Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Wijziging verbodsbepaling toezichtsgebieden MKZ 2001

Datum nieuwsfeit: 14-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Zoek soortgelijke berichten

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

www.minlnv.nl

MIN LNV: Wijz. reg. verbodsbep. aangew. toezichtsgeb. mkz 2001

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

BESLUIT:
Gelet op artikel 9 van Richtlijn 85/511/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 18 november 1985 tot vaststelling van gemeenschappelijke maatregelen ter bestrijding van mond- en klauwzeer (PbEG L 315) en op artikel 10, eerste lid, van Richtlijn 90/425/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 26 juni 1990 inzake veterinaire en zoötechnische controles in het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en produkten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (PbEG L 224);
Gelet op de artikelen 17, 30, eerste en vierde lid, en 31 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;
BESLUIT:
Artikel I
De Regeling verbodsbepalingen aangewezen toezichtsgebieden mond- en klauwzeer 2001 wordt als volgt gewijzigd:
A.
In artikel 2 van deze regeling wordt 'van toepassing verklaarde artikelen van deze regeling' vervangen door: van deze regeling van toepassing verklaarde artikelen of onderdelen daarvan.

B.
Aan artikel 5 wordt het volgende lid toegevoegd: 3. Het in het eerste lid bedoelde verbod geldt niet voor het eenmalig rechtstreeks verplaatsen van lege vervoermiddelen, bestemd of kennelijk bestemd voor het vervoer van vee, uit het toezichtgebied, mits:
a. de bestuurder van het vervoermiddel ervoor zorg draagt dat het vervoermiddel langs de kortste weg binnen het toezichtsgebied wordt verplaatst naar een binnen het toezichtsgebied gelegen, op grond van artikel 23 van de Regeling inzake hygienevoorschriften besmettelijke dierziekten 2000 geregistreerde, reinigings- en ontsmettingsplaats waar het vervoermiddel wordt gereinigd en ontsmet overeenkomstig een door de Minister goedgekeurd hygieneprotocol en het vervoermiddel onmiddellijk na die reiniging en ontsmetting wordt verplaatst uit het toezichtsgebied, en
b. van het verplaatsen voorafgaand door de bestuurder met een daartoe ter beschikking gesteld formulier melding wordt gedaan aan de Minister en een afschrift van het formulier op het vervoermiddel aanwezig is.

C.
Aan artikel 7 worden de volgende leden toegevoegd: 3. Het in het eerste lid bedoelde verbod is niet van toepassing op het rechtstreeks vervoer vanuit het toezichtsgebied van diepgevroren rundersperma dat is geproduceerd voor 20 februari 2001. 4. Het in het eerste lid bedoelde verbod is niet van toepassing op het vervoer van rundersperma, varkenssperma en sperma van schapen en geiten, als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling handel levende dieren en levende producten, alsmede sperma van andere evenhoevigen, mits dat sperma geproduceerd is buiten het toezichtsgebied en de levering geschiedt op de openbare weg, direct grenzend aan het bedrijf van bestemming.

Artikel II
Deze regeling wordt op 14 mei 2001 om 10.30 uur bekendgemaakt aan de media en treedt onmiddellijk daarna in werking. Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER
EN VISSERIJ,

Toelichting voor de Staatscourant

Met de onderhavige regeling worden enkele versoepelingen aangebracht in de Regeling verbodsbepalingen aangewezen toezichtsgebieden mond en klauwzeer 2001.
Ingevolge het aan artikel 5 toegevoegde derde lid is het onder bepaalde voorwaarden toegestaan om vervoermiddelen, bestemd of kennelijk bestemd voor het vervoer van vee, eenmalig leeg te verplaatsen vanuit de toezichtsgebieden. Deze vervoermiddelen, die tot nu toe ongebruikt vaststonden in de toezichtsgebieden, kunnen vervolgens buiten die gebieden worden ingezet, mits wordt voldaan aan de Regeling compartimentering Nederland MKZ 2001 III. De vervoermiddelen mogen niet terugkeren naar de toezichtsgebieden. Dergelijke vervoermiddelen kunnen slechts uit het toezichtsgebied worden verplaatst indien de bestuurder ervoor zorg heeft gedragen dat het vervoermiddel is ontsmet overeenkomstig een door de Minister goedgekeurd hygieneprotocol op een op grond van artikel 23 van de Regeling inzake hygienevoorschriften besmettelijke dierziekten 2000 geregistreerde reinigings- en ontsmettingsplaats. Van de reiniging en ontsmetting wordt overeenkomstig die regeling aantekening gemaakt in het daarvoor bestemde geschrift. Tevens dient de bestuurder van het verplaatsen voorafgaand aan het verplaatsen met een daartoe ter beschikking gesteld formulier melding te doen aan de Minister en dient een afschrift van het formulier tijdens het verplaatsen op het vervoermiddel aanwezig te zijn. Het formulier is, onder andere, beschikbaar via internet.

Het is om veterinaire redenen voorts niet langer noodzakelijk het vervoer van diepgevroren rundersperma vanuit de toezichtsgebieden te verbieden, mits het betreffende sperma voor 20 februari 2001 is gewonnen. Artikel 7, derde lid, geeft hieraan uitvoering. Voorts wordt ingevolge artikel 7, vierde lid, het vervoer van sperma naar en binnen de toezichtsgebieden toegestaan indien het sperma afkomstig is van buiten de toezichtsgebieden en de aflevering binnen de toezichtsgebieden geschiedt op de openbare weg, direct grenzend aan het bedrijf van bestemming.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER
EN VISSERIJ,

14 mei 01 10:30

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie