Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Raadsbesluiten gemeente Zeist

Datum nieuwsfeit: 11-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Zeist

De raad besloot
Op maandag 7 mei vergaderde de gemeenteraad van Zeist. Gezien de aard van de agendapunten bleek één vergaderavond onvoldoende en werd op dinsdag 8 mei verder gediscussieerd. Ook de extra vergaderavond bleek onvoldoende waardoor op maandag 14 mei om 20.00 uur de vergadering wordt voortgezet. De besluiten die inmiddels door de raad zijn genomen treft u hieronder aan. De besluiten van 14 mei staan in de middag van dinsdag 15 mei op deze pagina en op dinsdag 22 mei op 'Van 't Rond' in De Nieuwsbode.

Op de agenda stond o.a. de beantwoording van de mondelinge vragen van de fracties BIZ en GZB met betrekking tot de voorgenomen herstructureringsplannen van De Seyster Veste voor de woningen 31-02 t/m 37-36 in Brugakker. Wethouder Gijs van Brenk van Volkshuisvesting lichtte toe dat planvorming inderdaad heeft plaatsgevonden op initiatief van de Seyster veste met als uitgangspunt verbetering van de leefbaarheid in de wijk en, met het oog op de toekomst, de verhuurbaarheid van de woningen. Van Brenk benadrukte dat de Seyster Veste voornemens is om gemeenteraadsleden en bewoners van Brugakker gezamenlijk uit te nodigen voor een informatie- en ideeënuitwisseling omtrent de eventuele plannen voor de wijk. De inspraak- en samenspraakprocedure volgt.

Op het raadsvoorstel 'afschaffing van het drempelbedrag bijzondere bijstand, Rea en schuldhulpverlening' diende de SP een amendement in, ondersteund door de fracties van D66 en GroenLinks, waarin zij aandacht vroeg voor de mogelijkheid om de administratieve drempel niet te hanteren bij schrijnende situaties. "Met het voorstel wordt het aantal administratieve handelingen verkleind doordat mensen niet steeds kleine bedragen indienen maar gebundeld", aldus wethouder Peter Vermeulen. Het amendement werd verworpen.

Een aantal fracties, waaronder GroenLinks, gaf aan niet tevreden te zijn met de wijze waarop een nieuwe accountant voor de gemeente is geselecteerd. Ook het CDA vond de selectiecommissie té eenzijdig samengesteld. Wethouder Thomas Swart gaf aan dat over drie jaar het contract wederom afloopt en dat dan de commissie Rekenkamer wordt betrokken bij de discussie om tot een keuze te komen. De raad stemde wel in met de aanstelling van accountantskantoor Ernst & Young maar met GroenLinks als tegenstemmer.

Om inzicht te krijgen in de omvang van de totale onderhoudskosten van de openbare ruimte in relatie tot de gemeentelijke kwaliteitsambities, is een plan opgesteld voor het Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR). Het plan werd door de raad aangenomen. Wethouder Swart verzekerde dat de discussie rond het knelpunt financiën terugkomt bij de behandeling van de voorjaarsnota. Het IBOR werd aangenomen maar zonder de steun van D66, GZB en BIZ.

Na een uitgebreid samenspraak- en inspraaktraject stond de definitieve versie van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan (GVVP) op de agenda. Het betrof het vaststellen van de hoofdverkeersstructuur. De meer gedetailleerde uitwerkingsplannen kunnen in een vervolgtraject aan de hand van deze hoofdverkeersstructuur worden opgesteld, voor inspraak vrijgegeven en ter besluitvorming worden voorgelegd. "Er is voldoende in het proces geïnvesteerd om tot een besluit te komen" aldus wethouder Gijs van Brenk. Uiteindelijk werd het plan met 17 voorstemmers en met de VVD, SP, D66, BIZ en de eenmansfractie Van Buël als tegenstemmers aangenomen.

De VVD-fractie nam het standpunt in dat de groei in de mobiliteit onomkeerbaar is en maakte zich nogmaals sterk voor een rondweg om zo de verkeersstroom het hoofd te kunnen bieden. Raadslid De Ligt lichtte toe: "Een rondweg is op de lange termijn minder schadelijk dan geen rondweg. Geen rondweg werkt namelijk een vervuilde leefomgeving in de hand".
De fractie van de ChristenUnie was van mening dat een westelijke rondweg niet noodzakelijk is en juist verkeer aantrekt. Wel gaf fractievoorzitter Van Ballegooijen aan dat er maatregelen moeten worden getroffen aan de westkant van Zeist. Met betrekking tot de uitvoerige inspraak meldde hij: "Er is geluisterd naar de inwoners maar het is onmogelijk om iedereen tegemoet te komen". De BIZ-fractie was juist van mening dat te weinig inspraakreacties waren overgenomen in het definitieve plan.
De fractievoorzitter van de PvdA complimenteerde de wethouder met een geslaagde inspraak. "Het voorstel geeft de essentie van de inbreng van de burgers goed weer", aldus Van Kuijk. Met betrekking tot de door de gemeente Bunnik gewenste aansluiting op de A12 legde de PvdA-fractie de nadruk op een constructieve samenwerking met de gemeente. Verder promootte de PvdA de fiets als een prima alternatief vervoermiddel voor de auto.
D66 richtte zich met name op het ontbrekende "financiële plaatje" van het plan. De wethouder verzekerde de raad dat het geld voor de hoofdstructuur al is opgenomen in de voorjaarsnota. Fractievoorzitter Van Gemeren gaf met betrekking tot de Krakelingweg aan dat onderzoek naar het meest passende profiel van de weg in overleg met de groene groepen en andere maatschappelijke organisaties moet plaatsvinden. Van Brenk antwoordde dat de toegang tot de weg bekendstaat als een zogenaamde black spot. Hieraan wordt aandacht besteed. Verder meldde hij: "De Krakelingweg heeft een belangrijke functie in de ontlasting van de Utrechtseweg en de Driebergseweg", aldus de wethouder. Mevrouw De Jong, fractievoorzitter van de SP, kwam met de suggestie dat combivervoer bij de bedrijven die zijn gevestigd aan de Utrechtseweg als een selectiecriterium moet worden opgenomen. GroenLinks zette vraagtekens bij de Z-structuur. "Mensen rijden niet zover om, om naar Utrecht te gaan" aldus fractievoorzitter Claassen. De fractie vreest voor sluipverkeer in de gemeente en pleitte om die reden voor het weren van doorgaand autoverkeer op de Arnhemse Bovenweg.
Fractievoorzitter De Niet van het CDA had als standpunt dat prioriteit moet worden gelegd bij fietsers en voetgangers. Verder stelde het CDA dat een aansluiting op de A12 nooit mag leiden tot aantasting van landgoed de Wulperhorst. Verder stelde zij een klein onderzoek voor naar het voorgestelde onderzoek van de VVD-fractie. De VVD fractie heeft zich ingezet voor een onderzoek naar de mogelijkheden van een rondweg in Zeist.

Amendement
SP, D66 en GroenLinks dienden een amendement in waarin de functie van een aantal straten ter discussie werd gesteld. Het amendement werd aangepast maar na een stemming alsnog verworpen (SP en D66 stemden voor). GroenLinks had inmiddels afgezien van de eerdere ondertekening van het amendement.

Wethouder Van Brenk benadrukte dat de voorstellen van burgers na het vaststellen van dit plan niet in een la worden weggestopt. De suggesties worden bij de uitwerkingsplannen opnieuw betrokken. Van Brenk verzekerde: "Samenspraak en inspraak gaat ook gelden voor het vervolgtraject!". Met betrekking tot het openbaar vervoer gaf de wethouder aan dat de betrouwbaarheid en de diversiteit moet verbeteren.

Commissievergaderingen

De raadscommissies, die in mei worden gehouden, met onder voorbehoud per vergadering een aantal agendapunten:

Maandag 21 mei
Commissie Samenleving o.v.v. wethouder Peter Vermeulen. Op de agenda o.a. een aantal begrotingswijzigingen, kadernota Zorgbeleid 2001-2010, beleidsnotitie Brede School in Zeist, haalbaarheid herstructureringstraject Werkartaal.

Dinsdag 22 mei
Commissie Ruimte, Kunst en Cultuur (RKC) o.v.v. wethouder Wim den Heijer. De navolgende punten komen o.a. aan de orde: stand van zaken De Clomp, aanbieding exploitatie Het Rond +kredietaanvraag Hof van Beek en Rooyen, bestemmingsplan Borneolaan/Bergweg.

Woensdag 23 mei
Commissie Verkeer & Vervoer, Milieu c.a. o.v.v. wethouder Gijs van Brenk met op de agenda o.a.: ontwerpplan gemeentelijk geluidsbeleid Wet milieubeheerinrichtingen, ontwerp-saneringsprogramma wegverkeerslawaai Prins Alexanderweg/Korte Bergweg, begrotingswijzigingen Milieudienst ZOU, vervanging verkeersregelinstallaties.

Maandag 28 mei
Commissie Stads- en Wijkbeheer, Sport, Landschap en Begroting o.v.v. wethouder Thomas Swart met op de agenda o.a. : machtiging aantrekken van vaste geldleningen, begrotingswijzigingen, aanbieding exploitatie Het Rond, herziening 2001 en kredietaanvraag, begrotingswijzigingen Milieudienst ZOU, BRU-begroting, vervanging verkeersregelinstallaties, Brede School beleidsnotitie.

Dinsdag 29 mei
Commissie Bestuur, Economische zaken en Regio (BER) o.v.v. burgemeester Rudi G. Boekhoven De agenda vermeldt o.a.: activiteitenplan Politie Binnensticht, notitie rol en positie wijkagent, jaarverslag Bureau Halt, de begroting BRU, Burgerhandvest, Bezoek delegatie Yamada, Strategische Gebiedsperspectieven, Bestuurlijke organisatie/ Post-Kaderwetperiode.

Alle vergaderingen zijn openbaar en worden gehouden in het noodgebouw naast het gemeentehuis. De aanvang van de vergaderingen is 20.00 uur. Belanghebbenden kunnen tijdens een commissievergadering gebruik maken van het spreekrecht. Wel moet dit voorafgaande aan de vergadering worden gemeld bij de secretaris van de commissie. De volledige agenda's en stukken van de vergaderingen liggen ter inzage bij de centrale balie in de Publiekshal van de gemeente Zeist, Slotlaan 20.

Wijziging data raadscommissies juni!
U vast in uw agenda noteren dat er in juni een verwisseling van data van commissievergaderingen plaatsvindt. De commissie RKC (Ruimte, Kunst en Cultuur) wordt verschoven van 26 naar 27 juni. In deze commissie wordt o.a. het structuurplan behandeld. De vergadering van commissie Verkeer en Vervoer, Personeel & Organisatie, Milieubeleid en Volkshuisvesting wordt daarentegen één dag vervroegd en vindt plaats op 26 juni.

Natuurwandeling met gids in het Zeisterbosch

Op zondag 20 mei organiseren De Boswerf en het IVN (vereniging voor natuur- en milieueducatie) weer een natuurwandeling door het Zeisterbosch. Iedereen die het leuk vindt meer te weten en ontdekken over de natuur in het bos kan mee: jong en oud. Een IVN-gids vertelt onderweg over de dingen die we tegenkomen: bomen, planten, vogels, insecten, geluiden en nog veel meer. De wandeling start om 14.00 uur en duurt ongeveer anderhalf uur. Opgave vooraf is niet nodig en deelname aan de wandeling is gratis. Voor de natuurwandeling wordt tussen 13.30 en 14.00 uur verzameld bij de ingang van het Bezoekerscentrum De Boswerf. U vindt het Bezoekerscentrum De Boswerf aan de Prins Bernhardlaan 3 in het Zeisterbosch (het brede bospad naar de voormalige boswachterwoning, achter het Hertenkamp).

Praat mee over meer invloed!

Burgers betrokken bij bestuurlijke vernieuwing

In het collegeprogramma 1998-2002 heeft de gemeente Zeist de ambitie uitgesproken burgers in een vroeg stadium bij het beleid te betrekken. Maar hoe doe je dat?
Wat betekent het voor burgers, collegeleden, raadsleden en ambtenaren? De laatste drie genoemden hebben de laatste tijd gediscussieerd over de inrichting van het bestuur van de gemeente en noemden deze discussie: "de bestuurlijke vernieuwing" en de uitwerking van het betrekken van burgers bij het besturen van de gemeente: "interactief beleid".
Interactief beleid betekent dat het gemeentebestuur in een zo vroeg mogelijk stadium burgers, maatschappelijke organisaties, bedrijven en/of andere overheden bij het beleid betrekt. Daarbij is een open wisselwerking en/of samenwerking van belang om zo met hen tot de voorbereiding, bepaling, de uitvoering en/of de evaluatie van het beleid te komen.
Daarbij moet sprake zijn van een communicatief gemeentebestuur. Én de politieke partijen moeten weloverwogen beslissen welke invloed zij willen afstaan en welke middelen zij willen behouden. Een weloverwogen keuze voor interactief beleid leidt tot andere omgangsvormen tussen bestuur en samenleving, tussen bestuur en ambtelijke organisatie en binnen het bestuur zelf.

Project Duale Gemeenten: o.a. vergroten invloed van de burger! In september 2000 heeft de gemeente Zeist zich aangemeld voor deelname aan het Pilot-Project Duale Gemeenten. Dit project is opgezet door de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Samen met 17 andere gemeenten is Zeist uit de ruim 100 aanmeldingen gekozen voor deelname aan het project. Dit pilot-project loopt vooruit op de door de Commissie Elzinga voorgestelde wijzigingen van het gemeentebestuur. Deze wijzigingen zijn van formele aard, maar dienen als "hefboom" voor de veel belangrijkere benodigde cultuuromslag. Zo wordt voorgesteld de taken van het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad uit elkaar te halen (te ontvlechten) en dat moet leiden tot een vitale democratie. Raadsleden krijgen meer een controlerende taak en, door zich daardoor minder met de inhoudelijke zaken bezig te houden, meer tijd voor contacten met de burger. Raadsleden, collegeleden en ambtenaren hebben zich de afgelopen maanden verdiept in de mogelijkheden van het pilot-project duale gemeenten. Daaruit zijn na brainstorming vele voorstellen te voorschijn gekomen. Een aantal van die voorstellen zijn extern gericht en hebben te maken met het vergroten van de invloed van de burgers, bijvoorbeeld door de mogelijkheid te scheppen om initiatiefvoorstellen in te dienen en door het spreekrecht bij commissievergaderingen te verbeteren. Men is nu op het punt gekomen om de extern gerichte voorstellen voor te leggen aan de burgers van Zeist. Dat wil men doen door een kwaliteitspanel in het leven te roepen.

Kwaliteitspanel
Nu binnen het bestuur van de gemeente veel aandacht is besteed aan de discussie van de bestuurlijke vernieuwing en de interactieve beleidsvorming, is het tijd om de burger ook over de uitwerkingen van het pilot-project Duale Gemeenten mee te laten denken.

Gelet op één van de uitgangspunten van bestuurlijke vernieuwing en duaal bestuur, te weten de "Interactieve Beleidsvorming" wordt (een deel van) het concept-raadsvoorstel, met daarin de voorstellen vanuit de werkgroepen, voorgelegd aan een (kwaliteits)panel. Overigens zullen alleen die onderdelen aan het panel worden voorgelegd die een externe werking hebben en dus van belang zijn voor de inwoners van de gemeente Zeist. Het panel wordt samengesteld uit plm. 25 inwoners van de gemeente Zeist en we noemen het: Panel Duaal Bestuur.

De voorstellen vanuit het panel zullen of worden overgenomen in het definitieve raadsvoorstel en zo niet dan zullen ze worden beschouwd als amendementen. Over elk bij meerderheid aangenomen voorstel zal dus tijdens de gemeenteraadsvergadering worden gesproken. Op deze manier worden de voorstellen zeer serieus genomen en komen ze in het raadsdebat op 9 juli 2001 aan de orde en zal er over worden gestemd. De bijeenkomsten van het panel vindt interactief plaats, onder leiding van een externe voorzitter. Raadsleden worden uitgenodigd om de bijeenkomsten als toehoorder en toelichter bij te wonen.

De kandidaatstelling
Het kandidaatstellen voor deelname aan het panel Duaal Bestuur kan geschieden door het inzenden van onderstaande bon en door in enkele regels te motiveren waarom men mee wilt doen.
Leeftijd en m/v zijn ook gegevens die een rol kunnen spelen om te komen tot een zo gemêleerd mogelijk gezelschap dat recht doet aan alle geledingen van onze samenleving.

Ook individueel reageren
Zijn er meer Zeisternaren geïnteresseerd om zitting te nemen in het panel dan er plaats is, dan zullen deze extra personen ook deelnemen, maar dan als individu. Zij krijgen het voorstel thuisgestuurd met het verzoek om er schriftelijk of per e-mail op te reageren.

Dit zijn o.a. de voorstellen:


1. Het betrekken van de burger bij het pilot-project bestuurlijke vernieuwing (daar gaat dit artikel dus over)

2. Voorstel Recht van initiatief. Dit voorstel biedt burgers een mogelijkheid om een nieuw onderwerp, idee of voorstel op de politieke agenda te plaatsen.

3. Voorstel vragenuurtje in de raad. Raadsleden kunnen a la de Tweede Kamer direct inspelen op actuele maatschappelijke ontwikkelingen. Burgers kunnen bijvoorbeeld "hun raadslid" benaderen om vragen te stellen.

4. Indeling raadscommissies. De huidige taken van de raadscommissies kunnen duidelijker en inzichtelijker voor de burger worden gerangschikt.

5. Voorstel checklist interactief werken. Als de gemeente een interactief proces start is het voor alle partijen van belang om te weten waar men aan toe is. Iedere partij in het overleg heeft namelijk zijn eigen taak, rol en verantwoordelijkheid. Door een checklist te gaan hanteren kunnen de condities voor een project worden vastgelegd.
6. Voorstel alle fractiespreekuren te houden in hetzelfde gebouw (verschillende ruimten) en dezelfde tijd. Burgers kunnen daardoor binnen korte tijd contacten leggen met alle politieke partijen.
7. Voorstel verbeteren spreekrecht tijdens
raadscommissievergaderingen. Voorgesteld wordt om een tweede ronde in te bouwen, zodat men kan reageren op het besprokene.

Het is geen uitputtende lijst: meerdere voorstellen kunnen er aan worden toegevoegd of vervallen.

Doe mee!
Praat en denk mee over bestuurlijke vernieuwing en meer invloed van de burger. De twee avondbijeenkomsten worden in de eerste helft van de maand juni 2001 georganiseerd. Deelnemers krijgen daarover bericht. Vul onderstaande bon in en stuur hem op of mail het naar de gemeente Zeist. Doe het voor vrijdag 25 mei 2001. Meer informatie is te verkrijgen via het telefoonnummer 030-6987911 en vraag naar Ronald van Gemeren.

WOZ-tarieven 2001

De tarieven zijn per 1 januari 2001 voor woningen: 3,28 voor de gebruiker en 4,10 voor de eigenaar. Voor niet-woningen geldt 5,16 voor de gebruiker en 6,45 voor de eigenaar. Alle bedragen zijn per 5000,- van de vastgestelde waarde, die in de WOZ beschikking is vermeld.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...