Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Agenda voor de toekomst ondertekend door SZW & VNG

Datum nieuwsfeit: 14-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Activering en uitstroom Inkomenswaarborg Handhaving Adequate uitvoering

SZW-gids

Inhoud SZW-gids nummer 5
Mei 2001

* 'Gezamenlijke agenda voor de toekomst ondertekend
* Nieuwe brochure over Wsw

* ISSA zet database sociale activering op
* Virtueel discussieplein over Euro

* Vragen of suggesties voor de redactie ...
* Haardvuursessies 2001

* Gemeenten verantwoordelijk voor herintreedsters
* Onderzoek horeca door Rif Noord

* Vanaf september aansluiting op Inlichtingenbureau mogelijk
* Single Audit krijgt een nieuwe impuls

* Kader Convenant

* Single audit/Kwaliteit in controle: monitor en selfscan voor gemeenten

* Nieuwe dossiers op het gemeenteloket

* Onderzoek Rif Twente bewijst fraude

* Ontheffing sollicitatieplicht

* Raamconvenant Grote Ondernemingen

* Rapporten over ID-banen zijn uit

* Regionale bijeenkomsten Inlichtingenbureau
* Schuldpreventie door voorlichting

* Nieuwsbrief SIOD

* Subsidie ex-banenpoolers in 2002

* Project Implementatie SUWI Gemeenten

Gezamenlijke agenda voor de toekomst ondertekend

Het ministerie van SZW en de VNG hebben bestuurlijke afspraken gemaakt op basis van de intentieverklaring. Deze 'Gezamenlijke agenda voor de toekomst' is op 24 april jl. ondertekend. Het ministerie en de VNG willen bereiken dat het aantal mensen met een bijstandsuitkering met ongeveer tien procent per jaar teruggedrongen wordt. Bijstandsgerechtigden en de sociale dienst zullen onder meer regelmatig contact hebben over de activiteiten die leiden tot werk. Er wordt op toegezien dat hun afspraken nageleefd worden. De volgende onderwerpen komen aan bod in de 'Gezamenlijke agenda voor de toekomst':

* Casemanagement

* Sluitende aanpak nieuwe bijstandsgerechtigden en zittend bestand
* Fraudebestrijding

* Alleenstaande ouders

* Herintreedsters

In de komende periode zullen er veel nieuwe ontwikkelingen zijn in het kader van de Agenda voor de toekomst. Er is daarom een nieuw dossier gemaakt op het gemeenteloket dat te vinden is in de rubriek Activering en uitstroom. Meer informatie: zie dossier Agenda v/d toekomst

Nieuwe brochure over Wsw

Er is een nieuwe informatiebrochure verschenen over de Wet Sociale Werkvoorziening. Hierin vindt u algemene informatie over de regelgeving en de inzet van de Wsw. Daarnaast komen de implementatie van de Wsw en met name de pilotprojecten aan de orde. Een digitale versie van de brochure vindt u op het gemeenteloket. Meer informatie: zie dossier Wsw

ISSA zet database voor sociale activering op

Het ISSA heeft een projectendatabase (de ISSA-projectendatabase) ontwikkeld. Doel hiervan is gemeenten en organisaties die betrokken zijn bij sociale activering snel en adequaat te informeren over projecten sociale activering. De database bevat nu circa zeshonderd projecten. Het gaat om projecten in het kader van de Stimuleringsregeling sociale activering en de bijstandsexperimenten Abw artikel 144.
De database bevat per project een korte beschrijving en gegevens van een tiental categorieën, zoals activiteiten sociale activering, samenwerkingspartners en doelgroep. Via de database kunt u uitvinden wat andere gemeenten en organisaties doen voor een bepaalde doelgroep of hoe anderen een bepaalde activiteit aanpakken. Momenteel hebben alleen ISSA-medewerkers toegang tot de database. Het is de bedoeling op termijn deze database toegankelijk te maken via internet zodat u hem zonder tussenkomst van het ISSA kunt raadplegen. Heeft u een project sociale activering dat u in de database opgenomen zou willen hebben? Downloadt u dan het invulformulier voor de ISSA-projectendatabase en stuur de ingevulde uitdraai naar het ISSA. Meer informatie: zie dossier Sociale activering

Virtueel discussieplein over Euro

Sinds half mei kunnen gemeenten met elkaar in gesprek gaan over de invoering van de Euro via het Interactief Discussieplein. Op dit virtuele plein kunnen gemeenten vragen stellen aan collegagemeenten of bijvoorbeeld een oproep plaatsen voor voorbeeldmateriaal van andere gemeenten. Wilt u niet voor ieder probleem het wiel opnieuw uitvinden, dan is het zeker aan te raden om via het discussieplein bij andere gemeenten te rade te gaan. Meer informatie: zie dossier Euro

Vragen of suggesties voor de redactie...

De redactie van de SZW-gids en gemeenteloket.minszw.nl hoort graag wat uw suggesties zijn voor het blad en de website. Niemand anders dan uzelf weet beter wát u wilt lezen. We willen graag dat onze informatievoorziening goed aansluit bij uw informatiebehoefte en daarvoor hebben we uw suggesties hard nodig. Ook als u een foutmelding krijgt, bijvoorbeeld bij het openen van een beleidsdocument, horen we dat graag, zodat we de fout snel kunnen verhelpen. Voor een proefperiode van drie maanden (tot 1 september) stellen wij het volgende e-mailadres open: (redactie.gemeenteloket@minszw.nl). Meer informatie: zie (szwgids@minszw.nl)

Haardvuursessies 2001

In de periode april tot juni organiseren de VNG en Divosa in samenwerking met het ministerie van SZW en StimulanSZ circa dertig bijeenkomsten oftewel haardvuursessies voor lokale bestuurders. Thema is "Lokale visie en beleid op het terrein van werk, inkomen en zorg". Tijdens deze bijeenkomsten hoort u meer over de laatste stand van zaken rond SUWI. Gemeenten hebben reeds een uitnodiging ontvangen.

Gemeenten verantwoordelijk voor herintreedsters

Gemeenten worden in 2002 verantwoordelijk voor de reïntegratie van niet-uitkeringsgerechtigden. Dit zijn voor het merendeel herintredende vrouwen. Herintreedsters die werk zoeken kunnen zich dan melden bij het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI). Als zij ondersteuning in de vorm van een toeleidingstraject nodig hebben, worden ze doorgestuurd naar de gemeente. Meer informatie: zie dossier SUWI

Onderzoek horeca door Rif Noord

Vorig jaar heeft het Regionale Interdisciplinaire Fraudeteam (RIF) Noord zijn eerste openbare onderzoek gedaan bij Chinese restaurants, pizzerias en shoarmazaken. Uit het onderzoek blijkt dat dit risico-branches zijn. Op basis van de tellingen tot 15 januari 2001 is bij 37% van de bedrijven waar boekenonderzoek werd gedaan de administratie verworpen op grond van ernstige tekortkomingen. Tijdens het onderzoek zijn diverse knelpunten naar voren gekomen. Zo wordt bijvoorbeeld de controle op zwart werken bemoeilijkt door de regel dat personeel achteraf bij de uitvoeringsinstelling aangemeld mag worden. Door dit onderzoek hebben de samenwerkende Rif-partners besloten vaker gemeenschappelijke bedrijfscontroles in de horeca te organiseren.
Het openbare gedeelte van het rapport over dit onderzoek kunt u opvragen bij Rif Noord, tel. 050 367 77 63, fax 050 367 77 57. Meer informatie: zie dossier Rifs

Vanaf september aansluiting op Inlichtingenbureau mogelijk

De dag dat het Inlichtingenbureau van start gaat nadert met rasse schreden. Via dit bureau kan witte fraude snel worden opgespoord. Alles wijst erop dat vanaf september 2001 de eerste gemeenten worden aangesloten op het landelijke Inlichtingenbureau. Alle informatie en nieuws over het Inlichtingenbureau vindt u op de website: www.inlichtingenbureau.nl. Hier leest u bijvoorbeeld waar informatiebijeenkomsten worden gehouden en hoe uw gemeente zich kan aansluiten op het Inlichtingenbureau. Uiteraard wordt u ook via het gemeenteloket op de hoogte gehouden en u kunt van daar uit direct doorklikken naar de website van het Inlichtingenbureau. Meer informatie: zie zie dossier
Inlichtingenbureau/www.inlichtingenbureau.nl

Single audit krijgt een nieuwe impuls

Door Single audit is de gemeente als eerste verantwoordelijk geworden om toezicht te houden op de uitvoering van de bijstand. In de eerste fase van Single audit is geredeneerd vanuit de regels: wat is de wettelijke norm en waar moeten gemeenten zich over verantwoorden?
In de tweede fase, die op 1 januari 2001 is ingegaan, staat de praktijk centraal: wat betekent het voor u als gemeente om toezicht te houden op de rechtmatigheid? Hoe geeft u invulling aan een doeltreffende uitvoering?

Om dit vorm te geven is het project Single audit/Kwaliteit in controle opgezet, waaraan SZW, Divosa en VNG deelnemen. Daarnaast ondersteunt StimulanSZ het project.

Annemarieke van Splunter is coördinator van dit project bij SZW. Zij vertelt dat het erom gaat dat gemeenten met Single audit een kwaliteitssysteem ontwikkelen voor de uitvoering van de Abw en de overige regelgeving. "De gemeente zou haar organisatie zo moeten inrichten dat het management en B&W beter kunnen sturen op rechtmatigheid, doeltreffendheid en doelmatigheid." Om dit mogelijk te maken is een streefbeeld Single audit ontwikkeld. Het streefbeeld geeft aan welke randvoorwaarden moeten zijn ingevuld voor de uitvoering van Single audit. Hieronder valt bijvoorbeeld de opzet van de interne controle, het waarborgen van dit interne controlesysteem in werkprocessen, de rol van de gemeenteraad en de aard van afspraken met de externe accountant. Het toezicht van SZW op gemeenten sluit daar op aan.
Van Splunter geeft aan dat SZW niet in de valkuil wilde trappen dat er een beleidsmaatregel over de schutting in de tuin van de gemeente gegooid wordt. "Daarom is voor het streefbeeld gebruik gemaakt van gemeentelijke expertise."

Belang voor gemeenten
Voor de gemeenten is een goed kwaliteitssysteem een voorwaarde voor een goede uitvoering van de bijstand en het toezicht daarop. Met het kwaliteitssysteem kunnen B&W en het management van de sociale dienst sturen op een rechtmatige en doeltreffende uitvoering van de Abw. Van Splunter laat weten dat de gemeenten kunnen rekenen op de nodige ondersteuning bij de implementatie van Single audit. "Via handreikingen, bulletins, een website en voorlichtingsbijeenkomsten worden gemeenten geïnformeerd. De rijksconsulentschappen zullen gemeenten bezoeken om hen bewust te maken van hun verantwoordelijkheid om de uitvoering (bij) te sturen en StimulanSZ staat klaar om de inhoudelijke implementatie te begeleiden."

Monitor
Ook vestigt Van Splunter de aandacht op de monitor. Voordat een gemeente zich buigt over het kwaliteitssysteem, is het handig dat zij zich er een beeld van vormt in hoeverre de bedrijfsvoering van de sociale dienst al beschikt over (onderdelen van) zon systeem. Meer informatie: zie dossier Single audit

Kader Convenant

Vanaf heden is het Kader Convenant te vinden op het gemeenteloket. Het Kader Convenant regelt de werkrelatie tussen de lokale Rifs en het Landelijk overlegplatform (Lop). Het biedt daarnaast het kader voor lokale convenanten die tussen Rif-participanten worden afgesloten. Het Lop is opgericht naar aanleiding van de evaluatie van maart 1998. Daaruit blijkt dat de Rifs een positieve bijdrage leveren aan de fraudebestrijding, maar dat er nog een aantal verbeteringen nodig is. Het Lop moet ervoor zorgen dat de activiteiten van de Rifs beter afgestemd worden. Bevindingen van Rif-onderzoeken moeten beter ingeschat worden en vertaald worden naar beleid en communicatie. Meer informatie: zie dossier Rifs

Single audit/Kwaliteit in controle: monitor en selfscan voor gemeenten

Sinds 14 mei kunt u de monitor Single audit invullen, via www.singleaudit.nl (ook te vinden via het gemeenteloket). Met deze monitor krijgt het projectbureau 'Single audit/Kwaliteit in controle' een beeld van hoe het staat met de invoering van Single audit in gemeenten. De monitor geeft inzicht in:

* de voortgang van Single audit per individuele gemeente
* de behoefte aan ondersteuning bij gemeenten
* knelpunten bij verantwoording en toezicht
Selfscan
Daarnaast vindt u op de website een selfscan voor gemeenten. Als u deze invult, kunt u beoordelen in hoeverre u de elementen van Single audit in uw organisatie heeft ontwikkeld en geïmplementeerd. Die gegevens zijn alleen bestemd voor uw gemeente zelf.

Vooralsnog zullen de monitor en selfscan dit jaar twee keer (waarvan de eerste deze maand) worden uitgezet.
Meer informatie: zie dossier Single audit

Nieuwe dossiers op het gemeenteloket

U kunt vier nieuwe dossiers vinden op het gemeenteloket. Over het dossier Agenda voor de toekomst kunt u elders meer lezen. De drie andere dossiers gaan over verbetertrajecten, premies in de bijstand en de Regeling financiering en verantwoording Abw, Ioaw en Ioaz.

Verbetertrajecten
De financiële lasten die de uitvoering van de Algemene bijstandswet (Abw) met zich meebrengt, worden grotendeels door het rijk vergoed. Voorwaarde daarbij is dat de gemeenten de wet rechtmatig en doeltreffend uitvoeren. Doen zij dat niet dan kan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid besluiten de uitkeringslasten (gedeeltelijk) niet te vergoeden. Om aan deze financiële maatregel te ontkomen, kunt u als gemeente de tekortkomingen in de uitvoering opheffen door een verbetertraject in te stellen. Informatie hierover vindt u in het nieuwe dossier Verbetertrajecten dat te vinden is onder de rubriek Adequate uitvoering.

Regeling financiering en verantwoording Abw, Ioaw en Ioaz Eveneens onder Adequate uitvoering vindt u het nieuwe dossier Rfa. Met de invoering van de Wet financiering Abw, Ioaw en Ioaz (Wfa) per 1 januari 2001 zijn de financieringshoofdstukken van de Abw, Ioaw en Ioaz vervallen. Als gevolg daarvan zijn ook de op deze bepalingen gebaseerde besluiten en regelingen vervallen. Het gaat om:
* het Besluit weigering rijksvergoeding Abw, Ioaw en Ioaz
* de Regeling forfaitaire percentages maatregelen Abw, Ioaw en Ioaz
* het Besluit onderzoekskosten Ioaz en de Regeling uitvoerings- en onderzoekskosten zelfstandigen

Door de invoering van de Wfa is het nodig de regels te wijzigen over de financiering van en de verantwoording over de uitvoering van de Abw, Ioaw en Ioaz. De Rfa heeft betrekking op deze wijzigingen. In de regeling komen de financiering van de uitkeringskosten (vergoeding en budget), de uitvoeringskosten en de verantwoording aan de orde.

Premies en bijstand
Onder Activering en uitstroom vindt u het nieuwe dossier Premies en bijstand.
Het beleid van de overheid richt zich primair op activering van uitkeringsgerechtigden en uitstroom uit de uitkering. Naast wettelijke instrumenten (zoals Wiw-detacheringsbanen, Wsw en het besluit ID-banen) zijn er aanvullende stimuleringsmaatregelen waaronder een aantal premiemogelijkheden. Als gemeente kunt u op grond van de Wiw een eigen premiebeleid voeren. Dit beleid moet worden vastgelegd in een gemeentelijke verordening.
In dit dossier vindt u informatie over de verschillende premies. Meer informatie: zie dossiers Premies en bijstand, Rfa en Verbetertrajecten

Onderzoek Rif Twente bewijst fraude

Een onderzoek van Rif Twente onder uitkeringsgerechtigden wijst uit dat er een zorgelijke hoeveelheid fraudegevallen, frauderisico's en mogelijkheden om te frauderen is. Zo fraudeert zeker tien procent van de uitkeringsgerechtigden door een onjuist aantal gewerkte uren op te geven. Ook heeft het onderzoek belangrijke informatie opgeleverd om de interne bedrijfsvoering van de uitkeringsverlenende instanties te verbeteren en de wet- en regelgeving aan te passen. Verder komt naar voren dat de uitkeringsadministratie niet uniform is en de dossiers vaak niet compleet zijn. Het blijkt daarnaast nodig te zijn om brochures en formulieren leesbaarder en duidelijker te maken. Meer informatie: zie dossier Rifs

Ontheffing sollicitatieplicht

Per 1 juni a.s. is een tijdelijke ontheffing van de sollicitatieplicht mogelijk voor bijstandsgerechtigden die een activiteit doen in het kader van sociale activering. Een circulaire hierover van Minister Vermeend is gestuurd naar gemeenten. U kunt deze ook vinden op het gemeenteloket. Meer informatie: zie dossier Sociale activering

Raamconvenant Grote Ondernemingen

SZW heeft de afgelopen maanden ondernemingen benaderd om mee te doen aan het Raamconvenant Grote Ondernemingen. Hoeveel bedrijven er "ja" hebben gezegd zal SZW bekend maken tijdens een bijeenkomst op 21 juni a.s. voor burgemeesters, ondernemers en ministers. Nader bericht volgt.
Tot april 2001 was de stand van zaken als volgt. Een kopgroep van vijftien ondernemingen heeft een uitvoeringsconvenant afgesloten met de ministers Vermeend en Van Boxtel. Het gaat om de volgende bedrijven: A&P Holding, ABN AMRO, Arbeidsvoorziening, Coca Cola, KLM, KWS, Lips Textielservice, Macintosh Retail Group, Nedcar, Randstad Nederland, Start Holding, Tempo Team, Tence Uitzendbureau en TPG. Wilt u de stand zelf volgen of wilt u meer weten over de inhoud van de uitvoeringsconvenanten dan kunt u eens een kijkje nemen op de website: www.rbvm.nl die ook via het gemeenteloket te bezoeken is. Meer informatie: zie dossier minderheden

Rapporten over ID-banen zijn uit

In 2000 is door SZW een tweetal onderzoeken verricht bij gemeenten naar de instroom van arbeidsgehandicapten in 1999 in ID-banen en naar de door- en uitstroom uit ID-banen. De rapporten Arbeidsgehandicapten en ID-banen en Uitstroom werkt zijn nu beschikbaar op het gemeenteloket.
In het onderzoek Arbeidsgehandicapten en ID-banen is gekeken naar de oorzaken van de achterblijvende instroom van arbeidsgehandicapten in ID-banen. Gemeenten krijgen aanbevelingen om de instroom te bevorderen.
Uit het rapport Uitstroom werkt blijkt dat gemeenten volop plannen ontwikkelen om door- en uitstroom te bevorderen. Aan de orde komen ook de belemmeringen voor uitstroom naar ongesubsidieerd werk. Deze belemmeringen spelen zowel bij werkgevers en werknemers als ook bij gemeenten.
Op basis van bovengenoemde onderzoeken zijn brochures gemaakt die eind vorig jaar naar alle gemeenten zijn verstuurd. U kunt deze ook vinden op het gemeenteloket. Meer informatie: zie dossier ID-banen

Regionale bijeenkomsten Inlichtingenbureau

Hoe werkt de gegevensuitwisseling met het Inlichtingenbureau? Wat heeft u eraan? Wat moet u zelf regelen als sociale dienst? Op deze vragen krijgt u antwoord tijdens de regionale bijeenkomsten van het Inlichtingenbureau. Deze vinden plaats op:

* 28 mei Apeldoorn, Gemeentehuis (met extra aandacht voor het LAT-project)

* 30 mei Amsterdam, Aristozalen

* 7 juni Zwolle, Buitensociëteit

* 14 juni Rotterdam, Congrescentrum Engels
* 19 juni Breda, Hotel Mercure

* 21 juni Eindhoven, Aristozalen

* 28 juni Amsterdam, Aristozalen

Aan het bezoeken van een regionale bijeenkomst zijn geen kosten verbonden. U meldt zich aan door een e-mail te sturen aan (info@inlichtingenbureau.nl). Geef daarbij aan op welke datum u wilt komen. De bijeenkomsten beginnen om 13.30 en zullen doorgaan tot ongeveer 16.30 uur. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging en routebeschrijving.
Meer informatie: zie dossier Inlichtingenbureau

Schuldpreventie door voorlichting

Schulden kunnen voor uitkeringsgerechtigden een belemmering zijn om aan het werk te komen. Het kan ertoe leiden dat zij langdurig een uitkering ontvangen. Het is daarom van belang dat gemeenten en uitvoeringsinstellingen vanaf het begin aandacht besteden aan preventie van schulden en hulp verlenen bij al bestaande schulden. Speerpunt van het beleid is preventie en daarbij speelt voorlichting een grote rol. Dit betekent niet dat wethouders, directeuren en beleidsmakers nu achterover kunnen leunen omdat voorlichting nu eenmaal een taak is van de voorlichter! Alle partijen moeten bij het maken van beleid op een constructieve manier en in een vroeg stadium al samenwerken. Om gemeenten daarbij te ondersteunen is een communicatiemodel schuldpreventie ontwikkeld. Dit model is opgesteld door de werkgroep Voorlichting voor Voorlichters (gemeentelijke voorlichters, VNG, Divosa, 2ZW en SZW) in samenwerking met het Platform Integrale Schuldhulpverlening en het Nibud. Elke gemeente kan aan de hand van dit model een eigen communicatieplan opzetten. Het model kunt u vinden op het gemeenteloket. Meer informatie: zie dossier Armoede en schuld

Nieuwsbrief SIOD

Het tweede nummer van de Nieuwsbrief over de SIOD in oprichting is te vinden op het gemeenteloket. In dit nummer onder meer een interview met Gerrit de Goeijen, adjunct directeur van de Sociale Verzekeringsbank in Nijmegen en een verslag van de vier regionale informatiebijeenkomsten die in maart zijn georganiseerd. Daarnaast bevat de nieuwsbrief een overzicht van meest gestelde vragen over de SIOD i.o., met de bijbehorende antwoorden. Meer informatie: zie dossier SIOD

Subsidie ex-banenpoolers in 2002

Per 1 januari 2002 loopt de belastingfaciliteit voor Wiw-ers af. Het gaat vooral om de groep mensen die eerder via de banenpool werkzaam waren. Gemeenten zijn hier onder andere eind 2000 over geïnformeerd. Met de VNG is afgesproken dat gemeenten voor deze ex-banenpoolers uitstroom naar regulier werk bewerkstelligen. Minister Vermeend heeft hiertoe een subsidieregeling ingesteld: gemeenten ontvangen 500 gulden voor iedere ex-banenpooler en voor iedere naar regulier werk uitgestroomde ex-banenpooler 4000 gulden. De banenpooler zelf kan in aanmerking komen voor een werkaanvaardingspremie. Bovendien geeft de minister financiële steun aan het actieplan van de VNG. Dit plan biedt gemeenten faciliteiten voor het uitvoeren van deze uitstroomactie. Meer informatie: zie dossier Wiw

Project Implementatie SUWI Gemeenten

Om de implementatie van SUWI bij de gemeenten te bevorderen heeft SZW het project Implementatie SUWI Gemeenten in het leven geroepen. Het project heeft als doel het geven van voorlichting en implementatieondersteuning en het bewaken van de voortgang van SUWI-onderdelen die voor gemeenten relevant zijn. Dit project zal in nauwe samenwerking met de VNG worden uitgevoerd.

___________ zoek

zoek Home Links Sitemap E-mail
actueel

agenda
nieuws

Extra:
Begrotingsbehandeling
Bedragen 2001
Prinsjesdagstukken
Intentieverklaring
Wvg

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...