Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Eindrapport internationale tracéstudie voor de IJzeren Rijn

Datum nieuwsfeit: 14-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
NMBS

14/05/01

Eindrapport internationale tracéstudie voor de IJzeren Rijn

In uitvoering van de politieke afspraken tussen de bevoegde ministers van de drie betrokken landen - België, Nederland en Duitsland - werd er een internationale studie uitgevoerd waarin de diverse tracévarianten voor de IJzeren Rijn werden onderzocht over de landsgrenzen heen. Deze studie gebeurde parallel met de opmaak van de Nederlandse tracé/MER-nota waarvan het studiegebied beperkt is tot het Nederlandse grondgebied. De internationale studie werd uitgevoerd door het studiebureau ARCADIS, in opdracht van de NMBS, en werd begeleid door een trilaterale werkgroep van experten uit de drie betrokken landen. De studie werd uitgevoerd in de periode augustus 2000-mei 2001.

De diverse varianten die voor het spoorwegtransport tussen de haven van Antwerpen en het Ruhrgebied in aanmerking komen, werden geïnventariseerd en globaal geëvalueerd. De meest interessante varianten werden geselecteerd voor verdere detailstudie. Het studiegebied werd vervolgens beperkt tot die zone waar de varianten van elkaar verschillen, nl. de zone gelegen tussen Budel in Nederland en Anrath in Duitsland. De aangrenzende baanvakken Antwerpen-Budel en Anrath-Duisburg - identiek voor alle varianten - werden in de studie niet gedetailleerd onderzocht.

Dit zijn de in deze studie van naderbij onderzochte varianten:
* A0: historisch tracé over Roermond en Mönchengladbach
* A0* : idem als A0, maar met een tunnel in het Meinweggebied
* A1: idem als A0, maar met een noordelijke omleiding van het Meinweggebied

* A1n : nagenoeg gelijk aan A1, maar met een kortere doorsteek ten oosten van Roermond

* A2: idem als A0, maar met een zuidelijke omleiding van het Meinweggebied

* A3: idem als A0, maar met een omleiding ten oosten van Roermond
* A3* : idem als A3, maar met een tunnel in het Meinweggebied
* A3/A2 : combinatie van A3 (omleiding rond Roermond) en A2 (omleiding Meinweggebied)

* B : variante via Roermond-Venlo-Viersen
* D0: variante via Weert-Eindhoven-Venlo-Viersen
* D1 : idem als D0, maar met andere verbindingsbogen t.h.v. Weert en Eindhoven

* D2 : idem als D0, maar ten oosten van Eindhoven gedeeltelijk gebundeld met de A67

Binnen het afgebakende studiegebied werd het ontwerp van de verschillende varianten opgemaakt en/of geharmoniseerd naar internationaal inzicht. Op het Nederlandse grondgebied konden de ontwerpen grotendeels worden overgenomen vanuit de Nederlandse tracé/MER-studie, uitgezonderd voor de variante B, die in een vroeger stadium in de Nederlandse studie was afgevallen. Op het Duitse grondgebied moesten eigen ontwerpen worden opgemaakt. Zowel bij de analyse en de oplossing van de capaciteitsbehoeften als bij de eigenlijke ontwerpen was het nodig een internationale aanpak te ontwikkelen vermits de nationale normen en methodes soms (licht) verschillen.

In een volgende stap werden de varianten geëvalueerd volgens verschillende aspecten: rijtijd, capaciteit, betrouwbaarheid, economische neveneffecten, geluid, trillingen, veiligheid, grondwater, flora en fauna, landschap en cultuur, landbouw, recreatie, ruimtelijke ordening, sociale aspecten, kosten en faseerbaarheid.

Om een objectieve vergelijking van de varianten mogelijk te maken vanuit grensoverschrijdend oogpunt werden er criteria en methodieken ontwikkeld om de effecten in kaart te brengen "alsof er geen grenzen zijn". Deze criteria en methodieken verschillen soms van de nationale normen, die voor bepaalde aspecten zelfs bij wet zijn vastgesteld. De resultaten van de internationale studie kunnen dus niet zonder meer geïnterpreteerd worden naar nationale inzichten.

Nadat de effecten werden onderzocht en geïnventariseerd, werden maatregelen in rekening gebracht om deze effecten zoveel mogelijk te verminderen of de blijvende gevolgen ervan te compenseren.

Vervolgens werden de scores voor de verschillende aspecten geglobaliseerd en samengevat teneinde tot een synthese te komen die een vergelijking tussen de varianten beter mogelijk maakt.

De meest gunstige varianten zijn A0, A0*, A2, A3, A3* en B.

A0 en A0* scoren relatief goed omdat over de gehele lengte gebruik gemaakt wordt van bestaande beddingen, al dan niet nog in gebruik, waardoor er geen nieuwe doorsnijdingen nodig zijn. De effecten kunnen vrij goed gemilderd en/of gecompenseerd worden. A0* is wel een stuk duurder dan A0.

A2, A3 en A3* scoren t.o.v. de A0-variante iets beter inzake transporttijd wegens de snellere omleidingen, maar deze nieuwe doorsnijdingen veroorzaken anderzijds iets slechtere scores inzake milieu. A3* is wegens de tunnel in het Meinweggebied een stuk duurder.

De B-variante volgt maximaal bestaande spoorlijnen en ontwijkt hierbij de dichtbevolkte stedelijke agglomeraties. Daartegenover staan de negatieve effecten veroorzaakt door de nieuwe verbindingsbogen. De transporttijd van deze variante is tevens de beste, zodat globaal een vrij goede eindscore wordt behaald.

Minder gunstig scoren A1, A1n, A3/A2, D0, D1 en D2. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de min of meer grote doorsnijdingen die nodig zijn voor nieuwe spoorgedeeltes en/of verbindingsbogen, met negatieve scores tot gevolg, zowel inzake kosten als inzake milieu.

Het opmaken van een verder doorgedreven rangschikking was geen opdracht van de internationale studie. Elke variante heeft uiteraard goede en minder goede kenmerken. Het verder tegenover elkaar afwegen van de verschillende aspecten vergt een maatschappelijke toetsing en een politieke beoordeling en discussie. Bovendien moeten de internationale resultaten beoordeeld worden in samenhang met de nationale kenmerken van elke variante.

© 2001 NMBS

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie