schoonoord maakt daar geen deel vanuit.
4. Voor de nadere inlichtingen en/of voor het maken van een afspraak tijdens of buiten de kantooruren, kunt u contact opnemen met de projectleider, heer E.G.A. van Karnenbeek, van de afd. AJZ/VROM van de gemeente Westervoort, telefonisch bereikbaar onder doorkiesnummer (026) - 31 79 310.

Het Nationaal Fonds Kinderhulp collecteert van 6 mei tot en met 12 mei 2001 en het
Nederlands Astma Fonds collecteert van 13 mei tot en met 19 mei 2001.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie